πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
Την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε την τελευταία ώρα κατά 1,42% και με τα σκαμπανεβάσματα του σήμερα (24ώρες) αυξήθηκε κατά συνολικά κατά 3,08% ενώ μέσα σε μια βδομάδα κατά 47,07%. Είναι εύλογο λοιπόν να αναρωτιούνται όλοι το τι είναι αυτό το bitcoin, πως λειτουργεί και που θα φτάσει η … Continue reading Τι είναι το Bitcoin, πως λειτουργεί και που θα φτάσει η τιμή και η αξία του

Would you like to learn how to use a 3D design system, to design, modify and print your own objects on a 3D Printer?

Then join us for our new fun, creative Introduction to 3D Printing workshop to learn new skills that you can use on your own or in your future studies or career!

WHO:Ages over 18 can apply. No previous experience with coding/computer programming is necessary, just a desire to learn! Basic understanding of English is required as all workshops will be in English.

WHAT: Free workshops using open source software with latest technology.

WHEN: 18 December 2017 to end of January. Every Monday and Wednesday in Patision 20-22 near Omonia metro station. Free public transportation tickets will be provided for all participants.

Each 3 hour session (2 times a week x 3 hours x 5 weeks) will give you the opportunity to learn, experiment and create something new. All selected participants will also get access once a week, to the learning lab for free practice and experimenting in teams or individually.

WHY: Digital literacy is a critical skill for the 21st century. We want to introduce you to 3D Printing and see where your imagination takes you. Everyone deserves a chance to learn new skills, so these courses are open to Greek students and newcomers to Greece.

Space is limited, so apply online today here

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman) αποτελεί ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάση των δραστηριοτήτων του είναι η πόλη του Στρασβούργου και σαν θέση δημιουργήθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ο Διαμεσολαβητής λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη και των αρχών της Ένωσης. Είναι αρμόδιος να λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της ΕΕ και οποιουδήποτε ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα σε χώρα της ΕΕ.

Στις 10 Μαρτίου 2017, o Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ξεκίνησε στρατηγική έρευνα για τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι ο ένας από τους δύο νομοθέτες της ΕΕ.

Η έρευνα δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει το Συμβούλιο τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις που οδηγούν στην έγκριση των επίσημων θέσεών του σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ ούτε άπτεται κάποιας συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης. Η έρευνα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου  (General Secretariat of the Council (GSC)) υποστηρίζει διοικητικά τη διαδικασία λήψης νομοθετικών αποφάσεων μέσω της καταγραφής των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ των κρατών μελών στους κόλπους των προπαρασκευαστικών οργάνων και μέσω της καταχώρισης, διαχείρισης και δημοσίευσης των σχετικών εγγράφων.

Προτού το Συμβούλιο εγκρίνει την επίσημη θέση του για τις διαπραγματεύσεις με τον συννομοθέτη του, πραγματοποιούνται στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο ambassador/deputy ambassador (ΕΜΑ τμήματα II και I, αντιστοίχως), και στους κόλπους 150 και πλέον επιτροπών και ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται συμφωνία σε επίπεδο προπαρασκευαστικών οργάνων και τότε η συμφωνηθείσα θέση εγκρίνεται χωρίς να συζητηθεί από τους υπουργούς σε επίπεδο Συμβουλίου. Μετά την τελική έκδοση μιας νομοθετικής πράξης, το Συμβούλιο δημοσιοποιεί το μεγαλύτερο τμήμα του νομοθετικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που συντάχθηκαν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων.

Η έρευνα του Διαμεσολαβητή καλύπτει τέσσερις τομείς:

 1. την προσβασιμότητα των νομοθετικών εγγράφων στο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου·
 2. την πληρότητα του μητρώου του Συμβουλίου·
 3. τη συνεκτικότητα μεταξύ των πρακτικών σύνταξης και δημοσιοποίησης που εφαρμόζουν τα προπαρασκευαστικά όργανα·
 4. τη διαφάνεια όσον αφορά τις θέσεις των κρατών μελών

Πρόσκληση υποβολής σχολίων Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, ο Διαμεσολαβητής απηύθυνε στο Συμβούλιο 14 ερωτήσεις, στις οποίες το Συμβούλιο απάντησε στις 26 Ιουλίου 2017. Το Συμβούλιο παρέθεσε διάφορες βελτιώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τη δυνατότητα του κοινού να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, i) ένα νέο σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων του Συμβουλίου, ii) ένα έργο για την ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας σύνταξης εγγράφων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, iii) τεχνικά εργαλεία που διευκολύνουν τη δημοσιοποίηση εγγράφων που φέρουν την ένδειξη διανομής «LIMITE» (δηλαδή να μην δημοσιοποιηθεί) και iv) διάφορες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα.

Επί του παρόντος, ο Διαμεσολαβητής έχει απευθυνθεί γραπτώς στο Συμβούλιο για τον προγραμματισμό επιθεώρησης των νομοθετικών φακέλων που περατώθηκαν το 2016. Παράλληλα, ο Διαμεσολαβητής καλεί το κοινό να διατυπώσει την άποψή του σχετικά με τα ζητήματα τα οποία εγείρει η στρατηγική έρευνα.

Ο Διαμεσολαβητής σας καλεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:

I. Προσβασιμότητα πληροφοριών και εγγράφων Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια νομοθετική πρόταση, η πρόταση αυτή αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε μία ή περισσότερες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Ποιες χρήσιμες πληροφορίες θα μπορούσαν να δοθούν στο κοινό στο στάδιο αυτό, ώστε να μάθει και να κατανοήσει πώς διεξάγονται οι συζητήσεις;

2. Στην απάντησή του προς τον Διαμεσολαβητή το Συμβούλιο περιγράφει τα μέτρα τα οποία λαμβάνει επί του παρόντος προκειμένου να διευκολύνει την εύρεση εγγράφων στον δικτυακό του τόπο, όπως η βελτίωση του διαθέσιμου εντύπου αναζήτησης, η παροχή πρόσβασης σε έγγραφα μέσω ενός ημερολογίου συνεδριάσεων και η ανάπτυξη της «κοινής νομοθετικής βάσης δεδομένων» που προβλέπεται στη  συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

Υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να λάβει το Συμβούλιο για τη διευκόλυνση της εύρεσης νομοθετικών εγγράφων;

II. Διαφάνεια των συζητήσεων Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

3. Περιγράψτε τυχόν δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει κατά τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων που συνδέονται με συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου και διατυπώστε τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση

4. Στους κόλπους των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου μπορούν να συνταχθούν και να διανεμηθούν διάφορα είδη εγγράφων (αποτελέσματα εργασιών, συμβιβαστικά κείμενα της Προεδρίας, εκθέσεις προόδου κ.λπ.). Κατά τη γνώμη σας, είναι ορισμένα έγγραφα πιο χρήσιμα από κάποια άλλα για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις εν εξελίξει συζητήσεις; Διευκρινίστε.

5. Ανατρέχετε ποτέ στον νομοθετικό φάκελο τον οποίο δημοσιεύει το Συμβούλιο μετά την έκδοση της νομοθετικής πράξης;

6. Θεωρείτε ότι για τις συζητήσεις στις ομάδες εργασίας και τις συζητήσεις στην ΕΜΑ θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις διαφάνειας; Αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους της απάντησή σας.

7. Για όσο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις, τα έγγραφα που φέρουν τη σήμανση διανομής «LIMITE» (για εσωτερική χρήση) δεν δημοσιοποιούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την περαιτέρω ρύθμιση και εναρμόνιση της χρήσης της σήμανσης «LIMITE» σε σχέση με τα νομοθετικά έγγραφα;

8. Δεδομένου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι θέσεις των αντιπροσωπειών να μετεξελίσσονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι το Συμβούλιο οφείλει να προστατεύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του για τη λήψη αποφάσεων, σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταγράφονται οι θέσεις τις οποίες εκφράζουν οι εθνικές αντιπροσωπείες στο πλαίσιο των συζητήσεων στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου / στην ΕΜΑ; Πόσο σημαντικό θα ήταν για εσάς να μάθετε ποια είναι η θέση της εθνικής αντιπροσωπείας;

III. Άλλο Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

9. Διατυπώστε παρατηρήσεις σχετικά με οποιουσδήποτε άλλους τομείς ή μέτρα που κατά την άποψή σας είναι σημαντικά για την ενίσχυση της διαφάνειας των νομοθετικών συζητήσεων στους κόλπους των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου. Παρακαλείστε να είστε όσο πιο ακριβείς μπορείτε.

Πώς μπορείτε να συμβάλετε Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση του ακόλουθου εντύπου επικοινωνίας: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

ή

ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F – 67001 Strasbourg Cedex, France

Παρακαλείστε να αναφέρετε σαφώς την ένδειξη «Council consultation – OI/2/2017» (Διαβούλευση σχετικά με το Συμβούλιο -OI/2/2017) στην αρχή της απάντησής σας.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν είναι δυνατόν, φροντίστε ώστε η έκταση των παρατηρήσεών σας να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων.

Ο Διαμεσιολαβητλης θα διαβιβάσει στο Συμβούλιο όλες τις παρατηρήσεις που θα παραληφθούν. Προτίθεται επίσης να δημοσιεύσει αυτές τις παρατηρήσεις στην ιστοσελίδα της. Τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούν ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το όνομά τους δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν τον Διαμεσολαβητή.

 

Πηγή άρθρου : https://www.ombudsman.europa.eu/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

H BitGo εταιρεία που προσφέρει κυρίως προς τις επιχειρήσεις την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση ψηφιακών νομισμάτων Bitcoin με την χρήση multisig πορτοφολιών ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε 42.5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές με τους κύριους χρηματοδότες να είναι το επενδυτικό fund Valor Equity Partners καθώς και οι επενδυτές Bill Lee και ο David Sacks(co founder της Paypal).

Συνολικά η BitGo έχει συγκεντρώσει από το 2014 μέχρι σήμερα πάνω από 55 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει στο Coindesk ο co-founder της εταιρείας Mike Belshe τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ενίσχυση της πλατφόρμα αλλά και για την προσθήκη νέων ψηφιακών νομισμάτων εκτός του Bitcoin.

Ακόμα αναφέρει ότι το 2017 ήταν η χρονιά που η BitGo είδε μια μεγάλη αύξηση του πελατολογίου της ενώ ήταν η πρώτη χρονιά που κατέγραψε κερδοφορία. Αξίζει να υπενθημίσουμε το σοβαρό πρόβλημα που υπήρξε στην πλατφόρμα το 2016 μετά από επίθεση hacker  στο συνεργαζόμενο ανταλλακτήριο Bitifinex με αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων Bitcoin.

Η Bitgo είναι η συνεργαζόμενη πλατφόρμα με την μεγαλύτερη αγορά παραγώγων στο κόσμο την CME που σε λίγες μέρες ετοιμάζεται να διαθέσει προς διαπραγμάτευση παράγωγο βασισμένο στο ψηφιακό νόμισμα Bitcoin.

The post 42.5 εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση για την BitGo appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Πριν κλείσει η χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εορταστικό WordPress meetup! Έτσι, σπάμε όλα τα ρεκόρ και σε λιγότερο από ένα μήνα πάμε δυνατά για την 11η συνάντησή μας στη Θεσσαλονίκη.

The post 11th WordPress Thessaloniki Meetup appeared first on WordPress Greek Community.

Το Ataribox, η νέα της κονσόλα παιχνιδιών της Atari που θα φέρει παλιούς αλλά και σύγχρονους τίτλους παιχνιδιών και θα τρέχει Linux ως λειτουργικό σύστημα, φαίνεται να προετοιμάζεται για προπαραγγελίες στις 14 Δεκεμβρίου. Είχαμε δει τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με το Ataribox στο άρθρο Atari: Η νέα κονσόλα παιχνιδιών Ataribox τρέχει Linux και από ότι … Continue reading Η κονσόλα παιχνιδιών Ataribox θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στις 14 Δεκεμβρίου

Μοιράζομαι μαζί σας ένα εργαλείο που δημιούργησα για προγραμματιστές με το όνομα DuckRails.

Πρόκειται για ανοιχτό λογισμικό που φιλοξενείται στο GitHub και επιτρέπει εύκολη και δυναμική προσομοίωση (mocking) API endpoints.

Είναι μια Ruby on Rails εφαρμογή που μπορείτε να τρέξετε και μέσω ενός έτοιμου docker image. Περιληπτικά, μέσω μιας απλής διεπαφής, ορίζετε τα χαρακτηριστικά του endpoint που θέλετε να προσομοιώσετε (path, http method etc) καθώς επίσης και την απάντηση που θα δίνεται όταν θα καταναλώνεται (είτε στατική είτε δυναμική μέσω Ruby ή JS κώδικα). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης στα wiki pages του project.

DuckRails - Αρχική σελίδα εφαρμογής

Ο Κανονισμός Γενικών Αδειών ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, με τις τροποποιήσεις του δίνεται έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών και στον έλεγχο των χρεώσεων τους σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός, μεταξύ άλλων, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν θα έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.
 • Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων των υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής θα ερωτάται να επιλέξει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν  επιλέξει και εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Η απαγόρευση της αύξησης του παγίου στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η ρύθμιση για την αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών τίθενται άμεσα σε ισχύ.

