πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Using Terraform by HashiCorp and cloud-init on Hetzner cloud provider.

Nowadays with the help of modern tools, we use our infrastructure as code. This approach is very useful because we can have immutable design with our infra by declaring the state would like our infra to be. This also provide us with flexibility and a more generic way on how to handle our infra as lego bricks, especially on scaling.

 

Hetzner

We need to create an Access API Token within a new project under the console of hetzner cloud.

hetzner_token.png

Copy this token and with that in place we can continue with terraform.
For the purposes of this article, I am going to use as the API token: 01234567890

 

Install Terraform

the latest terraform version at the time of writing this blog post is: v.11.11

$ curl -sL https://releases.hashicorp.com/terraform/0.11.11/terraform_0.11.11_linux_amd64.zip |
   bsdtar -xf- && chmod +x terraform
$ sudo mv terraform /usr/local/bin/

and verify it

$ terraform version
Terraform v0.11.11

 

Terraform Provider for Hetzner Cloud

To use the hetzner cloud via terraform, we need the terraform-provider-hcloud plugin.

hcloud, is part of terraform providers repository. So the first time of initialize our project, terraform will download this plugin locally.

Initializing provider plugins...
- Checking for available provider plugins on https://releases.hashicorp.com...
- Downloading plugin for provider "hcloud" (1.7.0)...
...
* provider.hcloud: version = "~> 1.7"

 

Compile hcloud

If you like, you can always build hcloud from the source code.
There are notes on how to build the plugin here Terraform Hetzner Cloud provider.

GitLab CI

or you can even download the artifact from my gitlab-ci repo.

Plugin directory

You will find the terraform hcloud plugin under your current directory:

./.terraform/plugins/linux_amd64/terraform-provider-hcloud_v1.7.0_x4

I prefer to copy the tf plugins under a more generic directory:

$ mkdir -pv ~/.terraform/plugins/linux_amd64/
$ mv ./.terraform/plugins/linux_amd64/terraform-provider-hcloud_v1.7.0_x4 ~/.terraform.d/plugins/linux_amd64/terraform-provider-hcloud

or if you choose the artifact from gitlab:

$ curl -sL -o ~/.terraform.d/plugins/linux_amd64/terraform-provider-hcloud  https://gitlab.com/ebal/terraform-provider-hcloud-ci/-/jobs/artifacts/master/raw/bin/terraform-provider-hcloud?job=run-build && chmod +x ~/.terraform.d/plugins/linux_amd64/terraform-provider-hcloud

 

Hetzner Cloud API

Here are a few examples on how to use the Hetzner Cloud API:

$ export -p API_TOKEN="01234567890"

$ curl -sH "Authorization: Bearer $API_TOKEN" https://api.hetzner.cloud/v1/datacenters | jq -r .datacenters[].name
fsn1-dc8
nbg1-dc3
hel1-dc2
fsn1-dc14
$ curl -sH "Authorization: Bearer $API_TOKEN" https://api.hetzner.cloud/v1/locations | jq -r .locations[].name
fsn1
nbg1
hel1
$ curl -sH "Authorization: Bearer $API_TOKEN" https://api.hetzner.cloud/v1/images | jq -r .images[].name
ubuntu-16.04
debian-9
centos-7
fedora-27
ubuntu-18.04
fedora-28

 

hetzner.tf

At this point, we are ready to write our terraform file.
It can be as simple as this (CentOS 7):

# Set the variable value in *.tfvars file
# or using -var="hcloud_token=..." CLI option
variable "hcloud_token" {}

# Configure the Hetzner Cloud Provider
provider "hcloud" {
  token = "${var.hcloud_token}"
}

# Create a new server running centos
resource "hcloud_server" "node1" {
  name = "node1"
  image = "centos-7"
  server_type = "cx11"
}

 

Project_Ebal

or a more complex config: Ubuntu 18.04 LTS

# Project_Ebal
variable "hcloud_token" {}

# Configure the Hetzner Cloud Provider
provider "hcloud" {
  token = "${var.hcloud_token}"
}

# Create a new server running centos
resource "hcloud_server" "Project_Ebal" {
  name = "ebal_project"
  image = "ubuntu-18.04"
  server_type = "cx11"
  location = "nbg1"
}

Cloud-init

To use cloud-init with hetzner is very simple.
We just need to add this declaration user_data = "${file("user-data.yml")}" to terraform file.
So our previous tf is now this:

# Project_Ebal
variable "hcloud_token" {}

# Configure the Hetzner Cloud Provider
provider "hcloud" {
  token = "${var.hcloud_token}"
}

# Create a new server running centos
resource "hcloud_server" "Project_Ebal" {
  name = "ebal_project"
  image = "ubuntu-18.04"
  server_type = "cx11"
  location = "nbg1"
  user_data = "${file("user-data.yml")}"
}

to get the IP_Address of the virtual machine, I would also like to have an output declaration:

output "ipv4_address" {
  value = "${hcloud_server.ebal_project.ipv4_address}"
}

 

Clout-init

You will find more notes on cloud-init on a previous blog post: Cloud-init with CentOS 7.

below is an example of user-data.yml

#cloud-config

disable_root: true
ssh_pwauth: no

users:
  - name: ubuntu
    ssh_import_id:
     - gh:ebal
    shell: /bin/bash
    sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

# Set TimeZone
timezone: Europe/Athens

# Install packages
packages:
  - mlocate
  - vim
  - figlet

# Update/Upgrade & Reboot if necessary
package_update: true
package_upgrade: true
package_reboot_if_required: true

# Remove cloud-init
runcmd:
  - figlet Project_Ebal > /etc/motd
  - updatedb

 

Terraform

  • init
  • plan
  • out
  • apply
  • destroy

 

Init

First thing with terraform is to initialize our environment.

$ terraform init

Initializing provider plugins...

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.

 

Plan

$ terraform plan


Refreshing Terraform state in-memory prior to plan...
The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be
persisted to local or remote state storage.

------------------------------------------------------------------------

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  + hcloud_server.ebal_project
      id:            <computed>
      backup_window: <computed>
      backups:       "false"
      datacenter:    <computed>
      image:         "ubuntu-18.04"
      ipv4_address:  <computed>
      ipv6_address:  <computed>
      ipv6_network:  <computed>
      keep_disk:     "false"
      location:      "nbg1"
      name:          "ebal_project"
      server_type:   "cx11"
      status:        <computed>
      user_data:     "sk6134s+ys+wVdGITc+zWhbONYw="

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

------------------------------------------------------------------------

Note: You didn't specify an "-out" parameter to save this plan, so Terraform
can't guarantee that exactly these actions will be performed if
"terraform apply" is subsequently run.

 

Out

$ terraform plan -out terraform.tfplan


Refreshing Terraform state in-memory prior to plan...
The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be
persisted to local or remote state storage.

------------------------------------------------------------------------

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  + hcloud_server.ebal_project
      id:            <computed>
      backup_window: <computed>
      backups:       "false"
      datacenter:    <computed>
      image:         "ubuntu-18.04"
      ipv4_address:  <computed>
      ipv6_address:  <computed>
      ipv6_network:  <computed>
      keep_disk:     "false"
      location:      "nbg1"
      name:          "ebal_project"
      server_type:   "cx11"
      status:        <computed>
      user_data:     "sk6134s+ys+wVdGITc+zWhbONYw="

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

------------------------------------------------------------------------

This plan was saved to: terraform.tfplan

To perform exactly these actions, run the following command to apply:
    terraform apply "terraform.tfplan"

 

Apply

$ terraform apply "terraform.tfplan"

hcloud_server.ebal_project: Creating...
  backup_window: "" => "<computed>"
  backups:       "" => "false"
  datacenter:    "" => "<computed>"
  image:         "" => "ubuntu-18.04"
  ipv4_address:  "" => "<computed>"
  ipv6_address:  "" => "<computed>"
  ipv6_network:  "" => "<computed>"
  keep_disk:     "" => "false"
  location:      "" => "nbg1"
  name:          "" => "ebal_project"
  server_type:   "" => "cx11"
  status:        "" => "<computed>"
  user_data:     "" => "sk6134s+ys+wVdGITc+zWhbONYw="
hcloud_server.ebal_project: Still creating... (10s elapsed)
hcloud_server.ebal_project: Still creating... (20s elapsed)
hcloud_server.ebal_project: Creation complete after 23s (ID: 1676988)

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

ipv4_address = 1.2.3.4

 

SSH and verify cloud-init

$ ssh 1.2.3.4 -l ubuntu

Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-43-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Fri Jan 18 12:17:14 EET 2019

  System load:  0.41              Processes:           89
  Usage of /:   9.7% of 18.72GB   Users logged in:     0
  Memory usage: 8%                IP address for eth0: 1.2.3.4
  Swap usage:   0%

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

project_ebal

 

Destroy

$ terraform destroy

hcloud_server.ebal_project: Refreshing state... (ID: 1676988)

An execution plan has been generated and is shown below.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  - destroy

Terraform will perform the following actions:

  - hcloud_server.ebal_project

Plan: 0 to add, 0 to change, 1 to destroy.

Do you really want to destroy all resources?
  Terraform will destroy all your managed infrastructure, as shown above.
  There is no undo. Only 'yes' will be accepted to confirm.

  Enter a value: yes

hcloud_server.ebal_project: Destroying... (ID: 1676988)
hcloud_server.ebal_project: Destruction complete after 1s

Destroy complete! Resources: 1 destroyed.

 

That’s it !

transfer.sh

Το παιχνίδι πλέον παίζεται στο cloud computing. Στον τρόπο που διαμοιραζόμαστε τα αρχεία μας με τους φίλους μας. Στην σελίδα αυτή προτείνουμε την εγκατάσταση του Nextcloud ώστε να έχετε ασφαλή τα δεδομένα σας.

Όμως ας υποθέσουμε ότι έχετε να διαμοιραστείτε κάποιο αρχείο που να θέλετε να σβηστεί μόλις ο χρήστης το κατεβάσει. Μια υπηρεσία είναι η We transfer, η οποία σας επιτρέπει να ανεβάσετε μέχρι 2 GB.
Η υπηρεσία Transfer.sh είναι πολύ απλή και γρήγορη διότι ο διαμοιρασμός γίνεται μέσω του τερματικού. Σας επιτρέπει να διαμοιραστείτε έως και 10GB και τα δεδομένα αυτά μένουν στον διακομιστή μέχρι και 14 ημέρες. Όλα αυτά δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή, δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται ο διακομιστής αλλά υπάρχει τρόπος να κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα.

Πάμε να δούμε ορισμένα σενάρια και πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το transfer.sh.

Μεταφόρτωση απλού αρχείου


Για να ανεβάσετε το αρχείο που θέλετε να διαμοιραστείτε, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή curl με την επιλογή --upload-file όπως βλέπουμε παρακάτω:

curl --upload-file ./file.txt https://transfer.sh/file.txt

Μπορείτε να γράψετε την ακριβ΄τοποθεσία του αρχείου που θέλετε να ανεβάσετε ή απλά να βρίσκεστε στον ίδιο κατάλογο.
Περιμένετε μέχρι να το ανεβάσει και θα σας εμφανίσει μια διεύθυνση της μορφής:

https://transfer.sh/12BahN/file.txt


Λήψη αρχείου


Όταν μεταφορτωθεί, θα στείλετε την παραπάνω διεύθυνση στον φίλο σας. Βασικά μπορεί να την βάλει και στον Browser αλλά πιθανό εκεί να υπάρχουν καθυστερήσεις κλπ αν είναι μεγάλο το αρχείο. Οπότε μπορεί να δώσει την εντολή:

curl https://transfer.sh/12BahN/file.txt -ο file.txt


Μεταφόρτωση πολλών αρχείων


Η λογική λέει ότι μπορείτε να τα μεταφορτώσετε ένα-ένα. Όμως πως θα μπορέσετε να το βάλετε στο "αυτόματο" δηλαδή να δώσετε την εντολή να ανεβάζει όσα αρχεία θέλετε να ανεβάσει και εσείς μετά να φύγετε από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που ανεβάζετε ένα DVD των 4GB). Γίνεται και αυτό με 1 εντολή (μία σειρά).

curl -i -F filedata=@/path/to/file1.txt -F filedata=@/path/to/file2.txt https://transfer.sh/

Θεωρητικά μπορείτε να έχετε τα αρχεία στον ίδιο φάκελο ή και σε διαφορετικό.


Κρυπτογράφηση αρχείων


Για να κρυπτογραφήσετε το αρχείο usernames.txt πριν την μεταφόρτωση, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή (πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το gpg). Θα ερωτηθείτε να εισάγετε κωδικό για να κρυτογραφήσετε το αρχείο usernames.txt.

cat usernames.txt | gpg -ac -o- | curl -X PUT --upload-file "-" https://transfer.sh/usernames.txt

Κλασικά θα σας εμφανίσει την διεύθυνση που θα δώσετε στον φίλο σας. Για την λήψη, χρησιμοποιείτε την παρακάτω εντολή:

curl https://transfer.sh/12BahN/usernames.txt | gpg -o- > ./usernames.txt


Χρήση του Wget


Εκτός του curl, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Wget. Για να μεταφορτώσετε ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε την εντολή:

wget --method PUT –body-file=./file.txt https://transfer.sh/file.txt -O --nv


Δημιουργία Alias


Επειδή για να θυμάστε όλες αυτές τις εντολές είναι κομματάκι δύσκολο, μπορείτε να δημιουργήσετε Alias.

nano ~/.bashrc

και προσθέτουμε τον κώδικα για το curl

##using curl
transfer() {
curl --progress-bar --upload-file "$1" https://transfer.sh/$(basename $1) | tee /dev/null;
}

alias transfer=transfer

ή τον κώδικα για το wget.

##using wget
transfer() {
wget -t 1 -qO - --method=PUT --body-file="$1" --header="Content-Type: $(file -b --mime-type $1)" https://transfer.sh/$(basename $1);
}

alias transfer=transfer

Αποθηκεύετε και μετά εκτελείτε την εντολή:

source ~/.bashrc

εναλλακτικά με μια επανεκκίνηση θα γίνει η δουλειά σας.

Τώρα η μεταφόρτωση γίνεται πολύ απλά με μια εντολή:

transfer users.gz

Για περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα σενάρια χρήσης, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα
https://transfer.sh/

Επειδή το project είναι ανοικτού κώδικα, μπορείτε να στήσετε και εσείς δικό σας server χρησιμοποιώντας τον κώδικα από το Github.

Εάν διαβάσατε μέχρι το τέλος, τότε μάλλον σας άρεσε το εργαλείο transfer.sh. Δεν έχετε παρά να τους υποδείξετε το παρόν άρθρο και τους φίλους σας για να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί.

Την Παρασκευή 18/01/2018, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών  απέρριψε σθεναρά τη διαπραγματευτική εντολή για να καθορίσει τη θέση των κρατών μελών μπροστά σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινή θέση για τα δύο πλέον αμφιλεγόμενα άρθρα, το άρθρο 11, γνωστό και ως Link Tax, και το άρθρο 13, το οποίο θα απαιτούσε τις διαδικτυακές πλατφόρμες να χρησιμοποιούν φίλτρα λογοκρισίας σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων προτού συμβεί.

Συνολικά 11 χώρες ψήφισαν κατά του συμβιβαστικού κειμένου που πρότεινε η Ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου: η Γερμανία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία και η Σλοβενία, οι οποίες έχουν ήδη αντιταχθεί και σε μια προηγούμενη έκδοση της οδηγίας, όπως και η Ιταλία, η Σουηδία , η Κροατία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Με εξαίρεση την Πορτογαλία και την Κροατία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις είναι γνωστές ότι πιστεύουν ότι είτε το άρθρο 11 είτε το άρθρο 13, αντίστοιχα, δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των χρηστών. Ταυτόχρονα, ορισμένες ομάδες κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων  που υποτίθεται ότι επωφελούνται από την οδηγία στρέφονται επίσης προς το άρθρο 13.

Αυτή η εκπληκτική εξέλιξη των γεγονότων δεν σημαίνει το τέλος του link tax ή των μηχανών λογοκρισίας, αλλά καθιστά λιγότερο πιθανή την έγκριση της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Η Ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου θα έχει την ευκαιρία να καταλήξει σε ένα νέο κείμενο για να βρει μια ειδική πλειοψηφία, αλλά αυτό θα είναι πράγματι ένα δύσκολο έργο.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας του Συμβουλίου δείχνει επίσης ότι η δημόσια κινητοποίηση ενάντια στη μεταρρύθμιση του δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει αποτέλεσμα. Η συνέχιση της πίεσης τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πιο σημαντική από ποτέ για να διασφαλιστεί ότι θα απορριφθούν τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της νέας πρότασης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu/

Η Wikimedia Community User Group Ελλάδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας διοργανώνει μια έκθεση φωτογραφίας και απονομή βραβείων στους νικητές της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό Wiki Loves Monuments 2019.

Η απονομή βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου  2019, από τις 19:00 έως τις 21:00. Με την απονομή βραβείων θα εγκαινιασθεί η έκθεση φωτογραφίας Wiki Loves Earth και Wiki Loves Monuments, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό από την 1η έως την 11η Φεβρουαρίου 2019 και θα βρίσκεται στο Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας.

Ο διαγωνισμός Wiki Loves Monuments είναι ένας διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας, στον οποίο προβάλλονται μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Με τον διαγωνισμό θα αποκαλυφθούν στο κοινό οι φωτογραφίες από μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Wikimedia Commons. Οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες προς χρήση και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα της Creative Commons.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από παραρτήματα και ομάδες χρηστών της Wikimedia. Το 2010 ο εν λόγω διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδία και το 2011 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2012 πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν χώρες από όλο τον κόσμο όπως ο Καναδάς, η Χιλή, η Ινδία, ο Παναμάς, η Γκάνα, οι Φιλιππίνες, η Ρωσία, η Νότιος Αφρική και οι ΗΠΑ.

Από το 2016 ο διαγωνισμός πραγματοποιείται και στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες που καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις παίρνουν ως έπαθλο χρηματικά βραβεία. Παράλληλα με την απονομή βραβείων και την έκθεση φωτογραφίας θα πληροφορηθείτε σχετικά με την Wikipedia και άλλα projects της, καθώς και για θέματα σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων ως προς την χρήση εικόνων και άλλων πολυμέσων της Wikipedia. Επιπλέον θα ενημερωθείτε αναφορικά με την συνεισφορά της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην Wikipedia.

Από το 2003 η Wikimedia Community User Group Ελλάδας είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το οργανισμό Wikimedia ως ομάδα χρηστών. Στελεχώνεται από εθελοντές και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Wikipedia.

Πληροφορίες
Wiki Loves Monuments
Wikimedia Community User Group Greece
Wikimedia Foundation

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

 

Ημερομηνία/Ώρα Εκδήλωση
 Δευτέρα
19/01/2019 – 22/01/2019
11:00 – 14:00
GLAM Hack Workshop 1.1: ‘Hacking the GLAMs’
Inter Alia, Αθήνα
21/01/2019 – 27/01/2019
Ολοήμερο
DSS Hack the News Datathon – Sofia – Bulgaria
21/01/2019 – 25/01/2019
Ολοήμερο
LCA2019 – linux.conf.au
University of Canterbury, Christchurch
21/01/2019 – 25/01/2019
Ολοήμερο
The Knowledge Extraction and Management Conference
CentraleSupélec, Metz
Τρίτη

22/01/2019
18:00 – 22:00

Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
Τετάρτη

23/01/2019 – 26/01/2019
Ολοήμερο

Snowcamp 2019
La Maison Minatec, Grenoble Grenoble
23/01/2019
18:00 – 20:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
Πέμπτη

24/01/2019 – 25/01/2019
Ολοήμερο

DevOpsDays New York City
Viacom Offices, NY NY
25/01/2019 – 27/01/2019
Ολοήμερο
DevConf.CZ
Faculty of Information Technology, Brno
25/01/2019
19:00 – 21:00
Tor Meetup (Athens)
Radix HackLab, Αθήνα
25/01/2019
18:00 – 19:30
PyData Athens Meetup: Automated Product Categorization using Deep Learning
the cube, Αθήνα
Παρασκευή

26/01/2019 – 29/01/2019
11:00 – 14:00

GLAM Hack Workshop 1.1: ‘Hacking the GLAMs’
Inter Alia, Αθήνα
26/01/2019
16:00 – 18:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Τα Bitcoin ATM(BTM) που βρίσκονται σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο ξεπέρασαν τα 4000 σύμφωνα με τα στοιχεία του coinatmradar.com.

Συγκεκριμένα αυτή την στιγμή λειτουργούν 4200 ATM σε όλο τον κόσμο με το 60% αυτών να υποστηρίζουν μόνο αγορά Bitcoin και ψηφιακών νομισμάτων με το υπόλοιπο 40% να υποστηρίζουν και πώληση σε fiat money.

Το 56% των BTM και συγκεκριμένα τα 2350 βρίσκονται σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ ακολουθεί ο Καναδάς με 15% και 629 BTM, στην τρίτη θέση η Αυστρία με 265 BTM και στην τέταρτη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο με 201 τέτοια μηχανήματα.

Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή λειτουργούν 20 Bitcoin ATM σε διάφορες πόλεις της χώρας με τα 7 από αυτά να λειτουργούν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της coinatmradar to 32.2% των BTM είναι δημιουργίας της εταιρείας Genesis Coin το 30.4% της εταιρείας General Bytes και της Lamassu με το 10.5%

 

The post Πάνω από 4000 Bitcoin ATM σε όλο τον κόσμο appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η Wikimedia Community User Group Ελλάδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας διοργανώνει μια έκθεση φωτογραφίας και απονομή βραβείων στους νικητές της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό Wiki Loves Monuments 2019.

Η απονομή βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου  2019, από τις 19:00 έως τις 21:00. Με την απονομή βραβείων θα εγκαινιασθεί η έκθεση φωτογραφίας Wiki Loves Earth και Wiki Loves Monuments, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό από την 1η έως την 11η Φεβρουαρίου 2019 και θα βρίσκεται στο Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας.

Ο διαγωνισμός Wiki Loves Monuments είναι ένας διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας, στον οποίο προβάλλονται μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Με τον διαγωνισμό θα αποκαλυφθούν στο κοινό οι φωτογραφίες από μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Wikimedia Commons. Οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες προς χρήση και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα της Creative Commons.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από παραρτήματα και ομάδες χρηστών της Wikimedia. Το 2010 ο εν λόγω διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδία και το 2011 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2012 πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν χώρες από όλο τον κόσμο όπως ο Καναδάς, η Χιλή, η Ινδία, ο Παναμάς, η Γκάνα, οι Φιλιππίνες, η Ρωσία, η Νότιος Αφρική και οι ΗΠΑ.

Από το 2016 ο διαγωνισμός πραγματοποιείται και στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες που καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις παίρνουν ως έπαθλο χρηματικά βραβεία. Παράλληλα με την απονομή βραβείων και την έκθεση φωτογραφίας θα πληροφορηθείτε σχετικά με την Wikipedia και άλλα projects της, καθώς και για θέματα σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων ως προς την χρήση εικόνων και άλλων πολυμέσων της Wikipedia. Επιπλέον θα ενημερωθείτε αναφορικά με την συνεισφορά της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην Wikipedia.

Από το 2003 η Wikimedia Community User Group Ελλάδας είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το οργανισμό Wikimedia ως ομάδα χρηστών. Στελεχώνεται από εθελοντές και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Wikipedia.

Πληροφορίες
Wiki Loves Monuments
Wikimedia Community User Group Greece
Wikimedia Foundation
Ο πυρήνας Linux είναι πλέον παντού, ακόμα και στα αυτοκίνητά μας. Και είναι τόσο δημοφιλές στην αυτοκινητοβιομηχανία που οι μεγαλύτερες εταιρείες συνεργάζονται πλέον στην ανάπτυξη μιας ειδικής…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Automotive Grade Linux: Το Linux που «τρέχει» στα αυτοκίνητα Toyota, Ford, Mazda, Nissan, Honda, Mercedes, και πολλών άλλων όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider
To Deepin είναι μια πολύ καλή διανομή Linux με ισχυρά ατού το εντελώς ξεχωριστό μα πολύ εύχρηστο γραφικό περιβάλλον αλλά και τις δικές του ξεχωριστές εφαρμογές που κάνουν τη χρήση του υπολογιστή…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Deepin: Το Debian όπως θα έπρεπε να είναι, Linux με τα όλα του! όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider
Τον Μάρτιο του 2018 η ΕΕΛΛΑΚ  διέθεσε ένα 3D εκτυπωτή Ultimaker 2+  στο Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης . Βασικός στόχος αυτής της δράσης  του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, είναι η εισαγωγή στη χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμού και τρισδιάστατων εκτυπωτών στην εκπαίδευση. Εκτός από την εισαγωγή στην τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών  η δράση στοχεύει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και ανοιχτού περιεχομένου με την συμβολή όλων των συμμετεχόντων.  Κάθε σχολείο που  συμμετέχει στη δράση, παρουσιάζει τις δράσεις του σε σχέση με την τρισδιάστατη εκτύπωση και δημιουργεί σχέδια μαθήματος και σχέδια αντικειμένων που κατασκευάζει με τον εκτυπωτή, και τα διαθέσει ως Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, ελεύθερα για αξιοποίηση από οποιονδήποτε το επιθυμεί.

Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Γυμνάσιο με την χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή
Στόχος  των εκπαιδευτικών ήταν να ενδυναμώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών παρέχοντας κίνητρα έτσι ώστε όχι μόνο να μάθουν αλλά και να απολαύσουν τον μαγευτικό κόσμο των φυσικών επιστημών . Ως παράδειγμα εφαρμογής θα παρουσιαστεί η διδασκαλία της Γεωγραφίας Γυμνασίου. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το έναυσμα δόθηκε όταν το Γυμνάσιο Κρόκου συμμετείχε σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το ΕΛΛΑΚ την σχολική χρονιά 2017-18 με θεματολογία την συγγραφή σεναρίου χρήσης ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή. Στον διαγωνισμό αυτόν θα προκρίνονταν 5 σενάρια στα οποία στις σχολικές τους μονάδες, ένα εκ των οποίων ήταν το Γυμνάσιο Κρόκου, θα παραχωρούνταν ένας 3d εκτυπωτής για περίπου 1 χρόνο από το ΕΛΛΑΚ για την χρήση του.
Μετά από την παραλαβή του τρισδιάστατου εκτυπωτή έπρεπε να εξοικειωθούμε με αυτόν. Οφείλαμε αρχικά να εξοικειωθούμε με τη χρήση του εκτυπωτή και από πλευράς υλισμικού και από πλευράς λογισμικού (3d design). Στο αρχικό στάδιο, επίσης, έπρεπε να διερευνήσουμε και την δυνατότητα δημιουργίας των 3d αντικειμένων. Σημειώνεται ότι αυτή η δυνατότητα αποτελεί μία εξειδικευμένη δεξιότητα τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή του Γυμνασίου. Στο στάδιο αυτό, με μεγάλη έκπληξη, εμφανίστηκαν μαθητές που γνώριζαν την χρήση τους αλλά και τη διαδικασία του σχεδιασμού. Το γεγονός αυτό λειτούργησε καταλυτικά σε όλο το εγχείρημα, αφενός διότι υπήρχαν άτομα που μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα τον σχεδιασμό και την δημιουργία αντικειμένων, άρα μπορούσαμε να έχομε άμεσα τελικά προϊόντα και αφετέρου ότι οι «νέοι εκπαιδευτικοί» ήταν οι ίδιοι πράγμα που παρακίνησε ακόμα περισσότερο τους μαθητές. Επίσης διαπιστώθηκε ότι, είτε από προσωπικό ενδιαφέρον είτε για άλλους λόγους πχ ηγεσίας, η ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι μαθητές ήδη κατέχουν με τη χρήση του εκτυπωτή τους δόθηκε η δυνατότητα της ανάδειξης, της αξιοποίηση και της εξέλιξής των εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί, ως παράδειγμα, ένα διδακτικό σενάριο από την διδακτική ενότητα  «Οικονομικές Δραστηριότητες των Ευρωπαίων» και συγκεκριμένα το μάθημα 38 με θέμα «η Γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη» της Γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου.Το μάθημα συνολικά διαρκεί 2 διδακτικές ώρες .

Την πρώτη ώρα όπως αναφέρεται και παρακάτω γίνεται συζήτηση των ομάδων σχετικά με το υλικό που ήδη μελέτησαν στο σπίτι αλλά και έλεγχος και ανατροφοδότηση τους από τον εκπαιδευτικό . Την δεύτερη διδακτική ώρα γίνεται η ολοκληρωμένη παρουσίαση τους με την χρήση των αντικειμένων που εκτύπωσαν στον τρισδιάστατο εκτυπωτή .

Η επίσκεψη των ομάδων στην 3d design ομάδα όπως και η εκτύπωση των αντικειμένων τους γίνεται σε προγραμματισμένους χρόνους όταν το εργαστήριο πληροφορικής είναι ελεύθερο και μετά από εβδομαδιαίο προγραμματισμό σε συνεργασία με την καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου .

Στόχοι
Γνωστικοί:

  • Να διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής σε διάφορες
    περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Να συσχετίζουν τα αγροτικά προϊόντα με τους παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος
    σε συγκεκριμένο χώρο και να διακρίνουν τις ζώνες βλάστησης στις οποίες χωρίζεται
    η ευρωπαϊκή ήπειρος.

Δεξιότητες

  • Να εργάζονται σε ομάδες και να κοινωνικοποιούνται
  • Να σέβονται τις απόψεις των συνεργατών τους, αλλά και να επιχειρηματολογούν
    υποστηρίζοντας την άποψή τους.
  • Να απαιτούν τη δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους και να το υποστηρίζουν στο
    ακροατήριό τους

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

  • Να κατανοούν τη διαδικασία εξερεύνησης της πληροφορίας.
  • Να κρίνουν την πληροφορία ως προς την ορθότητα, εγκυρότητα, ενημερότητα και
    σαφήνειά της.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η διδασκαλία του μαθήματος γεωγραφίας υλοποιήθηκε με τη χρήση εκπαιδευτικών πλατφορμών όπως το ψηφιακό σχολείο και το Edmodo, κυρίως για το διαμοιρασμό αρχείων κειμένου, εικόνας και ήχου αλλά και για την ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εκπαιδευτικού, μαθητών και γονέων.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι οι ομάδες των μαθητών είχαν δημιουργηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς και οι εργασίες γίνονται με τη μέθοδο project.
Ο εκπαιδευτικός δημιούργησε μία εικονική τάξη στην πλατφόρμα. Οι μαθητές και οι γονείς τους εγγράφτηκαν με κωδικό στην πλατφόρμα και στο μάθημα. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος η εικονική τάξη που δημιουργήθηκε είχε το όνομα «Γεωγραφία Β Γυμνασίου» και χρησιμοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό της Γεωγραφίας για όλη τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο Γυμνάσιο Κρόκου.

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός, αποστέλλει σε κάθε ομάδα χωριστά ένα νέο μήνυμα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη βλάστησης που τους έχει ανατεθεί να ασχοληθούν. Μετέπειτα η κάθε ομάδα ενημερώνεται για το θέμα της από το σχολικό βιβλίο καθώς και όποιο επιπλέον σχετικό υλικό διατίθεται στην πλατφόρμα, με τελικό στόχο την έρευνα για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της ζώνης βλάστησης που της έχει ανατεθεί (φυτά, δέντρα, κοκ).

Η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής είναι απαραίτητη για την δημιουργία ομάδας μαθητών που θα ασχολούνται με το 3d design και για την επίβλεψη στους χώρους εργασίας (το σημείο που τοποθετείται 3d εκτυπωτής ο οποίος συνήθως είναι η αίθουσα πληροφορικής).

