πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής ενός πρακτικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών, του DigCompSat (Digital Competence Self-Assessment Tool), παρουσιάζονται σε έκθεση που δημοσίευσε στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εργαλείο βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών (the European Digital Competence Framework for Citizens, DigComp εν συντομία) το οποίο προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση για την ψηφιακή ικανότητα του γενικού πληθυσμού (16 έως 65 ετών) και περιλαμβάνει  τα επίπεδα 1 έως 6 (βασικό, μεσαίο και προχωρημένο) που απευθύνονται στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Το εργαλείο σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να μετρήσει την ψηφιακή ικανότητα με βάση τα τρία δομικά στοιχεία (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) για κάθε μία από τις 5 βασικές διαστάσεις του DigComp:  Βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων, Επικοινωνία και συνεργασία, Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, Ασφάλεια, Επίλυση προβλημάτων. Το εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναστοχαστούν, λαμβάνοντας μια αξιόπιστη εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται η ψηφιακή τους ικανότητα τη δεδομένη στιγμή, ώστε να γνωρίζουν αν και πού χρειάζεται βελτίωση.

Το DigCompSat δοκιμάστηκε πιλοτικά σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, που αντιπροσωπεύουν τις τρεις κατηγορίες χωρών όπως ορίζονται από το ποσοστό των πολιτών με χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες με βάση τον Δείκτη Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2020 (2020 Digital Skills Index – DSI): την Ιρλανδία που βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την Ισπανία που βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο και τη Λετονία που βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο.

Η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε αυτές τις χώρες έδωσε αξιόπιστη ανατροφοδότηση για την ψηφιακή ικανότητα πολιτών σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ψηφιακή τους ικανότητα. Η ψυχομετρική και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο του DigCompSat  χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και εσωτερική συνέπεια (validity and internal consistency). Επιπλέον, είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, καθώς η σαφήνεια και η συντομία των 82 ερωτήσεων που περιλαμβάνει επέτρεψε στους συμμετέχοντες να το ολοκληρώσουν σε λιγότερο από 30 λεπτά, κατά μέσο όρο.

Το DigCompSat αποδείχθηκε αποτελεσματικό για τρεις βασικές λειτουργίες που δοκιμάστηκαν: να μετρήσει την ψηφιακή ικανότητα των συμμετεχόντων με βάση τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο αναστοχασμού (self-reflection), να αναδείξει τυχόν κενά που αυτοί έχουν στην ψηφιακή τους ικανότητα και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση (raise awareness).

Η έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών περιγράφει αναλυτικά την ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου. Τα παραρτήματα της έκθεσης παρουσιάζουν αναλυτικά τη στατιστική ανάλυση, τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, και την τελική και εμπεριστατωμένη μορφή του. Ένας μεγάλος αριθμός ειδικών και πολιτών πήρε μέρος σε μια σειρά διαβουλεύσεων και  ομάδες εστίασης (focus groups) συνεισφέροντας τόσο στον αρχικό σχεδιασμό όσο και στην πιλοτική εφαρμογή και προσαρμογή του εργαλείου ως την τελική του μορφή.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση του πλαισίου DigComp και έχει δημοσιεύσει μια ανοικτή πρόσκληση σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε μια κοινότητα πρακτικής ώστε να συνεισφέρουν ενεργά στην όλη διαδικασία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έχει προσκληθεί και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επικαιροποίησης του DigComp, συνεισφέροντας στη διάχυση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα.

Η αξιοποίηση του DigComp στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει από καιρό αναγνωρίσει τη σημασία της ανάπτυξης της καλλιέργειας της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών, καθώς η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί τον αποτελεί τον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Η χώρα βρίσκεται στην 23η θέση από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Δείκτη Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Source: Eurostat (2019) – Percentage of individuals, by digital skills level 

Μία από τις δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, που στοχεύει στο να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Η Ακαδημία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ένα καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση της ψηφιακής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών που βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο DigComp, έκδοση 2.1.

Όπως και το  DigCompSat, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ψηφιακής Ακαδημίας αναφέρεται στα τρία βασικά επίπεδα ικανότητας (βασικό, μεσαίο και προχωρημένο) και περιλαμβάνει 63 ερωτήσεις αναστοχασμού. Μία από τις καινοτομίες της Ψηφιακής Ακαδημίας είναι ότι δεν αρκείται στο να προσφέρει ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, αλλά και ότι παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα εξατομικευμένης πρότασης μαθημάτων, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης, που μπορούν να παρακολουθήσουν αν θέλουν να βελτιώσουν συγκεκριμένες περιοχές της ψηφιακής τους ικανότητας,.

Μέχρι σήμερα, τα 214 διαθέσιμα μαθήματα που προσφέρονται από 32 παρόχους αντιστοιχούν σε 1.800+ ώρες μάθησης και είναι οργανωμένα σε 30 ενότητες, ενώ εμπλουτίζονται διαρκώς μέσα από την ανοικτή πρόσκληση προσφοράς περιεχομένου.

Τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια και Εργαλεία για την Ψηφιακή Ικανότητα

O ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία από τις έξι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2019-2024 και η καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των Ευρωπαίων πολιτών κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας, όπως φαίνεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών (π.χ. Digital Education Action Plan 2021-2027 και η European Skills Agenda).

Αν και έχει σημειωθεί μια μικρή πρόοδος τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει ούτε τις βασικές ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για να συμμετέχει πλήρως και ισότιμα στην ψηφιακή εποχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει τρία θεωρητικά πλαίσια που ορίζουν την ψηφιακή ικανότητα

 1. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών (The European Digital Competence Framework for Citizens, (DigComp εν συντομία)
 2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu εν συντομία)
 3. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg εν συντομία)

Αυτά τα πλαίσια αναφοράς χρησιμοποιούνται ευρύτατα και προσαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και διάφορους σκοπούς (δείτε παραδείγματα εφαρμογής του DigComp εδώ).

Εκτός από τα θεωρητικά πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρακτικά εργαλεία αυτοαξιολόγησης για τους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Το εργαλείο για τα σχολεία (SELFIE for schools) είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο του 2018 σε 32 γλώσσες και ήδη έχει χρησιμοποιηθεί από 850,000 εκπαιδευτικούς και μαθητές σε 61 χώρες.

Το αντίστοιχο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς (SELFIE for teachers) δοκιμάζεται πιλοτικά σε τέσσερις  χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία και Λιθουανία) και αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φθινόπωρο του 2021.

Ενδεικτικές ερωτήσεις του DigCompSat

Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε ενδεικτικές ερωτήσεις, μια για κάθε περιοχή του DigComp, από το τελικό σετ των 82 ερωτήσεων.

Περιοχή 1 – Βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων  (Information and data literacy)
Ενδεικτική ερώτηση γνώσης για το μεσαίο επίπεδο: Γνωρίζω ότι διαφορετικές μηχανές αναζήτησης μπορεί να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης, επειδή επηρεάζονται από εμπορικούς σκοπούς (I know that different search engines may give different search results, because they are influenced by commercial factors).