 • Αύξηση προθεσμίας για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή του ο συνδρομητής για την καταγγελία της σύμβασης αζημίως, σε περίπτωση  μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο. Η παραπάνω προθεσμία καθορίζεται, για ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβαση, είτε στους τρεις μήνες, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, είτε στους τέσσερις μήνες, για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.
 • Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων: Οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με βάση τρεις κατηγορίες επιλογών.
 • Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών: Οι συνδρομητές θα μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών, που διαθέτουν οι πάροχοι, χωρίς χρέωση από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
 • Αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε περίπτωση βλαβών: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, ο πάροχος θα πιστώνει αυτόματα τον συνδρομητή, εντός τετραμήνου από την άρση της βλάβης και χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, με το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ μετά την πάροδο έξι μηνών, χρόνος που απαιτείται προκειμένου οι πάροχοι να προετοιμαστούν επαρκώς, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους.

Δείτε αναλυτικά το νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών εδώ.

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Ξεκίνησε την Κυριακή η πρώτη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασισμένα στην ισοτιμία του Bitcoin(XBT) στο χρηματιστήριο παραγώγων CBOE Global Markets.  Το ενδιαφέρων ήταν τόσο μεγάλο για το ντεμπούτο του ψηφιακού νομίσματος στην χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων ώστε το site της CBOE να βγει εκτός λειτουργίας για αρκετή ώρα λόγο της μεγάλης επισκεψιμότητας που υπήρξε. Και όλα αυτά μια μόλις εβδομάδα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης του δεύτερου Bitcoin παράγωγου αυτή την φορά στην μεγαλύτερη αγορά παραγώγων στον κόσμο με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες την CME.

Στην πλατφόρμα έχουν διαπραγματευτεί μέχρι τώρα 555 συμβόλαια με τιμή πάνω από 17.000 δολάρια κάτι που οδήγησε και την ισοτιμία του Bitcoin σε άνοδο και να διαμορφώνετε πάνω από τα 16.000 δολάρια.

Τα παράγωγα της CBOE δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το ανταλλακτήριο των αδερφών Winklevoss Gemini.

 

The post Έναρξή διαπραγμάτευσης των Bitcoin Futures στο χρηματιστήριο παραγώγων CBOE appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Once again I’m caught between a rock and a stupid place. Mozilla joined Harry Pottering and the eternal september of GNU/Linux, who carries on dead-set on tearing down everything simple and elegant in the userland, replacing it with crude immitations of the beast (MacOS X). So in an inspired move, firefox went bananas and dropped its ALSA audio backend with release 57. And everyone who doesn’t fancy spending 10% of their battery life on a byzantine audio contraption, is left with silent southpark, and kung fury without the awesome 80s synths and the buttery voice of David Hasselhoff.

I tried switching to chromium for a month, but I just couldn’t stomach it. Now I always maintained that if everyone switches to pulse audio, I can always make a pulse wrapper over alsa, but I really didn’t want to have to deal with that. Thankfully, I didn’t have to bother, because a guy called Rinat Ibragimov beat me to it, and wrote apulse: a thin libpulse replacment which works with ALSA.

So in theory running apulse firefox should be sufficient to have sound in firefox 57 again. Unfortunately I had to take some more steps, and since I’m certain I’ll forget all about them next time I’m trying to do the same on another computer, I’ll keep a note here of the extra steps I had to take, to make apulse work with firefox on my computer.

Sandbox security settings

Firefox now runs tabs in their own process with extra security, which by default disallows ad-hoc filesystem access. In order for apulse to do its job, it needs to access the ALSA device files under /dev/snd, and the .asoundrc configuration file in the user’s home directory. To this end we have to modify a few about:config settings. Specifically:

 • security.sandbox.content.level should be lowered from 3 to 2 (edit: this step might be unnecessary with proper whitelist settings).
 • security.sandbox.content.read_path_whitelist should be set to /dev/snd/,/home/username/.asoundrc
 • security.sandbox.content.write_path_whitelist should be set to /dev/snd/ (the trailing slashes are important)

Selecting the correct playback device

If we don’t want apulse to try and use the default alsa device for audio playback, we need to set the APULSE_PLAYBACK_DEVICE environment variable. This is particularly important because firefox tries to output floating point audio samples, and the dmix (software mixing) output which is probably the default, or even worse hw, doesn’t do format conversions. A list of currently available devices can be obtained by running aplay -L.

Initially I tried setting APULSE_PLAYBACK_DEVICE=plughw:0,0 which handles format conversions, but unfortunately then I lost the ability to mix the audio output of multiple processes, and whenever one firefox tab was playing sound or even holding the device open for some reason, nothing else in the system (not even another firefox tab) could. One way to fix this problem is to define another plug type output (in .asoundrc), which then feeds dmix instead of hw as is the case with plughw. Here’s what I used in my .asoundrc to achieve that:

pcm.plugdmix {
  type plug
  slave.pcm "dmix"
}

Then it’s only a matter of setting APULSE_PLAYBACK_DEVICE=plugdmix, and I have both format conversions and software mixing at the same time.

Selecting the correct recording device

Less important, but sometimes it’s nice to have recording capability in the browser. I’m using a USB webcam as microphone, so in order to direct apulse to use it, I need to set APULSE_CAPTURE_DEVICE=plughw:2,0 (0 is the embedded sound chip, 1 is the nvidia HDMI audio, and 2 is my USB webcam). Actually it might be preferable to just set this device as the default in .asoundrc, but I never bothered, since all programs usually have settings for which device to use.


Αποφάσεις που «ανεβαίνουν» με καθυστερήσεις ημερών ή μηνών. Αποφάσεις που θυμίζουν… διαβιβαστικά, καθώς λείπουν τα βασικά έγγραφα που τις συνοδεύουν. Αποφάσεις «φωτογραφίες» εγγράφων, που δεν μπορούν να «ανιχνευθούν» ηλεκτρονικά. Φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου που εξαιρούνται με νόμο ή με γνωμοδοτήσεις των νομικών τους τμημάτων, πληροφορίες που «κόβονται» λόγω προσωπικών δεδομένων. Παρά τη γενική στήριξη της οποίας έχει τύχει η Διαύγεια, το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας συχνά ανακαλύπτουν τρόπους να την παρακάμψουν ή να την υποβαθμίσουν, άλλοτε από άγνοια και άλλοτε από πρόθεση.

Η Διαύγεια δημιουργήθηκε το 2010 και τέσσερα χρόνια αργότερα «ανακατασκευάστηκε», προκειμένου να αντέξει τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο των δημόσιων εγγράφων που δέχεται. Σήμερα 4.637 φορείς αναρτούν περισσότερες από 20.000 αποφάσεις την ημέρα, με τον συνολικό αριθμό τους να φθάνει πλέον τα 26,6 εκατομμύρια σε διάστημα επτά ετών. Στη Διαύγεια αναρτά τις αποφάσεις του το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος φορέας. Ετσι, στα επτά χρόνια λειτουργίας της κατάφερε κάτι που φάνταζε αδιανόητο πριν από μια δεκαετία: έδωσε στον πολίτη εικόνα για το πώς λειτουργεί το κράτος και εξαφάνισε την πιθανότητα να λαμβάνονται αποφάσεις «εν κρυπτώ»: κάθε απόφαση που δεν αναρτάται στη Διαύγεια δεν έχει ισχύ (εκτός κι αν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ).

Ομως η κατάσταση δεν είναι πάντα ιδανική. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

• Είναι σύνηθες οι αποφάσεις να αναρτώνται με καθυστέρηση στη Διαύγεια. Το διάστημα αυτό μπορεί να ποικίλλει από 5-10 ημέρες έως (σπανιότερα βέβαια) μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί διάφορα ζητήματα: για παράδειγμα, μια απόφαση μπορεί να γίνει γνωστή ετεροχρονισμένα, ενδεχομένως αφού έχει εφαρμοστεί (παρότι τυπικά δεν επιτρέπεται).

• Οι αποφάσεις αναρτώνται στη Διαύγεια με μια συγκεκριμένη μορφή (αρχεία pdf). Ολα αυτά μετά το 2014, που αναβαθμίστηκε η Διαύγεια, καθώς παλαιότερα τύχαινε φορείς να αναρτούν φωτογραφημένα ή σκαναρισμένα έγγραφα. Η αιτία δεν είναι πάντα αθώα: το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν μορφή φωτογραφίας δεν «διαβάζονται» σε μια αναζήτηση, επομένως… χάνονται μέσα στις άπειρες αποφάσεις που «ανεβαίνουν» στη Διαύγεια.

• Υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις αποφάσεις που αναρτώνται με ελλιπή στοιχεία. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μεγάλης εταιρείας ύδρευσης: αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη μια εισήγηση και αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή της. Μόνον που η εισήγηση… δεν αναρτάται. Ομοίως σε αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν επισυνάπτονται χάρτες ή άλλα κρίσιμα για την κατανόηση ενός έργου στοιχεία.

• Μερικά τμήματα της λειτουργίας του Δημοσίου μένουν εκτός Διαύγειας, χωρίς να αφορούν σε απόρρητα έγγραφα (από τα οποία θίγεται η εθνική ασφάλεια κ.λπ.). Για παράδειγμα, το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο δεν έχουν υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να μην είναι δημόσια προσβάσιμη. Ομως υπάρχουν και περιπτώσεις φορέων που, ενώ έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, ορισμένα τμήματά τους εξαιρούνται ύστερα από γνωμοδότηση των νομικών τους τμημάτων. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που δεν αναρτούν ούτε τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης ούτε τα πρόστιμα που επιβάλλουν.

«Με την αναβάθμιση του 2014 λύθηκαν πολλά προβλήματα», εκτιμά ο Βαγγέλης Μπάνος, μηχανικός πληροφοριακών συστημάτων και ιδρυτής της «Υπερδιαύγειας» (μιας μηχανής αναζήτησης στη Διαύγεια). «Για παράδειγμα, στα πρώτα χρόνια έβλεπες ΑΦΜ εταιρειών “99999…” γιατί ο υπάλληλος βαριόταν να τα περάσει στο σύστημα. Υπάρχουν όμως ακόμα περιπτώσεις κακής χρήσης. Οι φορείς “παίζουν” συχνά με τον τύπο της απόφασης, μπορεί δηλαδή μια προκήρυξη διαγωνισμού να την “ανεβάσουν” σε άσχετη κατηγορία αποφάσεων. Επίσης, βλέπεις ιδρύματα σε μια εντολή πληρωμής να αναφέρονται στον συμβαλλόμενο όχι με όνομα, αλλά με έναν κωδικό που προέρχεται από το εσωτερικό τους αρχείο. Ετσι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος πληρώθηκε. Οι χρόνοι ανάρτησης είναι επίσης ένα ζήτημα, καθώς έχει τύχει ακόμα και ανάρτηση προκήρυξης διαγωνισμού… αφού έχει λήξει η προθεσμία. Τέλος, μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα και κάνουν μαζικές αναρτήσεις εκατοντάδων αποφάσεων στη Διαύγεια, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη. Πάντως η Διαύγεια έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και οι περιπτώσεις αυτές είναι ολοένα και λιγότερες».

Οι έλεγχοι

Κεντρικά, στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ευθύνη της Διαύγειας έχει μια ομάδα τεσσάρων υπαλλήλων, ειδικευμένων στους υπολογιστές. «Μέσω των συστημάτων της Διαύγειας ελέγχονται πλέον πολλά στις αποφάσεις. Για παράδειγμα, τα ΑΦΜ αντιπαραβάλλονται με το Taxisnet, ενώ δεν επιτρέπεται να αναρτώνται αρχεία με μορφή άλλη από την επιτρεπόμενη», εξηγεί ο Αντώνης Στασής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Ως προς το τι αναρτάται, ο νόμος ορίζει 22 είδη αποφάσεων. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να εξειδικευθούν περισσότερο γιατί θα προκαλέσουμε το αντίθετο αποτέλεσμα: η Διαύγεια πέτυχε λόγω της απλότητάς της. Ομως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Διαύγεια είναι ένας οργανισμός αποκεντρωμένος και τεχνικά και θεσμικά. Επομένως ο κάθε φορέας είναι υπεύθυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στη διακριτική του ευχέρεια αν θα αναρτήσει μια απόφαση ή όχι, καθώς αν δεν αναρτηθεί, δεν θα ισχύει. Ως προς τους χρόνους της ανάρτησης, θα μπορούσε όντως να “κοπούν” τεχνικά οι καθυστερημένες αναρτήσεις. Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε ότι η απόφαση θα έπρεπε να περάσει και πάλι από όλα τα στάδια μέχρι την υπογραφή της, οπότε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι μεγαλύτερο. Εκεί οφείλουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία».

Σύμφωνα με τον κ. Στασή, η δύναμη της Διαύγειας βρίσκεται στους υποστηρικτές της. «Θέλουμε ο κόσμος να στηρίζει τη Διαύγεια. Αν δεν τους έχουμε συμμάχους, υπάρχουν πάντα τρόποι να “γυρίσουμε πίσω”».