Κάθε ομάδα ξεχωριστά επισκέπτεται την ομάδα 3d design για την προς εκτύπωση του αντικειμένου τους αφού όμως έχουν προσδιορίσει το σημαντικότερο φυτό και έχουν εξηγήσει τις προδιαγραφές του. Η συνεργασία αυτή είναι εκπαιδευτικά ωφέλιμη διότι αφενός αναπτύσσει τη σχέση μαθητή – εκπαιδευτικό (ο κάθε μαθητής θα διδάξει το αντικείμενο του στον άλλο) και αφετέρου αναπτύσσει την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία μεταξύ τους, όπως φυσικά και των εκπαιδευτικών.

Ο συντονιστής εκπαιδευτικός της τάξης (Φυσικών Επιστημών) αφού έχει συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής του σχολείου ρυθμίζει την συνεργασία της κάθε ομάδας και αποστέλλει μηνύματα.

Η ομάδα 3d design έχοντας ενημερωθεί από τους συμμαθητές του για τα προς εκτύπωση αντικείμενα ξεκινά τη διαμόρφωση. Όταν ολοκληρώσουν, το τελικό αντικείμενο αποθηκεύεται σε μία κάρτα και παραδίδεται στην ομάδα της. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα πρέπει από μόνη της να επισκεφθεί το χώρο του 3d εκτυπωτή και να εκτυπώσει το αντικείμενό της, με τη βοήθεια της κάρτας που έλαβε από το 3d design

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στην πρώτη διδακτική ώρα της ενότητας οι ομάδες δηλώνουν την πρόοδό τους μέσα στην ολομέλεια της τάξης. Κατά την σύντομη παρουσίασή, συνήθως πέντε λεπτών, τους παρουσιάζονται τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και επιλύονται οι τυχόν απορίες. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει επιπλέον υλικό (πχ βίντεο) έτσι ώστε οι μαθητές να αντλήσουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή που ερευνούν. Αναλυτικότερα προβλήθηκε video, με αφορμή το πανευρωπαϊκό συνέδριο των πανευρωπαϊκών συνεταιρισμών που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2016. Με αφορμή αυτό το video οι μαθητές άρχισαν να προβληματίζονται, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ενότητες του μαθήματος. Στην συνέχεια οι μαθητές στην τάξη συμπληρώνουν τον εννοιολογικό χάρτη που ο εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει στην εικονική τάξη του Edmodo .

Η συμπλήρωση γίνεται εντός της τάξης μιας οι ομάδες είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή. Μετέπειτα αναπτύσσεται συζήτηση σχετικά με τη φυτοκάλυψη της Ευρώπης και τον ανθρώπινο παράγοντα, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες. Τέλος, κάνοντας χρήση κατάλληλο λογισμικό παραγωγής εννοιολογικού χάρτη (όπως το bubble.us) δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη, τον οποίο εκτυπώνουν και αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός προ δημιούργησε κομμάτι του εννοιολογικού χάρτη και οι μαθητές κλήθηκαν να τον συμπληρώσουν εντός της τάξης και στο τέλος του μαθήματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια, για να ελεγχθεί ταυτόχρονα και ο βαθμός κατανόησης του συγκεκριμένου μαθήματος .

Στην δεύτερη διδακτική ώρα τοποθετείται ο χάρτης της Ευρώπης, σε ορατό σημείο από όλους εντός της τάξης πάνω σε μια βάση. Προτείνεται για εποπτικούς λόγους να προβάλλεται στη συνέχεια, μέσω web- camera – υπολογιστή – projector σε μια επιφάνεια προβολής (πχ λευκός πίνακας). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα τοποθετεί στο χάρτη τα αντικείμενα που σχεδίασε και παρουσιάζει στην ολομέλεια ταχαρακτηριστικά της ζώνης με την οποία ασχολήθηκε. Κατά την παρουσίασή της μπορούν να κάνουν χρήση αντίστοιχα εικόνες, σκίτσα ή βίντεο που προετοίμασε για το σκοπό αυτό

Έτσι και  παρουσιάζονται με το πιο ολοκληρωμένο τρόπο τα δεδομένα της και αναπτύσσει δεξιότητες – ικανότητες αξιολόγησης και αξιοποίησης του υλικού που τους διατέθηκε ή βρήκε. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης παραχωρείται χρόνος 5 λεπτών για συζήτηση, σχολιασμό και επίλυση τυχόν αποριών. Τέλος δίδεται το έντυπο αξιολόγησης για την αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης και εμπέδωσης της νέας γνώσης αλλά και της ίδια της εκπαιδευτικής διεργασίας.

 

Κοντούλα Μαρία (Εκπαιδευτικός  Γυμνασίου Κρόκου) – Κουρούς Ιωάννης ( Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Κοζάνης)

by: Linux Insider

Ξεκινάμε με την κυκλοφορία του Deepin 15.9, της κινέζικης debian-based διανομής που έχει ατού το δικό της ξεχωριστό μα εκπληκτικό περιβάλλον εργασίας (πάνω σε Qt5). Η νέα έκδοση φέρνει πολλαπλά gestures για οθόνες αφής, ευκολότερη διαχείριση ενέργειας. Πάρτε κι ένα στιγμιότυπο:

deeping 15.9

Αμέσως μετά, αν ασχολείστε με ανάπτυξη compilers και είστε hardcore LLVM/Clang fans ή έχετε εμπειρία σε C++, μπορεί να σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι η Google προσλαμβάνει συνεχώς developers για τις αντίστοιχες ομάδες της. Καθόλου περίεργο μια και πλέον χρησιμοποιεί τον LLVM Clang σε πολλά projects με πιο γνωστά το Android και τον Chrome! Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το post.

Αφήνουμε την Google και πάμε σε μια διαφορετική “εταιρεία”, την NSA. Μάλιστα, καλά διαβάσατε, η περίφημη υπηρεσία ασφάλειας των ΗΠΑ ετοιμάζεται να δώσει στον κόσμο δωρεάν το GHIDRA, ένα Java εργαλείο reverse engineering την ύπαρξη του οποίου μάθαμε για πρώτη φορά στα περίφημα έγγραφα της CIA (Vault 7) που αποκάλυψαν τα Wikileaks… Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν τον Μάρτιο στο RSA Conference 2019 στο Σαν Φρανσίσκο, όπως αποκάλυψε ο εντεταλμένος σύμβουλος της υπηρεσίας που θα μιλήσει στο συνέδριο.

Στα ευχάριστα νέα της ημέρας (αν και είναι δύο-τριών ημερών!), το VLC ξεπέρασε το “φράγμα” των 3 δισεκατομμυρίων downloads, σύμφωνα με τα στατιστικά της επίσημης ιστοσελίδας του, και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό countdown στην CES2019 στο Λας Βέγκας. Κατόπιν τούτου, το VideoLan Client πιθανότατα έγινε το πιο δημοφιλές πρόγραμμα αναπαραγωγής media του κόσμου. Και είναι open-source… Η ομάδα ανάπτυξης εν τω μεταξύ ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει σύντομα και δυνατότητα AirPlay στην Android έκδοση για όσους θέλουν να streamάρουν βίντεο από το κινητό σε Apple TV. Αυτή τη στιγμή το VLC βρίσκεται στην έκδοση 3.0.6 ενώ η ομάδα δουλεύει πάνω στην έκδοση 4, που θα φέρει -λένε- πολλά νέα features…

Συνεχίζοντας τα ευχάριστα, η Dell την οποία ευγνωμονούμε για την διαχρονική υποστήριξή της στο Linux και την προσπάθειά της να προσφέρει καλά laptops με προεγκατεστημένο Linux (όπως το XPS 13 Developer Edition με Ubuntu 18.04), φαίνεται να συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Ο επικεφαλής του Project Sputnik (έτσι λέγεται το τμήμα της Dell που παράγει τα linux laptops), Barton George, μίλησε στο Forbes για το project και το μέλλον του.

Να ρίξουμε μια ματιά στον πυρήνα Linux; Στις 13 Ιανουαρίου ο Linus ανακοίνωσε την έκδοση 5.0 rc2 του Linux kernel και πλέον βρισκόμαστε πιο κοντά στην επίσημη κυκλοφορία της έκδοσης 5.0. Αυτό αναμένεται να γίνει τέλη Φλεβάρη ή αρχές Μάρτη, ανάλογα με το πόσες rc θα προκύψουν τελικά. Μην νομίζετε ότι το άλμα από τις εκδόσεις 4.x στην 5.x συνοδεύεται από καμιά τεράστια αλλαγή – άλλωστε οι περισσότερες αλλαγές αφορούν σε νέους drivers (50%) και αρχιτεκτονικές (20%). Η αιτία είναι πολύ πιο απλή, όπως εξήγησε ο ίδιος ο Torvalds με το γνωστό δικό του τρόπο: απλά στην 4.20 του τελείωσαν τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών οπότε απλά η 4.21 έγινε 5.0:

The numbering change is not indicative of anything special. If you
want to have an official reason, it’s that I ran out of fingers and

Προτείνουμε να ετοιμάσει ο ΕΛΛΑΚ την ιστοσελί

toes to count on, so 4.21 became 5.0.

Στα δυσάρεστα, από τον κόσμο της ασφάλειας, το Systemd που για πολλά έχει κατηγορηθεί από μπαρουτοκαπνισμένους sysadmins, ταλαιπωρείται από όχι ένα, όχι δύο αλλά τρία κενά ασφαλείας που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Το κακό είναι πως και τα τρία επιτρέπουν σε απλό χρήστη να γίνει root. Το χειρότερο είναι ότι αυτά τα κενά υπάρχουν σε πάρα πολλές διανομές Linux – εκτός από το Fedora 28, και τα openSUSE Leap 15 / SUSE Linux Enterprise 15! Το καλό είναι ότι υπάρχουν ήδη patches για τις υπόλοιπες διανομές, οπότε κάντε update και πάρτε ανάσα! 🙂

Μιλώντας για patches,  η Canonical κυκλοφόρησε πριν 1-2 μέρες το patch για ένα πολύ σημαντικό κενό ασφαλείας στα εργαλεία Bluetooth του GNOME του Ubuntu 18.04 LTS. Όπως φαίνεται στην περιγραφή του προβλήματος (CVE-2018-10910 που εντόπισε ο security researcher Chris Marchesi), το κενό αυτό επιτρέπει σε κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή μας μέσω Bluetooth pairing. Όσοι τρέχετε Ubuntu, φροντίστε να έχετε εγκαταστήσει/αναβαθμίσει στα παρακάτω δύο πακέτα: gnome-bluetooth 3.28.0-2ubuntu0.1 και libgnome-bluetooth13 3.28.0-2ubuntu0.1

Κλείνουμε με ένα καλό νέο, τα αποκαλυπτήρια του νέου γραφικού θέματος και wallpaper που θα έχει η επερχόμενη έκδοση 10 του Debian GNU/Linux, γνωστή και ως «Buster» (το συμπαθέστατο σκυλάκι από τον κόσμο του Toy Story, για όσους και όσες δεν το ξέρετε). Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει κάπου την Άνοιξη και το Debian Project ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το γραφικό θέμα του νέου Debian. Νικητής το «futurePrototype» του  Alex Makas, ανάμεσα σε 9 προτάσεις που διαγωνίστηκαν στο σχετικό call. Αυτό το artwork, που θα είναι η προεπιλογή στο Debian 10,  αποτελείται από ένα wallpaper, ένα θέμα για την οθόνη σύνδεσης καθώς και γραφικά για το GRUB. Πάρτε γεύση (και δείτε και τις υπόλοιπες συμμετοχές στο διαγωνισμό):

Debian 10 theme

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/  https://www.linuxinsider.gr/

Όσοι δεν γνωρίζετε την σειρά Command & Conquer, σίγουρα δεν θα σας εκπλήξει το story πόσο μάλλον τα γραφικά και το game play. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έπαιζε παιχνίδια στον υπολογιστή του την δεκαετία 90′ με αρχές 2000 να μην γνωρίζει ένα από τα κορυφαία realtime strategy games που έχουν βγει ποτέ. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε Κατεβάστε το Command & Conquer: Red Alert και Tiberian Sun για Linux.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) θα υποβάλει στις 6 Φεβρουαρίου την πρόταση του στο Google Summer of Code.

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα, και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη δημοφιλών έργων ανοικτού λογισμικού. To GSoC υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 13.000 φοιτητές από 147 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 33.000.000 γραμμές κώδικα για 608 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

 

Στο Google Summer of Code 2018 συμμετείχαν 212 οργανισμοί από 101 χώρες και 1223 φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε στο GSOC με 10 έργα ανοιχτού κώδικα και με 4 έργα το 2017.

 

Τα 10 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του GSoC 2018 είναι τα εξής: Adding Greek language on NLP library Spacy.io, Extraction of Responsibilities from the Government Gazette, Epoptes, Government Gazette text mining, cross linking, and codification, Legal Templates for LibreOffice, Clio — Software Components and IP Management System, WSO2 Identity Server Userstore, Python PenTest Library (PyPen), Greek glyphs in the Open Source Fonts ArimaMadurai και Greek glyphs in the Open Source Fonts Cantarell.

 

Ο ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε και στο Google Summer of Code 2017 με 4 έργα ανοιχτού κώδικα (Open Source Δι@υγεια, Greek scripts for Eczar fonts, Donation – Box και  Mix-net implementation Zeus).

 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας  σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προτείνουν επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code 2019, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, παρακαλούμε όλες οι προτάσεις να έχουν υποβληθεί έως τις 4 Φεβρουαρίου 2019.


Ενημέρωση για το Google Summer of Code Mentor Summit


Το Antennino είναι ένα board πολλαπλών ρόλων, που ξεχωρίζει για την πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη δυνατότητα προγραμματισμού από απόσταση.

Όταν μιλάμε για IoT, συνήθως αναφερόμαστε σε συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρίες και είναι διασκορπισμένες στο περιβάλλον, με σκοπό την απόκτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διαφορετικές (περιβαλλοντικές ή μη) παραμέτρους. Σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές συσκευές, τόσο η κατανάλωση ενέργειας όσο και η δυνατότητα ενημέρωσης του υλικολογισμικού, χωρίς να χρειάζεται να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτές (κάτι που είναι πολύ ενοχλητικό, ειδικά εάν οι αισθητήρες φιλοξενούνται σε περιοχές στενές ή δυσπρόσιτες) είναι σημαντικοί παράγοντες. Η δυνατότητα ενημέρωσης εξ αποστάσεως είναι επίσης ένα πλεονέκτημα, ιδιαίτερα και αν η συσκευή που πρέπει να αναβαθμιστεί πρέπει  να βρίσκεται στη φυσική της θέση, ώστε να δοκιμαστεί η νέα ενημέρωση.

Τι είναι το Antennino

Είναι ένα κύκλωμα που μοιάζει με Arduino (το όνομα Antennino είναι ένας συνδυασμός της  λέξης Antenna και του Arduino), χαμηλού κόστους και χαμηλής ισχύος, βασισμένο στο τσιπ της Atmel και ως εκ τούτου τέλεια συμβατό με το παραδοσιακό IDE του Arduino.  Το board πίνακας ενσωματώνει ένα δίαυλο επικοινωνίας και αισθητήρες, προκειμένου να αποκτήσει τις εξωτερικές πληροφορίες, μαζί με ένα wireless link για να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο.

Η ομορφιά του Antennino, ωστόσο, είναι ότι είναι πολλαπλή, υπό την έννοια ότι το ίδιο το board, ανάλογα με το πώς είναι εξοπλισμένο, μπορεί να λειτουργεί τόσο από μια απομακρυσμένη μονάδα όσο και από έναν συλλέκτη δεδομένων (πύλη).

Η καρδιά του Antennino είναι το ATmega328P (το P δείχνει ότι είναι ένα τσιπ που περικλείει την τεχνολογία PicoPower, που είναι απαραίτητη για την ενεργειακή διαχείριση που επιθυμούμε για αυτό το έργο) μικροελεγκτή. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο διεξάγεται μέσω μιας μονάδας πομποδέκτη RFM69 (www.hoperf.com), η οποία λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 433MHz και υποστηρίζει την κρυπτογραφία AES σε επίπεδο υλικού. Μια μνήμη Flash έχει τοποθετηθεί στο board toy Antennino. για να απομνημονεύει τα δεδομένα σχετικά με την ανάγνωση των αισθητήρων (Data Logger) ή για την εφαρμογή του προγραμματισμού ασύρματης επικοινωνίας (OTA) της μονάδας Antennino, ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (DS18B20) και ενός photoresistor.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση πρόσθετων εξωτερικών αισθητήρων, υπάρχουν ακόμη τέσσερις συνδετήρες Groove: ένας για το RS232, ένας για το I2C-Bus, ένας για γενικούς I / O και ένας για την αναλογική είσοδο. Επιπλέον, στο Antennino έχει προβλεφθεί χώρος για τη φιλοξενία μιας μικρής οθόνης OLED, που μπορεί  χρησιμοποιηθεί στο gateway mode. Το Antennino χρησιμοποιεί τον ίδιο επεξεργαστή του Arduino Uno, επομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως υποκατάστατο του Uno. Με δεδομένη όμως την ασύρματη λειτουργία της μονάδας , ο κύριος σκοπός της είναι η δημιουργία αισθητήρων ή απομακρυσμένων ενεργοποιητών που μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με μια πύλη. Στο antennino  μπορούν οι χρήστες ευκολα να δημιουργήσον αισθητήρες θερμοκρασίας, φωτεινότητας, αισθητήρες συναγερμού για πόρτες και παράθυρα, αισθητήρες δόνησης, απομακρυσμένους ενεργοποιητές έτσι ώστε να ελέγχουν μια συσκευή κ.οκ. Αυτός είναι αι ο στόχος μιας απομακρυσμένη μονάδας όπως το antennino.

Πηγή άρθρου: https://www.open-electronics.org/

Το δίκτυο OPERAS, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της Ανοικτής Επιστήμης, συγκρότησε 7 ομάδες εργασίας με αντικείμενο την κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών, προτύπων, και επιχειρησιακών μοντέλων που εφαρμόζονται στην επιστημονική επικοινωνία. Οι ομάδες εργασίας, οι οποίες συντονίζονται από τους βασικούς εταίρους του δικτύου, παρουσίασαν τα πρώτα τους συμπεράσματα αρχικά στο συνέδριο OPERAS Conference “Open Scholarly Communication in Europe. Addressing the Coordination Challenge” και, στη συνέχεια, με τη μορφή κειμένων εργασίας – απευθύνοντας παράλληλα ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε φορείς που επιθυμούν να συμβάλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση των προτάσεων του δικτύου για την ενίσχυση της Ανοικτής Επιστήμης. Στο παρόν, πρώτο τμήμα της σχετικής ανάρτησης, περιγράφονται το αντικείμενο και τα συμπεράσματα επτά ομάδων εργασίας:

Advocacy (Συντονισμός Max Weber Stiftung)

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία της εισαγωγής των μεθόδων της Ανοικτής Επιστήμης στους τομείς των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και, αντίστροφα, τη συμβολή των επιστημών αυτών στην ανάδειξη βιώσιμων μοντέλων ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας. Το σχετικό κείμενο εργασίας τονίζει την ανάγκη για την εισαγωγή μεθόδων επιστημονικής δημοσίευσης που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες για ελεύθερη πρόσβαση, διαφάνεια και χρήση ελεύθερων εργαλείων έρευνας. Το κείμενο εργασίας προσφέρει κατανοητές και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ζητήματα αξιολόγησης και διάχυσης της έρευνας, κατοχύρωσης αξιόπιστων μεθόδων και κινήτρων για την υιοθέτηση πρακτικών ανοικτής πρόσβασης και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Best Practices (Συντονισμός OAPEN)

Η υιοθέτηση καλών πρακτικών στις ηλεκτρονικές επιστημονικές δημοσιεύσεις καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με την αξιοπιστία της δημοσιευμένης πληροφορίας, την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαφύλαξη του περιεχομένου. Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας είναι να κωδικοποιήσει τις αποσπασματικές ροές έκδοσης επιστημονικού περιεχομένου και να προτείνει συγκεκριμένα μοντέλα αποδοτικών εκδοτικών εγχειρημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σχετικό κείμενο εργασίας αναζητά κριτήρια βιωσιμότητας και προτείνει εναλλακτικές τεχνικές και διαχειριστικές λύσεις μετάβασης στην ανοικτή πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες στους τομείς των ΑΚΕ.

(Το κείμενο εργασίας είναι υπό έκδοση)

Open Access Business Models (Συντονισμός UCL Press)

Συμπληρωματικά προς την υιοθέτηση ενδεδειγμένων πρακτικών, η εξεύρεση κατάλληλων επιχειρησιακών μοντέλων για τις επιστημονικές εκδόσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης στις ΑΚΕ. Αντικείμενο των εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας είναι η καταγραφή των πολλαπλών προσεγγίσεων στον τομέα αυτό, από τη σκοπιά των εκδοτών και με έμφαση στις λύσεις που έχουν αναπτύξει τα μέλη του δικτύου OPERAS. Το κείμενο εργασίας περιγράφει τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διάφορων εναλλακτικών μοντέλων για τις εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης και εξερευνά νέες συνεργατικές πρωτοβουλίες και κοινοπρακτικά μοντέλα που κάνουν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη και την Αμερική. Περιγράφοντας τις βασικές δομές, τα υπέρ και κατά, καθώς και τη δυναμική των διάφορων επιχειρησιακών μοντέλων, το κείμενο εργασίας αναγνωρίζει τα κατά περίπτωση πλεονεκτήματά τους, καθώς και τις δυνατότητες που ανοίγει για τους εκδότες η μετάβαση στην ανοικτή πρόσβαση.

Multilingualism (Συντονισμός University of Coimbra – UC Digitalis)

Σε διεθνές επίπεδο, η επιστημονική επικοινωνία είναι αδιαμφισβήτητα συνδεδεμένη με την πρωτοκαθεδρία της αγγλικής γλώσσας. Παρόλα αυτά, η ανάγκη δημοσίευσης στα αγγλικά ως προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της αναγνωσιμότητας των εκδόσεων οδηγεί σε υποαντιπροσώπευση συγκεκριμένων κλάδων, ιδιαίτερα στις ΑΚΕ. Έτσι, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας αναφέρεται στην υποστήριξη των ερευνητών που επιθυμούν να δημοσιεύουν στη δική τους γλώσσα και να ενισχύσουν παράλληλα το διεθνές δίκτυο συνεργασιών τους. Το κείμενο εργασίας εντοπίζει πεδία παρέμβασης για την υποστήριξη των ερευνητών αυτών, ιδιαίτερα στη μετάφραση των δημοσιεύσεων, την ανάπτυξη εργαλείων πολυγλωσσικής αναζήτησης και την προώθηση των εθνικών γλωσσών στην Επιστήμη.

Common standards (Συντονισμός Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Οι θεμελιώδεις πρακτικές της επιστημονικής έρευνας εξαρτώνται άμεσα από τον βαθμό διαθεσιμότητας των πρωτογενών τεκμηρίων και των δημοσιευμένων εργασιών. Στο ψηφιακό περιβάλλον, η διευρυμένη πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές έρευνας και δημοσιεύσεις καθίσταται δυνατή με την εισαγωγή πρακτικών ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διάχυσης και επεξεργασίας που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές. Το κείμενο εργασίας για τα κοινά πρότυπα διερευνά τις πρακτικές, τα μέσα και τα τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο ψηφιακό περιβάλλον έρευνας. Παράλληλα, διακρίνει τα βασικά πεδία εφαρμογής κοινών προτύπων και ενδεδειγμένων πρακτικών (ποιότητα περιεχομένου, διαλειτουργικότητα, διαθεσιμότητα και δυνατότητα επεξεργασίας), εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προδιαγραφές για τις υποδομές επιστημονικών εκδόσεων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ)

Platforms and services (Συντονισμός OAPEN)

Μέρος των δραστηριοτήτων του δικτύου OPERAS αφορά την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών προς την επιστημονική κοινότητα, με έμφαση στις ΑΚΕ. Οι ψηφιακές υπηρεσίες έρευνας καλούνται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες πρακτικές αναζήτησης, σύνθεσης και διάχυσης περιεχομένου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ομάδα εργασίας επεξεργάζεται κοινές αρχές και κανόνες που μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και τη διάθεση των υπηρεσιών προς την επιστημονική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο εργασίας, οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με τη διαχείριση, τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών, που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον έρευνας, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό, περιγράφονται και οι βασικές υπηρεσίες που το OPERAS θα μπορούσε να παρέχει στους ερευνητές των ΑΚΕ.

Tools (Συντονισμός OpenEdition)

Αρχικός στόχος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας ήταν η αξιολόγηση και κατάρτιση μιας λίστας ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών και των δράσεων που πρέπει να γίνουν ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός αξιοποίησής τους από το OPERAS, στο πλαίσιο της μελλοντικής παροχής υπηρεσιών προς ερευνητές. Προκρίνεται η χρήση εργαλείων που βασίζονται σε ανοικτό λογισμικό και υποστηρίζονται από κοινότητες τεχνικών ή/και χρηστών. Υπό αυτή την οπτική, η περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων εργαλείων έρευνας και η συγκρότηση σχετικής «εργαλειοθήκης» φαίνεται να είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών και εξελίξεων στον τομέα των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το κείμενο εργασίας διακρίνει τρία στάδια στη διαδικασία έκδοσης: αξιολόγηση, (συνεργατική) επεξεργασία κειμένων και δημοσίευση. Παράλληλα, αναλύονται οι τρέχουσες και αναδυόμενες πρακτικές σε κάθε ένα από τα πεδία αυτά, προτείνεται μια λίστα κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση εργαλείου και καταγράφονται οι λύσεις που ήδη εφαρμόζονται από τους εταίρους του OPERAS.

Το δίκτυο OPERAS , στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αποτελείται από 38 εταίρους (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εκδότες, φορείς υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας). Στόχος του OPERAS είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία μέσω καινοτόμων και λειτουργικών ερευνητικών υποδομών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), που εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης και μέτρησης του αντίκτυπου των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εισάγουν τις ΑΚΕ στο νέο οικοσύστημα των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών.

Το δίκτυο OPERAS αποτελείται από 38 εταίρους (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εκδότες, φορείς υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας). Στόχος του OPERAS είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία μέσω καινοτόμων και λειτουργικών ερευνητικών υποδομών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ), που εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης και μέτρησης του αντικτύπου των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εισάγουν τις ΑΚΕ στο νέο οικοσύστημα των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών.

Περισσότερα για το Δίκτυο OPERAS: https://operas.hypotheses.org/

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr/?p=4406

The first Athens Tor Meetup for 2019 will be held at the 1st Floor of Radix Hacklab, Kaniggos 34 & Stournari, Athens, Greece on 25.01.2019 19:00.

Tor is free software for enabling anonymous communication. The name is derived from an acronym for the original software project name “The Onion Router”. Tor directs Internet traffic through a free, worldwide, volunteer overlay network consisting of more than seven thousand relays to conceal a user’s location and usage from anyone conducting network surveillance or traffic analysis. Using Tor makes it more difficult to trace Internet activity to the user: this includes “visits to Web sites, online posts, instant messages, and other communication forms”. Tor’s intended use is to protect the personal privacy of its users, as well as their freedom and ability to conduct confidential communication by keeping their Internet activities from being monitored.

Radix Hacklab Tor Meetup January 2019

Διαβάστε τα σημαντικότερα νέα και τις ειδήσεις της ημέρας από τον κόσμο του Linux, του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Ξεκινάμε με την κυκλοφορία του Deepin 15.9, της…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Τα νέα του Linux σήμερα: Deepin 15.9, δουλειά στην Google, NSA GHIDRA, Dell, kernel 5.0, Debian 10 και πολλά ακόμα όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider
Βασικός στόχος αυτής της δράσης  του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, είναι η εισαγωγή στη χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμού και τρισδιάστατων εκτυπωτών στην εκπαίδευση. Εκτός από την εισαγωγή στην τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών  η δράση στοχεύει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και ανοιχτού περιεχομένου με την συμβολή όλων των συμμετεχόντων.  Κάθε σχολείο που  συμμετέχει στη δράση, παρουσιάζει τις δράσεις του σε σχέση με την τρισδιάστατη εκτύπωση και δημιουργεί σχέδια μαθήματος και σχέδια αντικειμένων που κατασκευάζει με τον εκτυπωτή, και τα διαθέσει ως Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, ελεύθερα για αξιοποίηση από οποιονδήποτε το επιθυμεί.
Αρχικά ο εκτυπωτής χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος F1 in Schools στο οποίο συμμετείχε το σχολείο. Στον εκτυπωτή εκτυπώθηκαν τροχοί και αεροτομές μοντέλων αυτοκινήτων Formula 1 που σχεδιάστηκαν από τους μαθητές με χρήση εμπορικών προγραμμάτων που μας διέθεσαν οι διοργανωτές του προγράμματος.

Από τη στιγμή της παρουσίας του εκτυπωτή στο χώρο του εργαστηρίου, το σύνολο των μαθητών εξέφρασε την περιέργειά του για τη χρήση και τη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αφιερώσουμε  κάποιες διδακτικές ώρες για να ανακαλύψουμε διάφορα στοιχεία για τις 3D Τεχνολογίες, όπως που χρησιμοποιούνται, πως χρησιμοποιούνται, υλικά τρισδιάστατων εκτυπώσεων, μεθοδολογίες εκτύπωσης, το μέλλον της τρισδιάστατης εκτύπωσης κλπ.

Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν μεγάλο και για αυτό αποφασίσαμε, με μικρή παρέκκλιση από το περιεχόμενο του μαθήματος της πληροφορικής να ασχοληθούμε με 3D Modeling και Design. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε την web εφαρμογή  Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες τόσο στη σχεδίαση τρισδιάστατων μοντέλων όσο και στη διαδικασία εκτύπωσή τους.

Παράλληλα για μαθητές που έδειξαν μεγαλύτερο ενθουσιασμό συστήσαμε να κατεβάσουν την open source εφαρμογή  blender (https://www.blender.org/ ) μια επαγγελματική εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για  3D Modeling και Design.

 

Αξιοποίηση του Εκτυπωτή

  1. Προγράμματα

Kατά τη διάρκεια της χρήσης του εκτυπωτή στο εργαστήριο πληροφορικής, πολλοί εκπαιδευτικοί ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν για την χρήση του εκτυπωτή, τη λειτουργία του  και τον τρόπο εκτύπωσης των μοντέλων. Έτσι προέκυψε η συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων με τους οποίους προέκυψαν δραστηριότητες σε διαθεματικό πλαίσιο ανάμεσα στα δικά τους γνωστικά αντικείμενα και στην πληροφορικής.

Η Ασπίδα του Αχιλλέα

Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων Ιλιάδα και Πληροφορική υπήρξε συνεργασία με την εκπαιδευτικό φιλόλογο για από κοινού προσέγγιση των δύο γνωστικών αντικειμένων με στόχο να σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν οι μαθητές της Β γυμνασίου την ασπίδα του Αχιλέα όπως αυτή περιγράφεται στο έπος της Ιλιάδας του Ομήρου.

H «ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η ασπίδα που χρησιμοποίησε ο Αχιλλέας για να πολεμήσει τον Έκτορα. Ο Όμηρος αφιερώνει στην ασπίδα του Αχιλλέα τουλάχιστον 134 στίχους στην Ιλιάδα, το απόσπασμα της οποίας είχαν ονομάσει οι αρχαίοι «οπλοποιία». Στο έπος, ο Αχιλλέας έχει χάσει την πανοπλία του, μετά το δανεισμό της στον σύντροφό του, τον Πάτροκλο. Ο Πάτροκλος έχει σκοτωθεί στη μάχη από τον Έκτορα ο οποίος πήρε τα όπλα του ως λάφυρα. Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτις ζητάει από το θεό Ήφαιστο να σφυρηλατήσει μια καινούργια πανοπλία για τον γιο της.

Σε συνεργασία με την φιλόλογο στο μάθημα ‘Αρχαία Ελληνικά – Ομήρου Ιλιάδα’ της Β’ τάξης, χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των 2-3 οι οποίοι ανέλαβαν να σχεδιάσουν και να διακοσμήσουν κατά την διάρκεια του μαθήματος της πληροφορική, την ασπίδα του Αχιλλέα σύμφωνα με την διήγηση ΄και την περιγραφή του Ομήρου (εικόνα 2).