Περιοχή 2 – Επικοινωνία και συνεργασία (Communication and collaboration)
Ενδεικτική ερώτηση δεξιότητας για το βασικό επίπεδο: Γνωρίζω πώς να υποβάλλω αίτηση για εργασία χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ. να συμπληρώσω μια φόρμα, να ανεβάσω το βιογραφικό μου και τη φωτογραφία μου) (I know how to apply for a job using a digital platform (e.g. fill in a form, upload my CV and photo).

Περιοχή 3 – Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Digital content creation)
Ενδεικτική ερώτηση γνώσης για το προχωρημένο επίπεδο: Γνωρίζω ότι ένα μέρος του ψηφιακού υλικού μπορεί νόμιμα να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανασκευαστεί (π.χ. ελεύθερα προσβάσιμο ή με άδειες χρήσης Creative Commons) (I am aware that some digital content can be reused and reworked legally (e.g. public domain or with Creative Commons licences).

Περιοχή 4 – Ασφάλεια (Safety)
Ενδεικτική ερώτηση στάσης για το προχωρημένο επίπεδο: Αναζητώ τρόπους όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να με βοηθήσουν να ζω και να καταναλώνω με πιο φιλικό στο περιβάλλον τρόπο (I seek out ways in which digital technologies could help me to live and consume in a more environmentally friendly way).

Περιοχή 5 – Επίλυση προβλημάτων(Problem solving)
Ενδεικτική ερώτηση δεξιότητας για το μεσαίο επίπεδο: Όταν αντιμετωπίζω ένα τεχνικό πρόβλημα, είμαι ικανός να βρω λύσεις στο διαδίκτυο (When I face a technical problem, I am able to find solutions on the Internet).

Κλίμακα απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων

 1. Δεν το γνωρίζω/δεν το έχει ακούσει ποτέ (I have no knowledge of this / I never heard of this)
 2. Έχω μια περιορισμένη κατανόηση για αυτό το θέμα/γνωστικό αντικείμενο, και χρειάζομαι περισσότερες επεξηγήσεις (I have only a limited understanding of this and need more explanations)
 3. Έχω μια καλή κατανόηση για αυτό το θέμα (I have a good understanding of this)
 4. Έχω πλήρη κατανόηση αυτού του θέματος/γνωστικού αντικειμένου και μπορώ να το εξηγήσω σε άλλους (I fully master this topic/issue and I could explain it to others)

Κλίμακα απαντήσεων στις ερωτήσεις δεξιοτήτων

 1. Δε γνωρίζω πώς να το κάνω (I don’t know how to do it)
 2. Μπορώ να το κάνω αν με βοηθήσουν (I can do it with help)
 3. Μπορώ να το κάνω μόνος/η (I can do it on my own)
 4. Μπορώ να το κάνω με αυτοπεποίθηση και, αν χρειάζεται, να υποστηρίζω/καθοδηγήσω άλλους (I can do it with confidence and, if needed, I can support/guide others)

Κλίμακα απαντήσεων στις ερωτήσεις στάσεων

 1. Καθόλου (Not at all)
 2. Όχι πολύ/πολύ λίγο (Not much / very little)
 3. Ναι / Ναι είμαι / Ναι μπορώ  (Yes / Yes I am /Yes I do)
 4. Πάρα πολύ (Very much)

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/25295

by: Cerebrux

Λόγω της πρόθεσης της Facebook για αλλαγή της πολιτικής απορρήτου στο WhatsApp, την τελευταία βδομάδα παρατηρήθηκε μαζική φυγή εκατομμυρίων χρηστών σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες όπως το Signal και το Telegram. Ποιες όμως είναι οι διαφορές τους, που προσέλκυσαν τόσο κόσμο;

Θα παρατηρήσατε, όσοι έχετε ήδη Signal, ότι την τελευταία εβδομάδα στις επαφές σας να εμφανίστηκαν φίλοι και γνωστοί που μέχρι πρότινος αγνοούσαν την ύπαρξή του. Το ίδιο θα είδατε και όσοι έχετε το Telegram. Αυτό έγινε λόγω του «πανικού» που δημιούργησαν οι προθέσεις της εταιρείας Facebook να αλλάξει τα δικαιώματα που έχει στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Επειδή όμως η φυγή ήταν τόσο μεγάλη, η Facebook αποφάσισε να καθυστερεί την αλλαγή της πολιτικής απορρήτου στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp για να σταματήσει την μετανάστευση των χρηστών στις ανταγωνιστικές υπηρεσίες όπως το Signal και το Telegram.

WhatsApp και Facebook

Το WhatsApp Messenger είναι μία κλειστού κώδικα εφαρμογή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, με υποστήριξη για αποστολή μηνυμάτων με εικόνες, βίντεο, ήχους και μηνύματα πολυμέσων. Η WhatsApp Inc ιδρύθηκε το 2009 από τους δύο βετεράνους της Yahoo!, Brian Acton και Jan Koum και η βάση της εταιρείας βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Το 2014 αγοράστηκε από την εταιρεία του Mark Zuckerberg με την «υπόσχεση», ότι τα δεδομένα των χρηστών τους θα διατηρηθούν ιδιωτικά και δεν θα κοινοποιηθούν στη νέα μητρική εταιρεία Facebook. Το 2016 το Whatsapp παραβίασε αυτήν την υπόσχεση και άρχισαν να μοιράζονται δεδομένα με το Facebook (είτε έχετε λογαριασμό είτε όχι), αν και επέτρεψαν στους χρήστες να εξαιρεθούν από τον διαμοιρασμό μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής.

Στις 5 Απριλίου 2016, το WhatsApp και η Open Whisper Systems (Signal) ανακοίνωσαν ότι είχαν ολοκληρώσει την προσθήκη κρυπτογράφησης end-to-end μέσω του πρωτοκόλλου Signal σε «κάθε μορφή επικοινωνίας» στο WhatsApp και ότι οι χρήστες θα μπορούσαν πλέον να επαληθεύουν τα κλειδιά κρυπτογράφησης του άλλου.

Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο

Φυσικά η Facebook υποστηρίζει ότι δεν «διαβάζει» τα μηνύματα στο WhatsApp (μόνο τα μετα-δεδομένα), και ότι η αλλαγή στην πολιτική απορρήτου είναι μικρής σημασίας. Δυστυχώς όμως για την εταιρεία Facebook, οι τελευταίες παραβιάσεις του απορρήτου των δεδομένων έχουν βλάψει τη φήμη της εταιρείας με αποτέλεσμα οι χρήστες να είναι δύσπιστοι απέναντι σε κάθε κίνηση της.

Χάρη όμως στους αυστηρότερους νόμους περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων οι αλλαγές στην πολιτική της δεν θα επηρεάσει τους χρήστες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αργότερα φέτος, όταν η Whatsapp μεταφέρει τα νομική δικαιοδοσία από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή στις ΗΠΑ, τώρα που δεν είναι πλέον μέρος της ΕΕ.