Πηγή άρθρου: http://www.kathimerini.gr

Tyson Tan – https://community.kde.org/Promo/Material/Mascots

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημερομηνία/’Ωρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

11/12/2017 – 13/12/2017
Ολοήμερο

ONAP post-release
Intel Campus, Santa Clara
11/12/2017
19:00 – 21:00
Bitcoin Meetup στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου
Orange Grove, Αθήνα
11/12/2017
19:00 – 22:00
Deep Learning: Introduction, Architectures and Use Cases
the cube, Αθήνα

Τρίτη

12/12/2017 – 16/12/2017
Ολοήμερο

2017 OpenMRS Implementers Conference
Umodzi Park, Lilongwe
12/12/2017
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
12/12/2017
18:00 – 20:00
TechSoup Workshops: Ανάπτυξη Τεχνολογικών Δεξιοτήτων για ΜKO
Impact Hub Athens, Athens
12/12/2017
19:00 – 21:00
meetup για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνέλευσης στο podilates.gr
Hackerspace.gr, Αθήνα
12/12/2017
19:00 – 21:00
R User Group Thessaloniki (1st meetup)
Lambdaspace, Θεσσαλονίκη

Τετάρτη

13/12/2017 – 14/12/2017
Ολοήμερο

7th International Conference on eDemocracy
Divani Caravel, Athens
13/12/2017
11:00 – 12:00
Webinar – What’s new on Joinup?
13/12/2017
18:00 – 20:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017 – GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Πέμπτη

14/12/2017
16:00 – 19:00

Rails Workshop
Lamda Space, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή

15/12/2017
17:00 – 21:00

Get into Games (GiG) → ignite
Innovathens, Αθήνα

Σαββάτο

16/12/2017 – 17/12/2017
Ολοήμερο

6th DB Hackathon: Open Data
DB mindbox Berlin, Berlin
16/12/2017
09:15 – 11:15
Go for Python (Lab 6) – Christmas Edition
POS4work, Patra
16/12/2017
16:00 – 18:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017 – GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Κυριακή

17/12/2017
12:00 – 14:00

Γνωριμία με την 3D Εκτύπωση
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

5 years ago I forked Moritz’s tormap project, updated it a bit and wrote about it. Tormap kept running for years until some changes in googlemaps broke it, not all KMLs were loading as they should. I later on figured out that googlemaps didn’t like that some of the KML files were larger than 3Mb. I didn’t have much time to play with it until recently, so a few days ago I decided to make it work again. I used newer googlemaps v3 API calls and compressed KML (KMZ) files to make it work. Then @iainlearmonth and @nusenu_ suggested making even more changes…

Their first suggestion was to use onionoo instead of parsing consensus on my own and running geoip on it, onionoo already provides that in a nice json output. Their other suggestion was to switch tormap to use OpenStretMap instead of googlemaps mostly because googlemaps block some Tor exit nodes and the tiles didn’t appear on the map when visiting over Tor. Both of these issues are fixed now.

I used leaflet.js and a couple of plugins like leaflet-plugins (for KML parsing) and leaflet-color-markers for the switch to OpenStreetMap. I will admit that using googlemaps APIs was far more convenient for someone without any javascript knowledge like me.

Maybe in the next 5 years I will have time again to implement their other suggestion, creating maps of nodes based on custom searches for relay attributes. Unless someone else wants to implement that, feel free to fork it!

Όπως είδαμε και σε προηγούμενο άρθρο, το Stremio είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική των γνωστών Kodi, popcorntime για χρήση σε Linux, Windows, Android και iOS. Σίγουρα δεν είναι του μεγέθους των προηγουμένων αλλά μπορείτε να το φέρετε στα μέτρα με τη χρήση addons όπως θα δούμε στη συνέχεια. Προσθήκη ανεπίσημων addons Η προσθήκη addons στο … Continue reading Stremio : Προσθέστε addons πέρα από τα Official

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Bitcoin συναλλαγή μέσω του lighting όπως ανακοίνωσαν οι developer που αναπτύσσουν την τεχνολογία για την δημιουργία παράλληλων καναλιών πληρωμών στο Bitcoin δίκτυο. Τα παράλληλα κανάλια πληρωμών επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση των συναλλαγών με πολύ χαμηλά fee ακόμα και για πληρωμές για πολύ μικρά ποσά.

Η τεχνολογία δοκιμάστηκε και με τους τρεις client που δουλεύουν πάνω στο lighting network τους eclair (ACINQ), c-lightning (Blockstream), και lnd (Lightning Labs).

As developers of the Lightning Network protocol, we’re excited to announce version 1.0 RC of the Lightning protocol specification along with a successful cross-implementation test on Bitcoin mainnet!

The 1.0 release of the Lightning protocol is an important step in our work toward standardization that started over a year ago in Milan. The Lightning specification was developed by our three teams (ACINQBlockstream, and Lightning Labs) and others in the bitcoin community through an open, collaborative process.

Πλέον το lighting network γίνετε πραγματικότητα καθώς είναι μια από τις λύσεις ώστε το Bitcoin να μπορέσει να διαχειριστεί μελλοντικά τεράστιο όγκο και να λειτουργήσει ως ένα καθημερινό μέσο πληρωμών.

The post Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναλλαγή στο lighting network appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Με απλά λόγια, η διαφάνεια αποσκοπεί να σταματά πράξεις στη δημόσια διοίκηση, που οι συντελεστές τους θέλουν να μη γίνονται γνωστές. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής, και όχι μόνο. Η εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία του Δημοσίου, είναι ασφαλής τρόπος που βοηθάει να εντοπίζονται ευκολότερα τέτοια κρούσματα. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει διαφάνεια στην πράξη, με τρόπους αδύνατους πριν από την ανάπτυξη του διαδικτύου. Μπορεί ακόμη να διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες και να επιταχύνει δραστικά τις μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν ως σήμερα.

 

Αρκεί να υπάρχει και η ανάλογη βούληση. Ο νόμος 3861/2010 (της Διαύγειας) εξέφρασε τη βούληση να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για να αυξηθεί η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Ορίζει να αναρτώνται στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων.

 

O νόμος 4305/2014 (των Ανοιχτών Δεδομένων) κατοχύρωσε την εξ ορισμού ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default). Όμως, πραγματική διαφάνεια σημαίνει τα δεδομένα αυτά να διατίθενται χωρίς καθυστέρηση, σε μορφή εύληπτη και μηχαναναγνώσιμη, ώστε να είναι αμέσως αξιοποιήσιμα.

 

Ο νόμος 4440/2016 (της Κινητικότητας) προβλέπει «Ψηφιακό Οργανόγραμμα», αλλά δεν το όρισε σωστά, όπως τονίστηκε στο περσινό 9ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος. Αντί να το ορίσει ως αυτοτελή υποχρέωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, το εξάρτησε από την αξιολόγηση των δομών και την κινητικότητα. Έθεσε, δηλαδή, προϋποθέσεις που το εμποδίζουν να υλοποιηθεί. Στην ουσία, εξασφάλισε να φαίνεται σαν να εκπληρώνεται η υποχρέωση να υπάρχει οργανόγραμμα, δημιουργώντας ένα «Ψηφιακό Οργανόγραμμα» χρήσιμο μόνο για την κινητικότητα, που ουδέποτε θα ολοκληρωθεί, αποκλείοντας τη διαφάνεια στο Δημόσιο.

Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα θα είχε γίνει σωστά αν είχε νομοθετηθεί όπως πρότεινε ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και υποστήριξε στην Ολομέλεια ο βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης, κατά την ψήφιση του Ν. 4440. Ένα σωστό Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εικόνα της τρέχουσας δομής και της τρέχουσας στελέχωσης όλων των υπηρεσιών. Πρέπει, δηλαδή, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παράγει την αποτύπωση-χαρτογράφηση όλων των μονάδων και ατόμων του Δημοσίου, κατά τη στιγμή εκείνη.

Η έλλειψη αποτύπωσης διορθώνεται εύκολα και χωρίς κόστος. Απαιτείται μόνον η πολιτική βούληση για να νομοθετηθεί η καθημερινή αποτύπωση της πραγματικότητας και για να οριστεί η καταγραφή σε αυτήν ως προϋπόθεση κανονικότητας οποιασδήποτε δαπάνης για μονάδα ή άτομο. Αν δεν συναρτηθεί η αποτύπωση με τις πληρωμές, θα υπάρχουν πάντοτε άτομα που θα βρίσκουν τρόπους να μην αποτυπώνεται πού παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Είθε από το βήμα του σημερινού 10ου Ετήσιου Συνεδρίου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, οι θεσμικοί παράγοντες να εκπλήξουν ευχάριστα το ακροατήριο, ανακοινώνοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής της νομοθέτησης.

Η αποτύπωση δομής και στελέχωσης γίνεται εύκολα και γρήγορα, αποκλειστικά με κωδικούς που επιτρέπουν τη διασύνδεση με πλείστα άλλα συστήματα και δεδομένα του Δημοσίου. Καταγράφει σε δίστηλους πίνακες πώς ακριβώς είναι διαρθρωμένος κάθε φορέας και, καθημερινά, ποιοι ακριβώς υπάλληλοι εργάζονται στην κάθε μονάδα του κάθε φορέα. Με την εξάρτηση των δαπανών από την αποτύπωση, η πλήρης καταγραφή της τρέχουσας πραγματικότητας του Δημοσίου θα ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες.

Εκτός από τη δημοσιονομική τάξη που θα διασφαλίσει, η αποτύπωση θα είναι αξιόπιστη αφετηρία για κάθε νοικοκύρεμα και για κάθε μεταρρύθμιση στο Δημόσιο. Στην ενιαία κωδικοποίηση θα συναρτώνται σταδιακά όλα τα ψηφιακά δεδομένα του Δημοσίου (εξοπλισμός, χώροι, στοχοθεσίες, αξιολογήσεις, κτλ), επιτρέποντας την ορθολογική διαχείριση και την αξιοποίηση όλων των πόρων του, τον υπολογισμό κέντρων κόστους με την επιθυμητή λεπτομέρεια, τη σύγκριση δομής και στελέχωσης κάθε φορέα μεταξύ δύο οιωνδήποτε ημερών, την αξιολόγηση των λειτουργικών δυνατοτήτων της κάθε μονάδας του (οποιαδήποτε στιγμή) και πλείστες άλλες εφαρμογές, που θα επινοήσουν τα ανήσυχα μυαλά, μόλις αυτός ο πλούτος δεδομένων γίνει διαθέσιμος.

Η πρόσφατη τρίτη αξιολόγηση, όπως και οι προηγούμενες, αφορούσε σε μεγάλο μέρος τη διοικητική μεταρρύθμιση. Είχε ευτυχή κατάληξη σε «Staff Level Agreement» παρότι δεν υπήρχε χάρτης όσων αξιολογούνταν. Μεταρρύθμιση όμως σημαίνει ότι μεταβαίνουμε από μια κατάσταση σε μια άλλη, καλύτερη. Αν δεν έχουμε αποτυπώσει την πρώτη κατάσταση και δεν αποτυπώνουμε τις εξελίξεις, πώς αποδεικνύονται οι εκάστοτε βελτιώσεις;

Για τη διαδικασία με την οποία διενεργήθηκε η τρίτη αξιολόγηση μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, κρίνοντας από τις γενικόλογες διαπιστώσεις της έκθεσης έως και τη δεύτερη αξιολόγηση (του Ιουλίου 2017, που αναρτήθηκε μόλις στις 13.11.2017). Εκεί μπερδεύονται η αόριστη επιγραμματική αναφορά σε «ποιοτικές μεταρρυθμίσεις και αποπολιτικοποίηση της διοίκησης» με τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων (μείωση 26% από 905.710 το 2009 σε 672.659 το 2016) και με το μισθολογικό κόστος (μείωση 38% το ίδιο διάστημα, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται οι νέες κρατικές δαπάνες λόγω των αντίστοιχων συνταξιοδοτήσεων). Δίνεται έμφαση σε βήματα προς την αντιμετώπιση μερικότερων διοικητικών προβλημάτων, ενώ αγνοείται πρεσβυωπικά η παρατεινόμενη έλλειψη της συνολικής, βασικής καταγραφής της δομής και της στελέχωσης.

Ίσως μια αξιολόγηση της ίδιας της ελεγκτικής διαδικασίας και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε να έδειχνε ανεπάρκεια και προφανείς αδυναμίες.

Η έλλειψη ψηφιακής αποτύπωσης-χαρτογράφησης της τρέχουσας δομής και στελέχωσης του Δημοσίου δυσχεραίνει και την επίτευξη των μερικότερων στόχων της αξιολόγησης για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης. Προπαντός δε, διατηρεί τις «δημόσιες υπηρεσίες-φαντάσματα χωρίς ρόλο και σκοπό» και τους «πάρα πολλούς δημόσιους υπάλληλους που κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται» που επισήμαναν πέρσι ο απελθών Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η νυν Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα εκπέμπει παγκόσμιο μήνυμα ότι επιμένει –το 2017 και μετά από οκτώ χρόνια κρίσης– να παραβλέπει την απλή και ανέξοδη δυνατότητα να αποκτήσει μια λεπτομερή, αντικειμενική και ψηφιακά διαχειρίσιμη εικόνα των κύριων συστατικών του Δημοσίου (μονάδες και άτομα) και να εξαλείψει μερικές πασίγνωστες εστίες σπατάλης και διαφθοράς.