Παράρτημα 1: ένα σχέδιο σεναρίου για την ασπίδα του Αχιλλέα

Εικόνα 1 ¨η ασπίδα του Αχιλλέα”, Angelo Monticelli (1778 – 1837) 

πηγή Wikipedia

¨η ασπίδα του Αχιλλέα”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων. Β.T, Σ.X

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/fws8ZYGtt6P ,

¨η ασπίδα του Αχιλλέα”,  εκτύπωση μαθητών  Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

Το ταξίδι του Κολόμβου -CCAP

Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τα ιστορικά ταξίδια του Κολόμβου που ανακάλυψε την Αμερική, μέσα από το μάθημα της Ιστορίας της Β’ Γυμνασίου. Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετήθηκαν τα μέσα τα οποία συνεισέφεραν σε αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη, όπως η καραβέλα (το πλοίο του Κολόμβου, ο αστρολάβος, η πυξίδα, ο αστρολάνος κλπ)

Στόχος της συνεργασίας ήταν η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τα μέσα πλοήγησης του Κολόμβου, μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών 3D σχεδίασης και 3D εκτύπωσης και η πολυτροπική τους έκφραση με το CCAP (caravel, compass, astolab, portolan).

Παράρτημα 2: ένα σχέδιο σεναρίου για το CCAP

¨Πυξίδα”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: Https://www.tinkercad.com/things/dFbTMStvzrT

 

¨Πυξίδα”,  σχέδιο μαθητών Α Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: Https://www.tinkercad.com/things/dFbTMStvzrT

¨Star”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Astrolab”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Compass”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Astrolab”,  σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”, κυρίως σκαρί, σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”, κατάρτι με πανί, σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”, κατάρτι με πανί, σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”, μπροστινό κατάρτι με πανί, σχέδιο μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Αστρολάβος – Πυξίδα, εκτύπωση μαθητών Β’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”,  εκτύπωση  μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Caravel”,  σχέδιο  μαθητών Β Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Η Σχεδία του Οδυσσέα

Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων Οδύσσεια και Πληροφορική υπήρξε συνεργασία με την εκπαιδευτικό φιλόλογο για από κοινού προσέγγιση των δύο γνωστικών αντικειμένων με στόχο να σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν οι μαθητές της Α γυμνασίου την σχεδία του Οδυσσέα όπως αυτή περιγράφεται στο έπος της Οδύσσειας του Ομήρου.

¨Σχεδία Οδυσσέα”,  σχέδιο του μαθητή Α Γυμνασίου Π.Λ, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/8AHxM5tX0ee 

¨Σχεδία Οδυσσέα”,  εκτύπωση του μαθητή Α Γυμνασίου Π.Λ, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πρόγραμμα F1 in Schools

Το F1 in Schools είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας στον κόσμο και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά. Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι να μάθουν οι μαθητές:

 

  • να συνεργάζονται,
  • την έννοια του επιχειρείν,
  • να αποκτήσουν γνώσεις αλλά και
  • δεξιότητες σχετικά με την δημιουργία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.  

Εκτός από αυτά βέβαια αποκτούν γνώσεις στις φυσικές επιστήμες και σε έννοιες όπως:

  • Αεροδυναμική Αντικειμένων,
  • Σχεδιασμός και Παραγωγή Βιομηχανικών Προϊόντων,
  • Μηχανική Υλικών,
  • Ανάλυση Αποτελεσμάτων και
  • Δοκιμές Ελέγχου.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος οι μαθητές πρέπει να σχεδιάσουν σε 3d CAD πρόγραμμα, μια μινιατούρα αυτοκίνητο φόρμουλα 1 που παίρνει μέρος σε αγώνες ταχύτητας σε μια ευθεία πίστα 25 μέτρων. Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε στο solidworks και κόπηκε από τους μαθητές σε CNC μηχανή.

Το σχολείο συμμετείχε με δύο ομάδες οι οποίες σχεδίασαν και τύπωσαν στον 3D εκτυπωτή τις ρόδες και τις αεροτομές των αυτοκινήτων οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στο κυρίως σασί το υλικό του οποίου ήταν foam. Οι εκτυπώσεις έγιναν με τέτοιο τρόπο παραμετροποιώντας τις ιδιότητες του λογισμικού εκτύπωσης cura, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το βάρος των τροχών και των αεροτομών, σημαντικοί παράγοντες για την ελαχιστοποίηση των τριβών και την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου.

¨Αεροτομές και ρόδες”,  εκτυπώσεις προσαρμοσμένες στο μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων. 

Εκτύπωση αεροτομής για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων. 

Εκτυπωμένες αεροτομές για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων. 

Εκτυπωμένες αεροτομές για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πίσω  αεροτομές .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πίσω  αεροτομές .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

 

  Μπροστινή αεροτομή .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Σασί αυτοκινήτου .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Σασί αυτοκινήτου .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Σασί αυτοκινήτου .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Τροχοί αυτοκινήτου .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Τροχοί αυτοκινήτου .stl για το μοντέλο F1, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ : ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ : ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ” και ταξίδεψαν για τον λόγο αυτό στην Κρήτη. Ομάδα μαθητών σχεδίασαν πρώτα το έμβλημα της συμμετοχής του σχολείου σε λογισμικό σχεδίασης και στη συνέχεια το σχεδίασαν στο Timkercad και το εκτύπωσαν στο 3d εκτυπωτή. Παράλληλα σχεδίασαν και εκτύπωσαν αναμνηστικά μπρελόκ και τα μοίρασαν στους συμμαθητές τους σε ανάμνηση της συμμετοχής τους.

¨Έμβλημα συμμετοχής σε Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”,  2d σχέδιο μαθητών Γ’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Έμβλημα συμμετοχής σε Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”,  3d σχέδιο μαθητών Γ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή:https://www.tinkercad.com/things/hLXmO2lA8fo#/

¨Δημιουργία οικοσυμβόλου στο πλαίσιο της συμμετοχής σε Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”,  σχέδιο μαθητών Γ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/58LQjXhz3Ee 

¨Μπρελόκ συμμετοχής σε Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”,  σχέδιο μαθητών Γ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/7fMZdkAobwx 

Εκτυπώσεις μαθητών Γ’ Γυμνασίου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Εκτυπώσεις μαθητών Γ’ Γυμνασίου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Ecomobility

Στο πλαίσιο της συμμετοχής ομάδας μαθητών του σχολείο στο πρόγραμμα ecomobility που αφορούσε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στις συνθήκες κυκλοφορίας και το σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης στην πόλη μας, μαθητής της Α Γυμνασίου σχεδίασε (Tinkercad) και εκτυπώσαμε αναπαράσταση της Πλατείας Βριλησσίων με οικολογικές παρεμβάσεις. Η εκτυπωμένη πλατεία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της συμμετοχής των σχολείων του Δήμου στο πρόγραμμα.

¨Η πλατεία Βριλησσίων”, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”Ecomobility”   σχέδιο του μαθητή Π.Λ της Α’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/5DvjjnX4mVA 

¨Η πλατεία Βριλησσίων” μορφή .στλ, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα ”Ecomobility”   σχέδιο του μαθητή Π.Λ της Α’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

¨Η πλατεία Βριλησσίων”, εκτύπωση του μαθητή Π.Λ της Α’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Μάθημα Πληροφορικής

Κατά τη διάρκεια του έτους οι μαθητές της Α και Β τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής εξοικειώθηκαν με τις λειτουργίες του Tinkercad και σχεδίασαν και εκτύπωσαν διάφορα μοντέλα και δημιουργίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός. Παράλληλα, απόκτησαν δεξιότητες σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του 3d εκτυπωτή. Έμαθαν να:

  • αλλάζουν το υλικό εκτύπωσης
  • να καλιμπράρουν το δίσκο εκτύπωσης
  • να απομακρύνουν το υλικό που παρέμεινε στο ακροφύσιο εκτύπωσης, τέλος
  • να μετατρέπουν τα σχέδιά τους σε εκτυπώσιμη μορφή αρχείων .stl και να παραμετροποιούν το λογισμικό εκτύπωσης cura έτσι ώστε να εκτυπώνουν τις δημιουργίες τους
  • αλλά και εμπειρικά αντιλήφθηκαν πως αλλάζοντας τη γωνία των αντικειμένων ως προς τον οριζόντιο ή κάθετο άξονα αλλάζει η υφή των προς εκτύπωση αντικειμένων

Πειραματίστηκαν με τις βασικές ιδιότητες του προγράμματος εκτύπωσης cura και δοκίμασαν την εκτύπωση των μοντέλων τους με αλλάζοντας τις παραμέτρους του προγράμματος, ενδεικτικά, infill, speed, rotation, support κλπ

Σχέδια Μαθητών που εκτυπώθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ.

 Σχέδιο  μαθητών της Β’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/ggoDeD1koiJ  

 Σχέδιο  μαθητών της Β’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/aDOS7zB39sR

 Σχέδιο  μαθητών της Β’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Πηγή: https://www.tinkercad.com/things/8EOJrTTvm1x 

 Εκτύπωση  μαθητών της Β’ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Προσέγγιση

Αρχίζοντας με τα βασικά οι μαθητές απέκτησαν σύντομα δεξιότητες σχεδιασμού χρησιμοποιώντας το tinkercad, ενώ παράλληλα έμαθαν να αναζητούν μοντέλα και δημιουργίες 3D σχεδίων στο web. Μερικοί από τους μαθητές ανέδειξαν ιδιαίτερο ταλέντο στη 3d σχεδίαση με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν περίτεχνες και πολύπλοκες δημιουργίες όπως για παράδειγμα μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της πλατείας Βριλησσίων.

Ανεβάσαμε σε όλους του υπολογιστές του εργαστηρίου το πρόγραμμα εκτύπωσης Cura και αφιερώσαμε 2-3 διδακτικές ώρες για την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του και παραμέτρων του.

Αρχικά, ξεκινήσαμε με απλά σχέδια και κατασκευές, όπως μπρελόκ με το όνομα και το τμήμα των μαθητών κλπ. Στην πορεία ασχοληθήκαμε με την εφαρμογή εκτύπωσης cura και τη ρύθμιση των παραμέτρων του, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορες αλλά ταυτόχρονα αρκετά καλές εκτυπώσεις. Οι μαθητές κατανόησαν τις μετατροπές στο φορμά των αρχικών σχεδίων τους σε αρχεία .stl και στη συνέχεια σε αρχεία .gcode.  Μαθητές που συμμετείχαν σε διάφορα προγράμματα του σχολείου σχεδίασαν και εκτύπωσαν logo των συμμετοχών τους αλλά και αντικείμενα που αφορούσαν το πρόγραμμά τους.

Προμηθευτήκαμε νέα διαφόρων χρωμάτων υλικά και δείξαμε πως μπορεί να γίνει η αλλαγή υλικού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προχωρήσαμε σε calibration του δαπέδου εκτύπωσης του εκτυπωτή. Τελικά, μαθητές από όλες τις τάξεις που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατάφεραν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν στην εκτύπωση μοντέλων με τη χρήση του Ultimaker 2+.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εκτυπωτή χρειάστηκε

α) Να προχωρήσουμε σε αλλαγή του υλικού

β) Να καλιμπράρουμε τη βάση εκτύπωσης

γ) Να προχωρήσουμε στη διαδικασία καθαρισμού από  υλικό που είχε συσσωρευθεί και στερεοποιηθεί τόσο στο ακροφύσιο όσο και στα τοιχώματα του σωλήνα μεταφοράς υλικού. Σε αυτή την περίπτωση αλλάξαμε το ακροφύσιο και προχωρήσαμε αρκετές φορές στη διαδικασία θέρμανσης του υλικού ώστε να καθαρίσει το εσωτερικό του σωλήνα από το στερεοποιημένο υλικό.

Συμπεράσματα

Οι τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης και τρισδιάστατης σάρωσης είναι πλέον αρκετά ώριμες και οικονομικές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επίπεδο ενός σχολείου.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μεθοδολογίες κατασκευής μέσα από ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο, όπως είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Κατανόησαν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ανέπτυξαν δεξιότητες τρισδιάστατης σχεδίασης και χρήσης του λογισμικού εκτύπωσης και άντλησαν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν οι δημιουργίες τους εκτυπώθηκαν.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της διδασκαλία σχεδόν όλων των μαθησιακών αντικειμένων, ήτοι φιλολογικών, επιστημών, ΤΠΕ, τεχνολογικών κα.

Από την εφαρμογή διαθεματικών προγραμμάτων αποδείχθηκε η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών τόσο για το μάθημα των ΤΠΕ όσο και για τα συνεργαζόμενα γνωστικά αντικείμενα, ιστορία, αρχαία Ελληνικά, σχολικά προγράμματα κα. Ιδιαίτερα δε, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος ήταν πολύ μεγαλύτερη σε αδύναμους μαθητές τόσο στα μαθήματα της γενικής παιδείας όσο και στις ΤΠΕ.

Η χρήση των τρισδιάστατων τεχνολογιών μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα των μαθημάτων, το ενδιαφέρον των μαθητών για αυτά και την απόκτηση δεξιοτήτων όπως σε θέματα όπως: επίλυση προβλημάτων, ψηφιακών δεξιοτήτων, συνεργασίας σε ομάδες, επικοινωνίας με συμμαθητές μου, μαθαίνω να μαθαίνω από μόνος μου κλπ, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την βελτίωση της προσωπικότητας και της εκπαίδευσης των μαθητών.

  • Επιμέλεια: Ευθαλία Σολωμού ΠΕ 02, Αγγελόπουλος Παναγιώτης ΠΕ 19, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

Κατεβάστε εκατοντάδες ελεύθερα βιβλία ήχου, ως επί το πλείστον κλασικά, σε mp3 player ή τον υπολογιστή σας.

Παρακάτω, θα βρείτε σημαντικά έργα λογοτεχνίας, ποίησης και μη μυθοπλασίας, από συγγραφείς όπως: Twain, Tolstoy, Hemingway, Orwell, Vonnegut, Nietzsche, Austen, Shakespeare, Asimov, HG Wells κ.λπ. τα οποία μπορτ

(Πηγή: https://www.openbook.gr/ )

Fiction & Literature

Poetry

  • Angelou, Maya – On the Pulse of Morning (read by the author) – YouTube
  • Angelou, Maya – Phenomenal Woman – YouTube
  • Angelou, Maya – Still I Rise & On the Pulse of the Morning (read by author) – YouTube
  • Anonymous – Beowulf – Free iTunes – Free MP3s – Reading by Seamus Heaney
  • Apollinaire, Guillaume – Le pont Mirabeau (Read by author in 1913) – Free MP3
  • Apollinaire, Guillaume – Marie (Read by author in 1913) – Free MP3
  • Apollinaire, Guillaume – Le Voyageur (Read by author in 1913) – Free MP3
  • Aragon, Louis – Elsa (read by author) – Free Stream
  • Arnold, Matthew – The Poetry of Matthew Arnold – Free Stream on Spotify
  • Arnold, Matthew – Dover Beach – Free Stream/Download
  • Ashbery, John – Everyman – Free MP3
  • Ashbery, John – “Meditations of a Parrot,” “The Painter” and “The Picture of Little J.A. in a Prospect of Flowers” (read by the author)- Free Stream/MP3
  • Ashbery, John – Self-Portrait in a Convex Mirror – YouTube
  • Auden, W.H. – 1st September, 1939; As I Walked Out One Evening; “Song of the Master and Boatswain,” (read by Dylan Thomas) – YouTube
  • Auden, W.H. – 1st September, 1939 – YouTube
  • Auden, W.H. – As I Walked Out One Evening (read by Auden) – YouTube
  • Auden, W.H. – Autumn Song – Free MP3
  • Auden, W.H. – Bucolics and Horae Cononicae (read by Auden) – Free Stream/Download
  • Auden, W.H. – Doggerel by a Senior Citizen (read by Auden) – YouTube
  • Auden, W. H. – In Memory of WB Yeats – YouTube
  • Auden, W.H. – Metalogue to The Magic Flute (read by Auden – Free Stream/Download
  • Auden, W.H. – The Sea and The Mirror (read by the author) – Free Stream/Download
  • Baudelaire, Charles – Les fleurs du mal (in French) – Free Stream
  • Beckett, Samuel – Tailpiece and 23rd Addenda (read by the author) – YouTube
  • Beefheart, Captain – Fallin Ditch, Skeleton Makes Good & More (read by the author) –  YouTube
  • Blake, William – A Little Boy Lost – Free MP3
  • Blake, William – Jerusalem – Free MP3 Zip File
  • Blake, William – Laughing Song – Free MP3
  • Blake, William – London – Free MP3
  • Blake, William – Preface to Milton – Free MP3
  • Blake, William – Piping Down Valleys Wild – Free MP3
  • Blake, William – Songs of Innocence and Songs of Experience, as read by Allen Ginsberg – Free Stream/MP3
  • Blake, William – The Chimney Sweeper – Free MP3
  • Blake, William – The School Boy – Free MP3
  • Blake, William – Visions of the Daughters of Albion – Free MP3
  • Borges, Jorge Luis – Art of Poetry/Arte Poétic – Free MP3
  • Borges, Jorge Luis – Borges Reads 30 of His Poems in Spanish – Spotify
  • Borges, Jorge Luis – Plainness – Free Stream
  • Bradbury, Ray – If Only We Had Taller Been (read by the author) – YouTube
  • Bronte, Emily – Anticipation – Free MP3
  • Bronte, Emily – Encouragement – Free MP3
  • Bronte, Emily – Poems – Free MP3
  • Bukowski, Charles – 4 Hours of Bukowski Readings – Spotify
  • Bukowski, Charles – At Terror Street and Agony Way – Free Audio
  • Bukowski, Charles – Beer – Animated Video
  • Bukowski, Charles – Bluebird – YouTube Audio
  • Bukowski, Charles – Girl on the Escalator – Vimeo
  • Bukowski, Charles – Hostage – Spotify
  • Bukowski, Charles – Master Collection – Spotify
  • Bukowski, Charles – Something For The Touts, The Nuns, The Grocery Clerks, And You – YouTube Audio
  • Bukowski, Charles – The Laughing Heart (read by Tom Waits) – YouTube Audio
  • Bukowski, Charles – The Crunch and Roll The Dice (read by Bono) – YouTube Audio
  • Bukowski, Charles – The Secret to My Endurance (read by Bukowski) – YouTube Audio
  • Burton, Tim – The Nightmare Before Christmas (read by Christopher Lee) – YouTube Video
  • Byron – Childe Harold: Canto III – Free MP3
  • Byron – Darkness – Free MP3
  • Byron – Newton – Free MP3
  • Byron – She Walks in Beauty – Free MP3
  • Cage, John – Overpopulation and Art – Free Stream
  • Carroll, Jim – Praying Mantis – Spotify
  • Carroll, Lewis – Jabberwocky (read by Neil Gaiman) – YouTube
  • Carroll, Lewis – The Poetry of Lewis Carroll – Spotify
  • Cavafy, C.P. – Ithaca (read by Sean Connery) – YouTube
  • Ciardi, John – As If: Poems New and Selected by John Ciardi (read by the author) – Spotify
  • Cocteau, Jean – Requiem (read by the author) – Free Stream
  • Cohen, Leonard – «For E.J.P» and «You Have the Lovers» (read by Cohen) – Free Stream/Download
  • Coleridge, Samuel – Kubla Khan – Free MP3
  • Coleridge, Samuel – Kubla Khan (read by Benedict Cumberbatch) – YouTube
  • Coleridge, Samuel – Rime of the Ancient Mariner – Free MP3
  • Coleridge, Samuel – The Dungeon – Free MP3
  • Coleridge, Samuel – Poems (Read by Ralph Richardson) – Free Spotify
  • Collins, Billy – The Best Cigarette (Poetry collection read by the author) – Free Spotify
  • Collins, Billy – Soap – Spotify
  • Crane, Hart – “The Broken Tower” and “The Hurricane” (read by Tennessee Williams) – Vimeo
  • Crowley, Aleister – Poems by Aleister Crowley (read by Aleister Crowley) – Spotify
  • Cummings, EE – Somewhere I Have Never Travelled – (read by author) – YouTube
  • Cummings, EE – Anyone Lived in a Pretty How Town – (read by author) – YouTube
  • Dante – Inferno (read by John Ciardi) – Spotify
  • DeTroyes, Chretien – Lancelot, or The Knight of the Cart- Stream
  • Dickinson, Emily – An 8 Hour Reading of Emily Dickinson Poetry- YouTube
  • Dickinson, Emily – The Poems of Emily Dickinson, Series 1 – Free iTunes – Free MP3
  • Dickinson, Emily – The Poems of Emily Dickinson, Series 2 – Free MP3
  • Dickinson, Emily – Poems & Letters – Spotify
  • Dickinson, Emily – Because I Could Not Stop for Death – Free MP3
  • Dickinson, Emily – Hope Is the Thing With Feathers – Free MP3
  • Dickinson, Emily – ‘I Started Early–Took My Dog’ – YouTube
  • Dickinson, Emily – There’s a certain Slant of light» (read by Susan Howe) – YouTube
  • Donne, John – Death, Be Not Proud – Free Stream/MP3
  • Donne, John – The Good-morrow – Free Stream/MP3
  • Donne, John – The Sunne Rising – Free MP3
  • Ehrmann, Max – Desiderata (Read by Leonard Nimoy) – YouTube
  • Eliot, T.S. – Four Quartets (Read by T.S. Eliot) – YouTube
  • Eliot, T.S. – Four Quartets (Read by Alec Guinness) – YouTube
  • Eliot, T.S. – Journey of the Magi(Read by T.S. Eliot) – YouTube
  • Eliot, T.S. – Old Possum’s Book of Practical Cats (Read by T.S. Eliot) – Spotify playlist
  • Eliot, T.S. – The Love Song of J. Alfred Prufrock
  • Eliot, T.S. – The Waste Land – Free MP3
    • Listen to reading by TS Eliot – YouTube 
    • Hear reading by Jeremy Irons and Eileen Atkins – Stream
  • Eliot, T.S. – T.S. Eliot Reading Poems and Choruses – Spotify
  • Ferlinghetti, Lawrence – A Coney Island of the Mind – Spotify
  • Ferlinghetti, Lawrence – Selections from A Coney Island of the Mind (read by author) – Free MP3 – Free Stream
  • Ferlinghetti, Lawrence – Baseball Canto – Free MP3/Stream
  • Ferlinghetti, Lawrence – Evil – Free MP3/Stream
  • Ferlinghetti, Lawrence – ‘The First and the Last of Everything’ (read by author) – Free Stream
  • Ferlinghetti, Lawrence – «Underwear» (read by author) – YouTube
  • Ferlinghetti, Lawrence – Wilfred Funk (read by author) – Free MP3/Stream
  • Frost, Robert – A Line Storm Song – Free MP3
  • Frost, Robert – My Butterfly – Free MP3
  • Frost, Robert – October – Free MP3
  • Frost, Robert – Stopping by Woods on a Snowy Evening (read by author) – YouTube
  • Frost, Robert – The Gift Outright (read by author) – YouTube
  • Frost, Robert – «The Road Not Taken,» «The Pasture,» «Mowing,» «Birches,» «After Apple-Picking,» and «The Tuft of Flowers» (read by the author)  – Free Stream
  • Frost, Robert – Robert Frost Reads His Poetry – Free Spotify
  • Gaiman, Neil – The Mushroom Hunters (read by Amanda Palmer) – Soundcloud
  • Ginsberg, Allen – A Supermarket in California (read by Ginsberg) – Free MP3
  • Ginsberg, Allen – America (read by Ginsberg) – Free Stream
  • Ginsberg, Allen – First Blues: Rags, Ballads and Harmonium Songs – Spotify
  • Ginsberg, Allen – Howl, A Strange New Cottage in Berkeley, and Supermarket in California (read by Ginsberg) – Free MP3/Stream
  • Ginsberg, Allen – Howl (read by Ginsberg, 1959) – YouTube – iTunes
  • Ginsberg, Allen – Howl (first recorded reading of Howl by Ginsberg, 1956) – Free Stream – Free iTunes – Web
  • Ginsberg, Allen – Howl (read by James Franco) – YouTube
  • Ginsberg, Allen – Jahweh and Allah Battle – Free Stream
  • Ginsberg, Allen – Kaddish and other works (read by Ginsberg) – Free Stream
  • Ginsberg , Allen – Mind Breaths (read by Ginsberg) – Free Stream/Download
  • Ginsberg, Allen – Sunflower Sutra  (read by Ginsberg) – Free MP3
  • Ginsberg, Allen – The Last Word on First Blues – Spotify
  • Ginsberg, Allen – The Lion for Real (read by Ginsberg) – Free on Spotify
  • Ginsberg, Allen – «The Shrouded Stranger Of The Night,» «Sweet Levinsky,» and «Stanzas: Written at Night in Radio City.» – Free Stream/Download
  • Ginsberg, Allen – “What would you do if you lost it?” (read by Ginsberg) – Free Stream/Download
  • Ginsberg, Allen – Witchita Vortex Sutra – Spotify
  • Hardy, Thomas – Poems (read by Richard Burton) – Spotify
  • Hemingway, Ernest – Second Poem to Mary (read by Hemingway) – Free YouTube
  • Henley, Ernest – Invictus – Free YouTube
  • Hitchcock, Robyn – «If Death is Not the End» (Read by Alan Rickman) – Free Stream
  • Homer, The Odyssey – Free Stream/MP3 Download – Free iTunes
  • Hughes, Langston – Langston Hughes Reads Langston Hughes – Spotify
  • Hughes, Langston – The Dream Keeper and Other Poems of Langston Hughes (read by Hughes) – Spotify
  • Hughes, Langston – The Glory of Negro History – Spotify
  • The Negro Speaks of Rivers (ready by Hughes) – YouTube
  • Hughes, Langston – The Voice of Langston Hughes – Spotify
  • Hughes, Ted – Sylvia Plath, Ted Hughes & Peter Porter Read Their Poetry – Spotify
  • Keats, John – To Autumn – Free MP3
  • Keats, John – Ode on a Grecian Urn – Free MP3
  • Keats, John – Ode to a Nightingale (as recited loosely by F. Scott Fitzgerald) – YouTube
  • Keats, John – Ode to a Nightingale (as read by Benedict Cumberbatch) – YouTube
  • Keats, John – On First Looking into Chapman’s Homer – Free MP3
  • Keats, John – When I Have Fears That I May Cease to Be – Free MP3
  • Kerouac, Jack – 4 Albums with Kerouac Reciting Poetry & Verse – Spotify
  • Kipling, Rudyard – If (read by Dennis Hopper) – YouTube
  • Kipling, Rudyard – If (read by Michael Caine) – YouTube
  • Kipling, Rudyard – My Boy Jack (read by Ralph Fiennes) – YouTube
  • Kipling, Rudyard – The Gods of the Copybook Headings – Free MP3
  • Kipling, Rudyard – The Way Through the Woods – Free MP3
  • Levertov, Denise – City Psalm, Open Secret, Love Song, The Ache of Marriage, To the Muse, The Certainty (read by the author) – SoundCloud
  • Levine, Philip – The Feed They Lion (read by Philip Levine) – YouTube
  • Longfellow, Henry Wadsworth – Selected Works – Free MP3
  • McCrae, John – “In Flanders Fields» (read by Leonard Cohen) – YouTube
  • Melville, Herman – Ball’s Bluff – Free Stream
  • Merwin, W.S. – After a Storm (read by author) – Free Stream/Download
  • Milton, John – On His Blindness – Free MP3
  • Multiple Authors – 19 Century French Poetry, Read in French by Paul Mankin – Spotify
  • Multiple Authors – 20th Century French Poetry, Narrated by Paul Mankin – Spotify
  • Multiple Authors – French African Poetry, Read in French by Paul Mankin – Spotify
  • Nabokov, Vladimir – The University Town (read by Ralph Fiennes) – Free Stream
  • Nash, Ogden – Christmas with Ogden Nash – Spotify
  • Nash, Ogden – Ogden Nash Read Ogden Nash – Spotify
  • Neruda, Pablo – Birth (Read by Neruda) – Free Stream
  • Neruda, Pablo – Keeping Quiet (Read by Sylvia Boorstein) – Free Stream
  • Neruda, Pablo – Pablo Neruda Lee a Pablo Neruda – Spotify
  • Plath, Sylvia – Sylvia Plath reading her poetry (23 poems read by the author) – YouTube
  • Plath, Sylvia – Ariel (read by author) – YouTube Stream
  • Plath, Sylvia – A Birthday Present (read by the author) – Free MP3/Stream
  • Plath, Sylvia – Daddy (read by author) – YouTube
  • Plath, Sylvia – Fever 103 (read by the author) – YouTube
  • Plath, Sylvia – Lady Lazarus (read by author) – YouTube
  • Plath, Sylvia – Morning Song (read by Meryl Streep) – SoundCould
  • Plath, Sylvia – Spinster – Soundcloud
  • Plath, Sylvia – The Applicant (read by the author) – YouTube
  • Poe, Edgar Allan – Annabel Lee – Free MP3
  • Poe, Edgar Allan – The Raven (read by Christopher Walken) – YouTube
  • Poe, Edgar Allan – The Raven – Free MP3
  • Pope, Alexander – Nature and Art – Free Stream
  • Pope, Alexander – The Quiet Life – Free Stream
  • Pound, Ezra – Cantico del sole – Free MP3 [text]
  • Pound, Ezra – Canto XVII («So that the vine burst from my fingers’) – Free MP3
  • Pound, Ezra – Canto XXX – Free MP3
  • Pound, Ezra – Canto XLV – Free MP3
  • Pound, Ezra – Canto LVI – Free MP3
  • Pound, Ezra – Homage to Sextus Propertius, Section VI (read by author) – Free MP3
  • Pound, Ezra – Sestina: Altaforte (read by author) – YouTube
  • Pound, Ezra – The Seafarer  (read by author) – Free MP3
  • Rexroth, Kenneth – «One Hundred Poems from the Chinese» and «In Defense of the Earth» (read by the author) – Free Stream
  • Rich, Adrienne – Mourning Poem, Spring Thunder, White Night and other poems (read by author) – Free Stream/Download
  • Rich, Adrienne – «Planetarium» (read by astrophysicist Janna Levin) – Soundcloud
  • Rich, Adrienne – «Power» (read by astrophysicist Roseanne Cash) – Soundcloud
  • Rich, Adrienne – What Kind of Times Are These? (read by the author) – Soundcloud
  • Rimbaud, Arthur – Illuminations – Free MP3 Zip File
  • Rumi – Poems read by  Tilda Swinton, Madonna, Robert Bly & Coleman Barks – YouTube/Soundcloud
  • Sandburg, Carl – A Lincoln Album: Readings by Carl Sandburg – Spotify
  • Sandburg, Carl – Chicago – Free Stream
  • Sandburg, Carl – The People Yes – Spotify
  • Sassoon, Siegfried – Aftermath (Read by Jeremy Irons) – YouTube
  • Sexton, Anne – Waiting to Die (read by author) – YouTube
  • Sexton, Anne – «Her Kind,» «The Ambition Bird,» «Ringing the Bells,» «Music Swims Back to Me,» and «The Truth the Dead Know» (read by the author) – Free Stream
  • Sexton, Anne – «With Mercy for the Greedy,» «The Starry Night,» «Letter Written on a Ferry While Crossing Long Island Sound,» and «Self in 1958,» (read by the author) – Free Stream
  • Sexton, Anne – Divorce, Thy Name is Woman,» «Gods Making a Living,» «Jesus Cooks,» «Jesus Walking,» and «The Fury of Overshoes» (read by the author) – Free Stream
  • Sexton, Anne – «Rowing,» «Riding the Elevator Into the Sky,» «The Play,» «The Rowing Endeth,» «Us,» and «The Touch» (read by the author) – Free Stream
  • Sexton, Anne – What’s That – Spotify
  • Schiller, Friedrich – Poetry of Friedrich von Schiller: Read in German by Kinski – Spotify
  • Shakespeare, William – Shakespeare’s Sonnets – Free MP3s
  • Shelley, Percy Bysshe – Adonais – Free MP3
  • Shelley, Percy Bysshe – Ozymandias of Egypt – Free MP3
  • Shelley, Percy Bysshe – Ozymandias (read by Bryan Cranston) – Free YouTube
  • Shelley, Percy Bysshe – Various Poems (read by Vincent Price) – Free Spotify
  • Smith, Patti – Reading at Columbia University of Poetry That Would Become Horses (1975) – YouTube
  • Smith, Patti – Reading of 12 Poems From «Seventh Heaven» (1972) – YouTube
  • Stein, Gertrude – A Valentine to Sherwood Anderson (read by Gertrude Stein) – Free MP3
  • Stevens, Wallace – “Credences of Summer” and “An Ordinary Evening in New Haven” (read by the author) – Free Stream/Download
  • Stevens, Wallace – «The Idea of Order at Key West,» «The Poem that Took the Place of a Mountain,» and «Vacancy in the Park» (read by the author) – .au format – .gsm format –.ra format
  • Stevens, Wallace – To an Old Philosopher in Rome (read by the author) – Free MP3
  • Szymborska, Wisława — Life While-You-Wait (Read by Amanda Palmer) – Soundcloud
  • Tennyson, Alfred Lord – Break, Break, Break – Free MP3
  • Tennyson, Alfred Lord – The Charge of the Light Brigade – Free MP3/Stream – Quicktime – RealPlayer
  • Tennyson, Alfred Lord – The Lotos-Eaters – Free MP3
  • Thomas, Dylan – Dylan Thomas Reads 8 Hours of His Poetry – Spotify
  • Thomas, Dylan – Three Poems Read by W.H. Auden – Free
  • Thomas, Dylan – An Evening with Dylan Thomas – Spotify
  • Thomas, Dylan – Richard Burton Reads 15 Poems by Dylan Thomas – Spotify
  • Thomas, Dylan – Ballad of the Long-Legged Bait’ and 14 Other Poems (read by Richard Burton) – YouTube
  • Thomas, Dylan – Do Not Go Gentle Into That Good Night (read by the author) – Free MP3/Stream
  • Thomas, Dylan – Do Not Go Gentle Into That Good Night (read by the Sir Anthony Hopkins) – Free YouTube
  • Thomas, Dylan – The Wild West (read by the author) – Free MP3/Stream
  • Thomas, Dylan – Under Milk Wood (read by the author) – Free MP3/Stream
  • Updike, John – Rainbow (read by author) – Free Stream
  • Valéry, Paul – «Fragment Du Narcisse» (read by author) – Free Stream
  • Virgil – Aeneid – Free MP3 Zip Download
  • Whitman, Walt – O Captain! My Captain! – Free MP3
  • Whitman, Walt – Leaves of Grass – Free MP3 Zip File – Free Stream
  • Whitman, Walt – Song of Myself and Other Poems – Free Stream/MP3
  • Whitman, Walt – Song of Myself (read by James Earl Jones) – Free Stream/Download
  • Whitman, Walt – Song of Myself (read by James Earl Jones) – Free Stream
  • Whitman, Walt – Song of Myself (read by Orson Welles) – Free Stream
  • Whitman, Walt – Song of Myself (read by Eric Forsythe/U. of Iowa) – Free Stream
  • Wilbur, Richard – A Storm in April, The Ride, Shad-Time, Advice From the Muse and Other Poems (read by author) – Free Stream/Download
  • Wilde, Oscar – The Ballad of Reading Gaol – Free MP3/Stream
  • Williams, Tennessee – Selected Poems – Free Stream/Download
  • Williams, Willam Carlos – Selected Poems (read by poet 1954 ) – Free MP3
  • Williams, William Carlos – 39 Poems Read for The Library of Congress Recording Laboratory. May 5, 1945 – Free MP3
  • Williams, William Carlos – The Red Wheelbarrow, Tract, The Defective Record, To a Poor Old Woman, A Coronal, To Elsie, The Wind Increases, Classic Scene (read by poet 1954) – Free
  • Wordsworth, William – Daffodils (Read by Jeremy Irons) – YouTube
  • Wordsworth, William – The Last of the Flock – Free MP3
  • Wordsworth, William – Solitary Reaper – Free MP3
  • Wordsworth, William – Tintern Abbey – Free MP3
  • Yeats, William Butler – William Butler Reads His Own Work – Spotify
  • Yeats, William Butler – The Lake Isle of Innisfree, The Fiddler of Dooney, The Song of the Old Mother, Coole and Ballylee (read by the author) – YouTube
  • Yeats, William Butler – Aedh Wishes for the Cloths of Heaven – Free MP3
  • Yeats, William Butler – Byzantium – Real Media
  • Yeats, William Butler – Lake Isle of Innesfree (read by the author) – Free MP3
  • Yeats, William Butler – Lake Isle of Innesfree (read by Anthony Hopkins) – YouTube
  • Yeats, William Butler – Sailing to Byzantium – Free MP3
  • Yeats, William Butler – The Cold Heaven – Free Stream/MP3
  • Yeats, William Butler – The Fiddler of Dooney (read by the author) – Free MP3
  • Yeats, William Butler – The Song of the Old Mother (read by the author) – Free MP3
  • Yeats, William Butler – To my Heart, bidding it have no Fear (read by Richard Dawkins) – YouTube
  • Yeats, William Butler – When You Are Old – Free MP3
  • Yeats, William Butler – When You Are Old (Read by Colin Farrell) – YouTube