Όλο αυτό ωθεί τους περισσότερους να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για την επικοινωνία τους.

Τι προσωπικά δεδομένα έχουν οι μεγάλες εταιρείες για εσάς

Τι κοινό έχουν το Signal και το Telegram

Το Signal και το Telegram φημίζονται για την προστασία της ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Το Signal και το Telegram προσφέρουν εφαρμογές για Android, iOS, Windows, Linux, macOS. Οι δύο εφαρμογές είναι δωρεάν και ο αριθμός τηλεφώνου είναι το μόνο που χρειάζεστε για να εγγραφείτε και στα δύο. Μόλις εγγραφείτε θα σας εμφανίσει ποιοι από τις επαφές σας έχουν την εφαρμογή για να ξεκινήσετε την συνομιλία.

Τόσο το Signal όσο και το Telegram είναι εφαρμογές συνομιλίας με όλες τις τυπικές δυνατότητες, από μεταφορά αρχείων, φωτογραφιών και βίντεο έως φωνητικών και βιντεοκλήσεων. Παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων και ομαδικών βιντεοκλήσεων (μόνο Signal, σύντομα και το Telegram).

Όπως το Signal και στο Telegram μπορείτε να στείλετε μηνύματα που αυτοκαταστρέφονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.SignalTelegram

Ποιες οι διαφορές που έχουν το Signal και το Telegram

Το Signal χρησιμοποιεί το ανοιχτού κώδικα σύστημα Open Whisper System (που αναφερθήκαμε πιο πάνω) για αυτόματη κρυπτογράφηση όλων των συνομιλιών. Το Telegram χρησιμοποιεί ένα ιδιόκτητο κλειστού κώδικα σύστημα κρυπτογράφησης που ονομάζεται MTProto και δεν είναι ενεργό εξορισμού (θα πρέπει να επιλέξετε κρυπτογραφημένη/κρυφή συνομιλία).

Στο Signal τα κλειδιά κρυπτογράφησης δημιουργούνται και αποθηκεύονται στα τηλέφωνα και τους υπολογιστές των χρηστών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να πλαστογραφηθούν αφού θα ειδοποιηθείτε άμεσα εάν αλλάξει κάποιο από τα κλειδιά κρυπτογράφησης των επαφών σας (π.χ. αν κάποιε επαφή έχει αλλάξει συσκευή). Αντίθετα στο Telegram το προεπιλεγμένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων δεν είναι κρυπτογραφημένο από άκρο σε άκρο και οι συνομιλίες σας να είναι προσβάσιμες από το Telegram (με εξαίρεση την κρυφή συνομιλία).

Το Signal δεν αποθηκεύει και δεν συσχετίζει με εσάς τα μεταδεδομένα σας, δεν αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής, πληροφορίες για τους χρήστες της όπως αρχείο με τις επαφές, τις συνομιλίες, τις τοποθεσίες, το όνομα του προφίλ σας, το avatar, τις ομαδικές συνομιλίες ή ακόμα και τα ονόματα των ομάδων σας. Αντίθετα, το Telegram αντιγράφει τις επαφές σας στους διακομιστές του και δεν κρυπτογραφεί πλήρως όλα τα μεταδεδομένα.

Οι εφαρμογές που παρέχουν και τα δύο είναι ανοιχτού κώδικα, με μόνη διαφορά αυτή του Telegram, όπου ο κώδικας της εφαρμογής στους διακομιστές είναι κλειστού κώδικα.

Το Signal στο Android μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως default εφαρμογή SMS για να λαμβάνετε και να στέλνετε SMS αλλά και σε περίπτωση που η επαφή που επικοινωνείτε δεν έχει Signal. Αντίθετα το Telegram δεν παρέχει αυτή την δυνατότητα.

Το Telegram είναι πιο «social» εφαρμογή για chat, στα πρότυπα των IRC και Matrix που έχουμε και εμείς το Cerebrux και ενθαρρύνει την δημιουργία ομάδων, καναλιών επικοινωνίας και κοινοτήτων. Αντίθετα το Signal εξορισμού ακολουθεί την «παραδοσιακή» οδό της επικοινωνίας μόνο με τις επαφές που έχετε.

Στο Telegram μπορεί να επικοινωνήσει οποιοσδήποτε μαζί σας αρκεί να έχει το username σας ενώ αυτή η δυνατότητα είναι προαιρετική στο Signal και ονομάζεται Sealed messages. Αυτά τα μηνύματα από «μη επαφές» στα οποία δεν έχετε κοινοποιήσει τον αριθμό σας είναι μια επιλογή που κρύβει τη διεύθυνση IP σας και σας παρέχει την επιλογή των μηνυμάτων που καταστρέφονται πλήρως μετά από ένα καθορισμένο χρόνο.

Τέλος το Signal ανήκει σε έναν Μη κερδοσκοπικό οργανισμό και τα λειτουργικά της έξοδα καλύπτονται από δωρεές, χρηματοδοτήσεις και έργα που αναλαμβάνουν. Αντίθετα το Telegram ανήκει σε ιδιώτες, τους αδελφούς Nikolai και Pavel Durov. Προηγουμένως, τα αδέρφια είχαν ιδρύσει το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, το οποίο άφησαν το 2014 μετά την ανάληψη της από τους συμμάχους του προέδρου Πούτιν. Ο Durov πούλησε το εναπομένον μερίδιό του στη VK και έφυγε από τη Ρωσία μετά από αντίσταση στην κυβερνητική πίεση. Σύμφωνα με τον Durov, το Telegram δημιουργεί τη δική του πλατφόρμα διαφημίσεων. Ο Durov δήλωσε ότι οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται σε κανάλια του telegram και σύντομα θα ενσωματωθούν στη εφαρμογή. Η εταιρεία σκοπεύει να δημιουργήσει κεφάλαια με αυτόν τον τρόπο και να συνεχίσει να υποστηρίζει τις υπηρεσίες της στο άμεσο μέλλον.

Διαφορές WhatsApp Telegram Signal

Επίλογος

Η πρόθεση της Facebook να αλλάξει την πολιτική απορρήτου του WhatsApp, οδήγησε τον Elon Mask να κάνει το περίφημο tweet «Use Signal» με αποτέλεσμα την κοσμοσυρροή στην εφαρμογή Signal. Την ίδια στιγμή, οι συνθήκες στις ΗΠΑ, αλλά και λόγο και των γενικών «ban» που έριξαν οι μεγάλες εταιρείες στον απερχόμενο πρόεδρο, προκάλεσαν φυγή στο Telegram. Είναι πιθανόν, αν το Keybase δεν είχε πωληθεί στην Zoom, ένα μεγάλο μέρος των χρηστών να προτιμούσε την εν λόγο εφαρμογή.

Δεν γνωρίζω αν αυτή η «φυγή» θα παραμείνει ως έχει αλλά προσωπικά ελπίζω, ο κόσμος να μπορεί να λέει «όχι στην αλίευση προσωπικών δεδομένων» και να υποστηρίζει τις εφαρμογές που σέβονται αυτά τα δεδομένα.