Η έως σήμερα διοικητική μεταρρύθμιση είναι δυσανάλογα λίγη για τις οδυνηρές δοκιμασίες που σταδιακά εξοντώνουν τα υγιή κύτταρα του ελλαδικού πληθυσμού. Οι διεθνείς εποπτικοί μηχανισμοί και η ελληνική διακυβέρνηση συχνά «αναγνωρίζουν» ή «σέβονται» τις «θυσίες του ελληνικού λαού». Αντί για δηλώσεις συμπαράστασης, καλύτερα να ενισχύσουν με έργα τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας, δημοσιοποιώντας το ταχύτερο τις εκθέσεις, όταν ακόμα είναι του παρόντος, και μεταφράζοντας και στα ελληνικά τα σχετικά κείμενα, ώστε να είναι προσιτά στο σύνολο των βουλευτών και του λαού.

Ίσως τότε, κάποιοι με διεισδυτική ματιά να αναδείξουν τα προβλήματα που, εκ του αποτελέσματος, είναι βέβαιο πως υπάρχουν. Και κάποιοι, ακόμη ικανότεροι, ίσως να προτείνουν λύσεις που να βγάλουν τη χώρα από την αυτοκαταστροφική της πορεία.

Σημείωση: Περαιτέρω στοιχεία υπάρχουν στο άρθρο «Το κενό στα θεμέλια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης», όπου παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται το πρόβλημα της έλλειψης ψηφιακής αποτύπωσης της δομής και της στελέχωσης του Δημοσίου και, κυρίως, η δυνατότητα άμεσης θεραπείας του. Το κείμενο συμπληρώνεται με διαδικτυακές αναφορές σε βίντεο, κείμενα και ιστότοπους με συναφείς εφαρμογές.

*Ο δρ. Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος, μηχανικός με ειδίκευση στην υπολογιστική μοντελοποίηση, είναι Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης.

Πηγή άρθρου: http://www.naftemporiki.gr/

 

Αρκετοί από εσάς ίσως να έχετε παρατηρήσει κατά την διάρκεια της πλοήγησης σας στο internet, ένα latency (καθυστέρηση) κατά το άνοιγμα των ιστοσελίδων. Αυτό οφείλεται στο IPv6, την 6η version του πρωτοκόλλου πάνω στο οποίο χτίστηκε όλο το διαδίκτυο.

Η IFLA ( International Federation of Library Associations) θεωρώντας ότι  η αποστολή των βιβλιοθηκών είναι να εκπαιδεύουν και να υποστηρίζουν τη σημασία της κριτικής σκέψης  στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της πληροφόρησης, δημιούργησε ένα infographic για τις ψευδείς ειδήσεις.

Το Infographic παρουσιάζει οκτώ απλά βήματα (με βάση το άρθρο του FactCheck.org ), για να ανακαλύψετε την επαληθευσιμότητα μιας συγκεκριμένης είδησης, και στόχος της IFLA είναι να μοιραστεί  και να εκτυπωθεί από όλες τις κοινότητες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πως να εντoπίσεις ψευδείς ειδήσεις (How to Spot Fake News)

 

Το infographic είναι διαθέσιμο σε 38 γλώσσες και μπορείτε να το δείτε εδώ  .

Η ελληνική έκδοση του infographic είναι διαθέσιμη σε [PDF] και [JPG]

 

Πηγή άρθρου: https://www.ifla.org

 

Ο συνδυασμός του Raspberry Pi Zero αξίας $5 που σχεδιάστηκε από το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Raspberry Pi και του AIY visual kit που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Google, σας επιτρέπει να μετατρέψετε ένα απλό Raspberry Pi Zero σε ένα δικό σας smartphone.

Παρότι, με πρώτη ματιά είναι μια «άσχημη» κατασκευή, ο σκοπός του πρότζεκτ δεν είναι να μας αρέσει, αλλά να μας βάλει στο «τρυπάκι» να φτιάχνουμε δικές μας τεχνολογικές κατασκευές.

Τι είναι το ZeroPhone

Το ZeroPhone είναι ένα Do-It-Yourself (DIY) project του 22χρονου Arsenijs Pičugins, από τη Ρίγα της Λετονίας και στην συνέντευξη που παραχώρησε στο TechRadar ανέφερε ότι σκοπεύει να κρατήσει την τιμή κάτω από τα $100.

Οι προδιαγραφές του ZeroPhone ίσως θυμίσουν σε κάποιους από εμάς τι παντόφλες που κουβαλούσαμε για κινητά τηλέφωνα. :

 • Λειτουργικό Σύστημα Raspbian Lite
 • Οθόνη OLED 1.3 ιντσών (128 x 64)
 • Επεξεργαστής Broadcom BCM2835 στα 1GHz
 • RAM 512MB DDR2
 • WiFi
 • 2G (αν και σκοπεύει στο μέλλον να βάλει και υποστήριξη για 3G)
 • Φόρτιση μέσω micro USB
 • HDMI για έξοδο video
 • 3.5mm headphone jack για έξοδο ήχου
 • add-ons μέσω GPIO

Ο Pičugins αναφέρει σχετικά με το ZeroPhone ότι παρέχεται με ένα ανοιχτού κώδικα UI development kit ενώ είναι σχετικά δύσκολο να συναρμολογηθεί και ότι είναι καλύτερο να επιχειρείται από εξοικειωμένους ανθρώπους.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το Purism Phone το οποίο είχαμε δει να πετυχαίνει τον στόχο του στο crowdfunding, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και πιστεύει ότι αυτό το έργο, εάν είναι επιτυχές, πρόκειται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ιστορία των ανοιχτών τηλεφώνων.

Επιπλέον, όπως είπε στο TechRadar το ZeroPhone, το postmarketOS και το Purism Librem επειδή είναι ανοιχτού κώδικα έργα, πρόκειται να έχουν μεγάλη αλληλοσυμπλήρωση σε επίπεδο κώδικα οπότε θα φτάσουμε πιό γρήγορα στα επιθυμητά αποτελέσματα ποιότητας.

Το ZeroPhone αναμένεται να μπει στην πρώτη φάση ανάπτυξής του μέσο crowdfunding αυτή την εβδομάδα.


Παραπομπές:

Πηγή άρθρου:planet.ellak.gr https://cerebrux.net

Σχετικά άρθρα: ZeroPhone: Το πάμφθηνο Open Source smartphone που τρέχει Linux

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr),  διεξάγει μια έρευνα για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα να συμπληρώσουν αυτό το  ερωτηματολόγιο. Ο  στόχος αυτού του ερωτηματολογίου,  να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ... Read more

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Το δημοφιλές mobile app πληρωμών Revolut ανακοίνωσε την υποστήριξη του Bitcoin καθώς και των ψηφιακών νομισμάτων Litecoin, Ethereum με την δυνατότητα αγοράς και πώλησης τους μεταξύ των 25 fiat currency που ήδη υποστηρίζει η πλατφόρμα.

It’s finally here! After months of blood, sweat and tears, Revolut customers will now be able to buy, hold and exchange Bitcoin, Litecoin and Ethereum in just 30 seconds at the best possible rates.

Το Revolut είναι ένα mobile app με την δυνατότητα μεταφοράς αξίας όχι μόνο όσων το χρησιμοποιούν αλλά έχει ακόμα και την επιλογή για πληρωμές μέσω της ψηφιακής του πιστωτικής κάρτας.

Το app έχει πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες στον κόσμο.

The post H Revolut ανακοινώνει την υποστήριξη του Bitcoin στο mobile app της appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση, αφενός, της αποτελεσματικότητας των δράσεων που έχουν ήδη αναλάβει οι παράγοντες της αγοράς και άλλοι ενδιαφερόμενοι και, αφετέρου, της ανάγκης αναβάθμισής τους ή και λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των διάφορων ειδών ψευδών ειδήσεων.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με:

 • τον ορισμό των ψευδών ειδήσεων και τη διάδοσή τους στο διαδίκτυο
 • την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη λάβει πλατφόρμες, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο
 • τον καθορισμό του πεδίου μελλοντικής δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και την πρόληψη της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδησεογραφικοί οργανισμοί (ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, έντυπα, πρακτορεία ειδήσεων, διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και ελεγκτές γεγονότων), πανεπιστήμια και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Σύνδεσμος προς τα αποτελέσματα θα δημοσιευτεί στη σελίδα διαβουλεύσεων σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά

Στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 23 Φεβρουάριος 2018, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr/

To Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιανουαρίου από 11:00 ως τις 17:00  στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Libre Space Foundation  διοργανώνει ένα διαδραστικό εργαστήριο δορυφορικών επικοινωνιών για τη γνωριμία με τους τεχνητούς δορυφόρους, τις τροχιές τους, τις βασικές λειτουργίες τους και τις τεχνικές παρατήρησης.

Οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν κεραίες λήψης και θα καταγράψουν σήματα από τεχνητούς δορυφόρους. Επίσης θα κατασκευαστούν αυτόματοι σταθμοί λήψης σημάτων και θα γίνει παρουσίαση του παγκόσμιου δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών SatNOGS καθώς και του ευρύτερου έργου του Libre Space Foundation σε ανοικτές και ελεύθερες διαστημικές τεχνολογίες.

Το SatNOGS είναι ένα δίκτυο από επίγειους δορυφορικούς σταθμούς στο οποίο συμμετέχει ελεύθερα όποιος θέλει, ακολουθώντας κάποια στάνταρντ ανοιχτής πρόσβασης. Ουσιαστικά, επιτρέπει σε κάποιον που συμμετέχει στην πλατφόρμα να ακολουθεί κάποιο δορυφόρο καθώς αυτός αλλάζει θέση ως προς το έδαφος και να αλληλεπιδρά μαζί του μεταφέροντας δεδομένα. Το δίκτυο σχηματίστηκε από δεκάδες πανεπιστήμια και επιστημονικές ομάδες και έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό ραδιοερασιτεχνών. Έτσι είναι δυνατόν να γίνεται συνεχής καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων που εκπέμπει ο δορυφόρος αυτός. To Libre Space Foundation είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη ελεύθερων και ανοικτών τεχνολογιών για το διάστημα.

Συμμετοχή: Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής  έως και την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 ή μέχρι συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Προϋποθέσεις: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

-update 8/12-

O ανώνυμος χρήστης στο twitter που έκανε donate 37 bitcoin αξίας 550.000 δολαρίων στον Ανδρέα Αντωνόπουλο προχώρησε και σε άλλο ένα γενναιόδωρο donate αυτή την φορά με 47 Bitcoin αξίας 710.000 δολαρίων! Η συνολική αξία των donation στην προσωπική διεύθυνση του Ανδρέα Αντωνόπουλου πλέον έχει ξεπεράσει τα 2.5 εκατομμύρια δολάρια.


 

Τις τελευταίες ώρες η Bitcoin κοινότητα εκδηλώνει την συμπαράσταση της στον Ανδρέα Αντωνόπουλο, έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές και ακτιβιστές του ψηφιακού νομίσματος.

Η υποστήριξη αυτή ήρθε αφότου προηγήθηκε ένα post του Ανδρέα Αντωνόπουλου προς έναν από τους patreon υποστηρικτές του με αφορμή την δημόσια κριτική προς το πρόσωπο του από τον early bitcoin adopter και υποστηρικτή του bcash Roger Ver.

Yesterday, while reading the tweet that criticized me for my poor choices, I felt sick to my stomach. It forced me to confront and relive every choice I made and all the missed opportunities. You see, the critical tweet contained a big grain of truth. I could’ve become wealthy. If only I hadn’t sold. If only I hadn’t given away hundreds of bitcoin to complete strangers. If only I had reduced my expenses more. If only I had made smarter choices. If only…

Working in bitcoin is an endless struggle against cynicism, negativity, regret. Throughout the last 5 years I have always tried to maintain an optimistic and positive outlook, to focus on the long term, to think about the potential to lift billions out of poverty. But every now and then, I get dragged back into the negative. Yesterday was one of those days. I felt crushed.

And then, something amazing happened. Over the next several hours, tens, dozens, then hundreds of people responded. I sat reading the responses with tears in my eyes. An outpouring of positivity washed over me. People I have never met jumped to my defense, reminding me that they started their journey after watching my videos, or reading my books. Some people attacked the original criticism and its author (which I strongly discourage). But the vast majority focused on optimism.

Μετά από αυτή την ανάρτηση δημιουργήθηκαν εκατοντάδες μηνύματα υποστήριξης στο reddit και στο twitter ενώ και δεκάδες donation πραγματοποιήθηκαν από μέλη της κοινότητας στην επίσημη bitcoin διεύθυνση του.

Το ποιο εντυπωσιακό είναι ένα donation με αξία των 525.000 δολαρίων.