 

Non-Fiction

Audio Book Podcast Sites

  • Librivox iTunesFeedWeb Site
    • Librivox should be your first stop when looking for audio books. It’s the biggest and best collection. Then there are the others.
    • Audiobooks with Annie iTunesFeedWeb Site
    • Audio Literature Odyssey iTunesFeedWeb Site
      • A collection of classics. Henry James, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, etc.
    • Classic Poetry Aloud iTunesFeedWeb Site
      • These poetry podcasts provide readings of the great poems of the past.
    • Classic Tales Podcast iTunesFeedWeb Site
      • The whole point is to make unabridged classics not only available, but approachable.
    • Crimewav.com iTunesFeedWeb Site
      • Podcasts that bring quality crime stories to an audience worldwide. Produced by crime writer Seth Harwood.
    • Escapepod iTunesFeedWeb Site
      • Collections of well-reviewed audio short stories.
    • Great Books – A Chapter a Day iTunesWeb Site
    • Great Speeches in History iTunesFeedWeb Site
    • JC Hutchins iTunes Feed Web Site
      • The author of the 7th Son Trilogy has made available more than 200 hours of audio and video stories and interviews, all of which are available for free download.
    • Kara’s Free AudioBooks iTunesFeedWeb Site
    • Learn OutLoud.com
    • Haverford College – Classic/Ancient Text Read Aloud iTunesWeb Site (see site for feeds)
    • Internet Archive
      • Listen to free audio books and poetry recordings courtesy of the Internet Archive.
    • Lawrence Lessig’s Free Culture
    • Lit2Go iTunesWeb Site
      • An extensive collection of free audiobooks provided by the University of Southern Florida.
    • Litterature Audio
    • Naropa Poetics Audio Archives
      • Hosts audio recordings of the Beats — Kerouac, Burroughs, Ginsberg and more.
    • The Penguin Podcast
      • Excerpts read from books newly published by Penguin UK.
    • Podiobooks
      • Provides podcasts of largely sci-fi books that we’ve never heard of before. But, you never know.
    • Podlit Classic Literature iTunesWeb Site
      • A new classic short story each week.
    • Pseudopod iTunesFeedWeb Site
      • The world’s first audio horror magazine
    • Radioboeken iTunesFeedWeb Site
      • «Radiobooks» are just like books, but they will never be printed. They are created by important Dutch and Flemish writers, and will be available in French, English and Spanish versions in 2007.
    • Scott Sigler’s Audiobooks iTunes – Feed – Web Site
      • Very well reviewed sci-fi horror works
    • Stories to Go iTunesFeedWeb Site
    • Stranger Things iTunesFeedWeb Site
      • This high-quality video podcast features stories of ordinary people stumbling into strange worlds (a la The Twilight Zone).
    • The Classic Tales Podcast iTunesFeedWeb Site
      • The Classic Tales Podcast makes unabridged classics not only available, but approachable. Includes professional performances.
    • The Public Domain Podcast iTunesFeedWeb Site
    • The Time Traveler iTunesFeedWeb Site
      • Explores vintage American fiction. Orson Welles, Philip K. Dick, etc.
    • The Twilight Series
    • Utopod iTunes – Feed
      • A free French-language podcast, created by Lucas Moreno and and Marc Tiefenauer, that offers readings of fantasy and sci fi stories written by noted authors across the Francophone world.
    • Well Told Tales iTunesFeedWeb Site
      • Pulp fiction audio tales….!!!

Τουλάχιστον το 61% των apps που δοκιμάστηκαν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα στο Facebook τη στιγμή ο χρήστης τις ανοίγει, σύμφωνα με την Privacy International

Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ότι το 42,55% των δωρεάν εφαρμογών στο Google Play Store μπορούν να μοιράζονται δεδομένα με το Facebook, καθιστώντας το Facebook το δεύτερο πιο διαδεδομένο «ιχνηλάτη» τρίτου μέρους (third party tracker) μετά τη μητρική εταιρία της Google, την Alphabet.

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύει η Privacy International αποτυπώνει το πως φαίνεται αυτή η ανταλλαγή δεδομένων στην πράξη, ειδικά για άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο Facebook.

Το ερώτημα κατά πόσον το Facebook συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί ή δεν έχουν λογαριασμό σε αυτό, προέκυψε μετά από το σκάνδαλο Cambridge Analytica που οδήγησε στη δημιουργία ειδικών επιτροπών ερευνών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.

Ωστόσο, οι συζητήσεις, καθώς και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από Αρχές Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση μη χρηστών, επικεντρώνονται συχνά στην παρακολούθηση που λαμβάνει χώρα σε ιστοσελίδες.

Πολύ λίγα είναι γνωστά σε σχέση με τα δεδομένα που λαμβάνει η εταιρεία από τις εφαρμογές (applications).

Για τους λόγους αυτούς, στη νέα αυτή έκθεση τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη χρήση των δεδομένων από εφαρμογές που θεωρούνται επίκαιρα και σημαντικά.

Συστηματική παρακολούθηση χρηστών μέσω εφαρμογών

Από την έρευνα προκύπτει ότι το Facebook παρακολουθεί συστηματικά τους χρήστες, τους μη χρήστες καθώς και τους αποσυνδεδεμένους χρήστες, εκτός της πλατφόρμας του, μέσω των επιχειρηματικών εργαλείων του Facebook (Facebook Business Tools).

Οι προγραμματιστές εφαρμογών μοιράζονται δεδομένα με το Facebook μέσω του kit ανάπτυξης λογισμικού του Facebook (Software Development Kit), ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού που βοηθούν τους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται «mitmproxy», έναν διακομιστή μεσολάβησης HTTPS (HTTPS proxy), η Privacy International ανέλυσε τα δεδομένα που μεταδίδουν στο Facebook, μέσω του SDK, 34 εφαρμογές σε Android, καθεμία από τις οποίες έχει εγκατασταθεί από 10 έως 500 εκατομμύρια φορές.

Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Spotify Music, το Shazam, το Skyscanner και το Yelp.

Όλες οι εφαρμογές δοκιμάστηκαν από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2018, με την τελευταία δοκιμή να πραγματοποιείται μεταξύ 3 και 11 Δεκεμβρίου 2018.

Τα ευρήματα της έρευνας συνοπτικά

  • Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον το 61% των εφαρμογών που δοκιμάστηκαν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα στο Facebook τη στιγμή που ένας χρήστης ανοίγει την εφαρμογή. Αυτό συμβαίνει είτε οι χρήστες έχουν λογαριασμό στο Facebook είτε όχι, είτε έχουν συνδεθεί στο Facebook είτε όχι.
  • Συνήθως, τα δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα είναι δεδομένα γεγονότων που ανακοινώνουν στο Facebook ότι το SDK Facebook έχει εκκινήσει, με τη μετάδοση δεδομένων όπως «App installed» και «Initialized SDK». Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν το γεγονός ότι ένας χρήστης χρησιμοποιεί μία συγκεκριμένη εφαρμογή, κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή.
  • Στην έκθεση της Privacy International προέκυψε ότι εφαρμογές που μεταδίδουν αυτόματα δεδομένα στο Facebook, μοιράζονται τα δεδομένα αυτά μαζί με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το αναγνωριστικό διαφήμισης της Google (AAID).
  • Ο πρωταρχικός σκοπός των διαφημιστικών αναγνωριστικών, όπως το αναγνωριστικό διαφήμισης Google (ή το αντίστοιχο της Apple, το IDFA) είναι να επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να συνδέουν τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών από διαφορετικές εφαρμογές και την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, σε ένα ολοκληρωμένο προφίλ.
  • Αν συνδυαστούν, τα δεδομένα από διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να «σκιαγραφήσουν» μια λεπτομερή και οικεία εικόνα των δραστηριοτήτων, των συμφερόντων, των συμπεριφορών και των ρουτινών των χρηστών, ενώ ορισμένα από τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκαλύπτουν  δεδομένα ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την υγεία ή τη θρησκεία των χρηστών.
  • Για παράδειγμα, για ένα άτομο που έχει εγκαταστήσει τις εφαρμογές «Qibla Connect» (εφαρμογή μουσουλμανικής προσευχής), «Tracker Clue» (παρακολούθηση περιόδου), «Indeed» (εφαρμογή αναζήτησης εργασίας), «My Talking Tom «(μια εφαρμογή για παιδιά), θα μπορούσε να καταρτιστεί προφίλ που δείχνει ότι είναι πιθανώς γυναίκα, μουσουλμανικής θρησκείας, που αναζητά εργασία και είναι γονέας.
  • Εάν συνδυαστούν, τα δεδομένα συμβάντων, όπως «App installed», «SDK Initialized» και «Deactivate app», από διαφορετικές εφαρμογές, μπορούν να παρέχουν λεπτομερή εικόνα της συμπεριφοράς σχετικά με τη χρήση εφαρμογών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.
  • Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένες εφαρμογές στέλνουν συστηματικά δεδομένα προς το  Facebook που είναι απίστευτα λεπτομερή και μερικές φορές ευαίσθητα. Και πάλι, αυτό αφορά τα δεδομένα των ατόμων που έχουν αποσυνδεθεί από το Facebook ή δεν έχουν λογαριασμό σε αυτό. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή αναζήτησης και ταξινόμησης τιμών «KAYAK», η οποία στέλνει αναλυτικές πληροφορίες για τις αναζητήσεις πτήσεων των χρηστών στο Facebook, όπως η πόλη, το αεροδρόμιο και η ημερομηνία αναχώρησης και άφιξης, των αριθμό των εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των παιδιών), καθώς και την κατηγορία τους (economy, business, ή πρώτη θέση).
  • Η Πολιτική cookie του Facebook περιγράφει δύο τρόπους με τους οποίους οι χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των cookies από το Facebook με σκοπό την προβολή διαφημίσεων. Η Privacy International δοκίμασε και τις δύο μεθόδους opt-out και διαπίστωσε ότι δεν είχαν καμία αισθητή επίδραση στην ανταλλαγή δεδομένων που περιγράφονται στην έρευνα.

Ο GDPR και η «απάντηση» του Facebook

Το Facebook μεταθέτει στους προγραμματιστές εφαρμογών την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται τα δεδομένα των χρηστών, προτού παρέχουν στο Facebook οποιαδήποτε δεδομένα. Ωστόσο, η προεπιλεγμένη εφαρμογή του SDK Facebook έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει αυτόματα δεδομένα συμβάντων στο Facebook.

Από τις 25 Μαΐου 2018 – την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – οι προγραμματιστές κατέθεταν αναφορές σφαλμάτων στην πλατφόρμα προγραμματιστών του Facebook, εγείροντας ανησυχίες ότι το SDK Facebook μοιράζεται αυτόματα δεδομένα, προτού οι εφαρμογές μπορέσουν να ζητήσουν από τους χρήστες να συμφωνήσουν ή να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους.

Στις 28 Ιουνίου 2018, το Facebook κυκλοφόρησε ένα εθελοντικό χαρακτηριστικό (voluntary feature) που επιτρέπει στους προγραμματιστές να καθυστερούν τη συλλογή γεγονότων που έχουν καταγραφεί αυτόματα, έως ότου αποκτήσουν τη συγκατάθεση των χρηστών.

Το feature αυτό κυκλοφόρησε 35 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του GDPR και λειτουργεί μόνο στην έκδοση SDK 4.34 και επόμενες.

Απαντώντας στην έκθεση της Privacy Intrenational, το Facebook ανέφερε σε email προς την Privacy International στις 28 Δεκεμβρίου 2018: «Πριν από την εισαγωγή της επιλογής» καθυστέρηση (delay)», οι προγραμματιστές είχαν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τη μετάδοση δεδομένων αυτόματης καταγραφής συμβάντων, εκτός από το σήμα ότι το SDK είχε εκκινήσει. Μετά την αλλαγή του Ιουνίου, καταργήσαμε και το σήμα ότι αυτό για όσου προγραμματιστές απενεργοποιούν την αυτόματη καταγραφή συμβάντων»

Η Privacy International υποθέτει ότι πριν από την απελευθέρωση αυτού του εθελοντικού χαρακτηριστικού (feature), πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το SDK του Facebook στο οικοσύστημα Android, δεν μπορούσαν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν το SDK από το να συλλέγει και να μοιράζεται αυτόματα το «σήμα» αυτό. Τα δεδομένα αυτά που μεταδίδονται στο Facebook αποκαλύπτουν ότι ένας χρήστης χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη εφαρμογή, πότε τη χρησιμοποιεί και για πόσο καιρό.

Διαφάνεια στο Facebook και νομικά ζητήματα

Χωρίς περαιτέω διαφάνεια εκ μέρους του Facebook, είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που περιγράφονται στην αναφορά.

Σύμφωνα με την Privacy International, αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, αφού το Facebook δεν είναι καθόλου «διαφανές» όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούσε τα δεδομένα μη χρηστών του Facebook στο παρελθόν.

Τα ευρήματά της Privacy International εγείρουν επίσης ορισμένα σημαντικά νομικά ζητήματα.

Δεδομένου ότι η έρευνα αυτή διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Privacy Internationl εστίασε στο σχετικό πλαίσιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στον Κανονισμό GDPR, την οδηγία ePrivacy και τη νομοθεσία Ανταγωνισμού. Ένα υποβόσκων θέμα είναι η ευθύνη των διάφορων εμπλεκομένων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου και του Facebook.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα της Privacy International και την αναλυτική τεκμηρίωση.

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

To ψηφιακό πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο που συλλέγει και συσσωρεύει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι πλέον διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο econtent.ekt.gr, που απευθύνεται τόσο στους απλούς χρήστες που θέλουν να εντοπίσουν επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, όσο και στους φορείς που θέλουν να μοιραστούν και να αναδείξουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί ως ένας «κατάλογος», όπου ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει την ποικιλία ψηφιακών συλλογών, καταλόγων βιβλιοθηκών, διατριβών και επιστημονικών εκδόσεων, ευρετηρίων & εφαρμογών οι οποίες διατίθενται στις υποδομές του ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, οι φορείς που θέλουν να εκδώσουν ή να αναδείξουν το περιεχόμενό τους μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες του ΕΚΤ και τις λύσεις που προσφέρει για τη διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου.

O δικτυακός τόπος είναι χωρισμένος σε δύο μεγάλες ενότητες «Ανακαλύψτε Ψηφιακό περιεχόμενο» και «Υπηρεσίες για φορείς- eContentΕΚΤ Pro», γεγονός που επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση σε δύο διαφορετικά κοινά. Η δυναμική εμφάνιση του ιστότοπου, καθώς και η ξεκάθαρη δόμηση καθιστούν την πλοήγηση πολύ εύκολη για τον χρήστη, σε ένα περιβάλλον σύγχρονης αισθητικής και λειτουργικότητας.

Στην ενότητα «Ανακαλύψτε Ψηφιακό Περιεχόμενο» ο χρήστης έχει από ένα κεντρικό σημείο, ανοικτή πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών συλλογών, καταλόγων βιβλιοθηκών, διδακτορικών διατριβών, ηλεκτρονικών βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών, ευρετηρίων, εργαλείων έρευνας, διαδραστικών εφαρμογών, αλλά και σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ερευνητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες της πληροφόρησης αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, μπορούν να περιηγηθούν στον δικτυακό τόπο econtent.ekt.gr και να εντοπίσουν σημαντικά τεκμήρια γνώσης, επιστήμης και πολιτισμού.

Μέχρι το τέλος του 2018, περίπου 483.000 τεκμήρια ελληνικού πολιτισμού ήταν διαθέσιμα στο SearchCulture.gr, τον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου, ενώ 723.000 τεκμήρια περιείχε το OpenArchives.gr, ο συσσωρευτής επιστημονικού περιεχομένου του ΕΚΤ. Στο didaktorika.gr θα βρείτε περισσότερες από 40.000 διδακτορικές διατριβές, ενώ 35 επιστημονικά περιοδικά, 8 μονογραφίες και περισσότερες από 1.000 ανακοινώσεις σε συνέδρια διατίθενται μέσω του ePublishing ΕΚΤ.

Τα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ αριθμούν τα 25 και εκεί μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο ποικίλων θεματικών, ενώ οι κατάλογοι βιβλιοθηκών που διατίθενται μέσω του openABEKT έχουν ξεπεράσει τους 100. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ο κατάλογος της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και κατάλογοι αρχαιολογικών σχολών και θρησκευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, στην ενότητα «Εργαλεία έρευνας» υπάρχουν, μεταξύ άλλων, το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, καθώς και χρήσιμες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, όπως η βάση Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστοριογραφίας (1529 – 1900).

Η ενότητα «Υπηρεσίες για φορείς – eContentΕΚΤ Pro» απευθύνεται κυρίως σε φορείς επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΤ όσον αφορά την τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου, με απώτερο στόχο τη διάχυση της γνώσης. Ο εκάστοτε φορέας που έχει στη διάθεσή του ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να περιηγηθεί στις σχετικές υποενότητες «Ένταξη σε πύλες αναζήτησης», «Λύσεις για περιεχόμενο», «Υπηρεσίες για βελτιστοποίηση περιεχομένου», «Για βιβλιοθήκες», «Για εκδότες», «Οι Υπηρεσίες Α-Ω», «Οι Συνεργασίες», και ανάλογα με τις ανάγκες του να επιλέξει ποια υπηρεσία του «ταιριάζει» ή να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα για να του προταθούν εξειδικευμένες λύσεις και εναλλακτικές για τη διάθεση και αξιοποίηση του περιεχομένου που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ έχει συνεργαστεί και υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια περισσότερους από 300 φορείς, παρέχοντάς τους υποδομές και υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάχυση του ψηφιακού τους επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr

 

 

Το εργαλείο reverse engineering της NSA  με το όνομα GHIDRA, ετοιμάζεται για ελεύθερη δημόσια διάθεση τον Μάρτιο κατά τη διαρκεια της  διάσκεψης  RSA 2019 που θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας  των ΗΠΑ (NSA) δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα ακόμη – ωστόσο – ένας ανώτερος σύμβουλος της NSA, ο Robert Joyce, στην περιγραφή μιας συνεδρίας  στην επίσημη ιστοσελίδα της διάσκεψης του RSA αποκάλυψε τα εξής:

Η NSA έχει αναπτύξει ένα λογισμικό reverse engineering , γνωστό ως GHIDRA, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο RSAC 2019. Ένα διαδραστικό GUI επιτρέπει στους reverse engineers να αξιοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών που λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Windows, Mac OS , και το Linux και υποστηρίζει μια ποικιλία σειρών εντολών επεξεργαστών. Η πλατφόρμα GHIDRA περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα εμπορικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, μαζί με νέες και διευρυμένες λειτουργικότητες που έχει αναπτύξει η NSA, και θα κυκλοφορήσει για ελεύθερη δημόσια χρήση στη RSA.

Τι είναι το GHIDRA;

Το GHIDRA είναι ένα λογισμικό reverse engineering που αναπτύχθηκε από την NSA που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για περισσότερο από μια δεκαετία. Βασικά, ένα εργαλείο αντίστροφης μηχανικής λογισμικού βοηθά στην ανασκαφή του πηγαίου κώδικα ενός ιδιόκτητου προγράμματος , και σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα εντοπισμού απειλών για ιούς ή πιθανών σφαλμάτων. Το εργαλείο είναι γραμμένο σε Java και αρκετοί το συγκρίνουν  με υψηλής τεχνολογίας εργαλεία αντίστροφης μηχανικής, όπως το IDA.

Το GHIDRA ήταν ένα μυστικό εργαλείο, πώς το ξέρουμε;

Η ύπαρξη του εργαλείου αποκαλύφθηκε σε σειρά διαρροών από το WikiLeaks ως μέρος των εγγράφων Vault 7 της CIA. Πιστεύουμε ότι το εργαλείο αντίστροφης μηχανικής που θα κυκλοφορήσει θα μπορούσε να γίνει ανοιχτό. Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση που να αναφέρει  την λέξη «open source» – πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η NSA στοχεύει σίγουρα στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα για να βοηθήσει στη βελτίωση του εργαλείου τους ενώ παράλληλα θα  μειώσει την προσπάθεια διατήρησης αυτού του εργαλείου.
Με αυτό τον τρόπο το εργαλείο μπορεί να παραμείνει ελεύθερο και η κοινότητα ανοιχτού κώδικα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του GHIDRA.
Ακόμα, αν το GHIDRA γίνει ανοιχτό και είναι διαθέσιμο δωρεάν, θα βοηθούσε σίγουρα πολλούς ερευνητές και φοιτητές και από την άλλη πλευρά – οι ανταγωνιστές θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τις τιμές τους.

 

Πηγή άρθρου: https://itsfoss.com

Michaelangelo, Da Vinci, Caravaggio, Botticelli, Titian, Nelli. Όλοι ήταν κάποτε οι μεγάλοι εκφραστές της Αναγέννησης και αν το τελευταίο όνομα της λίστας δεν σας θυμίζει κάτι, δεν θα ήταν ασυγχώρητο. Όπως και αυτοί των ανδρών συγχρόνων της, οι βιβλικοί πίνακες της Plautilla Nelli ήταν αριστουργηματικά έργα ομορφιάς, αλλά σε μια ιστορία τόσο παλιά όσο και η ίδια η πατριαρχία, (η καλλιτέχνης) ξεγράφτηκε από κάθε αναγεννησιακό βιβλίο ιστορίας και απορρίφθηκε ως ακόμα μια μοναχή με πινέλο.

Description
We are intelligencia.ai, tackling some of the most challenging problems in clinical development by applying machine learning to rich and expertly curated data. We are developing customer-facing software services based on predictive analytics, running in the cloud.
We’re looking for the next data/backend engineer to join us in developing and maintaining our data pipelines and API services.

Join us if you are excited to
•    Design and implement efficient and robust data processing pipelines
•    Bring algorithms prototyped by data scientists to production
•    Design and build performant micro-services and frontend-facing APIs
•    Use modern data and cloud infrastructure (airflow, column-stores, google cloud, kubernetes)
•    Work as part of a highly motivated team that believes in the product that they are building

It will help if you have experience with

•    Programming in Python 3 or Go
•    At least 1 major web framework of your preferred language
•    Database modeling and query optimization
•    Software engineering best practices such as testability, modularity, code reviews, pair-programming
•    cloud services and docker

Benefits
•    You will receive a competitive salary
•    You will participate in Intelligencia’s equity compensation plan/ future success of the company
•    Be part of the decision-making process (your ideas do matter)
•    Interact with some of the top software developers and data scientists globally
•    You will be part of something larger than we are – using technology to enable the development and marketing of new therapies in oncology.

 
Please send your CVs to: careers@intelligencia.ai
 

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

 

Ημερομηνία/ Ώρα Εκδήλωση
12/01/2019 – 15/01/2019
11:00 – 14:00
GLAM Hack Workshop 1.1: ‘Hacking the GLAMs’
Inter Alia, Αθήνα
15/01/2019
18:00 – 21:00
GreeceJS #28: React Unorthodox
Innovathens, Αθήνα
15/01/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
15/01/2019
18:30 – 21:30
Docker Swarm vs Kubernetes Workshop
the cube, Αθήνα
16/01/2019
18:00 – 20:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
19/01/2019 – 22/01/2019
11:00 – 14:00
GLAM Hack Workshop 1.1: ‘Hacking the GLAMs’
Inter Alia, Αθήνα
19/01/2019
16:00 – 18:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
19/01/2019
18:00 – 20:00
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της κοινότητας ubuntu-gr
Καφέ Ηλιοστάσιο, Αθήνα

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

-update-

H Bitmain σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Coindesk κλείνει και τα γραφεία της στο Άμστερνταμ απολύοντας τους υπαλλήλους που όπως λένε οι πληροφορίες βασική τους ασχολία είναι η ανάπτυξη και συντήρηση του δεύτερου μεγαλύτερου pool της εταιρείας του btc.com. Είναι άγνωστο τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η απόφαση τους στην μελλοντική λειτουργία του pool.


 

Όπως δείχνουν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών η κυρίαρχη εταιρεία δημιουργίας mining hardware αλλά και διαχειρίστρια των μεγαλύτερων mining farm και pool στο Bitcoin η Bitmain έχει εισέλθει για τα καλά σε περιδίνηση οικονομικών προβλημάτων κυρίως λόγο της συνεχιζόμενης χαμηλής ισοτιμίας του Bitcoin αλλά και των λανθασμένων οικονομικών επιλογών της ίδιας.

Τα προβλήματα ήρθαν στην επιφάνεια μετά την αποτυχία της εταιρείας να ολοκληρώσει την απόπειρα δημόσιας εγγραφής στο χρηματιστήριο του Hong Kong αποκαλύπτοντας για το 2018 απώλειες εσόδων και ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλα αποθεματικά σε προβληματικά crypto asset όπως το 1 εκατομμύριο bchABC και 1 εκατομμύριο bcahSV που είναι απίθανο να ρευστοποιήσει.

Πλέον η εταιρεία έχει προχωρήσει σε δραστικές ενέργειες ώστε να περισώσει όσο μπορεί την κατάσταση με απόλυση του 50% του ανθρώπινου δυναμικού της, παραίτηση του Jihan Wu και αλλαγή CEO καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωση διακοπής λειτουργίας του μεγαλύτερου mining farm που διατηρούσε στο Τέξας μιας επένδυσης 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

 

 

The post Σε οικονομική περιδίνηση η Bitmain -update- appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Το GNOME υπήρξε μαζί με το KDE το πιο δημοφιλές περιβάλλον εργασίας (Desktop Environment) για το Linux αλλά και για πολλά άλλα Unixοειδή λειτουργικά συστήματα. Η βασική του σχεδιαστική φιλοσοφία…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Blast from the Past IV: Check MATE όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

Παρά την τεράστια αποδοχή του, το ανοικτό λογισμικό υποφέρει από επίμονες παρανοήσεις σχετικά με κατηγορίες όπως το κόστος, την ασφάλεια και τη γενικότερη αποδοχή.

Κάθε χρόνο η Εθνική Ένωση Αξιωματούχων για την Πληροφορία [ NASCIO] δημοσιεύει τον πίνακα για τις περίφημες 10 προτεραιότητες, ένα κατάλογο ελέγχου των σημαντικότερων θεμάτων τα οποία θα βρίσκονται στους καταλόγους εργασιών σε όλη τη χώρα.

Ο κατάλογος του τρέχοντος έτους περιλαμβάνει ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων, την υλοποίηση και την ανάπτυξη υπηρεσιών νέφους και την ανάγκη ενοποίησης και βελτιστοποίησης υπηρεσιών και υποδομών.

Το Ανοικτό Λογισμικό μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση μιας περισσότερο ευέλικτης υποδομής πληροφορικής και είναι η βασική τεχνολογία πίσω από πολλές δημοφιλείς πλατφόρμες υπηρεσιών νέφους [cloud]. Το Ανοικτό Λογισμικό [Open Source] μπορεί επίσης να βοηθήσει τους οργανισμούς να εδραιώσουν και να συγκεντρώσουν τις διάσπαρτες υπηρεσίες, καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές πιο ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικότερες.