Παραπομπές

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/, https://cerebrux.net/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Ο Craig Wright γνωστός για εξαπάτηση όταν το 2015 και 2016 με χαλκευμένα στοιχεία προσπάθησε να εξαπατήσει την Bitcoin κοινότητα ότι είναι αυτός ο δημιουργός του ψηφιακού νομίσματος επανέρχεται για άλλη μια φορά χρησιμοποιώντας απειλές τύπου patent troll προς όποιον κάνει host το white paper του Bitcoin, το έγγραφο που είχε αναρτηθεί το 2008 από τον Satoshi Nakamoto και που περιέγραφε την λειτουργία του ψηφιακού νομίσματος.

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του Craig Wright έστειλαν εξώδικα προς τα δύο ποιο δημοφιλή site που κάνουν host το κείμενο το Bitcoin.org και το site των developer του core κώδικα το Bitcoincore.org ώστε να αφαιρέσουν το κείμενο.

To όλο θέμα θα ήταν στα όρια της γελοιότητας αν το Bitcoincore site δεν είχε υποκύψει στις απειλές καθώς αφαίρεσε το έγγραφο ώστε να μην έχει νομικά μπλεξίματα.

Aντιθέτως το Bitcoin.org όχι μόνο άφησε το έγγραφο αλλά και έβγαλε μια δημόσια ανακοίνωση ότι δεν θα υποκύψει στις απειλές ενώ κάνει κριτική στην απόφαση των developer να αφαιρέσουν το κείμενο από το site τους.

Yesterday both Bitcoin.org and Bitcoincore.org received allegations of copyright infringement of the Bitcoin whitepaper by lawyers representing Craig Steven Wright. In this letter, they claim Craig owns the copyright to the paper, the Bitcoin name, and ownership of bitcoin.org. They also claim he is Satoshi Nakamoto, the pseudonymous creator of Bitcoin, and the original owner of bitcoin.org. Bitcoin.org and Bitcoincore.org were both asked to take down the whitepaper. We believe these claims are without merit, and refuse to do so.

Unfortunately, without consulting us, Bitcoin Core developers scrambled to remove the Bitcoin whitepaper from bitcoincore.org, in response to these allegations of copyright infringement, lending credence to these false claims. The Bitcoin Core website was modified to remove references to the whitepaper, their local copy of the whitepaper PDF was deleted, and with less than 2 hours of public review, this change was merged. By surrendering in this way, the Bitcoin Core project has lent ammunition to Bitcoin’s enemies, engaged in self-censorship, and compromised its integrity. This surrender will no doubt be weaponized to make new false claims, like that the Bitcoin Core developers “know” CSW to be Satoshi Nakamoto and this is why they acted in this way.

The Bitcoin whitepaper was included in the original Bitcoin project files with the project clearly published under the MIT license by Satoshi Nakamoto. We believe there is no doubt we have the legal right to host the Bitcoin whitepaper. Furthermore, Satoshi Nakamoto has a known PGP public key, therefore it is cryptographically possible for someone to verify themselves to be Satoshi Nakamoto. Unfortunately, Craig has been unable to do this.

We will continue hosting the Bitcoin whitepaper and won’t be silenced or intimidated. Others hosting the whitepaper should follow our lead in resisting these false allegations.

Σήμερα ο leading developer του core κώδικα μετά την μεγάλη αντίδραση της κοινότητας   έκανε και μια ανάρτηση το προσωπικό του Blog γενικά για την στάση του το project του κώδικα καθώς είναι ένας από τους παλιούς developer με τον ρόλο του όμως να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Και μόνο η είδηση πάντως της απειλής από τους δικηγόρους του Wright δημιούργησε ένα κύμα συμπαράστασης προς το Bitcoin.org ενώ εταιρείας και ανεξάρτητοι developer του Bitcoin που κάνουν και αυτοί host το white paper με αναρτήσεις τους δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να to διαθέτουν δημόσια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Craig Wright στρέφεται με μηνύσεις κατά μελών της κοινότητας του Bitcoin κανένας όμως δεν έχει υποκύψει μέχρι σήμερα στις απειλές του.

Hδη ο Craig Wright έχει μια πολύμηνη δικαστική μάχη στην Αμερική υποτίθεται για κάποια Bitcoin που είχε αφαιρέσει από συνεργάτη του που και σε αυτά η ύπαρξη τους από πολλούς αμφισβητείται ώς fraud με την ποινική διαδικασία να αποκαλύπτει όλο το σχέδιο εξαπάτησης του Craig Wright δημιουργώντας του σοβαρά νομικά προβλήματα. Mπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό του Wright σε αυτόν εδώ τον λογαριασμό στο twitter που παρακολουθεί το θέμα.

To bitcoin white paper μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

The post Ο faketoshi Craig Wright απειλεί με μηνύσεις όσους διαθέτουν δημόσια το Bitcoin white paper appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μια ακόμα επιμορφωτική δράση της Ομάδας Χρηστών Βικιπαίδειας.

Μετά από πρόσκληση της πληροφορικού Χριστίνας Ηλιούδη, ο Μάριος Μαγιολαδίτης πραγματοποίησε διάλεξη-συζήτηση σχετικά με τη Βικιπαίδεια και της αρχές λειτουργίας της σε μαθητές της Α’ Λυκείου του Γυμνασίου με Λ.Τ. Σκριπερού στην Κέρκυρα.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία συζήτησης και προβληματισμού για την επαληθευσιμότητα και τον έλεγχο της πληροφορίας.

Η προθεσμία εφαρμογής της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην ενιαία ψηφιακή αγορά είναι μόλις πέντε μήνες μπροστά μας. Στις 7 Ιουνίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να έχουν εφαρμόσει την ενημέρωση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ που εγκρίθηκαν το 2019. Με λιγότερο από μισό χρόνο να απομένει, φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι μόνο μια μικρή χούφτα κράτη μέλη θα καταφέρουν να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις μέχρι την προθεσμία.

Αν και ο προηγούμενος μήνας περιλάμβανε το διάλειμμα των διακοπών για τις γιορτές, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις. Αυτό περιελάμβανε το πρώτο κράτος μέλος που ολοκλήρωσε τη διαδικασία εφαρμογής (Ολλανδία) και το πρώτο κράτος μέλος που «πέταξε την πετσέτα» και ανακοίνωσε επίσημα ότι η διαδικασία εφαρμογής θα ολοκληρωθεί μόνο μετά την προθεσμία εφαρμογής (Δανία).