The post Η Bitcoin κοινότητα λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα Αντωνόπουλο -update 8/12- appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο συνδυασμός του Raspberry Pi Zero αξίας $5 που σχεδιάστηκε από το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Raspberry Pi και του AIY visual kit που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Google, σας επιτρέπει να μετατρέψετε ένα απλό Raspberry Pi Zero σε ένα δικό σας smartphone. Παρότι, με πρώτη ματιά είναι μια «άσχημη» κατασκευή, ο σκοπός του πρότζεκτ δεν … Continue reading ZeroPhone: Φτιάξτε το δικό σας smartphone από ένα Raspberry Pi Zero

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot  που διοργανώθηκε από το TEI Αθήνας, το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και τον  Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στις 1 & 2 Δεκεμβρίου στο TEI Αθήνας, Κατά την διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια για το Moodle τις όποιες παρακολούθησαν πάνω από 300 συμμετέχοντες από το χώρο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

Το Moodle είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Virtual learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 120 εκατομμύρια χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται και από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη πελατών.

Την πρώτη ημέρα του  1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου MoodleMoot ξεκίνησε με την ομιλία του δημιουργού του Moodle, Martin Dougiamas και συνεχίστηκε με ομιλίες από ακαδημαϊκούς και  παρουσιάσεις για τη χρήση του moodle σε μεγάλη κλίμακα  από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο, το E-twinning και την Κοινότητα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Αιγαίου.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον (όπως αυτές του ΟΠΑΠ, και του Κωτσόβολου) σε μεγάλους οργανισμούς (όπως το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο),  καθώς και δεκάδες παρουσιάσεις για τη χρήση του Moodle στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και workshops σχετικά με ανάπτυξη εργαλείων για το Moodle.

Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο https://moodlemoot.org/mootgr17/presentations/

Στόχος της οργανωτικής επιτροπής είναι με την διοργάνωση και στην Ελλάδα του ετήσιου θεσμού των MoodleMoot να δημιουργηθεί ενεργή κοινότητα χρηστών, προγραμματιστών και δημιουργών ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η οποία θα  μοιράζεται και θα προωθεί καλές πρακτικές ανάπτυξης και χρήσης του Moodle και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην εκπαίδευση καθώς και στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ενός νέου core vocabulary για τις δημόσιες εκδηλώσεις. Τα Core Vocabularies είναι απλουστευμένα, επαναχρησιμοποιήσιμα και επεκτάσιμα μοντέλα δεδομένων που αποτυπώνουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας οντότητας με αντικειμενικό τρόπο.

Πολλοί εταίροι του ISA2  από τις χώρες της ΕΕ εξέφρασαν την ανάγκη για ένα core vocabulary που  να περιγράφει τα δημόσια γεγονότα. Ένα τέτοιο vocabulary θα συλλέγει στοιχεία για συνέδρια, συνόδους κορυφής, φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ. Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να κατανοηθεί εάν υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για ένα vocabulary βασικών δημόσιων γεγονότων.

Το πρόγραμμα  ISA2 έχει ήδη αναπτύξει έξι βασικά vocabularies:

Οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και να επεκτείνουν τα core vocabularies για την:

 • Ανάπτυξη νέων συστημάτων: τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προεπιλεγμένο σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό των εννοιολογικών και λογικών μοντέλων δεδομένων στα νέα συστήματα πληροφοριών.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων: τα core vocabularies μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός συγκεκριμένου μοντέλου δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών.
 • Ενσωμάτωση δεδομένων: Τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές δεδομένων και για τη δημιουργία ενός συνδυασμού δεδομένων.
 • Δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων: Τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια κοινή μορφή εξαγωγής δεδομένων σε βασικά μητρώα όπως τα κτηματολόγια, τα μητρώα επιχειρήσεων και οι πύλες υπηρεσιών.

Τα core vocabularies έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης SEMIC του προγράμματος ISA2 , το οποίο υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης λύσεων διαλειτουργικότητας.  Περισσότερες από 20 λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες, με περισσότερες να έρθουν σύντομα. Όλες οι λύσεις είναι ανοικτού κώδικα και διατίθενται ελεύθερα σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη  ενός  core vocabulary για τις δημόσιες εκδηλώσεις ή αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το λεξιλόγιο ,μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@semic.eu έως τις 5 Ιανουαρίου 2018.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/isa2/news_en

 

 

Είμαστε στο Linux μας και θέλουμε να κάνουμε άμεσα επανεκκίνηση στο windows ή σε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε το μενού επιλογών του Grub το οποίο εμφανίζετε στην εκκίνηση του υπολογιστή. Πως λοιπόν θα κάνουμε επανεκκίνηση στο λειτουργικό που θέλουμε άμεσα ? Δεν είναι λίγοι από εμάς που έχουν 2, 3 … Continue reading Επανεκκίνηση στο Windows η άλλο λειτουργικό μέσα από το Linux

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Bitcoin Meetup διοργανώνετε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στο Orange Groove που βρίσκεται Βασιλέως Κωνσταντίνου 5. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα περιλαμβάνει ένα πρακτικό εργαστήριο – εισαγωγή στο Bitcoin και μια εισαγωγή στο Lightning Network. Θα μιλήσει και ο Κώστας ο Νανόπουλος  που έχει γράψει και το άρθρο Φορολόγηση υπεραξίας από bitcoins.

Παραθέτουμε την ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στην σελίδα των διοργανωτών στο meetup:

Details

Join our regular community meetup to chat & learn about cryptocurrencies & blockchains! Our meetings are free and open to all.

• Introduction to Bitcoin and hands-on workshop on Bitcoin wallets and transactions. Please bring a charged Android/iOS phone or tablet or a laptop with the Chrome browser installed. Please install the CoPay wallet from https://copay.io . Participants will send & receive Bitcoin, set custom transaction fees, perform multisig transactions, backup & restore their wallet with a seed phrase, use a blockchain explorer. We will also demonstrate watch-only wallets and hardware wallets. By Dimitris Tsapakidis, cryptocurrency enthusiast and InfoSec Consultant https://www.linkedin.com/in/dimitris

• Tax and accounting implications of owning and accepting cryptocurrencies as payment in Greece by Konstantinos Nanopoulos, founder, Taxexperts https://www.linkedin.com/in/taxexperts/

• Introduction to the Lightning Network by John Jegutanis, CTO, Coinomi https://www.linkedin.com/in/johnjegutanis

• After the event we will head to Aigli at Zappeio for food & drinks.

• If you want to buy or sell a cryptocurrency at the meetup you can announce it at the comments below.

• Join our community’s Slack (online chat) at https://bitcoingreece.herokuapp.com (https://bitcoingreece.herokuapp.com/)

• More information on how to buy, sell, accept and spend Bitcoin in Greece is at https://WeAcceptBitcoin.gr (https://weacceptbitcoin.gr/)

• The presentations will be in Greek unless there are members of the audience who do not understand Greek, in which case we will ask the presenters to switch to English.

 

Υπάρχει και νήμα συζήτησης στο Bitcointalk forum  εδώ

 

The post Bitcoin Meetup στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.


When I first started android development there were no real devices. All you could use was that awfully slow emulator. When I got my first device, the HTC Dream, I realized the native WiFi scan functionality was limited. I also realized there were no WiFi scanner apps on the store, so I made the first WiFi scanner app for Android! Years passed since then and I finally found some time to update that old, 2010 looking app (check the photo to judge for yourself) to a modern one with material design.

Download it for free here!

Share

Του Θανάση Μπούνταλη* 

Πριν από αρκετά χρόνια είχα αναφερθεί στην σημασία του ελεύθερου λογισμικού σε θέματα εθνικής ασφαλείας και εθνικής ανεξαρτησίας (βλ. και αρχείο του άρθρου στο Wayback Machine). Πιο πρόσφατα, περιέγραψα μια κλιμακωτή πολιτική σε θέματα κρατικών προμηθειών και πιστοποιήσεων, από de minimis στα πρώτα στάδια, έως ολοκληρωμένη τελικά (εδώ και εδώ). Το οικονομικό επιχείρημα υπέρ αυτής ήταν ότι θα μπορούσε πρωτογενώς να βοηθήσει στην ισοσκέλιση των εθνικών λογαριασμών (μέσω μείωσης του εμπορικού ελλείμματος) και στην μείωση των κρατικών δαπανών (από εμπορικές άδειες χρήσης λογισμικού). Δευτερογενώς θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ενδογενή παραγωγικό κλάδο σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού (και όχι μόνον) ο οποίος θα απέφερε εισόδημα σε επιχειρηματίες, φόρους στα κρατικά ταμεία καιγιατί όχι;μια εξαγωγική δραστηριότητα. Προφανώς υπήρχαν και άλλα επιχειρήματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια και τα δικαιώματα του πολίτη, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δευτερεύοντα, τουλάχιστον για τον γράφοντα. Στο παρόν κείμενο θα ήθελα να εμβαθύνω στις οικονομικές πλευρές του θέματος των προμηθειών.

Η βάση της προηγούμενης πρότασής μου αφορούσε ως επί το πλείστον στις κεντρικές παραγγελίες κρατικών οργανισμών, ως έχουσες μια μάζα που θα υποχρέωνε τους προμηθευτές να «συμμορφωθούν» στο εθνικό συμφέρον αν θα ήθελαν μερίδιο της «πίτας» των προμηθειώνεπίσης, στα πιστοποιητικά επάρκειας για τους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Δημόσιο δίνοντας έμφαση στο ελεύθερο λογισμικό, με βάση το ίδιο σκεπτικό πίεσης.

Υπάρχουν όμως και κρατικές παραγγελίες μικρότερης κλίμακας, που υλοποιούνται απευθείας από τους τελικούς χρήστες. Στις περιπτώσεις αυτές, η αγορά π.χ. ενός μόνο υπολογιστή δεν δίνει στον τελικό χρήστη/αγοραστή το διαπραγματευτικό βάρος να υπαγορεύσει τους όρους του, ειδικώς σε ό,τι αφορά σε θέματα λογισμικού. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. οι αγορές μηχανημάτων από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα για λογαριασμό μελών ΔΕΠ και Ερευνητών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ποικίλες και εξειδικευμένες ανάγκες των τελικών χρηστών υπαγορεύουν συστήματα μεγάλης ποικιλίας διαμορφώσεων: άλλες ανάγκες έχει ένα μέλος ΔΕΠ σε κάποιο φιλολογικό τμήμα, και άλλες ένας θεωρητικός φυσικός που θέλει να φτιάξει ένα μικρό cluster και άλλες ένα μέλος σε τμήμα Μουσικών Σπουδών που ενδιαφέρεται για επεξεργασία ήχου. Παράλληλα, κάθε διαμόρφωση εξυπηρετεί μικρό αριθμό χρηστών–ίσως έναν και μόνο.

Έχουμε λοιπόν εδώ την αντίστροφη κατάσταση σε σχέση με τις κεντρικές παραγγελίες: αντί για λίγες διαμορφώσεις με πολλά τεμάχια ανά διαμόρφωση, έχουμε πολλές διαμορφώσεις με λίγα τεμάχια ανά διαμόρφωση. Φαινομενικά, οι τελικοί χρήστες/αγοραστές δεν έχουν κανένα μέσον πίεσης από πλευράς ποσότητας, ώστε να πιέσουν για ένα μηχάνημα «γυμνό», δηλαδή χωρίς προεγκατεστημένα Windows. Αλλά και οι προμηθευτές έχουν ένα φαινομενικά ακράδαντο επιχείρημα σε σχέση με την οικονομία κλίμακας:

Τα κόστη μας θα ανέβουν αν παρέχουμε επιπλέον επιλογές στην διαμόρφωση των μηχανημάτων. Το να αφαιρούμε τα Windows, τελικά θα μας κοστίσει περισσότερο καθώς θα κάνει πιο πολύπλοκη την γραμμή παραγωγής.

Το τελευταίο αυτό επιχείρημα δεν είναι αποκύημα της φαντασίας μου. Μου το εξέθεσε πωλητής μεγάλης ελληνικής αλυσίδας καταστημάτων ηλ. υπολογιστών (με δική της μάρκα μηχανημάτων), όταν ζήτησα την μη εγκατάσταση των Windows σε φορητό της δικής της μάρκας (και όχι κάποιας τρίτης). Προφανώς, οι καταναλωτές δεν διαθέτουμε τα στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε ένα τέτοιο επιχείρημα, το οποίο άλλωστε ακούγεται ευλογοφανές.