Πολλές πολιτείες και πόλεις αγκαλιάζουν ενεργά το ανοικτό λογισμικό. Η Υπηρεσία Κυβερνητικών Επιχειρήσεων της Καλιφόρνια ξεκίνησε πρόσφατα την λειτουργία μιας ιστοσελίδας του Κώδικα της Καλιφόρνιας, μια ανοιχτή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών, βιομηχανικών εταιρειών και πολιτικών τεχνοκρατών που εργάζονται για τη δημιουργία μιας πιο καινοτόμου, συνεργατικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Το κράτος έχει επίσης πιστοποιήσει το πρώτο ανοικτό λογισμικό, ένα δημόσιας ιδιοκτησίας εκλογικό λογισμικό για χρήση στην κομητεία του Λος Άντζελες. Εν τω μεταξύ, στο Σικάγο, το ανοικτό λογισμικό έχει εφαρμοσθεί από την Υπηρεσία Προϋπολογισμού και Διαχείρισης (OMB) με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των ετήσιων υποχρεώσεων δημοσίευσης των για τα χρηματοοικονομικά της πόλης. Ωστόσο, παρά τα πολλά οφέλη, οι μύθοι για το ανοικτό λογισμικό εξακολουθούν να υφίστανται.

Εδώ υπάρχουν τέσσερις παρανοήσεις σχετικά με το ανοικτό λογισμικό και μικρές συμβουλές για το πώς κρατικές υπηρεσίες μπορούν να διακρίνουν τον μύθο από την πραγματικότητα για να αξιοποιήσουν παραγωγικά το ανοιχτό λογισμικό.

Μύθος # 1: Το Ανοικτό Λογισμικό είναι εντελώς ανασφαλές

Ο πρώτος επίμονος μύθος είναι ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι τόσο ασφαλές όσο το ιδιόκτητο λογισμικό. Εξάλλου, η ασφάλεια μέσω μιας μυστικοπάθειας είναι κακή ασφάλεια. Ο διαφανής χαρακτήρας του ανοιχτού κώδικα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον για τους προγραμματιστές και τις εταιρείες να ανταποκριθούν γρήγορα στις ευπάθειες του λογισμικού μέσω της συνεχούς αξιολόγησης από προγραμματιστές. Σε αντίθεση με το ιδιόκτητο λογισμικό, το λογισμικό ανοικτού κώδικα συχνά αναπτύσσεται σε συνεργασία και μοιράζεται σε διάφορες κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των τομέων της κυβέρνησης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), έτσι ώστε οι τυχόν ελλείψεις ασφαλείας να μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα.

Μύθος # 2: Το Open Source είναι απόλυτα ασφαλές

Εκκινώντας από μια ανησυχία για πιθανά ζητήματα ασφάλειας, προέκυψε μια νέα ανησυχία και είναι έγκυρη – ότι το ανοικτό λογισμικό είναι εγγενώς πιο ασφαλές. Και είναι ένας μύθος που πρέπει να διαλύσουμε. Ακριβώς επειδή ο ανοικτός κώδικας είναι διαφανής και ορατός σε όλους, δεν είναι, όπως πολλοί υποθέτουν, ασφαλής ούτως η άλλως. Δεν έχουν όλοι οι προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα το χρόνο, το ενδιαφέρον ή τις ικανότητες για να ασχοληθούν με ζητήματα ασφάλειας – κάτι που θα μπορούσε να αφήσει την κυβέρνηση έκθετη να εκτεθεί σε πολλά τρωτά σημεία. Χωρίς μια ενεργή και ζωντανή κοινότητα, εναπόκειται στον χρήστη του ανοικτού λογισμικού – κώδικα να αυτενεργήσει και να εντοπίσει πιθανά τρωτά σημεία ασφαλείας και να ανταποκριθεί αναλόγως. Οι χρήστες μπορούν επίσης να στηριχθούν σε μετρήσεις ασφάλειας και δείκτες που δημοσιεύονται από εταιρείες ανοιχτού λογισμικού – ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιούν εργαλεία τρίτων.

Μύθος # 3: Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι δωρεάν

Για να καταλάβουμε γιατί το ελεύθερο λογισμικό δεν είναι ελεύθερο, θα πρέπει να εξετάσουμε το νόημα του «ελεύθερου» και του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε με τον καιρό. Η ανοιχτή πηγή ως «ελεύθερο λογισμικό» – δηλ. χωρίς κόστος, ήταν ένα βασικό κριτήριο από την αρχή. Ωστόσο, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητοι, η ανοιχτή πηγή παραπέμπει επίσης στην ελευθερία. Η ελευθερία πρόσβασης, αλλαγής και διανομής του πηγαίου κώδικα.

Με την πάροδο του χρόνου, το «ελεύθερο» πήρε νέο νόημα. Το 2005, ο συνιδρυτής της Sun Microsystems, Scott McNealy, δημιούργησε τον όρο «δωρεάν όπως ένα κουτάβι είναι δωρεάν», αναφερόμενος στο μακροπρόθεσμο κόστος και τις ευθύνες των λεγόμενων «ελεύθερων» έργων ανοιχτού λογισμικού – ανοικτού κώδικα. Ο McNealy είχε δίκιο. Δεν μπορείτε να κατεβάσετε τυφλά τον πηγαίο κώδικα και να περιμένετε να διατηρηθεί και να επιδιορθωθεί ο ίδιος.

Πιο πρόσφατα, μια νέα αναλογία προσδίδει μια άλλη προοπτική: «ελεύθερη όπως σε ένα στρώμα». Ένα εγκαταλελειμμένο στρώμα σε ένα δρόμο είναι εκεί για να το πάρει ο οποιοσδήποτε. Αλλά χωρίς να ξέρετε από πού προήλθε ή ποιος το χρησιμοποίησε, θα το πάρετε σπίτι; Το ίδιο ισχύει και για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Χωρίς πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα – ποιος το έγραψε, πόσο ασφαλές είναι, αν εξακολουθεί να διατηρείται – πραγματικά δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε. Εστιάζοντας στους κινδύνους του κυβερνοχώρου και στις κυβερνητικές αλυσίδες εφοδιασμού του ανοικτού λογισμικού, η γνώση της εξελικτικής πορείας του υλικού και του λογισμικού σας είναι κρίσιμη.

Μύθος # 4: Η Συμμετοχή στο ανοικτό λογισμικό είναι μόνο για εταιρείες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα

Αν και η κατανάλωση λογισμικού ανοικτού κώδικα στις κρατικές υπηρεσίες είναι ισχυρή, η επόμενη φάση είναι οι ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμοί να συμβάλλουν στα έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι προγραμματιστές του δημόσιου τομέα που συμβάλλουν στις κοινότητες ανοιχτού κώδικα μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Για παράδειγμα, οι ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές πρωτοβουλίες όπως το Code.gov και η Code.ca.gov της Καλιφόρνιας χρησιμοποιούν τη δύναμη της κοινής χρήσης και επεξεργασίας του ανοικτού κώδικα και της συνεργασίας για να βοηθήσουν την κυβέρνηση να περιορίσει την ανάπτυξη αντιγράφων και να εξοικονομήσει πόρους.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η επαναχρησιμοποίηση ανοικτού κώδικα αποτελεί μια από τις βασικές δυνατότητες για το πώς το ανοικτό λογισμικό υποστηρίζει την αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων. Ο κώδικας που αναπτύσσεται σε ένα κράτος ή έναν δήμο που είναι διαθέσιμος για επαναχρησιμοποίηση σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να μειώσει έως και 50% το κόστος  για παρόμοια έργα. Οι πόροι που απαιτήθηκαν για την οικοδόμηση μιας κοινότητας ανοιχτού κώδικα γύρω από ένα έργο και η ενθάρρυνση της συμβολής μπορεί τελικά να αποζημιώσει, καθώς η επένδυση μοιράζεται με παρόμοιους οργανισμούς στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Βέλτιστες πρακτικές για την κυβέρνηση

Καθώς η υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού – ανοικτού κώδικα αναπτύσσεται από την κυβέρνηση, οι οργανισμοί πρέπει να είναι ευέλικτοι ως προς τη στρατηγική περί του ανοικτού λογισμικού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορους παράγοντες, όπως πόσο διαφανής και ασφαλής είναι η διαδικασία ανάπτυξης του ανοικτού λογισμικού. Και επειδή το «ελεύθερο» δεν είναι δωρεάν, πώς θα πληρώσουν οι οργανισμοί για υποστήριξη; Πρέπει να πληρώσουν μια εταιρεία ή το προσωπικό τους για την υποστήριξη αυτή.

Τέλος, οι οργανισμοί δεν πρέπει να φοβούνται να συνεισφέρουν σε κοινότητες ανοιχτού κώδικα. Χάρη στην επιρροή τους, οι εταιρείες λογισμικού μπορούν επίσης να βοηθήσουν σε αυτό, αφήνοντας το κυβερνητικό προσωπικό να επικεντρωθεί στην αποστολή. Ακόμη και εκείνοι που επιλέγουν να εργάζονται ανεξάρτητα από μια εταιρεία λογισμικού μπορούν να επωφεληθούν επιλέγοντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζεται από μια ζωντανή κοινότητα και συμμετέχει σε αυτό.

Οι μύθοι για το ανοικτό λογισμικό είναι επίμονοι, για αυτό να τους αντιμετωπίζετε και να μην αποθαρρύνεστε. Μια καλύτερη προσέγγιση μπορεί να είναι η διερεύνηση αυτών των μύθων, η κατανόηση του τι σημαίνουν για την υπηρεσία σας και η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βασισμένων στην έρευνα.


Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα;


Πηγή άρθρου: http://www.govtech.com/

Προσκαλούμε τους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ασθενείς, επιχειρηματίες, μηχανικούς, σχεδιαστές, προγραμματιστές, κ.α. για να δημιουργήσετε τις δικές σας ομάδες στη διάρκεια του 3ήμερου Hackathon και να καινοτομήσετε στον τομέα της υγείας. Το αντικείμενο του Hackathon: ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και το Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS). Το Συνοπτικό Ιστορικό Ασθενή (IPS) -η συνοπτική εικόνα του ιατρικού ... Read more

Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων  έχουν αρχίσει εκ νέου: Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των Χριστουγέννων, οι διαπραγματευτές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στοχεύουν τώρα στην οριστικοποίηση του κειμένου στις 21 Ιανουαρίου 2019.

Οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον πυρήνα του άρθρου 13, το οποίο θα αλλάξει το Διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε: θέλουν να καταστήσουν τις πλατφόρμες διαδικτύου υπεύθυνες για τυχόν παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που διαπράττουν οι χρήστες τους.

Αυτό που απομένει να αποφασιστεί είναι ακριβώς , το μέγεθος της λογοκρισίας από τις πλατφόρμες – δηλαδή πόσο θα χρειαστεί να περιορίσουν τη δυνατότητά μας να δημοσιεύουμε και να μοιραζόμαστε περιεχόμενο online – για να αποφύγουν ή να περιορίσουν την ευθύνη τους.

Νέο χρονοδιάγραμμα

18 Ιανουαρίου Οι εθνικές κυβερνήσεις ψηφίζουν πριν από την τελική διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ: ​​Θα κρατήσει η Ιταλία την υπόσχεσή της να καταψηφίσει; Θα το πράξει η Γερμανία όπως έχει ανακοινωθεί, εκτός εάν αποκλείονται οι μικρές επιχειρήσεις; Θα συνεχίσει η Πολωνία να υποστηρίζει το νομοσχέδιο, αν και κάθε πολωνός ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος το καταψηφίσει;

21 Ιανουαρίου Τριμηνιαίες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου: Προσπάθεια οριστικοποίησης του κειμένου

Μάρτιος / Απρίλιος – Τελική ψηφοφορία στο Συμβούλιο

25-28 Μαρτίου,ή  ενδεχομένως 11-14 Μαρτίου, 4 Απριλίου ή 15-18 Απριλίου (tbd) – Τελική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

* * *

Άρθρο 13: Η τρέχουσα κατάσταση

ΤΕΛΙΚΟ:  Το άρθρο 13 ισχύει για τις πλατφόρμες διαδικτύου που οργανώνουν και προωθούν μεγάλα ποσά έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που φορτώνονται από τους χρήστες τους για να αποκομίσουν κέρδος.

  • Σημειώστε ότι το «προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα» δεν σημαίνει «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»! Όλα τα δημιουργικά κείμενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο κλπ. προστατεύονται αυτόματα από πνευματικά δικαιώματα, επομένως αυτό ισχύει για όλες τις πλατφόρμες όπου εκφράζονται οι χρήστες, όπως το Facebook, το Instagram, το Tumblr, το TikTok, το Wattpad κλπ.

ΤΕΛΙΚΟ: Οι πλατφόρμες ευθύνονται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τους χρήστες τους.

  • Αυτό θα αναγκάσει τις πλατφόρμες να λάβουν δραστικά μέτρα, καθώς δεν μπορούν ποτέ να πούν με βεβαιότητα ποιες από τις αναρτήσεις ή τις μεταφορτώσεις μας θα τους εκθέσουν σε δαπανηρή ευθύνη. Ίσως χρειαστεί να περιορίσουν σε ποιον επιτρέπεται να δημοσιεύει / ανεβάζει περιεχόμενο, να απαιτεί προσωπική ταυτοποίηση  ή / και να αποκλείει τα περισσότερα uploads χρησιμοποιώντας υπερβολικά αυστηρά φίλτρα για να είναι ασφαλής.

ΤΕΛΙΚΟ: Οι άδειες που οι πλατφόρμες αποκτούν,  καλύπτουν και τα uploads των χρηστών τους, εφόσον αυτοό ενεργούν μη εμπορικά ή «δεν δημιουργούν σημαντικά έσοδα»

  • Για παράδειγμα: Εάν το YouTube διαπραγματευτεί μια άδεια με μια κινημταογραφική εταιρεία για τα trailer της, οι περιστασιακοί χρήστες μπορούν στη συνέχεια να κάνουν upload αυτά τα trailers – αλλά όχι επαγγελματίες vloggers , οι οποίοι θα «ενεργούν εμπορικά»

ΤΕΛΙΚΟ: Ο νόμος δεν πρέπει να οδηγήσει σε  «γενική υποχρέωση παρακολούθησης»

  • Αυτό είναι απλά ένα είδος «στρουθοκαμηλισμού»: Ακόμη και αν το άρθρο 13 δεν καθορίζει ρητώς μια τέτοια υποχρέωση,  ο νόμος θα οδηγήσει τις πλατφόρμες να παρακολουθούν όλες τις μεταφορτώσεις χρηστών ούτως ή άλλως.

ΤΕΛΙΚΟ: Οι χρήστες μπορούν να διαμαρτύρονται για τα μπλοκαρισμένα uploads τους και να ζητούν αμερόληπτη, ανθρώπινη κριτική.

  • Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι χρήστες σαν εσάς και εμένα θα θεωρηθούν «ένοχοι μέχρι να αποδειχθούν αθώοι»

ΤΕΛΙΚΟ: Η Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσει συζητήσεις μεταξύ των πλατφορμών, των κατόχων δικαιωμάτων και των ενώσεων χρηστών και θα εξετάσει τη συμβολή τους όταν δημοσιεύουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ακριβή τρόπο συμμόρφωσης με το νόμο.

  • Αυτό είναι απίθανο να ανακουφίσει οποιαδήποτε από τις αρνητικές επιπτώσεις, καθώς δεν θα αλλάξει το γράμμα του νόμου.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Εάν οι πλατφόρμες δεν έχουν εξουσιοδότηση,  θα πρέπει να δημιουργήσουν φίλτρα αναρτήσεων (που δηλώνονται ως: να συνεργάζονται με τους δικαιούχους για να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες για τις οποίες έχουν ενημερωθεί δεν θα εμφανίζονται ποτέ στο διαδίκτυο).

  • Οι πλατφόρμες δεν θα έχουν ποτέ εξουσιοδότηση για όλο το περιεχόμενο που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον κόσμο, επομένως αυτό ισχύει για  πάντα.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται από το νόμο.

  • Αυτή ήταν μια από τις βασικές βελτιώσεις του κειμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κείμενο. Δυστυχώς, τώρα κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί στις διαπραγματεύσεις.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Το μέγεθος των φίλτρων που θα εγκαταστήσουν οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθός τους, την ποσότητα των έργων που φιλοξενούν και αν είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά φίλτρα ανεβάσματος.

  • Η διάταξη αυτή θα πρέπει να ερμηνεύεται από τα δικαστήρια κατά περίπτωση. Για να αποφευχθούν επικίνδυνες και δαπανηρές δικαστικές υποθέσεις, οι πλατφόρμες θα συμμορφωθούν ανεξάρτητα από αυτούς τους παράγοντες για να είναι ασφαλείς.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Το νόμιμο περιεχόμενο δεν θα πρέπει να εμποδίζεται.

  • Ευσεβής πόθος: Τα αυτόματα φίλτρα παραμένουν ουσιαστικά ανίκανα να διακρίνουν μεταξύ παραβιάσεων και νόμιμων χρήσεων όπως η παρωδία.

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: Εάν οι πλατφόρμες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν κάνει ό, τι μπορούν (π.χ. αναπτύσσοντας τα αυστηρότερα δυνατά φίλτρα ), δεν φέρουν ευθύνη για παραβιαζόμενες μεταφορτώσεις που μετακινούνται.

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΑ Όταν κάποιες παραβάσεις «ξεφύγουν», οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν να αποσυρθούν και να αποφευχθεί η μελλοντική επαναφόρτωσή τους – αν οι πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται, θα ευθύνονται.

  • Ένα τέτοιο πρόγραμμα «staydown» απαιτεί φίλτρα μεταφόρτωσης: Οι πλατφόρμες θα πρέπει να επιτηρούν όλες τις δημοσιεύσεις των χρηστών για να εντοπίσουν τις επαναφορτώσεις των αναφερθέντων έργων. Το Συμβούλιο επιμένει σε αυτό και θα το εφαρμόσει ακόμη και σε εκείνες τις πλατφόρμες που δεν απαιτούνται από το άρθρο 13 για να φιλτράρουν αλλιώς (π.χ. επειδή είναι μικρές).

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ: Οι παρωδίες και άλλες χρήσεις  υπάρχοντων έργων που μεταφορτώθηκαν για μη εμπορικούς σκοπούς ή που δεν δημιουργούν σημαντικά έσοδα πρέπει να παραμένουν στο διαδίκτυο.

  • Μια επανάληψη αρκετών εξαιρέσεων για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά υποχρεωτική για όλες τις χώρες σε αυτό το πλαίσιο (καλό!) Και περιορίζεται σε μη εμπορικές χρήσεις (κακό). Παραμένει  όμως εντελώς ασαφές πώς θα  επιτευχθεί αυτό, δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν.

* * *
Ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα ανοιχτά σημεία, είναι πλέον βέβαιο: το τελικό κείμενο του άρθρου 13 θα αναγκάσει τις πλατφόρμες διαδικτύου στις οποίες όλοι βασιζόμαστε για να εκφραστούμε ,  να εγκαταστήσουν φίλτρα λογοκρισίας ή / και να περιορίσουν με άλλο τρόπο την ικανότητά μας να δημοσιεύουμε και να μοιραζόμαστε περιεχόμενο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό να συμβεί.

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να απορρίψουν το άρθρο 13 όταν θα τεθεί στην τελική ψηφοφορία λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές στην ΕΕ. Ετοιμαστείτε να απευθυνθείτε στους βουλευτές σας!

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu/

by: Linux Insider

Μια ομιλία που μας άρεσε πολύ στο πολύ πετυχημένο FOSSCOMM 2018, ήταν του Νίκου Κοσσυφίδη για την RISC-V, την ανοικτή και δωρεάν αρχιτεκτονική για υλοποίηση απλών και λιγότερο ενεργοβόρων επεξεργαστών που θα τρέχουν από μικρούς υπολογιστές μέχρι το cloud. Μια και πρόκειται για κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, και επιπλέον είναι στα σπάργανα ακόμα η υποστήριξη του στο Linux, ζητήσαμε από τον Νίκο να μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται αλλά και να διαδώσουμε αυτήν την ανοικτή αρχιτεκτονική. Προτείνουμε να διαβάσετε και να μοιραστείτε το κείμενο ακόμα και αν δεν σας απασχολούν οι μικροεπεξεργαστές, από τις απαντήσεις του Nick μαθαίνεις πολλά πράγματα για το πως λειτουργούν στην καρδιά τους οι υπολογιστές μας. Και που ξέρεις, ίσως κάποιοι/ες από εσάς να αποφασίσουν να σηκώσουν τα μανίκια και να παίξουν με το RISC-V...

LI: Νίκο, κατ’ αρχάς πες μας δυο λόγια για το τι είναι αυτό το RISC-V. Κι αν θες, μια και μας διαβάζουν νεοφώτιστοι, να μας έκανες ταληράκια τι σημαίνει αυτό το ISA που άκουσα πολύ στην παρουσίασή σου στο FOSSCOMM.

NK: Κάθε επεξεργαστής έχει ένα μοντέλο λειτουργίας, που περιλαμβάνει τις διάφορες εντολές που καταλαβαίνει (την assembly του αν θες), τους τύπους δεδομένων που χειρίζεται (ακέραιους, δεκαδικούς, doubles, vectors κλπ), τους καταχωρητές του και τι κάνει ο καθένας τους, το μοντέλο πρόσβασης στη μνήμη, το χειρισμό των interrupts (π.χ. των timers) και των traps (π.χ. πως αναφέρει ένα segfault ή μια λανθασμένη εντολή) και άλλα πολλά. Αυτό το μοντέλο λειτουργίας το λέμε αρχιτεκτονική συνόλου εντολών ή Instruction Set Architecture (ISA). Όταν λέμε πως το σύστημά μας είναι x86, amd64, arm64, mips, powerpc κλπ, στην ουσία λέμε πως ο επεξεργαστής στο οποίο τρέχουμε ακολουθεί το αντίστοιχο μοντέλο λειτουργίας.

Το  RISC-V είναι ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας, αφορά -για την ώρα- επεξεργαστές 32 και 64bit που μπορούν να είναι είτε ειδικού σκοπού (βλ. μικροελεγκτές στυλ Arduino) είτε γενικής χρήσης όπως οι επεξεργαστές που έχουμε στους υπολογιστές και τα smartphones μας. Λέω για την ώρα γιατί υπάρχει και πλάνο για 128bit αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

 

LI: Αρα, δεν μιλάμε για ένα μόνο chip αλλά για ένα “πρότυπο” με βάση το οποίο μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν πολλοί επεξεργαστές για διάφορες χρήσεις και συσκευές, σωστά;

NK: Σωστά, σκέψου το σαν την περιγραφή ενός επεξεργαστή, βάση της οποίας γίνεται η υλοποίηση του hardware. Το κείμενο που θα δώσουμε στο μηχανικό για να τον φτιαξει. Για παράδειγμα οι AMD και οι Intel επεξεργαστές που έχουμε συνήθως στους υπολογιστές μας ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική (x86_64, επίσης γνωστή ως amd64) αλλά ως υλοποιήσεις διαφέρουν σημαντικά. Ομοίως και τα κινητά τηλέφωνα π.χ. έχουν συνήθως επεξεργαστές που ακολουθούν την αρχιτεκτονική arm64 αλλά ως υλοποιήσεις διαφέρουν αρκετά μεταξύ κατασκευαστών (π.χ. mediatek, huawei, samsung, qualcomm, apple κλπ). Έτσι όταν τρέχουμε android π.χ. στο κινητό μας, δεν έχει σημασία η υλοποίηση του κατασκευαστή αλλά ότι ο επεξεργαστής του ακολουθεί την αρχιτεκτονική arm64, ομοίως και στον υπολογιστή μας, όταν τρέχουμε π.χ. Debian για amd64 δεν έχει σημασία για τα προγράμματα  αν τα τρέχουμε σε Intel ή σε AMD επεξεργαστή.

 

LI: Από που προέρχεται αυτή η αρχιτεκτονική; Το -V σημαίνει ότι υπήρξαν κι άλλα 4 iterations πιο πριν ή κάνω λάθος;

NK: Παλιά που η μνήμη ήταν πολύ ακριβή και οι compilers δεν ήταν τόσο ώριμοι (οπότε δεν μπορούσαν να μεταφράσουν τόσο αποδοτικά τον κώδικα σε assembly), οι επεξεργαστές σχεδιάζονταν στη λογική να κάνουν όλη τη δουλειά στο hardware, κάνοντας πιο απλό και φθηνό για τους προγραμματιστές (και τους compilers) να γράφουν assembly γιατί έκαναν τη δουλειά τους σε μερικές εντολές. Τα μοντέλα λειτουργίας που βασίζονται σε αυτή τη λογική τα λέμε Complex Instruction Sets ή CISC. Στον αντίποδα αυτής της λογικής, οι επεξεργαστές υλοποιούν λίγες απλές εντολές τις οποίες και εκτελούν συνήθως σε ένα κύκλο του ρολογιού, και το software αναλαμβάνει με αυτές τις βασικές εντολές να “χτίσει” όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί βγαίνει το RISC που σημαίνει Reduced Instruction Set CPU και μια πρώτη υλοποίηση έγινε από το πανεπιστήμιο του Berkeley και τον κο. Μ. Κατεβαίνη, του οποίου την ομιλία είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στο φετινό FOSSCOMM, όπου και μας παρουσίασε την όλη ιστορία του εγχειρήματος. Μετά τον πρώτο RISC που σχεδιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, ήρθε ο RISC-II (1981) βάσει του οποίου υλοποιήθηκαν οι SPARC επεξεργαστές της Sun. Μετέπειτα ερευνητικές προσπάθειες στο Berkeley, γνωστές ως SOAR (1984) και SPUR (1988), θεωρούνται η συνέχεια του RISC και ονομάστηκαν αργότερα RISC-III και RISC-IV αντίστοιχα. Το 2011 μετά από αρκετές αρχιτεκτονικές που ακολούθησαν το μοντέλο του RISC, το Berkeley και η ομάδα του επανήλθαν με τον RISC-V.

Ενδιαφέρον κείμενο για την γενεολογία των RISC εδώ

LI: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υπάρχουσες, π.χ. με την x86 κλπ;

NK: Η ιστορία έδειξε πως η προσέγγιση των RISC ήταν πιο σωστή, στην εποχή του ο RISC-II αποδείχθηκε πολύ γρηγορότερος απ’ τους υπόλοιπους επεξεργαστές, “ρίχνοντας” στον VAX και στον M68K κάτι της τάξης του 200% σε ορισμένες λειτουργίες ! Μετέπειτα επεξεργαστές επηρεάστηκαν αρκετά από τις ιδέες των RISC και πλέον οι περισσότερες αρχιτεκτονικές που έχουν επιβιώσει είναι RISC. Παραδείγματα όπως οι ARM (Advanced RISC Machine) που έχουμε στα smartphones μας και τα περισσότερα SBC και περιφερειακά μας, οι MIPS που έχουμε σε αρκετούς Routers, οι Power που έχουμε σε HPC συστήματα (και μέχρι πριν μερικά χρόνια στα Macbooks), καθώς και μερικοί υπερ-υπολογιστές που έχουν παρελάσει κατά καιρούς απ’ την κορυφή της κατηγορίας τους, επιβεβαιώνουν τον κανόνα (ρίξτε μια ματιά εδώ).Τρανταχτή εξαίρεση σε αυτό το κανόνα είναι οι x86/x86_64,  δηλαδή οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε κατά κόρον στους υπολογιστές μας, και ο λόγος είναι πως η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική είναι του 1978 (καλά διάβασες) και εξ’ αιτίας της δημοφιλίας της και της ποσότητας του software που έχει γραφτεί γι’ αυτή, κρατιέται ζωντανή με νύχια και με δόντια μέχρι σήμερα.

 

Η πλάκα είναι πως η Intel δεν περίμενε αυτή την επιτυχία ήταν βασικά θέμα τύχης, θα μπορούσε την τύχη του x86 να την είχε ο Z80 ή κάποιος άλλος επεξεργαστής της εποχής αλλά η επιλογή της IBM να βάλει Intel επεξεργαστές στα PC ήταν το καθοριστικό σημείο. Η Intel έχει προσπαθήσει να λανσάρει καινούριες αρχιτεκτονικές όπως ο Itanium για να αντικαταστήσει τον x86 και ακόμα και αυτή δεν τα κατάφερε ! Εν το μεταξύ τόσο η Intel όσο και η AMD έχουν “απογειώσει” τις υλοποιησεις τους σε βαθμό που η αρχιτεκτονική να μας είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη. Mε απλά λόγια ακόμα και με μια πολύπλοκη αρχιτεκτονική με εκατοντάδες εντολές και πάμπολα “μπαλώματα” όλα αυτά τα χρόνια ύπαρξής της, οι σύγχρονες υλοποιήσεις των επεξεργαστών της Intel και της AMD είναι τόσο εξελιγμένες σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, που σε συνδυασμό και με τους σύγχρονους compilers και λογισμικό, ξεχνάμε τι γίνεται “από κάτω”. Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός πως εσωτερικά οι x86 τρέχουν microcode, τα πολύπλοκα δηλαδή assembly instructions του x86/x86_64 ISA μεταφράζονται απ’ τον επεξεργαστή σε μικρές απλές εντολές on-the-fly και τρέχουν έτσι εσωτερικά, είναι δηλαδή στο εσωτερικό τους RISC !

Αυτό που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως είναι η απόδοσή τους. Μαζί με τη πολυπλοκότητα έρχεται και η αυξημένη κατανάλωση σε ενέργεια και μπορεί αυτό να μη μας πολυενδιαφέρει για την ώρα στους προσωπικούς μας υπολογιστές, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο σε smartphones και συσκευές που έχουν πολύ ιδιαίτερες ανάγκες σε ενέργεια (βλ. IoT), όσο και σε μεγάλα data centers και High Performance Computing (HPC) clusters, όπου είναι τόσο μεγάλο το πλήθος των επεξεργαστών όπου κάθε milliwatt ανα επεξεργαστή μετράει. Κάποια στιγμή δε θα φτάσουμε στα όρια των υλικών και δε θα μπορούμε να μικρύνουμε και να “πυκνώσουμε” άλλο τους επεξεργαστές, ή να ανεβάσουμε τα ρολόγια τους (θυμήσου πόσο γρήγορα πήγαμε απ’ το 1 στα 3GHz και σε τι συχνότητες δουλεύουμε ακόμα σήμερα). Σε κάθε περίπτωση μια “καθαρή” και απλή αρχιτεκτονική κάνει τη διαφορά σε θέματα απόδοσης, ένα μάθημα που πήρε η Intel όταν πήγε να μπει στην αγορά των κινητών τηλεφώνων και δεν τα κατάφερε.