Αλλά πριν εξετάσουμε αυτές τις εξελίξεις με περισσότερες λεπτομέρειες, ας ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17. Δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 17 της Επιτροπής. Αρχικά αναμενόταν να παρουσιαστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν κατάφερε ακόμη να δημοσιεύσει τις απαντήσεις στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Περισσότερα κράτη μέλη δεσμεύονται να προστατεύσουν τα δικαιώματα των χρηστών

Χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν σταματήσει να περιμένουν και παρουσιάζουν τις ιδέες εφαρμογής τους για το άρθρο 17.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το αυστριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης κυκλοφόρησε μια πρώτη πρόταση για την εφαρμογή του άρθρου 17 μεταξύ των ενδιαφερομένων για ανατροφοδότηση. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένα βασικά στοιχεία των προηγούμενων γερμανικών προτάσεων (δικαίωμα άμεσης αμοιβής για δημιουργούς, δυνατότητα προ-επισήμανσης των uploads ως νόμιμων, ένα όριο που προστατεύει τις μικρές χρήσεις από τον αυτόματο αποκλεισμό και την ικανότητα των οργανώσεων χρηστών να ενεργούν ενάντια στη αυτόματη λογοκρισία) και ταιριάζει σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση:

Όταν ο Γερμανός νομοθέτης προτείνει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 σε χωριστό νόμο, η αυστριακή πρόταση θα ενσωματώσει τις διατάξεις στο σώμα της υφιστάμενης πράξης περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στη Γερμανία, η συζήτηση σχετικά με την πρόταση εφαρμογής συνεχίζεται: Φαινομενικά ως απάντηση στην πίεση των δικαιούχων των δικαιωμάτων και των πλατφορμών (που διοχετεύονται μέσω άλλων υπουργείων που ελέγχονται από το CDU), το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία της πρότασης εφαρμογής του: Σε μια νέα διαρροή της πρότασης (με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου) λείπει η αμφιλεγόμενη εξαίρεση «de minimis» που θα είχε νομιμοποιήσει τις χρήσεις έργων μικρότερων από 20 δευτερόλεπτα ήχου ή βίντεο ή 1000 χαρακτήρων κειμένου.

Ωστόσο, τα ίδια κατώτατα όρια αποτελούν πλέον μέρος ενός νέου μηχανισμού που προστατεύει τις «πιθανώς νόμιμες χρήσεις», εφόσον δεν υπερβαίνουν το 50% ενός πρωτότυπου έργου και συνδυάζουν το έργο με άλλο υλικό. Αν και είναι πολύ πιο αδύναμος από μια αυτόνομη εξαίρεση, αυτός ο μηχανισμός θα εξακολουθούσε να διασφαλίζει ότι πολλές μορφές δημιουργικής έκφρασης που ανέβηκε από τον χρήστη δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν αυτόματα.

Το επόμενο κράτος μέλος που παρουσίασε μια προσέγγιση διατήρησης των δικαιωμάτων των χρηστών στο άρθρο 17 ήταν η Φινλανδία: Στις 21 Δεκεμβρίου, το φινλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού διεξήγαγε διαδικτυακή δημόσια ακρόαση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το Υπουργείο περιέγραψε την πρότασή του για μια «διαδικασία αποκλεισμού» που διατηρεί τα δικαιώματα των χρηστών, η οποία αποκλίνει ουσιαστικά από την προσέγγιση που υποστηρίζει τις αυστριακές και γερμανικές προτάσεις και τις προτεινόμενες από την Επιτροπή οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 17: Αντί να περιορίζεται η χρήση των αυτοματοποιημένων φίλτρων για τον αποκλεισμό ενός υποσυνόλου μεταφορτώσεων όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παραβίασης της χρήσης, η φινλανδική πρόταση καταργεί τις απαιτήσεις σε πλατφόρμες για τον αυτόματο αποκλεισμό των αρχείων που ανεβάζουν οι χρήστες. Η πρόταση της Φινλανδίας βασίζεται στην υποχρεωτική χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης περιεχομένου από πλατφόρμες και την ταχεία ειδοποίηση των δικαιούχων των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε έργα για τα οποία οι δικαιούχοι έχουν παράσχει πλατφόρμες με πληροφορίες αναφοράς. Ωστόσο, απαιτεί από τις πλατφόρμες να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει ανεβεί, μόνο όταν οι δικαιούχοι τους έχουν υποβάλει ένα αιτιολογημένο αίτημα για αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου αρχείου. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την φραγή των αρχείων μέσω ενός ανεξάρτητου εναλλακτικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, απελευθερώνοντας εντελώς τις πλατφόρμες από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη νομιμότητα των μεμονωμένων αρχείων χρηστών (δείτε την πιο λεπτομερή αρχική ανάλυση εδώ).

Συνολικά, υπάρχουν τώρα τρεις χωριστές προτάσεις εφαρμογής που θα περιλαμβάνουν ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών στην εθνική νομοθεσία και οι οποίες δίνουν συγκεκριμένη μορφή στην απαίτηση του άρθρου 17 -παράγραφο 7 (και επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τον νομοθέτη της ΕΕ μπροστά στο CJEU) όπου οι νόμιμες χρήσεις θα πρέπει να προστατεύονται από τον αυτόματο αποκλεισμό και αφαίρεση. προστατεύεται από αυτοματοποιημένο αποκλεισμό και αφαίρεση.

Αν και καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχει υιοθετηθεί από τους εθνικούς νομοθέτες, δείχνουν  μια σαφή πορεία προς  εθνικές εφαρμογές που σέβονται τα δικαιώματα των χρηστών (και συνεπώς συμμορφώνονται με τις οδηγίες).

Άλλες εξελίξεις

Στην Ολλανδία, η τελική ψηφοφορία σχετικά με την εφαρμογή του νόμου πραγματοποιήθηκε στη Γερουσία (1ο τμήμα) στις 18 Δεκεμβρίου, η οποία ενέκρινε τον νέο νόμο σε μεγάλο βαθμό. Η Ολλανδία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που εφάρμοσε πλήρως την οδηγία , όταν ο νόμος  και μια συνοδευτική «μικρή βασιλική απόφαση» δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα. Η βασιλική απόφαση ορίζει ότι η πλειοψηφία του νόμου θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Ιουνίου. Η κύρια εξαίρεση είναι το άρθρο 16 της οδηγίας (το οποίο επαναφέρει την δυνατότητα των εκδοτών να λαμβάνουν ένα μέρος από τις ιδιωτικές εισφορές αντιγραφής) που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.

Ενώ η εφαρμογή του άρθρου 17 από την Ολλανδία είναι ως επί το πλείστον κυριολεκτική μεταφορά των διατάξεων που περιέχονται στην οδηγία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρέχει περαιτέρω κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17. Αυτή η διάταξη αφήνει περιθώριο για την ολλανδική εκτελεστική αρχή να συμμορφωθεί με την αναμενόμενη καθοδήγηση της Επιτροπής (και τη μελλοντική νομολογία του CJEU για την εφαρμογή του άρθρου 17) ότι οι νόμιμες χρήσεις πρέπει να προστατεύονται από αυτοματοποιημένο αποκλεισμό και κατάργηση.