Είναι όμως;

Η γαλλική αγορά Matinfo για προμήθειες πληροφορικού υλικού ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά την αγορά Matinfo (Groupement d’achat de matériel informatique pour l’enseignement supérieur et la recherche), που αποτελεί μια από τις πολλές αγορές που έχει συστήσει η γαλλική Amue (Agence de mutualisation des universités et établissements). Η Amue είναι μια κοινοπραξία που ιδρύθηκε το 1992 για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης ακαδημϊκων ιδρυμάτων, και εν συνεχεία για την ομαδική διαχείριση θεμάτων πληροφορικής από αυτά. Η αγορά Matinfo δημιουργήθηκε το 2005 για τις συντονισμένες αγορές υλικού πληροφορικής από δημόσια ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Από το 2013, 170 ιδρύματα συμμετείχαν στην αγορά αυτή. Οι εργαζόμενοι των ιδρυμάτων αυτών μπορούν στην αγορά αυτή να αγοράσουν από… τσάντες φορητών υπολογιστών μέχρι εξυπηρετητές (servers). Μπορούμε να πούμε ότι η Amue είναι μια δομή ανάλογη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ο οποίος διαπραγματεύεται την αγορά συνδρομών επιστημονικών περιοδικών για λογαριασμό του συνόλου των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε τιμές πολύ καλύτερες από εκείνες που θα μπορούσαν να επιτύχουν μεμονωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Οι προμηθευτές που συνάπτουν συμφωνία με την Amue για να συμμετάσχουν στην αγορά Matinfo προσφέρουν τα προϊόντα τους μέσω ιστοσελίδας, όπου οι αγοραστές διαθέτουν καλάθι αγορών όπως σε ένα σύνηθες ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ., την στιγμή αυτή η Dell προμηθεύει μια πλήρη γκάμα πληροφορικού υλικού). Πρόσβαση στην ιστοσελίδα έχουν οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα αυτά και μέσω αυτής μπορούν να παραγγείλουν υλικό που ποικίλει από πολύπριζα των 20 ευρώ, έως υλικό υποδομών δικτύου πολλών χιλιάδων ευρώ. Μεγάλο ποσοστό των προσφερόμενων προϊόντων αποτελούν και οι προσωπικοί υπολογιστές, γραφείου (desktop) ή φορητοί.

Πρώτη παρατήρηση, είναι ότι η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την αγορά μηχανημάτων χωρίς λειτουργικό σύστημα Windows, το οποίο προσφέρεται ξεχωριστά και τιμολογείται ως επιλογή (η έκδοση Microsoft Windows 10 Pro προσφέρεται έναντι 101 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν προεγκατεστημένου λειτουργικού GNU/Linux (συγκεκριμένα της διανομής Ubuntu 16.04).

Πεδίο επιλογής λειτουργικού συστήματος.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή είναι μια επιλογή που γίνεται με ένα απλό κλικ από τον υποψήφιο αγοραστή, χωρίς άλλη διατύπωση, και χωρίς να απαιτείται η αγορά μεγάλου αριθμού μηχανημάτων. Προσφέρεται ακόμη και για την αγορά ενός βασικού μηχανήματος των 200 ευρώ. Προφανώς, η κατασκευάστρια εταιρεία ενσωμάτωσε αυτήν την δυνατότητα στην γραμμή παραγωγής της.

Ποια είναι όμως η συνέπεια για το συνολικό κόστος; Μήπως η δυνατότητα αυτής της επιλογής περιπλέκει την διαδικασία κατασκευής και αυξάνει το τελικό κόστος;

Ένα παράδειγμα

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα συγκρίνουμε έναν υπολογιστή Dell Latitude 5580 όπως πωλείται από την πλατφόρμα και όπως πωλείται στο εμπόριο, με το λειτουργικό σύστημα Windows 10 ως υποχρεωτική προεπιλογή. Η βασική διαμόρφωση που επελέγη ήταν η http://www.dell.com/fr-fr/work/shop/cty/pdp/spd/latitude-15-5580-laptop/n009l558015emea, με τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις ώστε τα δύο μηχανήματα να είναι όμοια (ή πανομοιότυπα).

Το αποτέλεσμα ομολογώ εξέπληξε κι εμένα τον ίδιο (τιμοληψία της 22/11/2017): προ φόρων, το μηχάνημα με τα Windows κόστιζε 463€ στην πλατφόρμα Matinfo, και 1038,30€ στην ιστοσελίδα της Dell! Αφενός η τιμή εκκίνησης ήταν πολύ πιο υψηλή στην δεύτερη περίπτωση (899€), όμως επιπλέον κόστος προσέθεσε και η εγγύηση 3 ετών που κόστιζε 149,50€ για του ιδιώτες, ενώ προσφερόταν δωρεάν στο Matinfo.

Προφανώς η Dell βρήκε τρόπους να κρατήσει το κατασκευαστικό κόστος χαμηλά παρ’ όλη την προσφερόμενη ευελιξία. Μάλιστα να σημειώσουμε ότι οι επιλογές διαμόρφωσης στο Matinfo είναι πολύ περισσότερες (π.χ. προσφέρονται 10 διαφορετικοί επεξεργαστές έναντι ενός και μόνο στους ιδιώτες).

Πεδίο επιλογής επεξεργαστή.

Συμπέρασμα

Η παραπάνω σύγκριση καταρρίπτει απευθείας το οποιοδήποτε επιχείρημα οικονομιών κλίμακας στο κόστος διαμόρφωσης ενός μηχανήματος κατά την φάση συναρμολόγησης. Παρότι αυτό δεν είναι αυτονόητο εξ’αρχής, εκ των υστέρων είναι λογικό αν συγκρίνουμε με άλλες βιομηχανίες. Π.χ., την στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να παράσχουν εκατοντάδες συνδυασμούς διαφορετικών χρωμάτων, σαλονιών, κυβισμών κλπ σε χαμηλές τιμές, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι και οι κατασκευαστές ηλ. υπολογιστών έχουν στην διάθεσή τους αντίστοιχες τεχνικές για την διαμόρφωση του δικού τους προϊόντος σε πολλές παραλλαγές χωρίς μεγάλη επιβάρυνση.

Το δεύτερο συμπέρασμα, που εκρέει από το παραπάνω, είναι ότι μια συλλογική διαπραγμάτευση για την μειοδοτική παροχή υλικού μπορεί να είναι επιτυχημένη ακόμη και για μικρές, πολυάριθμες και ποικιλόμορφες παραγγελίες. Και στις διαμορφώσεις μπορεί να προστεθεί και το λειτουργικό σύστημα.

Είναι πλέον τετριμμένο να αναφέρουμε ότι ειδικά σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό λόγο οφέλους/κόστους και ότι πρέπει να αναπτυχθούν τακτικές που θα το επιτυγχάνουν αυτό.

Είναι πεποίθηση του γράφοντος ότι περίπου 8.200 υποψήφιοι πελάτες (7.187 μέλη ΔΕΠ, 683 καθηγητές ΤΕΙ, 405 ερευνητές το 2015) δημιουργούν μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες.

Αν κάτι αποδεικνύει το παράδειγμα της κοινοπραξίας HEAL-Link, είναι ότι ένα μονοπώλιο (ή ολιγοπώλιο) όπως των Elsevier, Wiley, Springer κλπ, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη ενός μονοψωνίου. Η εμπειρία της HEAL-Link σε τέτοια θέματα, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν και όταν δημιουργηθεί κίνηση τέτοιου μονοψωνίου για αγορές υπολογιστικού υλικού από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ή από άλλες οριζόντιες κρατικές δομές με αντίστοιχες ανάγκες και χαρακτηριστικά.

*Ο Θανάσης Μπούνταλης είναι διδάκτορας χημείας και ερευνητής. Είναι συγγραφέας της νομισματικής ιστορίας «Το Χρήμα στην Ελλάδα, 1821-2001, Η ιστορία ενός θεσμού» (2016).

Πηγή άρθρου: http://moneyingreece.org/

Αν και δεν είναι στις καθημερινές πρακτικές μας, είναι φορές που χρειάστηκε να σβήσουμε με ασφάλεια ένα φάκελο/αρχείο στο Linux ώστε να αποτρέψουμε την όποια προσπάθεια ανάκτησης των δεδομένων. Στο παρόν άρθρο θα δούμε τρεις διαφορετικούς αλλά εξίσου αποδοτικούς τρόπους. Γιατί να τα σβήσω με ασφάλεια και όχι απλώς να τα σβήσω; Αν θέλετε να … Continue reading Πως σβήνουμε με ασφάλεια ένα φάκελο στο Linux

How to install Signal dekstop to archlinux

Download Signal Desktop

eg. latest version v1.0.41

$ curl -s https://updates.signal.org/desktop/apt/pool/main/s/signal-desktop/signal-desktop_1.0.41_amd64.deb \
  -o /tmp/signal-desktop_1.0.41_amd64.deb

Verify Package

There is a way to manually verify the integrity of the package, by checking the hash value of the file against a gpg signed file. To do that we need to add a few extra steps in our procedure.

Download Key from the repository

$ wget -c https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc

--2017-12-11 22:13:34-- https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc
Loaded CA certificate '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
Connecting to 127.0.0.1:8118... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3090 (3.0K) [application/pgp-signature]
Saving to: ‘keys.asc’

keys.asc             100%[============================================================>]  3.02K --.-KB/s  in 0s   

2017-12-11 22:13:35 (160 MB/s) - ‘keys.asc’ saved [3090/3090]

Import the key to your gpg keyring

$ gpg2 --import keys.asc

gpg: key D980A17457F6FB06: public key "Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1

you can also verify/get public key from a known key server

$ gpg2 --verbose --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0xD980A17457F6FB06

gpg: data source: http://pgp.mit.edu:11371
gpg: armor header: Version: SKS 1.1.6
gpg: armor header: Comment: Hostname: pgp.mit.edu
gpg: pub rsa4096/D980A17457F6FB06 2017-04-05 Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>
gpg: key D980A17457F6FB06: "Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:       unchanged: 1

Here is already in place, so no changes.

Download Release files

$ wget -c https://updates.signal.org/desktop/apt/dists/xenial/Release

$ wget -c https://updates.signal.org/desktop/apt/dists/xenial/Release.gpg

Verify Release files

$ gpg2 --no-default-keyring --verify Release.gpg Release

gpg: Signature made Sat 09 Dec 2017 04:11:06 AM EET
gpg:        using RSA key D980A17457F6FB06
gpg: Good signature from "Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: DBA3 6B51 81D0 C816 F630 E889 D980 A174 57F6 FB06

That means that Release file is signed from whispersystems and the integrity of the file is not changed/compromized.

Download Package File

We need one more file and that is the Package file that contains the hash values of the deb packages.

$ wget -c https://updates.signal.org/desktop/apt/dists/xenial/main/binary-amd64/Packages

But is this file compromized?
Let’s check it against Release file:

$ sha256sum Packages

ec74860e656db892ab38831dc5f274d54a10347934c140e2a3e637f34c402b78 Packages

$ grep ec74860e656db892ab38831dc5f274d54a10347934c140e2a3e637f34c402b78 Release

 ec74860e656db892ab38831dc5f274d54a10347934c140e2a3e637f34c402b78   1713 main/binary-amd64/Packages

yeay !

Verify deb Package

Finally we are now ready to manually verify the integrity of the deb package:

$ sha256sum signal-desktop_1.0.41_amd64.deb

9cf87647e21bbe0c1b81e66f88832fe2ec7e868bf594413eb96f0bf3633a3f25 signal-desktop_1.0.41_amd64.deb

$ egrep 9cf87647e21bbe0c1b81e66f88832fe2ec7e868bf594413eb96f0bf3633a3f25 Packages

SHA256: 9cf87647e21bbe0c1b81e66f88832fe2ec7e868bf594413eb96f0bf3633a3f25

Perfect, we are now ready to continue

Extract under tmp filesystem

$ cd /tmp/

$ ar vx signal-desktop_1.0.41_amd64.deb

x - debian-binary
x - control.tar.gz
x - data.tar.xz

Extract data under tmp filesystem

$ tar xf data.tar.xz

Move Signal-Desktop under root filesystem

# sudo mv opt/Signal/ /opt/Signal/

Done

Actually, that’s it!