 

Πέρα από τη γενική σύγκριση CISC vs RISC (που θυμίζει λίγο KDE vs Gnome κλπ) ή την θεωρητικά καλύτερη απόδοση των  RISC επεξεργαστών, το “ζουμί” είναι αλλού. Η αρχιτεκτονική RISC-V είναι σύγχρονη, ανοιχτή αρχιτεκτονική, φτιαγμένη σε πολύ καλή βάση από ένα δυνατό group μηχανικών. Στη διαμόρφωσή της συμμετέχουν μερικές απ’ τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και μερικά απ’ τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα στο κόσμο (και για να ευλογήσω και τα γένια μας, το ΙΤΕ συμμετέχει και αυτό στην τεχνική επιτροπή και μάλιστα ενεργά). Υπήρξαν και άλλες ανοιχτές αρχιτεκτονικές στο παρελθόν (π.χ. OpenRISC, SPARC) αλλά το timing στη περίπτωση του RISC-V και η δυναμική που έχει αναπτυχθεί είναι κάτι καινούργιο και συναρπαστικό ! Μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει στην τεχνική επιτροπή και ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχετικά μεγάλο open source project με αρκετά sub-projects που αφορούν τόσο τμήματα του hardware όσο και υποστήριξη του software, δημιουργία εργαλείων κλπ. Αν όλα πάνε καλά μιλάμε για το Linux των αρχιτεκτονικών ! Μπορεί ο κάθε κατασκευαστής να χρησιμοποιήσει την αρχιτεκτονική στα chip του χωρίς κόστος για άδειες χρήσης (royalty free), ενώ η αρχιτεκτονική προβλέπει και την δημιουργία επεκτάσεων (στο ISA δηλαδή ορίζεται η μέθοδος για να προσθέσει κάποιος επεκτάσεις σύμφωνα “με το νόμο” και όχι ως hackιά), οπότε μπορείς να έχεις έναν επεξεργαστή που να είναι RISC-V αλλά να κάνει π.χ. και DSP ή κάποια άλλη custom/vendor-specific λειτουργία, κάτι ασυνήθιστο στις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές που είναι κλειστές και “κλειδωμένες” απ’ τους δημιουργούς τους. Σκέψου π.χ. να θες να στήσεις ένα chip για router και να θες να κάνεις crypto acceleration ή network acceleration και να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις extra chipάκι, ή να θες να κάνεις video decoding και αντι να βάζεις από δίπλα ολόκληρη GPU να βάζεις στη CPU το κομμάτι που σε ενδιαφέρει. Αντίστοιχα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ποιο light εκδόσεις του επεξεργαστή, όπου κάποιες βαριές επεκτάσεις, που δε χρειάζονται για τη δουλειά που τον θές, μπορείς να τις βγάλεις, επιτυγχάνοντας έτσι μικρότερη πολυπλοκότητα, κατανάλωση σε ρεύμα κλπ.

Για την ακρίβεια και το ίδιο το ISA ορίζεται πρακτικά ως ένα set από standard επεκτάσεις, ξεκινώντας απ’ τη βασική επέκταση RV32/RV64/RV128I για ακέραιους και “χτίζοντας” εκεί πάνω. Η διαφορά είναι πως εκεί οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι και ορίζονται απ’ την τεχνική επιτροπή, αλλιώς θα έκανε ο καθένας ότι να ‘ναι και θα έλεγε πως είναι RISC-V, κάπου πρέπει να υπάρχει standardization. Εξ’ άλλου και στο Linux, commit access έχουν πολύ λίγοι, οι developers στέλνουν τις αλλαγές τους σε mailing lists και από εκεί καταλήγουν μετά από review στον πυρήνα, κάπως έτσι δουλεύει και το RISC-V με την τεχνική επιτροπή και το RISC-V foundation να είναι ουσιαστικά οι θεματοφύλακες του ISA. Για περισσότερες πληροφορίες δες https://riscv.org/.

Αυτή η ιδέα του modularity που εισάγει η αρχιτεκτονική RISC-V θεωρώ πως έχει πολύ μέλλον. Θα βρει δε εφαρμογή σε πολύ μεγάλη γκάμα υλοποιήσεων/εφαρμογών, από κινητά και HTPC/set top boxes, μέχρι router/firewall appliances, automotive, HPC systems  κλπ.

 

Ποιες είναι οι επεκτάσεις του RISC-V;

NK: Οι standard επεκτάσεις που έχουμε μέχρι στιγμής είναι:

  • I(ntegers):  Βασικές πράξεις με ακέραιους (βλ. and/or/xor/add/sub/load/store κλπ) και control flow (jumps κλπ)
  • Μ(ultiplication):  Πολλαπλασιασμός και διαίρεση (που θεωρείται πολλαπλασιασμός με κλάσμα, γι’ αυτό δε φαίνεται στο όνομα) για ακέραιους
  • A(tomics): Διαδικασίες που αφορούν εντολές load/store στη μνήμη κατά τρόπο που να είναι “σύγχρονες” μεταξύ των διαφορετικών πυρήνων/threads (να γίνονται “με τη μία”).
  • F(loats): Πράξεις με δεκαδικούς 32bit - single precision (add/sub/multiply/divide/compare κλπ)
  • D(ouble): Πράξεις με δεκαδικούς 64bit - double precision
  • Q(uad): Πράξεις με δεκαδικούς 128bit - quad precision
  • C(ompressed): Υποστήριξη για “συντομεύσεις” εντολών με σκοπό την ελάττωση του μεγέθους παραγόμενου κώδικα (αντί να γράφουμε όλη την εντολή, γράφουμε μια πιο συμπτυγμένη -16bit- εκδοχή της -με κάποιες συμβάσεις όπως το ποιοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται-).

Οι standard επεκτάσεις που είναι υπό συζήτηση/ανάπτυξη αφορούν λειτουργίες που θα βρείτε στους περισσότερους επεξεργαστές όπως bit manipulation (B) και vectors (V), πιο ενδιαφέρουσες ιδέες όπως acceleration των JIT γλωσσών (J) και αρκετές ακόμα.

Για να τρέξει ένας επεξεργαστής ένα πλήρες λειτουργικό χρειάζεται να υλοποιεί κατ’ ελάχιστον τις επεκτάσεις IMAFD, καθώς και το privilege spec, όπου ορίζει τον διαχωρισμό των διαφόρων επιπέδων προστασίας στον επεξεργαστή, τη διαχείριση της εικονικής μνήμης κλπ, για το οποίο είχαμε επίσης μια ομιλία στο FOSSCOMM 2018 απ’ τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το σετ αυτό το λέμε πιο σύντομα G(eneric), οπότε αν δείτε έναν επεξεργαστή να λέει πως είναι rv64gc π.χ. σημαίνει πως υλοποιεί τις επεκτάσεις IMAFDC.

Αν όμως κάποιος δε θέλει έναν επεξεργαστή που να τρέχει Linux αλλά κάτι σαν το Arduino μπορεί να φτιάξει ένα RISC-V  που να είναι RV32I π.χ., ή μπορεί να θέλει να παίζει με ακέραιους αλλά με 64bit ακρίβεια και τίποτε άλλο οπότε θα φτιάξει ένα RV64I, ή μπορεί να θέλει ένα βασικό RV32I που να έχει όμως και πάνω κάποια δικά του vendor-specific extensions. Με αυτή την ιστορία με τις επεκτάσεις το παιχνίδια αλλάζει αρκετά. Σκέψου πως θα έχουν όλοι αυτοί τον ίδιο compiler π.χ., τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης και debugging κλπ. Γεννιέται ένα οικοσύστημα για τους hardware developers το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαν καν φανταστεί !

Το HiFive Unleashed είναι RISC-V development board για Linux με το 64μπιτο FU540Το HiFive Unleashed είναι RISC-V development board για Linux με το 64μπιτο FU540 και 8GB DDR4 ECC. Κοστίζει κάπως ακριβά βέβαια...

LI: Ωραία όλα αυτά, αλλά τι σημαίνει για τους τελικούς χρήστες υπολογιστών το γεγονός ότι η RISC-V είναι “ανοικτή”;  Γνωρίζοντας τα security θέματα που μας τάραξαν σε x86 επεξεργαστές (Meltdown and Spectre), θα μπορούσε μια open architecture να αποφύγει τέτοια προβλήματα;

NK: Όσοι περισσότεροι ασχολούνται με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και όσο πιο ανοιχτή είναι η διαδικασία διαμόρφωσής της, τόσο περισσότερο peer review γίνεται, και κατά συνέπεια η πιθανότητα να βρουμε κάποιο bug είναι μεγαλύτερη. Αν και η ίδια η αρχιτεκτονική έχει προβλέψεις για security features όπως το Physical Memory Protection (PMP), privilege modes κλπ, το μεγαλύτερο βάρος ή “παγίδα” αν θες είναι στην υλοποίηση. Το spectre και το meltdown π.χ. δεν είναι θέμα της αρχιτεκτονικής αλλά της υλοποίησης, γι αυτό π.χ. οι επεξεργαστές της AMD δεν επηρεάζονται απ’ το meltdown σε αντίθεση με αυτούς της Intel. Η αρχιτεκτονική σου λέει με ποιες εντολές π.χ. θα γράφεις και θα διαβάζεις τη μνήμη και ποιο θα είναι το μοντέλο πρόσβασης γενικότερα. Δε σου λέει πώς θα το υλοποιήσεις, το αν θα έχεις cache π.χ. ή όχι ή το αν θα κάνεις out of order execution / speculation / branch prediction κλπ. Όλα αυτά που όπως είπα παραπάνω “απογείωσαν” τις υλοποιήσεις των x86/amd64 δεν ορίζονται στην αρχιτεκτονική.

Όσον αφορά το RISC-V, στο θέμα της ασφάλειας έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και μπορώ να στο πω και από πρώτο χέρι καθότι συμμετέχω ενεργά στη συγκεκριμένη ομάδα, και ειδικότερα στην ομάδα που ασχολείται με το Trusted Execution Environment. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες για την ώρα (θα έχω μια σχετική ομιλία στη FOSDEM φέτος)  αλλά μπορώ να πω πως γίνεται σοβαρή δουλειά, υπάρχει πολύ καλό κλίμα, και πως πολύ συχνά έχουμε meetings στα οποία καλούμε και ερευνητές του χώρου για brainstorming. Μέλη της ομάδας που βρήκαν το Spectre και το Meltdown π.χ. συμμετέχουν και αυτοί στην όλη προσπάθεια και έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για το πώς να προστατευτούμε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής από αντίστοιχα προβλήματα.  Όταν το project είναι ανοιχτό, όπως συμβαίνει σε αυτή τη περίπτωση, έχει και κίνητρο ο κόσμος να συμβάλει, δεν μπαίνει στη μέση ο ανταγωνισμός για το κέρδος κλπ, όλοι έχουν συμφέρον να το βελτιώσουν γιατί στο τέλος οι ίδιοι είναι που θα το χρησιμοποιήσουν. Σε κάποια φάση π.χ. βρέθηκε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής ένα πρόβλημα με το memory model από μερικούς expert του είδους απ’ το Princeton, ε μπήκε στην τεχνική επιτροπή ένας από αυτούς και το έφτιαξε ο ίδιος!

Η ποιότητα της δουλειάς που γίνεται, είναι αξιοσημείωτη και στους υπόλοιπους τομείς, αυτό οφείλεται κυρίως κατά τη γνώμη μου στην ομάδα του Berkeley που σχεδίασαν την αρχιτεκτονική και είναι πάντοτε παρόντες, “τραβάνε κουπί” και προτείνουν λύσεις. Είναι σαν τον Linus στο Linux. Εκτός δε από την αρχική ομάδα, υπάρχουν όπως σου είπα στην τεχνική επιτροπή αρκετοί μηχανικοί από διαφορετικές εταιρείες και ιδρύματα, με διαφορετικό background και εξειδίκευση, που καλύπτουν τεράστιο φάσμα τόσο σε επίπεδο εμπειρίας και γνώσης, όσο και σε επίπεδο ιδεών. Δε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο αν η αρχιτεκτονική σχεδιαζόταν από μια εταιρία, δε θα είχες π.χ. τους ανθρώπους της Google που ασχολούνται με το AI μαζί με τους ανθρώπους της Nvidia που φτιάχνουν π.χ. Cuda cores, τους τεχνικούς της Samsung, της Qualcomm, της Micron, της Western digital κλπ, και από δίπλα από αυτούς άλλα τόσα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Είναι μεγάλη υπόθεση να δουλεύουμε όλοι παρέα και να φέρνει ο καθένας κάτι στο τραπέζι. Για να πάρεις μια ιδέα, δες εδώ: https://riscv.org/members-at-a-glance/. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο απ’ ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα και νομίζω το ίδιο πιστεύουν όλοι όσοι συμμετέχουν στη προσπάθεια.

 

Τα μέλη του RISC-V, και αυξάνονται συνεχώς! (φωτό Nick Kossifidis)

 

LI: Θα είναι το κόστος ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα για τους τελικούς καταναλωτές; Θέλω να πω, με δεδομένο ότι η RISC-V είναι open source architecture, δεν θα είναι μικρότερο το κόστος ανάπτυξης ενός νέου επεξεργαστή π.χ. για μια εξειδικευμένη δουλειά;

NK: Η διαφορά κόστους θα είναι σημαντική ! Για να έχεις εικόνα, αν θέλει κάποιος σήμερα να φτιάξει ένα SoC π.χ. για κινητά, για να βάλει μέσα έναν επεξεργαστή ARM π.χ. πρέπει να πληρώσει κάμποσα (δεκάδες) εκατομμύρια για την άδεια χρήσης της αρχιτεκτονικής. Εδώ το κόστος για τη χρήση της αρχιτεκτονικής (με τη προϋπόθεση να ακολουθεί κάποιος σωστά το  ISA και να μη κάνει του κεφαλιού του) είναι τίποτα ! Ποιο “καραμπινάτο” παράδειγμα είναι αν κάποιος θέλει να φτιάξει έναν επεξεργαστή που να υλοποιεί το x86_64 πρέπει να πληρώσει μερικές δεκάδες εκατομμύρια και στην Intel (για το x86 κομμάτι) και στην AMD (για το amd64 κομμάτι), που είναι και ο λόγος που δεν το κάνει κανείς ! Πριν π.χ. που είχαμε μόνο το x86 και πλήρωναν μόνο την Intel υπήρχε και η Via και η Transmeta και άλλες εταιρίες που έφτιαχναν x86. Πλέον δεν συμφέρει κανέναν και έχουμε το δίπολο Intel - AMD απ’ το οποίο και εξαρτάται μια ολόκληρη αγορά ! Είναι ουσιαστικά ολιγοπώλιο και δε συμφέρει κανένα μας. Με το RISC-V που είναι ανοιχτή αρχιτεκτονική δεν κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο. Αυτή την υπεροχή του RISC-V πρόσφατα την κατάλαβε τόσο η ARM όπου έβγαλε τους Cortex-M με δωρεάν license , όσο και η MIPS που έγινε open source, άργησαν όμως θεωρώ και υστερούν σημαντικά σε δυναμική και ενδιαφέρον.

LI: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, είναι η RISC-V πανάκεια; Με βάση το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική είναι BSD licensed, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πάλι παρόμοια security προβλήματα; Π.χ. μπορεί μια εταιρεία να φτιάξει ένα προϊόν RISC-V στα μέτρα της και κρατήσει “κρυφά” κάποια κομμάτια της υλοποίησης όπου και πάλι δεν θα ξέρουμε τι γίνεται εκεί και τι πιθανά προβλήματα υπάρχουν;

NK: Απ’ τη στιγμή που υλοποιείς το spec και όποια standard extensions θες, μπορείς να κάνεις ότι θες από εκεί και πέρα, να βάλεις δικά σου extensions, να κάνεις διάφορα tweaks σε επίπεδο υλοποίησης κλπ. Ο μόνος περιορισμός είναι να ακολουθείς το spec, δεν σε υποχρεώνει κανείς να βγάλεις την υλοποίησή σου open ή τα custom extensions σου. Απλά θα πρέπει να αναλάβεις και το κόστος συντήρησης του αντίστοιχου software, συμπεριλαμβανομένου και του firmware αν κάνεις κάτι που δεν υποστηρίζεται απ’ το υπάρχον stack. Κατά συνέπεια φυσικά και θα υπάρξουν διάφοροι που θα κάνουν τα δικά τους και φυσικά και θα γίνουν και λάθη όπως γίνονται και τώρα, όπως και καινούργιες ιδέες προς το καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι bug free και αν κάποιος μηχανικός ισχυριστεί το αντίθετο, μάλλον ζει σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως σε επίπεδο spec και recommendations θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να προλάβουμε τέτοια λάθη και να τα μαζέψουμε, βασισμένοι ο καθένας/μία στην εμπειρία μας και κρατώντας το spec όσο πιο απλό και καθαρό γίνεται. Προφανώς ο καθένας είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίησή του/της από εκεί και πέρα.

 

LI: Υπάρχουν υλοποιήσεις RISC-V αυτή τη στιγμή ή μιλάμε για επεξεργαστές που θα  κυκλοφορήσουν στο... μέλλον κάποια στιγμή; Μπορεί π.χ. στο άμεσο μέλλον να δούμε τέτοια chips και στους home υπολογιστές μας;  

NK: Αν χρησιμοποιείς κάρτες γραφικών της NVIDIA έχεις ήδη ένα RISC-V microcontroller μέσα στη GPU σου, ομοίως αν χρησιμοποιείς σκληρούς δίσκους της Western Digital, ενώ απ’ το Pixel 2 και μετά η Google έχει ένα RISC-V core στο Visual core της. Γενικά παίζουν ήδη αρκετά chipάκια εκεί έξω που ήδη είναι βασισμένα στο RISC-V και αναμένονται και άλλα. Μπορείς να δεις μια λίστα με τα γνωστά open/closed cores εδώ ενώ μπορείς και να “σχεδιάσεις” και cores βασισμένα στα designs της SiFive απ’ το site τους (και στο μέλλον θα μπορείς και να παραγγείλεις από αυτούς έτοιμο SoC σε ASIC το οποίο είναι επαναστατικό θεωρώ): https://www.sifive.com/core-designer .

Linux desktop on RISC-V ! (φωτό Nick Kossifidis)

 

LI: Υπάρχει στην αγορά καποιο developer board για να το πάρει κάποιος που ενδιαφέρεται και να παίξει μαζί του; Αν ναι, τι κόστος έχει;

NK: Αν θες να παίξεις με ένα Linux-capable board το HiFive Unleashed για την ώρα είναι το μόνο που παίζει και στο ΙΤΕ είχαμε την τύχη να πάρουμε ένα απ’ τα πρώτα 200. Αναμένεται να βγουν και άλλα, ενώ αναμένεται και καινούριο SoC απ’ την εταιρία που το κατασκευάζει, που θα είναι και γρηγορότερο (ακόμα όμως μιλάμε για in-order επεξεργαστές, οπότε μην περιμένεις κάτι τρελό, θα ανταγωνίζεται τον ARMv8 A55 περίπου, που βέβαια αν σκεφτείς σε πόσο καιρό έφτασε ο RISC-V εκεί, θα διαπιστώσεις πως είναι σοβαρό κατόρθωμα).

Αν θες να παίξεις με κάτι arduino like υπάρχουν διάφορα boardάκια. Απ’ το VEGA board (open-isa.org) και το GAPUino, μέχρι και FPGA based όπως τα boardάκια της Microsemi. Είχαμε την τύχη στο FOSSCOMM 2018 να μοιράσουμε μερικά από αυτά σε κόσμο και περιμένουμε να δούμε projectάκια. Τέλος ένα ωραίο board για τους κάπως πιο μυημένους είναι το Avalanche από την Future Electronics το οποίο είναι όλο FPGA-based (δλδ δεν έχει core επάνω, του περνάς εσύ ένα softcore στην FPGA). Το χαρακτηριστικό του είναι πως στη τιμή που το παίρνεις σου δίνει 300kluts που είναι αρκετός χώρος για να στήσεις ακόμα και Linux-capable core επάνω. Στο RISC-V Summit πριν καμια βδομάδα είχαμε την τύχη να δούμε μια σχετική παρουσίαση.

To Avalanche board δίνει 300kluts για 180$ (φωτό: Nick Kossifidis)

 

LI: Σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υποστήριξη της RISC-V από τον πυρήνα Linux; Από ότι κατάλαβα στην παρουσίαση είμαστε σε σχεδόν εμβρυικό στάδιο, σωστά;

NK: Είναι μοναδική ευκαιρία για όποιον/α θέλει να συμμετέχει στην ανάπτυξη του πυρήνα για RISC-V ! Δεν είναι κάθε μέρα που μια καινούρια αρχιτεκτονική μπαίνει στον πυρήνα και μάλιστα με τόσα πολλά ενδιαφέροντα features. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα που έχουμε να λύσουμε, τόσο σε επίπεδο βασικών λειτουργιών και frameworks στον πυρήνα, όσο και σε επίπεδο drivers για τα διάφορα board που φτιάχνονται.  Γενικά δουλεύουν αρκετά πράγματα, τα περισσότερα features που λείπουν δεν είναι και πολύ ορατά στον τελικό χρήστη, πέρα απ’ το performance. Πιο εμφανές είναι π.χ. που δεν έχουμε ακόμα πλήρες support για τον LLVM ή για Java/JavaScript -είναι όλο σε software και ο browser σέρνεται- για τον τελικό χρήστη, παρά τα διάφορα “κόλπα” που γίνονται στον πυρήνα όπως τα hugepages ή το μοντέλο διάσπαρτης μνήμης (sparsemem). Οι προγραμματιστές απ’ την άλλη θα έχουν διάφορα θέματα, ειδικά αν κάνουν δουλειά στον πυρήνα, όπου θα διαπιστώσουν πως λείπει το support για πολλά και διάφορα features.

 

LI: Πόσο χρόνο πιστεύεις θα χρειαστεί για να φτάσουμε στο σημείο υποστήριξης που βρίσκεται η x86 στο Linux; Μήνες, χρόνια; Υπάρχει κάποιο ορόσημο που χρειάζεται να φτάσουμε για να πούμε ότι “ΟΚ, αυτό τρέχει καλά πλέον ακόμα και για απλούς χρήστες”;

NK: Αν κρίνω απ’ το πόσο καιρό έχει πάρει στον ARM και τον ARM64 να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα θα έλεγα περίπου στο μισό χρόνο, καθότι σε μεγάλο βαθμό παίρνουμε αρκετά πράγματα έτοιμα, και το οικοσύστημα στον πυρήνα για την εισαγωγή νέων αρχιτεκτονικών και συστημάτων έχει βελτιωθεί πολύ. Η εκτίμησή μου είναι πως με τους ρυθμούς που πάμε τώρα στα επόμενα 4-5 χρόνια θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.

 

LI: Τι χρειάζεται να ξέρει κανείς για να ασχοληθεί με το θέμα “RISC-V στο Linux“ και ποιες ειναι οι προοπτικές του μετά;.

NK: Σαν χρήστης μπορεί να αρχίσει να πειραματίζεται με τις διάφορες διανομές για την ώρα και να βοηθήσει με το testing και το bug reporting. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά γι’ αυτό, ούτε να έχεις και κάποιο board, μπορείς π.χ. με τον QEMU πλέον να τρέξεις ένα κανονικό RISC-V περιβάλλον, να δοκιμάσεις να δεις πώς συμπεριφέρονται τα διάφορα προγράμματα που σε ενδιαφέρουν και να το αναφέρεις στους προγραμματιστές ή στους package maintainers της διανομής σου. Μια προσπάθεια έχει ξεκινήσει στο https://riscv.ics.forth.gr (το οποίο κάποια στιγμή ενδεχομένως να μεταφερθεί στο wiki.kernel.org), όπου μπορούν τόσο οι χρήστες όσο και οι προγραμματιστές να βρουν πληροφορίες για να ξεκινήσουν να παίζουν, φυσικά έχει ακόμα πολύ περιθώριο βελτίωσης. Ο καθένας/μια μπορεί να βοηθήσει όπως μπορεί, και μόνο να παίξετε και να βοηθήσετε άλλους να παίξουν είναι σημαντικό ! Στην αρχή θα χρειαστεί αρκετό ψάξιμο / διάβασμα και είναι λογικό, είναι κάτι καινούριο για όλους μας. Τα οφέλη όμως θεωρώ πως θα είναι σημαντικά, τόσο σε επίπεδο γνώσεων και χαβαλέ, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, γενικά το “ταξίδι” δε θα σας απογοητεύσει πιστεύω. Πρόσφατα ανέβασα και κάποια scriptάκια που ενδεχομένως να βοηθίσουν κάποιον/α που ξεκινάει, βλ. https://github.com/mickflemm/yarvt .

 

LI: Τέλος, ποια κομμάτια της υποστήριξης RISC-V από το Linux είναι αυτά που θα πρότεινες σε κάποιον να κοιτάξει πρώτα; Π.χ. υπάρχει κάποιο σημείο που είναι πιο critical και υπάρχει άμεση ανάγκη;

NK: Δύσκολη ερώτηση, οι ανάγκες που έχουμε είναι σε διάφορα σημεία και ο καθένας/μια το βλέπει απ’ τη δικιά του σκοπιά. Προσωπικά με ενδιαφέρει π.χ. το memory hot-plugging και το kexec support, άλλον τον ενδιαφέρει το 32bit support γιατί υλοποιεί 32bit cores, άλλον το FPU emulation ή το setup χωρίς MMU γιατί παίζει σε περισσότερο embedded περιβάλλοντα, άλλον οι drivers για κάποιο απ’ τα υπάρχοντα boards κλπ. Έχουμε πολλά ανοιχτά προβλήματα που τρέχουν οπότε θα έλεγα ξεκίνα με αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο, στο wiki (βλ. παραπάνω) έχουμε μια λίστα που κατά καιρούς θα ανανεώνεται αν χρειάζεσαι “έμπνευση”.

Μια άλλη ιδέα είναι να ξεκινήσεις από κάτι απλό που όμως κανείς δε θέλει να πιάσει. Για παράδειγμα πήγα πριν κάποιο καιρό να “στρώσω” λίγο το κομμάτι που αφορά τη γραμμή εντολών του πυρήνα. Ο πυρήνας όπως ίσως ξέρεις μπορεί να πάρει διάφορες παραμέτρους απ’ τον boot loader όπως το root partition (root=...), το init (init=...) κλπ. Στον RISC-V (και στον ARM64 καθώς και σε άλλες αρχιτεκτονικές) τις παραμέτρους αυτές τις παίρνουμε απ’ το device tree (το οποίο μπορεί και να “συμπληρώσει” ο boot loader δυναμικά), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να “καρφώσουμε” αυτές τις παραμέτρους στον πυρήνα όταν τον κάνουμε compile. Ε αν δεις πώς υλοποιείται αυτό το feature θα τραβας τα μαλλιά σου ! Κάθε αρχιτεκτονική κάνει τα δικά της, έχουμε code duplication σε διάφορα σημεία, ενώ ο κοινός κώδικας που υπάρχει για την υλοποίηση των “καρφωτών” παραμέτρων όταν χρησιμοποιούμε device tree έχει ένα bug το οποίο όταν πάμε να το φτιάξουμε “σκάνε” μερικές πλατφόρμες MIPS... Κάθησε λοιπόν κάποιος να μαζέψει το χάος και έστειλε μια σειρά από patches που καθάριζαν τον κώδικα και τον συμμάζευαν αλλά η προσπάθεια δεν προχώρησε. Ο κώδικας είναι πραγματικά πολύ απλός, κάποιος που ξέρει τα βασικά από C μπορεί να τον καταλάβει και να τον διορθώσει, ο λόγος είναι πως θέλει πολύ  χρόνο και υπομονή, είναι αυτό που λέμε “λάτζα” και όλοι βαριόμαστε να τη κάνουμε. Τέτοια όμως προβλήματα “λάτζας” θα έλεγα πως είναι “πεδίο δόξης λαμπρό” για κάποιον που ξεκινάει, είναι πολύ εκπαιδευτικά γιατί πιάνεις ένα πρόβλημα που είναι αρκετά απλό να λυθεί από πλευράς κώδικα αλλά αρκετά δύσκολο να λυθεί σωστά για όλους και πρέπει να αλληλεπιδράσεις με όλους όσους αυτός ο κώδικας επηρεάζει. Μαθαίνεις πολλά στη πορεία, καταλαβαίνεις γιατί ο καθένας ακολούθησε την εκάστοτε προσέγγιση, και βλέπεις πώς σκέφτονται και οι υπόλοιποι, γενικά ανοίγει το μυαλό σου (και όχι απ’ το κοπάνημα του κεφαλιού σου στον τοίχο που δε το γλυτώνεις). Άσε που μετά σε κερνάνε μπύρες στα διάφορα meetings οπότε έχεις επιπλέον κίνητρο!

Δείτε περισσότερα:

RISC-V Specifications: https://riscv.org/specifications/

Διαβάστε ακόμα:

Οι οpen-source επεξεργαστές RISC-V έρχονται!

 

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/    https://www.linuxinsider.gr/

Όταν έρχεται καιρός να αντικαταστήσεις έναν δίσκο είτε λόγω φθοράς είτε λόγω ανάγκης για αναβάθμιση, αλλά πρέπει να αποφύγεις την επανεγκατάσταση λειτουργικού και μεταφοράς αρχείων στον νέο δίσκο, θα χρειαστεί να κάνεις αντιγραφή – κλωνοποίηση του δίσκου σου στον νέο. Ιδιαίτερα δε όταν ο δίσκος φιλοξενεί δύο (dual boot) ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα η κλωνοποίηση … Συνεχίστε να διαβάζετε Αντιγραφή – Κλωνοποίηση Σκληρού δίσκου με dual boot σε SSD.

Στις 7 Ιανουαρίου του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 14 από τα συνολικά 15 bug bounties για έργα Ελεύθερου Λογισμικού που χρησιμοποιούνται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ένα bug bounty είναι ένα χρηματικό  βραβείο σε ανθρώπους που αναζητούν και εντοπίζουν ενεργά κενά ασφάλειας. Το ποσό του bounty εξαρτάται από τη σοβαρότητα του ζητήματος που ανακαλύφθηκε και τη σχετική σημασία του λογισμικού. Τα προηγούμενα προγράμματα λογισμικού που συμμετείχαν στα bug bounties είχαν επιλεχθεί μέσα από μια δημόσια δημοσκόπηση.

Μπορείτε να συνεισφέρετε στα παρακάτω έργα αναλύοντας το λογισμικό και υποβάλλοντας τυχόν σφάλματα ή τρωτά σημεία που βρίσκεστε στις σχετικές πλατφόρμες . Εδώ είναι ο κατάλογος των προγραμμάτων λογισμικού και οι πλατφόρμες bug bounty:

Έργο Λογισμικού Συνολικό Χρηματικό έπαθλο (Euro) Ημερομηνία εκκίνησης Τελική Hμερομηνία Πλατφόρμα Bug Bounty
Filezilla 58.000,00 € 07/01/2019 15/08/2019 HackerOne
Apache Kafka 58.000,00 € 07/01/2019 15/08/2019 HackerOne
Notepad++ 71.000,00 € 07/01/2019 15/08/2019 HackerOne
PuTTY 90.000,00 € 07/01/2019 15/12/2019 HackerOne
VLC Media Player 58.000,00 € 07/01/2019 15/08/2019 HackerOne
FLUX TL 34.000,00 € 15/01/2019 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
KeePass 71.000,00 € 15/01/2019 31/07/2019 Intigriti/Deloitte
7-zip 58.000,00 € 30/01/2019 15/04/2020 Intigriti/Deloitte
Digital Signature Services (DSS) 25.000,00 € 30/01/2019 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
Drupal 89.000,00 € 30/01/2019 15/10/2020 Intigriti/Deloitte
GNU C Library (glibc) 45.000,00 € 30/01/2019 15/12/2019 Intigriti/Deloitte
PHP Symfony 39.000,00 € 30/01/2019 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
Apache Tomcat 39.000,00 € 30/01/2019 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
WSO2 58.000,00 € 30/01/2019 15/04/2020 Intigriti/Deloitte
midPoint 58.000,00 € 01/03/2019 15/08/2019 HackerOne

Tα bug bountries γίνονται μέσα από το έργο  FOSSA   που ξεκίνησε το 2014 με στόχο την βελτίωση της συνολικής ασφάλειας του Internet, όταν εντοπίστηκαν σοβαρά τρωτά σημεία σε βασικά στοιχεία υποδομής όπως το OpenSSL. Το 2017, το έργο παρατάθηκε για άλλα τρία χρόνια και προστέθηκε η διεξαγωγή Bug Bounties σε σημαντικά έργα Ελεύθερου Λογισμικού.

Το Διαδίκτυο – και μαζί με την καθημερινότητά μας – βασίζεται στο Ελεύθερο Λογισμικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του.