Τέλος, η Δανία είναι το πρώτο κράτος μέλος που ανακοίνωσε επίσημα ότι τα περισσότερα μέρη της οδηγίας δεν θα εφαρμοστούν πριν από την προθεσμία. Τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει τα άρθρα 15 και 17 μόνο κατά τη διάρκεια αυτού του κοινοβουλευτικού έτους και η εφαρμογή της υπόλοιπης οδηγίας θα αρχίσει μόνο μετά το καλοκαίρι. Στις 18 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Πολιτισμού της Δανίας ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 15 και 17. Μια πρώτη ανάλυση της πρότασης εφαρμογής του άρθρου 17 αποκαλύπτει ότι το Υπουργείο Δανίας επέλεξε μια κυριολεκτική εφαρμογή της οδηγίας, αγνοώντας την ανάγκη να προστατεύσει τις νόμιμες χρήσεις από τον αυτόματο αποκλεισμό.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org

Τον προηγούμενο μήνα η Red Hat απογοήτευσε αρκετό κόσμο όταν ανακοίνωσε ότι σταματά το CentOS Linux και τη μετατροπή του σε κάτι άλλο, που θα λέγεται CentOS Stream αλλά δεν θα έχει σοβαρή υποστήριξη…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Το CentOS μας τελείωσε, αλλά το RHEL είναι πλέον δωρεάν (για έως 16 servers)! όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

Οι αξιολογήσεις του προγράμματος ISA² και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχόλια  όλων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία. Οι αξιολογήσεις, μαζί με μια εκτίμηση επιπτώσεων, θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας για τον δημόσιο τομέα φέτος.

Άν έχετε εμπειρία με λύσεις ISA², λύσεις Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) ή προτάσεις για μια νέα πολιτική διαλειτουργικότητας συμπληρώστε αυτήν τη  έρευνα που διενεργεί το CEPS για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρία μέρη που εστιάζονται στο ISA², το EIF και τη νέα πολιτική διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε ένα ή περισσότερα μέρη της έρευνας ανάλογα με την εμπειρία σας. Τα σχόλια για το ISA² και το EIF θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να κατανοήσουν τα οφέλη τους και να αντλήσουν διδάγματα για το μέλλον.

Σύντομα θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση, για να συγκεντρωθούν σχόλια από το ευρύτερο κοινό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική ιστοσελίδα  ή να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα στο interoperability@ext.ceps.eu.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

H μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στο κόσμο η BlackRock με επενδυτικά κεφάλια στα 8.7 τρις δολάρια προσθέτει τα Bitcoin future ως επιλογή στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.

Όπως είχε αναφέρει πριν ένα χρόνο σε τηλεοπτική συνέντευξη του ο Rick Rieder chief investment officer υπήρχε από τότε μεγάλη ζήτηση από τους πελάτες τους για τέτοια επενδυτικά προϊόντα.

Το Bloomberg αναφέρει ότι στην αίτηση που έκανε η εταιρεία στις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρετε σε future που προφανώς θα είναι μέσω της μοναδικής πλατφόρμας που διαπραγματεύετε παράγωγα βασισμένα στο Bitcoin της CME.

The post Η BlackRock προσθέτει Bitcoin futures το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα καταθέσει αίτηση να συμμετέχει και στο φετινό  πρόγραμμα Google Summer of Code 2021 ως mentor organization, και θα στηρίξει έργα ανοιχτού κώδικα…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου Κάλεσμα για προτάσεις έργων ανοικτού κώδικα στο Google Summer of Code 2021 όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

Tο Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για High Performance Computing (EuroCC@Greece), υλοποιείται από 5 φορείς (ΕΔΥΤΕ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ ΕΠΙΣΕΥ, και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα μοναδικό σημείο επαφής και συντονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες υπερυπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα.

Αποστολή του κέντρου θα είναι να συντονίζει όλες τις σχετικές ενέργειες από τους εμπλεκόμενους φορείς στη χώρα, αλλά και να παρέχει υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, συμβουλές για πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους, παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Το Κέντρο απευθύνεται σε Ερευνητές, Επιχειρήσεις και τον Δημόσιο Τομέα που αξιοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστικούς πόρους υψηλών επιδόσεων για την πραγματοποίηση έρευνας.

Το κέντρο θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου EuroCC (National Competence Centers in the framework of EuroHPC), το οποίο δημιουργεί ένα δίκτυο από Εθνικά Κέντρα Ικανοτήτων High Performance Computing σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, υπό την αιγίδα του EuroHPC Joint Undertaking, στο πλαίσιο του σχεδίου για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, παγκοσμίου κλάσης petascale και pre-exascale υποδομής supercomputing σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η επίσημη έναρξη του πανευρωπαϊκού έργου έγινε το Σεπτέμβριο του 2020 και η εκκίνηση της λειτουργίας του τοποθετείται στις αρχές του 2021.

Διαβάστε περισσότερα στο https://eurocc-greece.gr/

Λόγω της πρόθεσης της Facebook για αλλαγή της πολιτικής απορρήτου στο WhatsApp, την τελευταία βδομάδα παρατηρήθηκε μαζική φυγή εκατομμυρίων χρηστών σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες όπως το Signal και το Telegram. Ποιες όμως είναι οι διαφορές τους, που προσέλκυσαν τόσο κόσμο; Θα παρατηρήσατε, όσοι έχετε ήδη Signal, ότι την τελευταία εβδομάδα στις επαφές σας να εμφανίστηκαν φίλοι […]

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) δεν έχει την ίδια διείσδυση με την Εικονική Πραγματικότητα (VR) και υστερεί σοβαρά από την άποψη της ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα και της προσβασιμότητας. Απογοητευμένος από αυτή την κατάσταση, ο Arnaud Atchimon δημιούργησε το CheApR, ένα headset AR ανοιχτού κώδικα, χαμηλού κόστους που μπορεί να κατασκευάσει ο καθένας στο σπίτι και να το χρησιμοποιήσει ως πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη

Ο Arnaud εντυπωσιάστηκε από τα γυαλιά  Tilt Five AR, αλλά η τιμή αυτού του πρωτοποριακού υλικού είναι δυσπρόσιτη για τους περισσότερους ανθρώπους.

Αντ 'αυτού, σχεδίασε και δημιούργησε το δικό του σε ένα 3D εκτυπωμένο πλαίσιο , σε ESP32,  φτηνές LCD οθόνες και φακούς από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα ηλεκτρονικά τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω μέρος του πλαισίου, με τις οθόνες στραμμένες προς τα κάτω σε ένα ζευγάρι γωνιακών καθρεφτών, οι οποίοι αντανακλούν την εικόνα στους φακούς γυαλιών ηλίου και στα μάτια του χρήστη.

Ο Arnaud δοκίμασε έναν αριθμό διαφορετικών φακών και διαπίστωσε ότι ένας λεπτός φακός με ελαφριά καμπύλη λειτούργησε καλύτερα. Το ESP32 δεν εκτελεί πραγματικά το κύριο λογισμικό, απλώς χειρίζεται την εμφάνιση των εικόνων στις LCD. Οι εικόνες αποστέλλονται από έναν υπολογιστή που εκτελεί λογισμικό σε Processing. Εκτός από την απλή εμφάνιση εικόνων, το λογισμικό μπορεί επίσης να ενσωματώσει εισόδους από μια μονάδα MPU6050 IMU και ESP32 που είναι τοποθετημένη στα γυαλιά. Αυτό επιτρέπει στις εικόνες να αλλάζουν προοπτική καθώς κινούνται τα γυαλιά και να αναγνωρίζουν πρόσωπα και δείκτες AR στο περιβάλλον.