Run

Run signal-desktop as a regular user:

$ /opt/Signal/signal-desktop

Signal Desktop

signal-desktop-splash.png

Proxy

Define your proxy settings on your environment:

declare -x ftp_proxy="proxy.example.org:8080"
declare -x http_proxy="proxy.example.org:8080"
declare -x https_proxy="proxy.example.org:8080"

Signal

signal_desktop.png

Tag(s): signal, archlinux

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημερομηνία/’Ωρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

04/12/2017 – 06/12/2017
Ολοήμερο

Linux ​Foundation ​Legal ​Summit
Kimpton Sir Francis Drake Hotel, San Francisco
04/12/2017 – 08/12/2017
Ολοήμερο
OPNFV ​Plugfest 2017
Intel Jones Farm Conference Center, Hillsboro
04/12/2017 – 06/12/2017
Ολοήμερο
SWIB conference (Semantic Web in Libraries)
Katholische Akademie Hamburg, Hamburg
04/12/2017
17:30 – 21:30
4th Bluegrowth Competition / DEMO DAY
Παπαστράτος, Πειραιάς

Τρίτη

05/12/2017 – 06/12/2017
Ολοήμερο

DigiGov 2017
Enheten för digital förvaltning, Stockholm
05/12/2017
09:30 – 17:00
Open Data Ireland (Dublin) – General Overview on Open Data
Clayton Hotel Ballsbridge, Ballsbridge Dublin
05/12/2017
18:00 – 22:00
Hackday at hackerspace
Hackerspace.gr, Αθήνα
05/12/2017
18:00 – 20:00
Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα, Αθήνα 5/12/2017
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Αθήνα

Τετάρτη

06/12/2017 – 08/12/2017
Ολοήμερο

KubeCon + CloudNativeCon
Austin Convention Center, Austin
06/12/2017 – 08/12/2017
Ολοήμερο
OEB 2017 – 23rd global, cross-sector conference on technology supported learning and training
Hotel InterContinental Berlin, Berlin
06/12/2017 – 07/12/2017
Ολοήμερο
Paris Open Source Summit 2017
Les Docks de Paris, Saint-Denis
06/12/2017
18:00 – 20:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017 – GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Πέμπτη

07/12/2017 – 08/12/2017
Ολοήμερο

Open Science Tools, Data & Technologies for Efficient Ecological & Evolutionary Research
ArtisZoo, Amsterdam
07/12/2017 – 08/12/2017
Ολοήμερο
Smart Cities and Mobility as a Service, International Conference
University of Patras, Conference & Cultural Centre – Computer Engineering and Informatics Department, Πάτρα
07/12/2017
10:00 – 12:00
Slovak Linked Government Data Webinar
07/12/2017
15:00 – 19:00
Non-Profits Tapping the Power of Employee Volunteering
the cube, Αθήνα
07/12/2017
17:00 – 19:00
Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα, Θεσσαλονίκη 7/12/2017
ΕΣΗΕΜΘ, Θεσσαλονίκη
07/12/2017
19:00 – 21:00
Patras Internet of Things meetup vol.1
POS4work, Patra

Παρασκευή

08/12/2017 – 10/12/2017
Ολοήμερο

IKODe Hackathon
IKEA Learning Centre, Delft
08/12/2017
10:00 – 12:00
Change and Release Management Policy for DCAT-AP – final webinar

Σάββατο

09/12/2017 – 10/12/2017
Ολοήμερο

4o Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης”
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
09/12/2017 – 10/12/2017
Ολοήμερο
WordCamp Athens 2017
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
09/12/2017 – 10/12/2017
13:30 – 17:30
Όταν το 01 συναντιέται με την αφήγηση, συζητήσεις και προβολές ψηφιακών ιστοριών
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα
09/12/2017
16:00 – 18:00
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017 – GreekLUG
GreekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
09/12/2017
17:00 – 19:00
Software Development Meetup vol.6
POS4work, Patra

Το Mozilla Foundation ξεκίνησε  το καλοκαίρι ένα νέο έργο ανοιχτού κώδικα με την ονομασία Common Voice. Το Common Voice, είναι ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε εθελοντές που υποβάλουν δείγματα της ομιλίας τους και επικυρώνουν την ακρίβεια τους. Ο Mozilla στοχεύει στη συλλογή δειγμάτων ομιλίας από εθελοντές για την εκπαίδευση μιας εφαρμογής ανοιχτού κώδικα για  την αναγνώριση ομιλίας.

Εταιρείες όπως η Google ήδη εκπαιδεύουν την αναγνώριση ομιλίας τους (μαζί του και άλλα συστήματα AI) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σας. Είναι σε θέση να σας πείσουν να το πράξετε παρέχοντας τις «δωρεάν» υπηρεσίες τους. Στην περίπτωση του Mozilla, ο μηχανισμός αναγνώρισης ομιλίας είναι ανοιχτός κώδικας, οπότε η συμμετοχή όλων μας στην ανάπτυξή του είναι σημαντική για το μέλλον αυτής της τεχνολογίας και την επανάχρηση της και από άλλα έργα.

Λίγους μετά το Common Voice, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα φωνής και πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε με ελεύθερη άδεια Κοινού κτήματος  την πρώτη έκδοση αυτής της φωνητικής συλλογής. Αυτή η συλλογή περιέχει περίπου 400.000 εγγραφές από 20.000 διαφορετικούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα περίπου 500 ώρες ομιλίας. Μέχρι σήμερα είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο φωνητικό σύνολο δεδομένων που γνωρίζουμε και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσθέτουν και επικυρώνουν νέα δείγματα όλη την ώρα!

Μέχρι πριν από λίγο καιρό,  πολλοί προγραμματιστές, κατασκευαστές, νεοφυείς επιχειρήσεις  και ερευνητές που ήθελαν να πειραματιστούν και να αναπτύξουν τεχνολογίες με φωνής, είχαν  πρόσβαση σε μια αρκετά περιορισμένη συλλογή δεδομένων φωνής. Αυτά τα φωνητικά δεδομένα μπορεί να κοστίζουν πάνω από δεκάδες χιλιάδες δολάρια και είναι ανεπαρκή σε κλίμακα για τη δημιουργία αναγνώρισης ομιλίας σε επίπεδο που οι άνθρωποι περιμένουν. Με την παροχή αυτού του νέου δημόσιου συνόλου δεδομένων,  το Mozilla Foundation θέλει να βοηθήσει να  ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων και καλύτερων συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας.  Επιπρόσθετα σκοπεύει να υποστηρίξει και άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά και να ανοίξει η τεχνολογία ομιλίας έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να εμπλακούν, να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους παίκτες.

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο για την αναγνώριση ομιλίας ανοιχτού κώδικα «Deep Speech» και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα Common Voice για τη δημιουργία καλύτερων προϊόντων αναγνώρισης ομιλίας, διαβάστε και το άρθρο του Reuben Morais από την  Machine Learning team του Mozilla με τίτλο “Journey to <10% Word Error Rate”. Παρέχει μια συναρπαστική περίληψη των προκλήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πρώτο μοντέλο αναγνώρισης ομιλίας ανοικτού κώδικα.

Φυσικά, το έργο Common Voice,   χρειάζετε ακόμα την βοήθεια όλων μας. Όσο περισσότερες ώρες ομιλίας δωρίσουμε, τόσο καλύτερο και αξιόπιστο θα είναι το έργο Common Voice.

Πηγή άρθρου: https://medium.com/

Το CoderDojo Nafpaktos γιορτάζει τα Χριστούγεννα με κώδικα Python και έλεγχο κυκλωμάτων σε Raspberry Pi το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στις 9:15 το πρωί.

Η νέα σειρά μαθημάτων είναι όπως πάντα ΔΩΡΕΑΝ, πραγματοποιείται, όπως και το πέρσι, στους χώρους του συνεργατικού χώρου POS4work (Γούναρη 69, Πάτρα) και απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 11 έως 16 ετών.

Τα εργαστήρια διαρκούν 2 ώρες, από τις 9:15 έως τις 11:15, και θα γίνονται κάθε δεύτερο Σάββατο στον συνεργατικό χώρο POS4work που υποστηρίζει την εκδήλωση και παρέχει χώρο και εξοπλισμό για την διεξαγωγή της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι να έχετε μαζί σας

 • Όρεξη για εξερεύνηση και δημιουργία.
 • Ένα μικρό μπουκάλι νερό.
 • Ένα laptop.
 • Σε περίπτωση που είστε από 13 ετών και κάτω, η παρουσία του γονέα σας είναι θεμιτή.

Σας περιμένουμε! — http://coderdojo.ekppanou.gr/

Raspberry Pi και παιχνίδι ταχύτητας αντίδρασης – μέρος 1ο

Raspberry pi και παιχνίδι ταχύτητας αντίδρασης – μέρος 2ο

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Paris Open Source Summit 2017,  διοργανώνει στις  6 Δεκεμβρίου 2017 μια σύνοδο με θέμα «Κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση: ανοικτές, αποτελεσματικές και καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες». Στόχος της συνόδου είναι να προβάλει και να συζητήσει μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λύσεων πληροφορικής σε ολόκληρη την ΕΕ .

Η σύνοδος θα αρχίσει με τον Georges Lobo από τη Μονάδα Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή του πλαισίου κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των λύσεων πληροφορικής. Το πλαίσιο, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2017, παρέχει δέκα γενικές και είκοσι οκτώ λεπτομερείς συστάσεις για τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης, κοινής χρήσης ή από κοινού ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής που πληρούν κοινές απαιτήσεις και βελτιώνουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο Stefano Gentile από τη Μονάδα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κοινού Κέντρου Έρευνας θα παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της e European Union Public Licence (EUPL 1.2) και τα οφέλη από τη χρήση της από τις δημόσιες διοικήσεις.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει  ένα πάνελ από  ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπους κορυφαίων οργανώσεων στον τομέα αυτό. Μεταξύ άλλων, η Sandra Chakroun, μηχανικός λογισμικού στο δημόσιο Incubator  της Γαλλίας, Beta.gouv.fr, η Tsvetanka Kirilova, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαλειτουργικότητας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Βουλγαρίας (SEGA) και η Patrice-Emmanuel Schmitz, νομικός σύμβουλος στο Open Source Observatory (OSOR)  θα συζητήσουν για το πώς η ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση ανοικτού λογισμικού και κοινών υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα συμβάλλει στην ανάπτυξη ανοικτών, αποδοτικών και πιο καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών.

tablet with open source software word cloud

Η Secretariat-General for Government Modernisation της Γαλλίας είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο ενίσχυσης της καινοτομίας των δημόσιων υπηρεσιών. Η Beta.gouv.fr και η ομάδα εργασίας για ανοικτά δεδομένα, η Etalab, χρησιμοποιούν μια ευκίνητη προσέγγιση για την άρση των φραγμών στη δημόσια διοίκηση και την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής με σύγχρονες μεθόδους, όπως τα δημόσιοι hackathon.

Η κρατική υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Βουλγαρίας (SEGA) δείχνει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολιτικές ΤΠΕ σε κεντρικό επίπεδο, για την ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών.

Σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού με ανοικτές πηγές

Πρόγραμμα

Εγγραφή

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu

Another catchup post, about my homebrew retro-computer projects. This started in 2016 when I made an extremely rudimentary, completely lacking in I/O capability, but extremely educational Z80 computer. I uploaded a video about it on youtube, while it was still on the breadboard stage, which demonstrated very clearly how the Z80 computer fetches and executes instructions by single-stepping the clock and inspecting the state of the data and address busses, as well as some important processor control signals at each step. Later I uploaded a short followup video to let it execute the program with a free-running clock. I also did a talk with the same demonstration at fosscomm 2016 with the final PCB version of this computer, but unfortunately there is no video of the event.

rudimentary Z80 8-bit computer

The next step was to make an improved homebrew computer, with proper I/O capabilities, which would be actually usable as a computer instead of just an educational demonstration. Initially I started designing an improved 8-bit computer based again on the Z80 processor, but soon I scrapped those plans and designed a 16-bit computer based on the Motorola 68000 processor instead.

The first video I uploaded about the 68k computer project was actually an attempt to familiarize myself with the processor by performing a similar single-stepping experiment again. This time I thought it would be fun to use a switches and LEDs panel similar to the old PDP or Altair interfaces to feed the processor with opcodes during the bus cycles. The video is somewhat long-winded, but I think if you skip the boring introduction, it’s also very educational, showing how to assemble a test program by hand, and how to coerce the 68k to single-step bus cycles while still keeping a continuously running clock, which is required for this processor to maintain its internal state.

I also uploaded a short followup progress report video shortly thereafter, with the computer constructed on a proper PCB, which shows the serial I/O interface and a bug in my initial design.

The computer works in this simple state, and I’m able to upload cross-compiled C programs through the serial port, and run them. It was a lot of fun reaching this stage, but then I got too lazy and didn’t even upload a proper demonstration video for that, or continue improving it for some time now.

homebrew 16bit motorola 68010 computer.

To make it more interesting, I made a test program for my 68k computer which calculates a koch snowflake fractal, and sends graphics commands to the serial terminal to draw it. Here’s a screenshot of xterm, which supports the vt330/vt340 ReGIS graphics commands.

My 68010 computer drew its first fractal


To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο παραγώγων στον κόσμο με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες CME ανακοίνωσε ότι πλέον έχει λάβει όλες τις άδειες από τις ρυθμιστικές αρχές με την διαπραγμάτευση του πρώτου παραγώγου μελλοντικής εκπλήρωσης για το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin να ξεκινάει και επίσημα στις 18 Δεκεμβρίου

“We are pleased to bring Bitcoin futures to market after working closely with the CFTC and market participants to design a regulated offering that will provide investors with transparency, price discovery, and risk transfer capabilities,”

“Though we have worked through a lengthy, comprehensive process with the CFTC to get to this point, we recognize bitcoin is a new, uncharted market that will continue to evolve, requiring continued collaboration with the Commission and our clients going forward.  At launch, our new Bitcoin futures contract will be subject to a variety of risk management tools, including an initial margin of 35 percent, position and intraday price limits, and a number of other risk and credit controls that CME Group offers on all of its products.”

Terry Duffy, CME Group Chairman and Chief Executive Officer-

Τα future θα διαπραγματεύονται βάση της τρέχουσας ισοτιμίας του Bitcoin που θα βασίζεται στα ανταλλακτήρια Bitstamp, GDAX, itBit και Kraken.