 

Πηγές άρθρου:  https://joinup.ec.europa.eu  , https://juliareda.eu/

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 15.30-19.00 (ΣΕΒ – Ξενοφώντος 5, Αθήνα) ο ΣΕΒ με την υποστήριξη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ  διοργανώνει  εργαστήριο με θέμα “Ο ρόλος των δεδομένων για τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα” στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται. Τα δεδομένα διαμορφώνουν το ψηφιακό μας μέλλον. ... Read more
Full Stack Developer (3-6 months)
 
Key responsibilities
 
Design, program, and deliver web/local development projects within designated
schedules

Support development of projects from inception through alpha/beta testing and final
delivery

Identify, communicate, and overcome development problems and creative challenges
related to complex web and application-based projects

Revise and troubleshoot development work as required

Providing regular management reporting and updates as required

Experience and Qualifications
 
University degree in Engineering or Computer Science or relevant experience
 
At least 3 years of experience in developing dynamic web apps
        ○ Node.js or Python web development w/ Django preferred
        ○ Industry-related knowledge of Front End Development
               ■ HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery and REST APIs, UX/UI Design
               Patterns
 
Applied knowledge of web development process; demonstrated abilities to write and
follow technical briefs, technical requirements, data schemas, and data descriptions

Ability to accurately estimate the scope and effort required to deliver complex technical
projects
    ○ Experience with Agile methodology is beneficial

Owning the solution and communicating blockers at the workflow.
   ○ QA and refactor as necessary, raising issues which can’t be resolved at the local
    level.
 
Please send your CVs to: ciaran@lazer-bird.com
Μια ομιλία που μας άρεσε πολύ στο πολύ πετυχημένο FOSSCOMM 2018, ήταν του Νίκου Κοσσυφίδη για την RISC-V, την ανοικτή και δωρεάν αρχιτεκτονική για υλοποίηση απλών και λιγότερο ενεργοβόρων…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Εισαγωγή στην RISC-V: Ο Νίκος Κοσσυφίδης μας μυεί στον κόσμο της νέας ανοικτής αρχιτεκτονικής επεξεργαστών όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

Η οθόνη αφής στο Raspberry Pi θα υποστηρίζεται απευθείας οπό τον  πυρήνα Linux. Την Τετάρτη, ο Dmitry Torokhov εξέδωσε git pull request που προσθέτει υποστήριξη  οθόνης 7 ιντσών και 800 × 480 στον πυρήνα για την επίσημη οθόνη Raspberry Pi Touchscreen.

Μέχρι τώρα, η υποστήριξη οθόνης αφής παρέχονταν με τη βοήθεια προσαρμοσμένων πυρήνων Linux για το Raspbian, ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Debian που προορίζεται αποκλειστικά για συσκευές Raspberry Pi ή με προσαρμοσμένο patching πυρήνα.

Τώρα που το Raspberry Pi έχει απευθείας  υποστήριξη για την οθόνη αφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη  DIY tablets και άλλων συσκευών που απαιτούν διασύνδεση οθόνης αφής.

Οι αλλαγές που προωθήθηκαν στον πυρήνα του Linux 4.21 περιέχουν περίπου  200 γραμμές  code input driver. και η οθόνη αφής 7 ιντσών για το Raspberry Pi  θα επιτρέπει στους χρήστες να ενσωνατώσουν λειτουργίες και έργα όπως  συστήματα ψυχαγωγίας, κ.α

Σύμφωνα με την πρόσφατα ενημερωμένη σελίδα του προϊόντος στο επίσημο site της Raspberry Pi, οι οδηγοί Touchscreen με υποστήριξη για touch με 10 δάκτυλα και πληκτρολόγιο οθόνης θα ενσωματωθούν στο τελευταίο Raspbian OS για πλήρη λειτουργικότητα χωρίς φυσικό πληκτρολόγιο ή ποντίκι. (Η οθόνη αφής 7 ιντσών Raspberry Pi διατιμάται στα 60 δολάρια.)

Πηγή άρθρου: https://fossbytes.com/

Το συνέδριο QtWS 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο BCC Berlin Congress Center στην Alexanderplatz.

Πολλά τα demo από εταιρείες όπως η Luxoft με to Qt Autotive Suite και το Neptune 3 UI, η ICS με την ενσωμάτωση του Amazon Alexa στο Qt, η Qt Company με το Qt σε μικροελεγκτές και τονίζοντας, το νέο αυτοκίνητο της Mercedes Benz A Class και το MBUX HMI.

 

 

Οι κεντρικές ομιλίες ξεκίνησαν με τον CTO της Qt Company Lars Knoll που μίλησε για την κυκλοφορία του Qt5.12 που συνέβη την ίδια ημέρα του συνεδρίου, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του Qt framework. Μεταξύ άλλων, η Qt Company στοχεύει να φέρει το Qt σε μικροελεγκτές και να προσθέσει υποστήριξη για πλατφόρμες API γραφικών όπως το OpenGL, το Metal και το Vulkan. Θέλουν επίσης να βελτιστοποιήσουν τις 3D λύσεις τους παρέχωντας μια ενιαία αρχιτεκτονική για 2D και 3D καθώς επί του παρόντος αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Ένα ενιαίο εργαλείο σχεδίασης είναι κάτι που θεωρούν ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφορα εργαλεία σχεδίασης UI, όπως το Qt Design Studio που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το Qt 3D Studio. Το πιο σημαντικό από τα σημεία της ομιλίας του ήταν ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τις εργασίες για το Qt6 όπου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιμένουμε ένα γενικότερο clean up, την αφαίρεση των απαρχαιωμένων API και τέλος μια στενότερη ενσωμάτωση με την standard C++. Ωστόσο, οι εκδόσεις Qt5.13 και 5.14 θα κυκλοφορήσουν κανονικά και η χρονική περίοδος για το Qt6 είναι περίπου τα 2 χρόνια. Ο Lars μίλησε επίσης για μια εύκολη πορεία αναβάθμισης από το Qt5 στο Qt6.

Οι υπόλοιπες κεντρικές ομιλίες ήταν επίσης αρκετά ενδιαφέρουσες, καθώς ο Jared Spool από το Center Centre/UIE εξήγησε τη σημασία του UX στα προϊόντα μας, ο Murat Günak πρώην επικεφαλής σχεδιασμού στη Mercedes, VW και Peugeot μίλησε για τις αρχές σχεδίασης στα οχήματα, ο Michel Min από την Omron, παρουσίασε το ρομπότ εκπαίδευσης Ping Pong Forpheus, κάνοντας μια πολύ καλή εισαγωγή στην ιδέα μιας «μελλοντικής ενσωμάτωσης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών», ο Mykhaylo Chayka παρουσίασε το εργαστήριο καινοτομίας της Mercedes-Benz στη Daimler, το MBition και το έργο του για το MBUX, η LG Electronics παρουσίασε το webOS που βασίζονται στο Qt, και η LivaNova μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αναπτύσσοντας συστήματα καρδιοπνευμονικής υποστήριξης και πώς το Qt τους βοηθά να χτίσουν ασφαλή αλλά και εντυπωσιακά HMIs για αυτά.

Όπως και κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκαν διάφορες άλλες ομιλίες με διάφορα τεχνικά και μη τεχνικά θέματα όπως Mastering Qt for Python, Streamlined Integration of 3D Content straight from 3DS Max and Blender into Qt3D, Running Qt Apps in a Web Browser, Design Ops in Automotive, Fighting Driving Distraction, κλπ. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη ατζέντα εδώ.

Χωρίς αμφιβολία, το QtWS ’18 ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο και προσβλέπουμε στο επόμενο!

Πηγή: https://extenly.com/2019/01/05/qt-world-summit-2018/

Το NextCloudPi είναι μια προεγκατεστημένη και προρυθμισμένη εγκατάσταση Nextcloud σε ένα πακέτο και περιλαμβάνει μια διεπαφή διαχείρισης με όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να φιλοξενήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρόκειται για ένα επίσημο κοινοτικό έργο ανοικτού κώδικα που στοχεύει στο να καταστήσει ευκολότερο για όλους να ελέγχουν τα δικά τους δεδομένα.

EXTRA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφού αναλύσαμε (έστω και τηλεγραφικά) τι είναι το Nextcloud Pi, ας δούμε τι περιέχει αυτό το σκριπτάκι (εκτός του Debian 9 με ρυθμισμένα τα Nextcloud, Apache με ενεργοποιημένο το HTTP2, PHP, MariaDB, Redis, ACPU PHP cache και πολλά άλλα).

  • Οδηγό εγκατάστασης βήμα-βήμα
  • NextCloudPi Web Panel
  • Εργαλείο τερματικού ncp-config
  • Έτοιμο για σύνδεση με το Wi-Fi
  • Ιστορικό μνήμης Ram
  • Αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας, ενεργοποιημένες από προεπιλογή
  • Let’s Encrypt για έμπιστα πιστοποιητικά HTTPS
  • Προστασία Fail2Ban ενάντια στις επιθέσεις τύπου brute force
  • UFW firewall
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για no-ip.org
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για freeDNS
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για duckDNS
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για spDYN
  • Διακομιστής dnsmasq DNS με DNS cache
  • ModSecurity Web Application Firewall
  • NFS ready για να κάνετε προσάρτηση αρχείων μέσω LAN
  • SAMBA ready για διαμοιρασμό αρχείων μέσω λειτουργικών Windows/Mac/Linux
  • Αυτόματη προσάρτηση USB
  • Απομακρυσμένες ενημερώσεις
  • Αυτόματες ενημερώσεις NCP
  • Αυτόματες ενημερώσεις Nextcloud
  • Ειδοποιήσεις ενημερώσεων
  • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του NextCloud
  • NextCloud online εγκατάσταση
  • Διαμόρφωση του USB σε BTRFS
  • BTRFS snapshots
  • Αυτόματη δημιουργία BTRFS snapshots
  • Αυτόματος συγχρονισμός BTRFS snapshot
  • Προγραματισμός του rsync
  • UPnP αυτόματο port forwarding
  • Έλεγχοι ασφαλείας με τα Lynis και Debsecan
  • ZRAM
  • SMART παρακολούθηση της υγείας του σκληρού δίσκου
  • και πολλά άλλα που θα υλοποιηθούν σύντομα...

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

DEBIAN

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το NextCloudPi σε οποιοδήποτε σύστημα Debian Stretch, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης curl (μια γραμμή).

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh | bash

Για να ενεργοποιήσετε τα extra, μπορείτε να ανοίξετε την διεπαφή με HTTPS στην πόρτα 4443.


ή μέσω τερματικού με την εντολή:

sudo ncp-config

 

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

DOCKER

Υπάρχει και η λύση του Docker που θα αναλυθεί περισσότερο σε επόμενο άρθρο.

Για υπολογιστή x86 χρησιμοποιείστε την εντολή (μία γραμμή):

docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-x86 $DOMAIN

Ενώ για ARM την εντολή (μία γραμμή):

docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-armhf $DOMAIN

 

ΠΛΑΚΕΤΕΣ ARM

Υποστηρίζονται διάφορες πλακέτες ARM όπως είναι οι Raspberry Pi, Odroid HC2/HC1/XU4, Rock64, Banana Pi.

Η διαδικασία είναι ίδια όπως όλες οι πλακέτες ARM.

* Κατεβάστε το NextCloudPi από την σελίδα των λήψεων.
* Αποσυμπιέστε το αρχείο .tar.bz2
* Κατεβάστε το Etcher από την ιστοσελίδα τους και εγκαταστήστε το.
* Επιλέξτε το αρχείο που κατεβάσατε πατώντας "Select Image" (το αρχείο θα έχει επέκταση .img) και πατήστε "Open".
* Το Etcher θα ανιχνεύσει αυτόματα την κάρτα SD, αλλά σιγουρευτείτε ότι είναι αυτή που θέλετε να κάνετε εγκατάσταση το NextcloudPi.
* Πατήστε "Flash" στο Etcher.

Όταν ολοκληρωθεί, ανοίξτε την κατάτμηση boot και δημιουργήστε ένα κενό αρχείο με το όνομα ssh. Στη συνέχεια βάλτε την κάρτα SD στην πλακέτα ARM για να εκκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις που θα κάνετε, δείτε στο github. Κάποια στιγμή θα γράψω σχετικά με τις πρώτες κινήσεις.

Εάν σας άρεσε και θέλετε να συνεισφέρετε ή απλά να μας γνωρίσετε, μπορείτε να μπείτε στο ελληνικό κανάλι στο Telegram ή στο παγκόσμιο που αφορά ΜΟΝΟ το Nextcloud Pi και να ρωτήσετε.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://nextcloudpi.com.

Πηγή άρθρου: https://eiosifidis.blogspot.com/

Το Παρατηρητήριο ENUMERATE αποτελεί μέρος της Europeana και παρέχει μια αξιόπιστη πηγή στατιστικών στοιχείων για την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή διατήρηση και την ηλεκτρονική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη. Η πιο πρόσφατη έρευνα έγινε τον Ιούνιο του 2017, είναι η πέμπτη στη σειρά που υλοποίησε το Παρατηρητήριο και τα αποτελέσματά της είναι διαθέσιμα εδώ.

Η έρευνα, η οποία στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που είναι ο εθνικός συντονιστής της Δράσης, απευθυνόταν σε αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, οπτικοακουστικές συλλογές και αρχεία, όπως ταινιοθήκες, καθώς και φορείς υπεύθυνους για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της απολογιστικής έκθεσης της έρευνας, η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν τον κύκλο έρευνας αυξήθηκε σημαντικά, ενώ κομβικός είναι ο ρόλος των εθνικών συντονιστών για την επιτυχημένη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση του κλάδου για τη σημασία των εθνικών στατιστικών και δεικτών, γεγονός που μας καθιστά περήφανους.

Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα είναι και τα εξής:

  • Το 82% των φορέων του δείγματος διαθέτει ψηφιακή συλλογή ή ασχολούνται με δραστηριότητες ψηφιοποίησης.
  • Το 42% των ιδρυμάτων έχει γραπτή ψηφιακή στρατηγική.
  • Ο πιο πολυπληθής τύπος αντικειμένου στις συλλογές των ιδρυμάτων είναι το κείμενο (αποτελώντας το 89% επί του συνόλου των αντικειμένων των συλλογών), όπως και τα δισδιάστατα γραφικά (2D) (αποτελώντας επίσης το 89%) και ακολουθεί το αρχειακό υλικό το οποίο αντιπροσωπεύει το 74% των αντικειμένων των συλλογών
  • 58% του υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς έχει τεκμηριωθεί σε κάποιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
  • 59% του υλικού είναι born digital, δηλαδή έχει δημιουργηθεί εξαρχής σε ψηφιακή μορφή.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού περιεχομένου, μόνο το ήμισυ (51%) των περιγραφικών μεταδεδομένων των αντικειμένων των συλλογών διατίθεται δημόσια και ανοικτά στο διαδίκτυο. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο του δείκτη αυτού (76%), ενώ τα μουσεία έχουν το χαμηλότερο ποσοστό (33%).

Ενδιαφέρον έχουν και τα αποτελέσματα ανά χώρα του δείκτη διαδικτυακής προσβασιμότητας σε συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς, στα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η (μεταξύ 22 χωρών) με ποσοστό περιγραφικών μεταδεδομένων που διατίθενται δημόσια στο διαδίκτυο μόνο στο 3.02%. Αυτό το ποσοστό είναι λίγο αποθαρρυντικό αν σκεφτεί κανείς την τεράστια δημόσια επένδυση σε ψηφιοποίηση και ανοικτή διάθεση που έχει γίνει με τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τα νέα κανάλια διανομής πολιτιστικού περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι φορείς, αναμένεται ουσιαστική αύξηση κατά τα επόμενα δύο χρόνια στη χρήση των social media, της Wikipedia και των διεθνών και εθνικών συσσωρευτών.

Ενδιαφέρον επίσης είναι και το γεγονός ότι μόνο οι μισοί φορείς των ερωτηθέντων (45%) έχουν εφαρμόσει κάποια λύση για μακροχρόνια διατήρηση του υλικού τους βάσει διεθνών προτύπων για την ψηφιακή διατήρηση. Αυτό το γεγονός καθιστά ακόμα πιο ουσιαστική τη συμβολή του ΕΚΤ στην εφαρμογή προτύπων, όπως έγινε με την Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Περιεχομένου και Συμμόρφωσης με Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Validator) στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 σε συνεργασία με το ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ).

Βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ENUMERATE στη σελίδα του Παρατηρητηρίου στη Europeana, τα raw data εδώ καθώς και τα αποτελέσματα ανά δείκτη.

Σημειώνεται ότι οι δείκτες ψηφιακής κληρονομιάς παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με διάφορες πτυχές της ψηφιοποίησης, ψηφιακής διατήρησης και διάθεσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: προσφορά, ζήτηση, οικονομία και βιωσιμότητα.

 

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr

modern windows

Έστω ότι έχετε ένα όχι και τόσο γρήγορο υπολογιστή με Windows και θέλετε να τον μοσχοπουλήσετε (προφανώς σε κάποιον άσχετο με την τεχνολογία). Ένα τρικ που μπορείτε να κάνετε είναι να πειράξετε το WEI score.

Καταρχήν να πούμε τι είναι το WEI score. Είναι αρχικά από τις λέξεις Windows Experience Index (WEI), δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση είναι η βαθμολόγηση της εμπειρίας χρήσης των windows.

Η αλλαγή των αριθμών αυτών, ΔΕΝ θα κάνει τον υπολογιστή σας γρηγορότερο. Οπότε μην έχετε κάποια τέτοια απαίτηση. Επίσης το να πουλήσετε έναν υπολογιστή σε κάποιον που θα έχετε κάνει την παραπάνω αλλαγή για να τον παρουσιάσετε ως καλύτερο για να αποσπάσετε μεγαλύτερο ποσό, δεν είναι ηθικό. ΔΕΝ ευθύνομαι εγώ αν το κάνετε. Προχωρήστε με δική σας ευθύνη.

1. Ανοίξτε τον Windows Explorer (τον διαχειριστή αρχείων). Μετακινηθείτε στην διαδρομή

C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore

2. Ψάξτε για το αρχείο XML που δημιουργήθηκε τελευταία. Θα είναι της μορφής

2017-07-05 01.12.28.985 Formal.Assessment (Initial).WinSAT.xml

3. Ανοίξτε το με το notepad ή καλύτερα με το wordpad ή το notepad++ επειδή το αρχείο θα είναι λίγο μεγάλο.

4. Ψάξτε το κομμάτι

Αλλαγή WEI score


και κάνετε τις αλλαγές που θέλετε...ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΝΕΤΕ!!!

Αποθηκεύστε...

5. Ανοίξτε να δείτε το αποτέλεσμα (Δεξί κλικ στο My Computer-> Properties -> Windows Experience Index).

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

H Overstock ανακοίνωσε ότι θα γίνει η πρώτη μεγάλη εταιρεία που θα πληρώσει μέρος των φορολογικών της υποχρεώσεων σε Bitcoin χρησιμοποιώντας την σχετική δυνατότητα που δίνει πλέον στις επιχειρήσεις η Πολιτεία του Οχάιο.

SALT LAKE CITY, Jan. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Leading online retailer and blockchain technology pioneer Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK)announced today that it will become the first major U.S. company to pay a portion of its Ohio state business taxes in bitcoin using the state’s new cryptocurrency taxpayer platform, OhioCrypto.com.

Overstock plans to pay its commercial activity taxes (CAT) in Ohio this February using the recently-launched OhioCrypto.com platform, which allows taxpayers to pay state business taxes with bitcoin. Ohio is the first U.S. state to offer a cryptocurrency payment system for state business taxes.

“We have long thought that thoughtful governmental adoption of emerging technologies such as cryptocurrencies (when accompanied by non-restrictive legislation over these technologies) is the best way to ensure the U.S. does not lose our place at the forefront of the ever-advancing global economy,” said Overstock CEO and founder Patrick M. Byrne. “We are proud to partner with forward-thinking governments and officials like Ohio and Treasurer Mandel to help usher in an era of trust through technology for our nation’s essential financial systems.”

H Overstock εκτός από τον χώρο της πώλησης εμπορικών προϊόντων μέσω internet τα τελευταία χρόνια δραστηροποιείτε έντονα στον χώρο του Bitcoin και των ψηφιακών νομισμάτων με επενδύσεις σε δεκάδες startup, με τον σχεδιασμό δημιουργίας του δικού τους ψηφιακού χρηματιστηρίου ενώ ακόμα και στους υπάλληλους της εταιρείας δίνει την δυνατότητα πληρωμής μέρους της μισθοδοσίας τους σε ψηφιακά νομίσματα.

 

The post Η Overstock είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που θα πληρώσει την φορολογία της σε Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Τα πιο δημοφιλή λήμματα του 2018 από τη Wikipedia δείχνουν ότι μεταξύ άλλων η επικαιρότητα, είτε η πολιτική είτε η λαϊκή κουλτούρα, καθοδηγούν τα βήματά μας στην αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης.

Η ελληνική Βικιπαίδεια είχε πάνω από 358.800.000 επισκέψεις μόνο το 2018, και πολλοί από τους επισκέπτες παρακινήθηκαν από τον πλούτο των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων σχετικά με θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουν αρκετά.

Όμως, εξετάζοντας τα πιο δημοφιλή άρθρα της ελληνική Wikipedia του 2018, είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από τα συνηθισμένα λήμματα που είναι συνεχώς δημοφιλή (Ελλάδα, Αθήνα κ.α.) κυριαρχούσε και ένα άλλο κίνητρο. Υπήρχαν και επισκέπτες που ήθελαν να συμβαδίσουν με τις πολιτικές και πολιτιστικές στιγμές που συνέβαιναν γύρω τους – συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεμάτων, διασημοτήτων, τηλεοπτικών σειρών και του ποδοσφαίρου.

Το κύριο ζήτημα που κυριαρχεί στα δημοφιλέστερα λήμματα ήταν το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ, με τα λήμματα Μακεδονία, Αλέξανδρος ο Μέγας, και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην 2η, 3η, και 4η θέση καθώς και τα
Αλυτρωτισμός και Σκόπια παρακάτω, αλλά και το Μίκης Θεοδωράκης που κίνησε το ενδιαφέρον με τη συμμετοχή του σε σχετικές κινητοποιήσεις (οπότε είχε και το 57% των επισκέψεων όλου του έτους).

Η λαϊκή κουλτούρα εκπροσωπείται από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά συνδρομητικού καναλιού Η τέλεια ληστεία (La casa de papel) που βρίσκεται στην 5η θέση, με παρακάτω τον Κατάλογο ελληνικών τηλεοπτικών σειρών (χωρίς ιδιαίτερα πλούσιο περιεχόμενο αλλά πρώτο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για “ελληνικές σειρές”), την Αλίκη Βουγιουκλάκη (σταθερά στις πρώτες θέσεις), και τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2018.

Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές θέμα στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και όλη την Ευρώπη. Εκπροσωπείται πολλαπλώς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην 10η θέση, και παρακάτω τα Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018,
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Π.Α.Ο.Κ. (ποδόσφαιρο ανδρών),
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο)
και Λιονέλ Μέσι.

Η αρχαία ελληνική γλώσσα στην 30η θέση θα λέγαμε ότι είναι ένα «σχολικό» θέμα, με την επισκεψιμότητά του να ανεβαίνει στις σχολικές περιόδους και σχεδόν να μηδενίζει το καλοκαίρι. Ωστόσο το 2018 είχε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη άνοδο λόγω των συζητήσεων σχετικά με τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Ελισάβετ Β΄του Ηνωμένου Βασιλείου στην 7η θέση έγινε δημοφιλές θέμα ανάγνωσης γύρω από τον γάμο του εγγονού της πρίγκηπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ (για τους οποίους υπάρχουν λήμματα αλλά δεν είχαν την αντίστοιχη επισκεψιμότητα (ενώ η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε στην 30άδα της αγγλικής Βικιπαίδειας).

Από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες όλων των εποχών, ο Στήβεν Χόκινγκ κατέλαβε την 6η θέση δυστυχώς με τον θάνατό του στις 14 Μαρτίου. Αξιοσημείωτο, το ότι ήταν το λήμμα της ελληνικής Βικιπαίδειας με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε μία μόνο ημέρα! Αλλά και εάν προσθέσετε όλες τις προβολές σελίδων σε όλες τις γλώσσες της Wikipedia, το σύνολο αυτό μόνο το Μάρτιο ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια!

Ακολουθεί ο κατάλογος των 30 δημοφιλέστερων λημμάτων:

# Λήμμα Εμφανίσεις
1 Coat of arms of Greece.svg Ελλάδα 559376
2 Greater Macedonia.png Μακεδονία 339112
3 Alejandro Magno, Alexander The Great Bust Alexander BM 1857 (cropped).jpg Αλέξανδρος ο Μέγας 277655
4 Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 243261
5 Edificio central del CSIC (Madrid) 02.jpg Η τέλεια ληστεία (La casa de papel) 236646
6 Stephen Hawking 2013.png Στήβεν Χόκινγκ01/greek-wikipedia-most-popular-articles-of-2018/ 236556
7 Queen Elizabeth II March 2015.jpg Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου 217412
8 Panoramic views of Athens (Greece).jpg Αθήνα 209523
9 VisualEditor - Icon - Article-ltr dimmed.svg Κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών 207928
10 Cristiano Ronaldo 2018 (cropped).jpg Κριστιάνο Ρονάλντο 206990
11 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 204065
12 Θεσσαλονίκη 201432
13 Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών 196679
14 Μίκης Θεοδωράκης 193197
15 Ελληνική Επανάσταση του 1821 190994
16 Αλίκη Βουγιουκλάκη 187602
17 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 183120
18 Κύπρος 182214
19 Ευρώπη 178872
20 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 178445
21 Αλβανία 177591
22 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 175749
23 Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2018 174364
24 Αλυτρωτισμός 172752
25 Σκόπια 168128
26 Π.Α.Ο.Κ. (ποδόσφαιρο ανδρών) 162554
27 Κυκλάδες 160191
28 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο) 158296
29 Λιονέλ Μέσι 156632
30 Αρχαία ελληνική γλώσσα 156089

Σημειώσεις

  • Ο αρχικός κατάλογος με τα κορυφαία λήμματα περιλαμβάνει το ποσοστό των προβολών για κινητά για σκοπούς ελέγχου. Από αυτό τον κατάλογο αφαιρέσαμε δυο λήμματα (Σύνδρομο Άσπεργκερ και Μάχη του Μελιγαλά) με προβολές κινητά αφύσικα λιγότερες από 15%, καθώς αυτό σχεδόν πάντοτε υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των προβολών σελίδας προέρχεται από ανεπιθύμητα μηνύματα, botnets ή άλλα σφάλματα.
  • Η δημιουργία και άντληση των δεδομένων έγινε από τον MusikAnimal. Η ανάλυση κατά περιεχόμενο από τον Geraki (Konstantinos Stampoulis)
  • Μπορείτε να δείτε επίσης τον πλήρη κατάλογο με τα 150 κορυφαία λήμματα.

Κωνσταντίνος Σταμπουλής (geraki)
Wikimedia Community User Group Greece

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2019/

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

 

Ημερομηνία /Ώρα Εκδήλωση
Δευτέρα

07/01/2019
12:45 – 19:30

4th Computing Systems Research Day
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφου
Τρίτη

08/01/2019 – 11/01/2019
Ολοήμερο

Automotive Grade Linux
Westgate Las Vegas Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
08/01/2019 – 11/01/2019
Ολοήμερο
ONAP DDF + OPNFV Plugfest
Nokia, Nozay
08/01/2019
09:00 – 17:00
Athens Cryptography Day
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφου
08/01/2019
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
08/01/2019
19:00 – 21:00
Kubernetes Athens meetup vol4
The Hub events Athens, Αθήνα
Τετάρτη

09/01/2019
18:00 – 20:00

Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
Κυριακή

12/01/2019 – 15/01/2019
11:00 – 14:00

GLAM Hack Workshop 1.1: ‘Hacking the GLAMs’
Inter Alia, Αθήνα
12/01/2019
16:00 – 18:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018 από το GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Τα πιο δημοφιλή λήμματα του 2018 από τη Wikipedia δείχνουν ότι μεταξύ άλλων η επικαιρότητα, είτε η πολιτική είτε η λαϊκή κουλτούρα, καθοδηγούν τα βήματά μας στην αναζήτηση πληροφοριών και γνώσης.

Η ελληνική Βικιπαίδεια είχε πάνω από 358.800.000 επισκέψεις μόνο το 2018, και πολλοί από τους επισκέπτες παρακινήθηκαν από τον πλούτο των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων σχετικά με θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουν αρκετά.

Όμως, εξετάζοντας τα πιο δημοφιλή άρθρα της ελληνική Wikipedia του 2018, είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από τα συνηθισμένα λήμματα που είναι συνεχώς δημοφιλή (Ελλάδα, Αθήνα κ.α.) κυριαρχούσε και ένα άλλο κίνητρο. Υπήρχαν και επισκέπτες που ήθελαν να συμβαδίσουν με τις πολιτικές και πολιτιστικές στιγμές που συνέβαιναν γύρω τους – συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεμάτων, διασημοτήτων, τηλεοπτικών σειρών και του ποδοσφαίρου.

Το κύριο ζήτημα που κυριαρχεί στα δημοφιλέστερα λήμματα ήταν το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ, με τα λήμματα Μακεδονία, Αλέξανδρος ο Μέγας, και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην 2η, 3η, και 4η θέση καθώς και τα
Αλυτρωτισμός και Σκόπια παρακάτω, αλλά και το Μίκης Θεοδωράκης που κίνησε το ενδιαφέρον με τη συμμετοχή του σε σχετικές κινητοποιήσεις (οπότε είχε και το 57% των επισκέψεων όλου του έτους).

Η λαϊκή κουλτούρα εκπροσωπείται από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά συνδρομητικού καναλιού Η τέλεια ληστεία (La casa de papel) που βρίσκεται στην 5η θέση, με παρακάτω τον Κατάλογο ελληνικών τηλεοπτικών σειρών (χωρίς ιδιαίτερα πλούσιο περιεχόμενο αλλά πρώτο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για “ελληνικές σειρές”), την Αλίκη Βουγιουκλάκη (σταθερά στις πρώτες θέσεις), και τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2018.

Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές θέμα στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και όλη την Ευρώπη. Εκπροσωπείται πολλαπλώς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην 10η θέση, και παρακάτω τα Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018,
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Π.Α.Ο.Κ. (ποδόσφαιρο ανδρών),
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο)
και Λιονέλ Μέσι.

Η αρχαία ελληνική γλώσσα στην 30η θέση θα λέγαμε ότι είναι ένα «σχολικό» θέμα, με την επισκεψιμότητά του να ανεβαίνει στις σχολικές περιόδους και σχεδόν να μηδενίζει το καλοκαίρι. Ωστόσο το 2018 είχε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη άνοδο λόγω των συζητήσεων σχετικά με τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Ελισάβετ Β΄του Ηνωμένου Βασιλείου στην 7η θέση έγινε δημοφιλές θέμα ανάγνωσης γύρω από τον γάμο του εγγονού της πρίγκηπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ (για τους οποίους υπάρχουν λήμματα αλλά δεν είχαν την αντίστοιχη επισκεψιμότητα (ενώ η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε στην 30άδα της αγγλικής Βικιπαίδειας).

Από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες όλων των εποχών, ο Στήβεν Χόκινγκ κατέλαβε την 6η θέση δυστυχώς με τον θάνατό του στις 14 Μαρτίου. Αξιοσημείωτο, το ότι ήταν το λήμμα της ελληνικής Βικιπαίδειας με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε μία μόνο ημέρα! Αλλά και εάν προσθέσετε όλες τις προβολές σελίδων σε όλες τις γλώσσες της Wikipedia, το σύνολο αυτό μόνο το Μάρτιο ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια!