Δείτε περισσότερα για το CheApR εδώ

Όλα τα αρχεία σχεδίασης και το λογισμικό είναι διαθέσιμα στο GitHub.

Πηγή άρθρου: https://hackaday.com/

Τις προτάσεις του σε μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα υπόθεση που αφορά τη μεταφόρτωση από διομότιμο δίκτυο (peer-to-peer) αρχείου που περιέχει προστατευόμενο έργο, την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ισορροπίες με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, μία εταιρία κυπριακού δικαίου, δυνάμει συμβάσεων που έχει συνάψει με διάφορους παραγωγούς πορνογραφικών κινηματογραφικών ταινιών, εγκατεστημένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, διαθέτει άδειες για την παρουσίαση στο κοινό των ταινιών τους σε δίκτυα peer-to-peer και σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στο «έδαφος της Ευρώπης».

Η Telenet BVBA, καθώς και οι Proximus NV και Scarlet Belgium NV, είναι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Βέλγιο.

Στις 6 Ιουνίου 2019 η Mircom άσκησε ενώπιον του ondernemingsrechtbank Antwerpen (εμποροδικείου Αμβέρσας, Βέλγιο) αγωγή με αίτημα, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η Telenet να προσκομίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης των πελατών της των οποίων οι διαδικτυακές συνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή, μέσω δικτύου peer-to-peer, με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου BitTorrent, ταινιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Mircom.

Οι διαδικτυακές διευθύνσεις («διευθύνσεις IP») των εν λόγω συνδέσεων συνελέγησαν για λογαριασμό της Mircom από τη Media Protector GmbH, εταιρία γερμανικού δικαίου, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Η Telenet αντιτάσσεται στο αίτημα αυτό.

Το ondernemingsrechtbank Antwerpen (εμποροδικείο Αμβέρσας) επέτρεψε στις Proximus και Scarlet Belgium, κατά των οποίων έχουν επίσης ασκηθεί παρόμοιες αγωγές από τη Mircom, να παρέμβουν στην κύρια δίκη υπέρ της Telenet.

Το δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς το βάσιμο της αγωγής της Mircom:

Πρώτον, διερωτάται αν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των δικτύων peer-to-peer, οι χρήστες προβαίνουν σε παρουσίαση στο κοινό των έργων που ανταλλάσσουν μέσω των δικτύων αυτών.

Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο αμφιβάλλει κατά πόσον σε μια εταιρία όπως η Mircom μπορεί να χορηγηθεί η προστασία που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τον σεβασμό (την «επιβολή») των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθόσον η Mircom στην πραγματικότητα δεν εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει από τους παραγωγούς των ταινιών, αλλά περιορίζεται στο να αξιώνει αποζημίωση από τους φερόμενους ως παραβάτες. Η συμπεριφορά αυτή εμπίπτει σχεδόν απόλυτα στον ορισμό που δίνει η θεωρία στην έννοια «copyright troll».

Τέλος, τρίτον, το δικαστήριο αυτό αμφιβάλλει για τη νομιμότητα της συγκέντρωσης των διευθύνσεων IP των χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι φέρονται ότι αντάλλαξαν προστατευόμενα έργα σε δίκτυα peer-to-peer.

Ο γεν. εισαγγελέας, αφού προχώρησε σε μία εκτενή ανάλυση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου BitTorrent και των εμπλεκόμενων μερών (seeders, peers, leachers), κατέληξε, μεταξύ άλλων, στα εξής συμπεράσματα:

– Οι χρήστες των δικτύων peer-to-peer, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφόρτωσης από τους υπολογιστές τους τμημάτων των αρχείων που περιέχουν έργα προστατευόμενα με το δικαίωμα του δημιουργού, είτε κατά τη μεταφόρτωση των αρχείων αυτών είτε ανεξαρτήτως της μεταφόρτωσης αυτής, καθιστούν τα εν λόγω έργα προσιτά στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/29. Επομένως, θεωρεί ότι η διάθεση προς μεταφόρτωση στο πλαίσιο δικτύου (peer-to-peer) τμημάτων αρχείου που περιέχει προστατευόμενο έργο εμπίπτει στο δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό, ακόμη και πριν ο ίδιος ενδιαφερόμενος χρήστης μεταφορτώσει το σύνολο του εν λόγω αρχείου και χωρίς να είναι καθοριστική η επίγνωση εκ μέρους του χρήστη.

– Σε σχέση με τα copyrights trolls υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ, ο Γεν. Εισαγγελέας θεωρεί ότι φορέας ο οποίος, μολονότι έχει αποκτήσει ορισμένα δικαιώματα επί προστατευόμενων έργων, δεν τα εκμεταλλεύεται και περιορίζεται στο να αξιώνει αποζημίωση από εκείνους που προσβάλλουν τα δικαιώματα αυτά, δεν νομιμοποιείται να επικαλεστεί τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της οδηγίας 2004/48, εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο διαπιστώνει ότι η κτήση των δικαιωμάτων εκ μέρους του φορέα αυτού αποσκοπούσε αποκλειστικά να επιτύχει την ως άνω νομιμοποίηση.

– Σε σχέση με την προστασία δεδομένων με βάση τον ΓΚΠΔ/GDPR, ο Γεν. Εισαγγελέας προτείνει πως η καταχώριση των διευθύνσεων IP των προσώπων των οποίων οι συνδέσεις με το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή προστατευόμενων έργων μέσω διομότιμων δικτύων (peer-to-peer) συνιστά σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όταν η καταχώριση αυτή πραγματοποιείται προς επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, ιδίως προκειμένου να υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα γνωστοποίησης των ονομάτων των κατόχων διαδικτυακών συνδέσεων, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ.

Ευρύτερο πλαίσιο της προβληματικής

Το φαινόμενο της ανταλλαγής, μέσω «διομότιμων δικτύων» (peer-to-peer), έργων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, χωρίς την άδεια των δικαιούχων των δικαιωμάτων αυτών, αποτελεί για τους δημιουργούς και τον κλάδο του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας ένα από τα πλέον δισεπίλυτα προβλήματα που συνδέονται με το διαδίκτυο.

Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και κάθε χρόνο προξενεί ζημίες της τάξεως δισεκατομμυρίων. Η καταπολέμησή του είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα των δικτύων αυτών και λόγω της υποστήριξης που τυγχάνει από μέρος της κοινής γνώμης η ιδέα της δωρεάν πρόσβασης στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι διαρκώς ανακύπτουν νέα νομικά ζητήματα σχετικά με το φαινόμενο αυτό.