The post 18 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση του πρώτου Bitcoin future παράγωγου appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα bug που σχετίζεται με τις επιδόσεις, στους τελευταίους drivers της NVIDIA που προκαλεί μείωση της απόδοσης σε όλες όπως φαίνεται τις κάρτες γραφικών της NVIDIA στο Linux. Θα μου πείτε σιγά τα νέα με την NVIDIA και την σχέση του με το Linux. Εκεί που οι δύο ανταγωνιστές της (AMD και … Continue reading Η NVIDIA επιβεβαιώνει την ύπαρξη bug που ευθύνεται για τη μείωση απόδοσης στο Linux
Σήμερα θα δούμε ένα Tv Box ονόματι Scishion v88 4Κ το οποίο είναι ένα Android και η βασική του χρήση είναι η προβολή ταινιών και σειρών ενώ μπορεί κανείς να το έχει και ως Android παιχνιδομηχανή (στο ….περίπου) Πρόσφατα λοιπόν ήρθε στην κατοχή μου το Scishion v88 4Κ, το οποίο μου κίνησε την περιέργεια με … Continue reading Scishion v88 4Κ Tv Box review | Μέτρια έως σπάσιμο νεύρων

 Τρία χρόνια μετά το διεθνές συνέδριο «Η ψηφιακή αφήγηση σε εποχές κρίσης» στην Αθήνα (8-10/5/2014), όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψηφιακές ιστορίες από όλο τον κόσμο, καθώς και σχετικές θεωρητικές εισηγήσεις, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει, υπό την εποπτεία του Ομότιμου καθηγητή κ. Μιχάλη Μεϊμάρη, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017, προβολές ψηφιακών δημιουργιών φοιτητών και όχι μόνο.

 

Για τις ψηφιακές αυτές αφηγήσεις θα συζητήσουν σε θεματικά τραπέζια πρόσωπα από τον χώρο της Επικοινωνίας, της Παιδείας, της Τέχνης και της Υγείας: Βασίλης Βαφέας, Γιώργος Γκικαπέππας, Φραγκίσκος Καλαβάσης, Μαρία Κομνηνού, Δημήτρης Κυριαζής, Γιοβάνα Λόξα, Σταμάτης Μαλέλης, Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Χάρης Μωρίκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άννα Χρονάκη.

 

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 θα βρεθούμε λοιπόν, από τις 13:30 έως τις 17:30, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά οδός 48), για τη γνωριμία μας με νέους τρόπους επικοινωνίας, εκπαίδευσης και έκφρασης εμπειριών.

 

Πράγματι, στο πλαίσιο της προσπάθειας εφαρμογής των αρχών της Human[e]ducation (συμπεριληπτικός όρος που αναφέρεται στον στόχο, το μέσον και τη διαδικασία· μια παιδευτική διαδικασία που με τη βοήθεια της τεχνολογίας [e] αποσκοπεί στον άνθρωπο με “γνώθι σαυτόν”) στην τυπική, άτυπη και μη-τυπική εκπαίδευση, η εμπειρία συναρθρώνεται από βιωμένες ιστορίες εκφρασμένες με λέξεις, αγκαλιασμένες με ήχο και εικόνα, μέσα σε μια ομαδική συνήθως δυναμική. Γιατί οι ιστορίες αυτές, ως ψηφιακές ιστορίες πλέον -μια και με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί ο καθένας να διαχειριστεί εύκολα ψηφιακό περιεχόμενο προσθέτοντας εικόνα, βίντεο, μουσική, υπότιτλους και εφέ στη διήγησή του- ξεδιπλούμενες ενίοτε με το «δώρο της φωνής» του καθενός, μεταβολίζουν, ταξιδεύοντας απρόσκοπτα στον χώρο και τον χρόνο, πρώην άρρητα και υπόρρητα, επαναδιαπραγματεύονται το βίωμα και επαναπροσδιορίζουν την ιστορικότητα του υποκειμένου.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

By: by: WordPress Greek Community

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν από το WordCamp Athens 2017! Στις 09 του Δεκέμβρη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 17 ομιλητές θα μας κάνουν την τιμή να βρεθούν στη σκηνή του μεγαλύτερου τεχνολογικού event της χώρας και να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό σας ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμα ομιλιών του WordCamp Athens 2017.

Για ακόμα μία χρονιά η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας ήταν εντυπωσιακή, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Οι αιτήσεις για ομιλία ήταν συνολικά 68 και ήρθαν από 12 διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Καθώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε πολύ συγκεκριμένο αριθμό ομιλητών, η τελική επιλογή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την οργανωτική ομάδα. Νομίζουμε όμως ότι καταφέραμε να καλύψουμε μεγάλο εύρος θεμάτων για κάθε επίπεδο γνώσεων και κατηγορίας χρήστη, από τους αρχάριους μέχρι τους πιο έμπειρους.

Μεταξύ άλλων, θα ακούσουμε για development, design, ηλεκτρονικό εμπόριο, βελτιστοποίηση, debugging, νομικά θέματα, την κοινότητα του WordPress και πολλά άλλα!

Πηγή άρθρου: planet.ellak.gr     https://wpgreece.org

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot πραγματοποιείται στις 1&2 Δεκεμβρίου στο TEI Αθήνας, και περιλαμβάνει πάνω από 50 ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια για το Moodle.

Το Moodle είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Virtual learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 120 εκατομμύρια χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται και από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη πελατών.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η πρώτη ημέρα του  1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου MoodleMoot θα ξεκινήσει με την ομιλία του δημιουργού του Moodle, Martin Dougiamas και θα συνεχιστεί με ομιλίες από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και  παρουσιάσεις για τη χρήση του moodle σε μεγάλη κλίμακα  από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο, το E-twinning και την Κοινότητα εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Αιγαίου.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον (όπως αυτές του ΟΠΑΠ, και του Κωτσόβολου) σε μεγάλους οργανισμούς (όπως το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο),  καθώς και δεκάδες παρουσιάσεις για τη χρήση του Moodle στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και workshops σχετικά με ανάπτυξη εργαλείων για το Moodle.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ, όπως και μέσω του επίσημου Μoodlemoot app για  Android  και  iPhone.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε στο https://ellak.gr/moodlemootgr-register/.

 

Το πρόγραμμα της κύριας αίθουσας θα μεταδίδεται και μέσω webcasting από το http://webcast.teiath.gr/synedriako/ 

Δείτε την επίσημη σελίδα του MoodleMoot Greece .

Ακολουθήστε το MoodleMoot Greece στο Facebook και στο Twitter.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Μετά από πολύμηνη δικαστική διαμάχη του ανταλλακτήριου Coinbase με τις φορολογικές αρχές των Hνωμένων Πολιτείων το δικαστήριο της Καλιφόρνιας όπου είχε προσφύγει αποφάσισε ότι υποχρεούται να δώσει τα πλήρη στοιχεία των πελατών της που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές στην πλατφόρμα που η αξία τους υπερβαίνει τα 20.000 δολάρια μέσα σε ένα χρόνο.

Από την πλευρά της Coinbase σε σημερινή της ανάρτηση αναφέρει ότι αυτή η απόφαση αφορά μόνο 14.355 πελάτες της σε σύνολο 480.000 ατόμων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα της.

Ακόμα θεωρεί ότι είναι επιμέρους νίκη της σε αυτό το δικαστικό αγώνα το ότι κατόρθωσε και μείωσε τις απαιτήσεις των στοιχείων που είναι υποχρεωμένη να δώσει στις φορολογικές αρχές.

The post Η Coinbase καλείτε να δώσει τα στοιχεία 14,355 πελατών στις φορολογικές αρχές appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε διαδικτυακά μέσω των κοινοτήτων στα οποία είμαστε μέλη. Πρόσφατα μου δόθηκε η ευκαιρία να τον «ανακρίνω» για αυτό το περιβόητο project που ονομάζεται Yunit και το οποίο αποτελεί συνέχεια του Unity 8 στο Desktop. Πέραν του γεγονότος ότι το Unity 7, πολύ πιθανόν να συνεχιστεί από μέλη της κοινότητας, ένα άλλο … Continue reading Συνέντευξη με έναν από τους developer του project Yunit (fork του Unity 8)

Η Software Libre Society του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου στις 18:00, στην Αίθουσα 001 του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μια Raspberry Pi Project Day. Μία μέρα αφιερωμένη σε Project που μπορούμε όλοι μας να φτιάξουμε με ένα Raspberry Pi.


Ομιλίες:
Παντελής Σαράντος - Nextcloud Pi Workshop
Δημήτρης Ανδριτσάκης - Raspberry Pi Step 2 - Projects Trivia
Ανοιχτή συζήτηση και ιδέες.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Η πρώτη Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα (MediaandinformationLiteracy) θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2017. Πρόκειται για την πρώτη ανοιχτή και δημόσια οργανωμένη προσέγγιση στην προσπάθεια εξοικείωσης των Ελλήνων πολιτών με τους νέους τρόπους πρόσληψης και ερμηνείας κάθε είδους πληροφορίας και μηνύματος στα παραδοσιακά ή στα νέα ΜΜΕ, είτε εφημερίδες και τηλεοράσεις είτε ραδιόφωνο και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιούν 2 πάνελ συζητήσεων: στην Αθήνα, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, στις 6 μμ, στην αίθουσα διαλέξεων του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84, Πειραιώς 100, Τεχνόπολη, και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, 5-7 το απόγευμα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 5, στα οποία θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Εβδομάδας ανήκει στο MEDIA LITERACY INSTITUTE (MLI), στο JournalistsAboutJournalism (JAJ)καιστο PeaceJournalismLab (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Υποστηρίζεται επικοινωνιακά από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, την Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης (Fm100, TV100) και την ΕΣΗΕΜΘ.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες κάθε ηλικίας ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης τους δίνουν δύναμη και δικαιώματα, ότι έχουν τρόπους να διακρίνουν τα «fakenews» από τις αξιόπιστες ειδήσεις, ότι μπορούν να μάθουν να κρίνουν τα μηνύματα που διακινούνται σε ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα και ότι όλοι μπορούν να έχουν δημιουργική και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα (socialmedia) και, γενικώς, στον ψηφιακό κόσμο – ζητήματα που, στον 21ο αιώνα, αποκτούν κρίσιμη σημασία για την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής.

Ραδιοφωνικά σποτ σε πολλά δημοτικά ραδιόφωνα ανά την επικράτεια, σχετικές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο στο www.jaj.gr και στο www.medialiteracyinstitute.gr και στο site του 9.84 (http://www.athina984.gr), επεξηγηματικά βίντεο, ρεπορτάζ καθώς και πάνελ συζητήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι μερικές από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια της Ελληνικής Εβδομάδας για την Παιδεία στα Μέσα. Στις δράσεις συμμετέχουν το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε (Α.Π.Θ) και το Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων (Α.Π.Θ) (http://www.jour.auth.gr/?page_id=811)

Στο πάνελ της Αθήνας συμμετέχουν: ΣίσσυΑλωνιστιώτου – Δημοσιογράφος, Κώστας Γιαννακίδης – Δημοσιογράφος,Θεόδωρος Καρούνος – Αντιπρόεδρος ΕΛΛΑΚ – Ερευνητής ΕΜΠ, ΧαράλαμποςΤσέκερης – Ερευνητής ΕΚΚΕ, Στάθης Χαικάλης – Διευθυντής CommunicationEFFECT, Κωνσταντίνος Χαμπίδης – Chief Digital Officer στο Δήμο Αθηναίων, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου – Γνωσιοεπιστήμονας – Συγγραφέας. Συντονίζει η Μαρία Κοζάκου –Δημοσιογράφος, New Media Expert.

Στο πάνελ της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν: Σοφία Ασλανίδου -ΚαθηγήτριαΑνώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας, Αντιπρόεδρος ΔΕΠΘΕ, Ανδρέας Βέγλης- Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Σοφία Θεοδοσιάδου-Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ,Γιάννης Κοτσιφός- Διευθυντής ΕΣΗΕΜ-Θ, Γρηγόρης Πασχαλίδης- Αν. Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Περικλής Πολίτης- Αν. Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Νίκος. Παναγιώτου-Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Θωμάς Σιώμος-Δημοσιογράφος, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος- Αν. Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Φίλιος Στάγκος–Διευθυντής ΔΕΠΘΕ.

Σχετικά άρθρα:

Ψευδείς ειδήσεις (fake news): Το περίπλοκο πλαίσιο της παραπληροφόρησης

Πως να συμμετέχετε ενεργά στην αξιόπιστη ενημέρωση: Ελέγξτε την είδηση σε τρία απλά βήματα πριν την μοιραστείτε με τρίτους

Η παιδεία στα Mέσα (Media literacy) και το σχολικό πρόγραμμα σπουδών

Οι ψευδείς ειδήσεις υπονομεύουν το ανοιχτό διαδίκτυο

Τα bots πολιτικής προπαγάνδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απειλούν την δημοκρατία: Μια έρευνα του Oxford Internet Institute

Χακάροντας την Οικονομία του Ενδιαφέροντος: χειραγώγηση πληροφοριών και απόσπαση ενδιαφέροντος

Ιδιωτικά Προσωπικά Μέσα Ενημέρωσης: Γκέτο πληροφόρησης και δημοκρατία

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal το χρηματιστήριο τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών Nasdaq σκοπεύει να προσθέσει προς διαπραγμάτευση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 στην αγορά παραγώγων της NFX συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βασισμένα σε μια παγκόσμια μέση τιμή της ισοτιμίας του.

Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένετε να ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση συμβόλαιον μελλοντικής εκπλήρωσης στην μεγαλύτερη αγορά παραγώγων του κόσμου με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες CME.

 

The post Διαπραγμάτευση παράγωγα Bitcoin στο Nasdaq μέσα στο 2018 appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.