Ακολουθεί ο κατάλογος των 30 δημοφιλέστερων λημμάτων:

#   Λήμμα Εμφανίσεις
1 Coat of arms of Greece.svg Ελλάδα 559376
2 Greater Macedonia.png Μακεδονία 339112
3 Alejandro Magno, Alexander The Great Bust Alexander BM 1857 (cropped).jpg Αλέξανδρος ο Μέγας 277655
4 Coat of arms of the Republic of Macedonia.svg Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 243261
5 Edificio central del CSIC (Madrid) 02.jpg Η τέλεια ληστεία (La casa de papel) 236646
6 Stephen Hawking 2013.png Στήβεν Χόκινγκ 236556
7 Queen Elizabeth II March 2015.jpg Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου 217412
8 Panoramic views of Athens (Greece).jpg Αθήνα 209523
9 VisualEditor - Icon - Article-ltr dimmed.svg Κατάλογος ελληνικών τηλεοπτικών σειρών 207928
10 Cristiano Ronaldo 2018 (cropped).jpg Κριστιάνο Ρονάλντο 206990
11   Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 204065
12   Θεσσαλονίκη 201432
13   Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών 196679
14   Μίκης Θεοδωράκης 193197
15   Ελληνική Επανάσταση του 1821 190994
16   Αλίκη Βουγιουκλάκη 187602
17   Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 183120
18   Κύπρος 182214
19   Ευρώπη 178872
20   Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 178445
21   Αλβανία 177591
22   Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 175749
23   Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2018 174364
24   Αλυτρωτισμός 172752
25   Σκόπια 168128
26   Π.Α.Ο.Κ. (ποδόσφαιρο ανδρών) 162554
27   Κυκλάδες 160191
28   Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο) 158296
29   Λιονέλ Μέσι 156632
30   Αρχαία ελληνική γλώσσα 156089

Σημειώσεις

  • Ο αρχικός κατάλογος με τα κορυφαία λήμματα περιλαμβάνει το ποσοστό των προβολών για κινητά για σκοπούς ελέγχου. Από αυτό τον κατάλογο αφαιρέσαμε δυο λήμματα (Σύνδρομο Άσπεργκερ και Μάχη του Μελιγαλά) με προβολές από κινητά αφύσικα λιγότερες από 15%, καθώς αυτό σχεδόν πάντοτε υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των προβολών σελίδας προέρχεται από ανεπιθύμητα μηνύματα, botnets ή άλλα σφάλματα.
  • Η δημιουργία και άντληση των δεδομένων έγινε από τον MusikAnimal. Η ανάλυση κατά περιεχόμενο από τον Geraki (Konstantinos Stampoulis)
  • Μπορείτε να δείτε επίσης τον πλήρη κατάλογο με τα 150 κορυφαία λήμματα.

Κωνσταντίνος Σταμπουλής (geraki)
Wikimedia Community User Group Greece

 

Nextcloud Pi

Θα έχετε διαβάσει πολλά άρθρα σχετικά με το Nextcloud. Θα έχετε διαβάσει την διανομή και τις συσκευές UBOS αλλά και την συσκευή onmydisk. Δεν ανέφερα καθόλου τι είναι και τι δυνατότητες έχει το project Nextcloud Pi.

Το NextCloudPi είναι μια προεγκατεστημένη και προρυθμισμένη εγκατάσταση Nextcloud σε ένα πακέτο και περιλαμβάνει μια διεπαφή διαχείρισης με όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να φιλοξενήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρόκειται για ένα επίσημο κοινοτικό έργο ανοικτού κώδικα που στοχεύει στο να καταστήσει ευκολότερο για όλους να ελέγχουν τα δικά τους δεδομένα.

EXTRA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ


Αφού αναλύσαμε (έστω και τηλεγραφικά) τι είναι το Nextcloud Pi, ας δούμε τι περιέχει αυτό το σκριπτάκι (εκτός του Debian 9 με ρυθμισμένα τα Nextcloud, Apache με ενεργοποιημένο το HTTP2, PHP, MariaDB, Redis, ACPU PHP cache και πολλά άλλα).

  • Οδηγό εγκατάστασης βήμα-βήμα
  • NextCloudPi Web Panel
  • Εργαλείο τερματικού ncp-config
  • Έτοιμο για σύνδεση με το Wi-Fi
  • Ιστορικό μνήμης Ram
  • Αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας, ενεργοποιημένες από προεπιλογή
  • Let’s Encrypt για έμπιστα πιστοποιητικά HTTPS
  • Προστασία Fail2Ban ενάντια στις επιθέσεις τύπου brute force
  • UFW firewall
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για no-ip.org
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για freeDNS
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για duckDNS
  • Υποστήριξη Dynamic DNS για spDYN
  • Διακομιστής dnsmasq DNS με DNS cache
  • ModSecurity Web Application Firewall
  • NFS ready για να κάνετε προσάρτηση αρχείων μέσω LAN
  • SAMBA ready για διαμοιρασμό αρχείων μέσω λειτουργικών Windows/Mac/Linux
  • Αυτόματη προσάρτηση USB
  • Απομακρυσμένες ενημερώσεις
  • Αυτόματες ενημερώσεις NCP
  • Αυτόματες ενημερώσεις Nextcloud
  • Ειδοποιήσεις ενημερώσεων
  • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του NextCloud
  • NextCloud online εγκατάσταση
  • Διαμόρφωση του USB σε BTRFS
  • BTRFS snapshots
  • Αυτόματη δημιουργία BTRFS snapshots
  • Αυτόματος συγχρονισμός BTRFS snapshot
  • Προγραματισμός του rsync
  • UPnP αυτόματο port forwarding
  • Έλεγχοι ασφαλείας με τα Lynis και Debsecan
  • ZRAM
  • SMART παρακολούθηση της υγείας του σκληρού δίσκου
  • και πολλά άλλα που θα υλοποιηθούν σύντομα...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


DEBIAN


Μπορείτε να εγκαταστήσετε το NextCloudPi σε οποιοδήποτε σύστημα Debian Stretch, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης curl (μια γραμμή).

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh | bash
Για να ενεργοποιήσετε τα extra, μπορείτε να ανοίξετε την διεπαφή με HTTPS στην πόρτα 4443.

Nextcloud Pi web interface

ή μέσω τερματικού με την εντολή:

sudo ncp-config

Nextcloud Pi terminal


ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ


Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.


DOCKER


Υπάρχει και η λύση του Docker που θα αναλυθεί περισσότερο σε επόμενο άρθρο.

Για υπολογιστή x86 χρησιμοποιείστε την εντολή (μία γραμμή):

docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-x86 $DOMAIN

Ενώ για ARM την εντολή (μία γραμμή):

docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-armhf $DOMAIN


ΠΛΑΚΕΤΕΣ ARM


Υποστηρίζονται διάφορες πλακέτες ARM όπως είναι οι Raspberry Pi, Odroid HC2/HC1/XU4, Rock64, Banana Pi.

Η διαδικασία είναι ίδια όπως όλες οι πλακέτες ARM.

* Κατεβάστε το NextCloudPi από την σελίδα των λήψεων.
* Αποσυμπιέστε το αρχείο .tar.bz2
* Κατεβάστε το Etcher από την ιστοσελίδα τους και εγκαταστήστε το.
* Επιλέξτε το αρχείο που κατεβάσατε πατώντας "Select Image" (το αρχείο θα έχει επέκταση .img) και πατήστε "Open".
* Το Etcher θα ανιχνεύσει αυτόματα την κάρτα SD, αλλά σιγουρευτείτε ότι είναι αυτή που θέλετε να κάνετε εγκατάσταση το NextcloudPi.
* Πατήστε "Flash" στο Etcher.

Όταν ολοκληρωθεί, ανοίξτε την κατάτμηση boot και δημιουργήστε ένα κενό αρχείο με το όνομα ssh. Στη συνέχεια βάλτε την κάρτα SD στην πλακέτα ARM για να εκκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις που θα κάνετε, δείτε στο github. Κάποια στιγμή θα γράψω σχετικά με τις πρώτες κινήσεις.

Εάν σας άρεσε και θέλετε να συνεισφέρετε ή απλά να μας γνωρίσετε, μπορείτε να μπείτε στο ελληνικό κανάλι στο Telegram ή στο παγκόσμιο που αφορά ΜΟΝΟ το Nextcloud Pi και να ρωτήσετε.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://nextcloudpi.com.

Πόσες ήταν οι φορές που ξεχάσαμε κάποια γιορτή, μόνο και μόνο γιατί δε μας το θύμισε κάποιος. Άλλες τόσες ήταν οι φορές που παίρναμε ετεροχρονισμένα τηλέφωνο. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα με τη βοήθεια του bash και του zenity ώστε να γλιτώσουμε την καζούρα και να περισώσουμε την υπόληψη μας. Όπως είχαμε δει … Συνεχίστε να διαβάζετε Δείτε ποιος γιορτάζει σήμερα με τη βοήθεια του bash και του zenity.

To  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»,  θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13, 14 Απριλίου 2019, στην Ρόδο.

 Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 10ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ

  • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.

  • Μέλη πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων

  • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).

  • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πιο αναλυτικά, το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, και στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη βέλτιστη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών και γενικής χρήση υπολογιστικών εφαρμογών, χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες του WEB 2.0).

2. Θεματολογία του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

  • Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.

  • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων

  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

  • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.

  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.

  • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

  • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

  • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.

  • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.

  • Διαδραστικοί πίνακες.

  • Εκπαιδευτική Ρομποτική.

  • Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων από τα αποθετήρια υλικού.

  • Εκπαιδευτική Καινοτομία

  • Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και ενσωμάτωση προσφυγικών πληθυσμών

  • Η χρήση των ΤΠΕ και αυτοματισμών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

  • Μάθηση με κινητές συσκευές (Mobile learning)

Διαδίκτυο

  • Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.

  • Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.

  • Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.

  • Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».

  • Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.

  • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

  • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.

  • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).

  • Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.

  • Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.

  • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

  • Δράσεις eTwinning

  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

  • Ανοιχτές τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα

3. Διοργάνωση:

Συνδιοργανωτές:

  • Οργανισμός Ανοικτών τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  • eTwinning

  • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

  • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων

  • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων

  • Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων

  • 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

  • 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

——-

Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Νοεμβρίου 2018

1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου

1 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή περίληψης μέχρι 500 λέξεων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

15 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση αποδοχής

15 Μαρτίου 2019

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

26 Μαρτίου 2019

Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου

5 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου

12 – 14 Απριλίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου

6. Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων/ εργασιών

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις τεσσάρων κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

  • Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες.

  • Σύντομες Εισηγήσεις: 4-6 σελίδες.

  • Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): 3-4 σελίδες.

  • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): 3-4 σελίδες.

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 4-5 εισηγήσεις. Το σχετικό κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 1-3 ώρες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνυποβάλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.

7. Σημαντικές και χρήσιμες παρατηρήσεις
  • Για την διαμονή σας ήδη η οργανωτική επιτροπή έχει κλείσει συμφωνίες με ξενοδοχεία με τιμές που κυμαίνονται από 25€ – 45€. Περισσότερες πληροφορίες στο site του συνεδρίου τις επόμενες ημέρες.

  • Η ενημέρωση αποδοχής εργασίας μετά την υποβολή περίληψης μέχρι 500 λέξεων για όλες τις κατηγορίες εργασιών έχει ως στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό της μετακίνησης.

  • Επιλεγμένες από την επιστημονική επιτροπή εισηγήσεις από αυτές που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», με ISSN 1792 – 1813, (http://mag.e-diktyo.eu) που θα εκδώσει το e-Δίκτυο (http://www.e-diktyo.eu) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» (http://www.ekped.gr).

  • Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing). Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία για παρουσίαση στο Συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών η εργασία προωθείται σε τρίτο κριτή. Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την αποδοχή των εργασιών. Τα σχόλια των κριτών θα κοινοποιηθούν ανώνυμα στους συγγραφείς. Η κρίση μπορεί να οδηγήσει: α) στην αποδοχή της εισήγησης, β) στη μη αποδοχή της εισήγησης και γ) στην αποδοχή της εισήγησης με την προϋπόθεση να γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις. Η υλοποίηση αυτών των διορθώσεων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της τελικής (camera ready) έκδοσης της εισήγησης.

  • Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη, τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λπ.

  • Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.

  • Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 1 Απριλίου 2019.

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, η Oracle κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση 6.0 του VirtualBox, του ανοιχτού κώδικα λογισμικού virtualization για Linux, Windows, MacOS και Solaris. H νέα έκδοση έφερε μια…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Τα νέα κόλπα που φέρνει το VirtualBox 6.0 όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Το UBOS αποτελεί μια εξαίσια διανομή τόσο για το Raspberry Pi όσο και για υπολογιστή. Διανομή για ειδικές χρήσεις. Η διανομή είναι βασισμένη στο Arch Linux.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση στην εγκατάσταση και διαχείριση των προσωπικών διακομιστών από τους χρήστες και στην διευκόλυνση για τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν προσωπικές εφαρμογές για το διαδίκτυο. Βέβαια η όλη αυτή διαδικασία έχει στόχο συσκευές Internet of Things. Η Indie computing (η εταιρία που στο στηρίζει) το έχει πετύχει σε 2 συσκευές. Τις UBOSbox Nextcloud και UBOS Live. Και τις 2 τις είδα να δουλεύουν στο συνέδριο Nextcloud. Αν πέσει στα χέρια μου καμία, θα την κάνω ένα review και θα σας πω περισσότερα.

Δείτε μερικά από προγράμματα που μπορείτε να εγκαταστήσετε:

UBOS εφαρμογές

Πως γίνεται το παραπάνω;

  • Εγκατάσταση της εφαρμογής με μια εντολή (όλα σε ένα και πολύ εύκολα. Δείτε τόσο την αρχική σελίδα όσο και την σελίδα της τεκμηρίωσης.).
  • Πλήρης εικονεικοποίηση. Για παράδειγμα μπορείτε να έχετε δυο εγκαταστάσεις WordPress με διαφορετικά πρόσθετα εγκατεστημένα και μια εγκατάσταση Nextcloud.
  • Απλή δημιουργία εφαρμογών με μια εντολή
  • Πλήρης αναβάθμιση του συστήματος με μια εντολή. Αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας όλων των δεδομένων σας, ενημερώσεις όλου του κώδικα από το λειτουργικό έως τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει.
  • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας με μια εντολή. Δημιουργία και επαναφορά του συστήματος και όλων των εφαρμογών

Πρώτες εντυπώσεις

Η εγκατάσταση του UBOS εκκινεί σε μια κονσόλα όπου μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό root χωρίς κωδικό πρόσβασης. Από προεπιλογή, το περιβάλλον UBOS είναι ελάχιστο. Μας δίνεται μόνο ένα περιβάλλον γραμμής εντολών χωρίς πολλά βοηθητικά προγράμματα και δεν υπάρχουν σελίδες με εγχειρίδια (manual pages). Στο παρασκήνιο, το UBOS εκτελεί την υπηρεσία secure shell του OpenSSH. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο χρήστης root δεν μπορεί να συνδεθεί εξ αποστάσεως στο UBOS και δεν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί χρήστη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνδεθούμε. Αργότερα, αν θέλουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κανονικό λογαριασμό χρήστη και να τον χρησιμοποιήσουμε για την πρόσβαση στο UBOS από άλλον υπολογιστή .

Το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί περίπου 100MB μνήμης RAM και καταλαμβάνει 1GB χώρου στο δίσκο. Αργότερα, καθώς προσθέτουμε περισσότερες υπηρεσίες, αυτές οι απαιτήσεις πόρων ανεβαίνουν λίγο. Εκτελούνται μερικές εφαρμογές ιστού που χρησιμοποιούν λίγο παραπάνω από 1GB χώρου στο δίσκο και περίπου 200MB μνήμης RAM.

Το UBOS είναι βασισμένο στο Arch Linux, διαθέτει λογισμικό αιχμής. Περιλαμβάνει την τελευταία έκδοση του systemd και την έκδοση 4.x.x του πυρήνα του Linux. Η διανομή UBOS χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα αρχείων Btrfs για την κατάτμηση root. Το Btrfs δεν χρησιμοποιείται ακόμα από πολλές διανομές Linux, αλλά προσφέρει μια σειρά από ενδιαφέρουσες λειτουργίες, όπως τα στιγμιότυπα του συστήματος αρχείων.

Χρήση του UBOS

Οι περισσότερες από τις λειτουργίες του UBOS είναι προσπελάσιμες μέσω ενός βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών που ονομάζεται ubos-admin. Αυτό το εργαλείο βοηθά στην εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού, στη ρύθμιση νέων υπηρεσιών, στον έλεγχο της κατάστασης των υπηρεσιών που εκτελούνται, στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και στην επαναφορά του συστήματος από ένα αρχείο αντιγράφων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης καθεμιάς από τις λειτουργίες ubos-admin βρίσκονται στην τεκμηρίωση του UBOS. Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες συνοψίζονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης του UBOS.

Το πρόγραμμα ubos-admin μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε οκτώ διαφορετικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, τις οποίες μπορούμε να δούμε στην ιστοσελίδα του έργου ή με την εντολή pacman -Sl hl. Όταν θέλουμε να εγκαταστήσουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα υπηρεσία μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή «ubos-admin createdite«. Αυτό ξεκινά έναν οδηγό γραμμής εντολών όπου μας ζητείται να δώσουμε το όνομα μιας υπηρεσίας που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Ο οδηγός μας ζητά να δώσουμε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία εφαρμογών ιστού. Στη συνέχεια μας ζητείται να δώσουμε μια διεύθυνση URL όπου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία. Ο οδηγός κατεβάζει τα πακέτα που χρειαζόμαστε και εκτελεί τα απαραίτητα βήματα ρύθμισης παραμέτρων. Στη συνέχεια, το εργαλείο ubos-admin προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας άλλης υπηρεσίας.

Όταν το εργαλείο τελείωσε, έχουμε στον υπολογιστή μας τον απαιτούμενο πελάτη συνομιλίας, την εγκατάσταση του WordPress, το Nextcloud ή/και το wiki. Η όλη διαδικασία για κάθε ρύθμιση χρειάζεται συνήθως λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό καθιστά την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών Ιστού πολύ πιο γρήγορα από ότι θα ήταν να ρυθμίσετε αυτές τις υπηρεσίες και τις καταχωρήσεις διακομιστή με το χέρι. Η επίσκεψη στη διεύθυνση URL του υπολογιστή μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού αναφέρει τις διαθέσιμες εφαρμογές που εκτελούμε και μπορούμε εναλλακτικά να συνδεθούμε απευθείας με κάθε υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που επιλέξαμε όταν εκτελούμε το «ubos-admin createdite«.

UBOS and WordPress and Nextcloud

Το πρόγραμμα ubos-admin μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από άλλες χρήσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης εγκατεστημένων εφαρμογών και της προβολής της κατάστασης κάθε υπηρεσίας. Ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας όλων των υπηρεσιών και των δεδομένων μας με μία μόνο εντολή.

Η εκτέλεση του «ubos-admin backup –out all.ubos-backup» δημιουργεί ένα αρχείο με όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα. Το αρχείο all.ubos-backup μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο διακομιστή ή δίσκο για ασφαλή φύλαξη. Στη συνέχεια, μπορούμε να επαναφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο δημιουργώντας «ubos-admin restore –in all.ubos-backup«. Το χαρακτηριστικό επαναφοράς λειτουργεί στις καθαρές εγκαταστάσεις της UBOS. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο διακομιστής μας αποτύχει εντελώς, μπορούμε να εγκαταστήσουμε το UBOS σε έναν άλλο υπολογιστή και να επαναφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας σε κατάσταση λειτουργίας, εκτελώντας την εντολή επαναφοράς σε ένα υπάρχον αρχείο.

Συμπεράσματα

Μερικοί μπορεί να πιστεύουν ότι η διανομή UBOS στοχεύει σε λιγότερο έμπειρους χρήστες λόγω της γρήγορης και εύκολης δημιουργίας δημοφιλών υπηρεσιών ιστού στο σπίτι. Τουλάχιστον αυτή ήταν η αρχική μου εντύπωση για την αποστολή του έργου. Ωστόσο η UBOS κάνει ορισμένα καθήκοντα διαχείρισης πολύ γρήγορα και βολικά, αλλά όχι απαραιτήτως φιλικά για αρχάριους. Η χρήση του UBOS σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε τη γραμμή εντολών και είστε άνετοι με τα εργαλεία γραμμής εντολών του Linux. Το έργο UBOS μας παρέχει τεκμηρίωση για τη χρήση του λογισμικού ubos-admin.

Ως επί το πλείστον, η UBOS κάνει καλή δουλειά ώστε να είναι γρήγορη και εύκολη η δημιουργία υπηρεσιών ιστού. Αυτό που θα πάρει συνήθως είκοσι λεπτά για να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε και να δοκιμάσετε διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά με την UBOS. Η δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πολλών ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων τους σε δευτερόλεπτα με μία εντολή είναι επίσης ένα πολύ ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό.

ΛΗΨΗ

Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κατεβάσετε:

– x86 PC (64bit)
(bootstick, σκληρός δίσκος, container, VirtualBox, Docker) ή cloud (EC2).

-Raspberry Pi 0, 1 (SDCard, container) or Pi 2, 3 (SDCard, container)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Forum: https://forum.ubos.net
Λίστα: https://groups.google.com/forum/#!forum/ubos-dev

Δείτε πόσο απλή είναι η εγκατάσταση του Nextcloud στο Raspberry Pi:

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/  , https://eiosifidis.blogspot.com

Bad sectors / Bad blocks on disk

Εισαγωγή


Για αρχή, ας δούμε τι σημαίνει bad sector/block (καλύτερα να χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους γιατί έτσι θα τους βρείτε σε κάποια αναζήτηση). Είναι ένα κομμάτι του σκληρού δίσκου ή μνήμης USB που είναι αδύνατη η ανάγνωση ή η εγγραφή δεδομένων.

Καθώς οι bad sectors συνεχίζουν να συσσωρεύονται, μπορούν να επηρεάσουν ανεπιθύμητα ή καταστροφικά τη μονάδα δίσκου ή τη χωρητικότητα μνήμης USB ή ακόμα και να οδηγήσουν σε πιθανή αστοχία υλικού.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρουσία bad blocks θα πρέπει να σας προειδοποιεί να αρχίσετε να σκέπτεστε να αποκτήσετε μια νέα μονάδα δίσκου ή απλά να επισημάνετε τα bad blocks ως άχρηστα.

Θα δούμε τα απαραίτητα βήματα που θα σας επιτρέψουν να προσδιορίσετε την παρουσία ή απουσία bad sectors στη μονάδα δίσκου με το σύστημα Linux ή στη μνήμη USB χρησιμοποιώντας ορισμένα βοηθητικά προγράμματα σάρωσης δίσκου.Ελέγξτε τους bad sectors χρησιμοποιώντας το εργαλείο badblocksΤο πρόγραμμα badblocks επιτρέπει στους χρήστες να σαρώσουν μια συσκευή για bad sectors ή blocks. Η συσκευή μπορεί να είναι ένας σκληρός δίσκος ή μια εξωτερική μονάδα δίσκου, που αντιπροσωπεύεται από ένα αρχείο όπως το /dev/sdc.

Πρώτα, χρησιμοποιήστε την εντολή fdisk με δικαιώματα superuser για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με όλες τις μονάδες δίσκου μαζί με τις κατατμήσεις τους:

sudo fdisk -l

Έστω ότι ο δίσκος με Linux είναι ο /dev/sda5.
Στη συνέχεια, σαρώστε τη μονάδα δίσκου του Linux για να ελέγξετε για bad sectors/blocks πληκτρολογώντας:

sudo badblocks -v /dev/sda5 > badsectors.txt

Στην παραπάνω εντολή, η badblocks σαρώνει τη συσκευή /dev/sda5, το -v της επιτρέπει να εμφανίζει λεπτομέρειες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εντολής αποθηκεύονται στο αρχείο badsectors.txt.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν bad sectors στη μονάδα δίσκου, αποσυνδέστε το δίσκο και δώστε εντολή στο λειτουργικό σύστημα να μην γράψει στους αναφερόμενους τομείς ως εξής.

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την εντολή e2fsck (για συστήματα αρχείων ext2/ext3/ext4) ή την εντολή fsck με το αρχείο badsectors.txt και το αρχείο συσκευής όπως στην παρακάτω εντολή.

Η επιλογή -l λέει στην εντολή να προσθέσει τους αριθμούς block που παρατίθενται στο αρχείο που καθορίζεται από το όνομα αρχείου (badsectors.txt) στη λίστα bad blocks.

------------ Για συστήματα αρχείων ext2/ext3/ext4 ------------
sudo e2fsck -l badsectors.txt /dev/sda5

ή

------------ Για άλλα συστήματα αρχείων ------------
sudo fsck -l badsectors.txt /dev/sda5Σάρωση για bad sectors με χρήση του SmartmontoolsΑυτή η μέθοδος είναι πιο αξιόπιστη και αποδοτική για τους σύγχρονους δίσκους (σκληρούς δίσκους ATA/SATA και SCSI/SAS και SSD), οι οποίοι διαθέτουν το σύστημα S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) που βοηθά στην ανίχνευση, καταγραφή και την εμφάνιση της κατάστασης υγείας τους, ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε τυχόν αστοχίες υλικού.


Μπορείτε να εγκαταστήσετε το smartmontools εκτελώντας την εντολή:

------------ Σε συστήματα Debian/Ubuntu ------------
sudo apt-get install smartmontools

------------ Σε συστήματα SUSE/openSUSE ------------
sudo zypper install smartmontools

------------ Σε συστήματα RHEL/Fedora/CentOS ------------
sudo yum install smartmontools

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το smartctl που ελέγχει το σύστημα S.M.A.R.T που είναι ενσωματωμένο στο δίσκο. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα βοήθειας ως εξής:

man smartctl

ή

smartctl -h

Τώρα εκτελέστε την εντολή smartctrl και ονομάστε τη συγκεκριμένη συσκευή σας ως όρισμα όπως στην ακόλουθη εντολή, η σημαία -H ή --health περιλαμβάνεται για να εμφανιστεί το συνολικό αποτέλεσμα της δοκιμής αυτοαξιολόγησης υγείας SMART.

sudo smartctl -H /dev/sda5

Για μια επισκόπηση των πληροφοριών δίσκου, χρησιμοποιήστε την επιλογή -a ή -all για να εμφανίσετε όλες τις πληροφορίες SMART που αφορούν δίσκο και -x ή -xall που εμφανίζει όλες τις πληροφορίες SMART και μη SMART σχετικά με ένα δίσκο.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data)» στο πλαίσιο του έργου «Open Data for European Open iNnovation» με ακρωνύμιο ODEON το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 17.00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 16/01/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.


To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Το δίκτυο του Bitcoin κλείνει τα 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας καθώς ήταν στις 3 Ιανουαρίου του 2009 όταν ο αινιγματικός δημιουργός του ψηφιακού νομίσματος με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto βάζει σε εφαρμογή την ιδέα του που είχε παρουσιάσει λίγους μήνες πριν στην cypherpunk email λίστα, δημιουργώντας το genesis block του Bitcoin. Έξι μέρες μετά γίνετε mining και το δεύτερο block με το δίκτυο του Bitcoin να είναι από εκείνη την μέρα σε συνεχή λειτουργία για 10 χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Genesis Block υπάρχει, όχι φυσικά τυχαία, harcoded το πρωτοσέλιδο των Times της 3 Ιανουαρίου του 2009 όπου ο υπουργός οικονομικών της Βρετανίας ανακοινώνει την πρόθεση του για ένα δεύτερο bailout των τραπεζών καθώς ήταν η εποχή που οι παγκόσμιες οικονομίες έμπαιναν σε μια δεκαετία μεγάλης ύφεσης.

 

The post To Bitcoin δίκτυο κλείνει τα 10 χρόνια λειτουργίας appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κυβέρνησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς, συμβάλλοντας στην άρση των υφιστάμενων ψηφιακών φραγμών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στη βελτίωση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων με την κυβέρνηση.

Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 προτείνει ένα φιλόδοξο όραμα για να καταστούν οι δημόσιες διοικήσεις και οι δημόσιοι θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοικτοί, αποτελεσματικοί και χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας φιλικές προς το χρήστη ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες από άκρο σε άκρο όλους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Προτείνει την χρησιμοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων, για τον σχεδιασμό και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τέλος, προβλέπει ότι οι δημόσιες διοικήσεις χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο ψηφιακό περιβάλλον, για να διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ενδιαφερόμενους και μεταξύ τους.

Προτεραιότητες και δράσεις
Προκειμένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες πολιτικής:

  • Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων με τη χρήση βασικών ψηφιακών μέσων (π.χ. τεχνικές δομικές μονάδες, όπως τα CEF DSIs όπως eID, eSignature, eDelivery κλπ.),
  • Η διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω διασυνοριακής διαλειτουργικότητας,
  • Η διευκόλυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ διοικήσεων και πολιτών / επιχειρήσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

https://ec.europa.eu/Το σχέδιο δράσης υλοποιεί επίσης αυτές τις προτεραιότητες μέσω συγκεκριμένων δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει 20 δράσεις κατά την έναρξή του, αλλά και νέες δράσεις – που προτείνονται από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση – και προστίθενται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αυτό διευκολύνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη – eGovernment4EU. Έχει αναφερθεί πρόοδος στο σχέδιο δράσης μετά από ένα έτος (ιστολόγιο eGov4EU) και στην ενδιάμεση ανασκόπηση της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η οποία πρόσθεσε επίσης 5 νέες δράσεις στο σχέδιο δράσης.

Εφαρμογή και χρηματοδότηση
Το σχέδιο δράσης δε διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό ή μέσο χρηματοδότησης, αλλά βοηθά όμως να συντονιστούν οι πηγές χρηματοδότησης και τα συνοδευτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη μέσω διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Έχει αναπτυχθεί ένας οδηγός που βοηθά τους διαχειριστές κεφαλαίων της ΕΕ, τις δημόσιες διοικήσεις ή / και τους εκτελεστικούς φορείς να διασφαλίσουν ότι οι προβλεπόμενες επενδύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι σύμφωνες με τις αρχές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020.

Ιστορικό
Το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011-2015 οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων που είναι βασικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών. Βασιζόμενη σε πολλές επιτυχίες του παρελθόντος, πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορούν να βιώσουν τα απτά οφέλη που κάνουν οι κυβερνήσεις τους, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν.

Η προετοιμασία του ισχύοντος σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από:

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης (όλες οι γλώσσες)
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την έκθεση αξιολόγησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2016
Έκθεση του εργαστηρίου «Υποστήριξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» (15/11/2016)
Μεσοπρόθεσμη ανασκόπηση της DSM

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/

 

 

Η εταιρία Olimex ξεκίνησε πρόσφατα τη διάθεση του  eduArdu,  ενός board συμβατoύ με το ανοιχτού κώδικα hardware Arduino,  το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εκπαίδευση, και περιέχει πλήθος κουμπιών, LEDs και αισθητήρες, καθώς και τον  πηγαίο  κώδικα και οδηγίες για να βοηθήσει τους νέους και ηλικιωμένους δημιουργούς να ξεκινήσουν με τον προγραμματισμό Arduino.

Ένας μικροελεγκτής ATMega32U4 AVR παρέχει την υπολογιστική ισχύ, ακριβώς όπως και στο board του Arduino Leonardo. Από εκεί, το eduArdu προσθέτει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο και έναν βομβητή, έναν thumbstick και έξι κουμπιά, έναν δέκτη υπέρυθρων ακτίνων και έναν πομπό υπέρυθρων ακτίνων, και RGB  και status Leds.

Ta Χαρακτηριστικά του board του eduArdu Arduino περιλαμβάνουν:

  • ATMega32U4 processor
  • works with Arduino IDE as Arduino Leonardo
  • Utrasound distance sensor
  • Joystick with push button
  • LED 8×8 matrix
  • RGB LED
  • Light sensor
  • PIR sensor
  • Infra red transmitter
  • Infra red receiver
  • Buzzer
  • Microphone
  • 6 Maykey-Makey type buttons
  • Temperature sensor -45+125C
  • Two servo motor connectors
  • UEXT connector
  • LiPo charger and battery connector
  • USB micro connector for programming and debug
  • reset button
  • status LED

Το eduArdu Arduino Development Board είναι διαθέσιμο στην τιμή αγοράς των € 15 απευθείας από την Olimex. Προσφέρουν επίσης ένα start up κιτ που περιλαμβάνει μια μπαταρία 1400mAh, καλώδιο USB,  και μια χούφτα καλώδια alligator για γρήγορες συνδέσεις με τιμή € 30.

Πηγή άρθρου: https://www.open-electronics.org

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

The post “bitcoin babushkas” της Σιβηρίας appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.