Το ΔΕΕ με την απόφαση της 14ης Ιουνίου 2017, Stichting Brein, C‑610/15, ήδη έκρινε ότι η διάθεση και η διαχείριση πλατφόρμας ανταλλαγής αρχείων στο διαδίκτυο, η οποία παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να εντοπίζουν έργα προστατευόμενα από το δικαίωμα του δημιουργού και να τα ανταλλάσσουν στο πλαίσιο δικτύου peer‑to‑peer, συνιστούν παρουσίαση των έργων αυτών στο κοινό, καθόσον τα έργα διατίθενται στο δίκτυο αυτό χωρίς τη συγκατάθεση των δικαιούχων του δικαιώματος του δημιουργού.

Εντούτοις, προβληματισμό δημιουργεί εξίσου ένα πολύ πιο θεμελιώδες ζήτημα, συγκεκριμένα το κατά πόσον προβαίνουν οι ίδιοι οι χρήστες ενός δικτύου peer-to-peer σε πράξεις παρουσίασης στο κοινό.

Μολονότι η καταφατική απάντηση φαίνεται εκ πρώτης όψεως προφανής, ωστόσο μπορεί τεχνηέντως να προβληθούν επιχειρήματα υπέρ του αντιθέτου, στηριζόμενα στις τεχνικές ιδιαιτερότητες της λειτουργίας των δικτύων αυτών. Τότε, χιλιάδες πρόσωπα θα είχαν πρόσβαση σε έργα χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο. Ως εκ τούτου, στην υπό κρίση υπόθεση το ΔΕΕ έχει την ευκαιρία να διευκρινίσει το σημείο αυτό.

Λόγω των νομικών αυτών δυσχερειών, ορισμένοι κάτοχοι του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων αποφάσισαν να “πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα” τους χρήστες των δικτύων peer-to-peer. Επιχειρήσεις ή εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία αποκτούν περιορισμένα δικαιώματα εκμετάλλευσης έργων, με μοναδικό σκοπό να μπορέσουν να αποκτήσουν διά της δικαστικής οδού τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χρηστών αυτών, αφού έχουν προηγουμένως εντοπίσει τις διευθύνσεις IP των συνδέσεών τους με το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αποστέλλονται στους εν λόγω χρήστες αιτήματα αποζημίωσης για τη ζημία που φέρεται ότι υπέστησαν οι επιχειρήσεις αυτές, υπό την απειλή άσκησης αγωγής. Ωστόσο, αντί να κινήσουν διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως προτείνουν εξώδικη επίλυση της διαφοράς με την καταβολή ενός ποσού το οποίο, μολονότι υπερβαίνει ενίοτε την πραγματική ζημία, υπολείπεται σαφώς των αποζημιώσεων που θα μπορούσαν να διεκδικηθούν δικαστικώς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έστω και αν ένα μέρος μόνον από τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται δεχθεί να πληρώσει, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν από τη δραστηριότητα αυτή έσοδα τα οποία ορισμένες φορές υπερβαίνουν εκείνα που θα προέρχονταν από τη νόμιμη εκμετάλλευση των έργων, έσοδα τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται με τους κατόχους των δικαιωμάτων επί των έργων αυτών.

Μολονότι η μέθοδος αυτή είναι τύποις νόμιμη, ωστόσο, καταλήγει στην εκμετάλλευση όχι των οικονομικών δικαιωμάτων του δημιουργού, αλλά των προσβολών των δικαιωμάτων αυτών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια πηγή εσόδων στηριζόμενη σε προσβολή του δικαιώματος. Το δικαίωμα του δημιουργού εκτρέπεται, συνεπώς, σε σχέση με τους σκοπούς του και γίνεται χρήση, ή και κατάχρησή του, για σκοπούς ξένους προς αυτό.

Μια επιχείρηση που ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεται συχνά από τη θεωρία ως «troll του δικαιώματος του δημιουργού» (copyright troll). Το νομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για τα copyright trolls, αλλά το φαινόμενο απαντάται επίσης σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υπό κρίση υπόθεση το Δικαστήριο καλείται να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει ή απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη μια τέτοια κατάχρηση, εφόσον αυτή αποδεικνύεται, κατά την εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων του συστήματος αυτού.

Η απάντηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σχέση μεταξύ, αφενός, της αναγκαίας δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και, αφετέρου, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ενδεχόμενων παραβατών.

Ιστορικό της υπόθεσης

Η Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited είναι εταιρία κυπριακού δικαίου. Δυνάμει συμβάσεων που έχει συνάψει με διάφορους παραγωγούς πορνογραφικών κινηματογραφικών ταινιών, εγκατεστημένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, διαθέτει άδειες για την παρουσίαση στο κοινό των ταινιών τους σε δίκτυα peer-to-peer και σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στο «έδαφος της Ευρώπης». Συν τοις άλλοις, οι συμβάσεις αυτές υποχρεώνουν τη Mircom να ερευνά τις πράξεις προσβολής των αποκλειστικών δικαιωμάτων των παραγωγών αυτών οι οποίες διαπράττονται σε δίκτυα peer‑to‑peer και σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων και να στρέφεται, ιδίω ονόματι, κατά των αυτουργών των ως άνω προσβολών, προκειμένου να της καταβάλλονται αποζημιώσεις, από τα ποσά των οποίων οφείλει να αποδίδει το 50 % στους εν λόγω παραγωγούς.

Η Telenet BVBA, καθώς και οι Proximus NV και Scarlet Belgium NV, είναι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Βέλγιο.

Στις 6 Ιουνίου 2019 η Mircom άσκησε ενώπιον του ondernemingsrechtbank Antwerpen (εμποροδικείου Αμβέρσας, Βέλγιο) αγωγή με αίτημα, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η Telenet να προσκομίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης των πελατών της των οποίων οι διαδικτυακές συνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή, μέσω δικτύου peer-to-peer, με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου BitTorrent, ταινιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Mircom. Οι διαδικτυακές διευθύνσεις («διευθύνσεις IP») των εν λόγω συνδέσεων συνελέγησαν για λογαριασμό της Mircom από τη Media Protector GmbH, εταιρία γερμανικού δικαίου, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Η Telenet αντιτάσσεται στο αίτημα αυτό.

Το αιτούν δικαστήριο επέτρεψε στις Proximus και Scarlet Belgium, κατά των οποίων έχουν επίσης ασκηθεί παρόμοιες αγωγές από τη Mircom, να παρέμβουν στην κύρια δίκη υπέρ της Telenet.

Το ondernemingsrechtbank Antwerpen (εμποροδικείο Αμβέρσας) διατηρεί αμφιβολίες ως προς το βάσιμο της αγωγής της Mircom. Πρώτον, διερωτάται αν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των δικτύων peer-to-peer, οι χρήστες προβαίνουν σε παρουσίαση στο κοινό των έργων που ανταλλάσσουν μέσω των δικτύων αυτών. Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο αμφιβάλλει κατά πόσον σε μια εταιρία όπως η Mircom μπορεί να χορηγηθεί η προστασία που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τον σεβασμό (την «επιβολή») των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθόσον η Mircom στην πραγματικότητα δεν εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει από τους παραγωγούς των ταινιών, αλλά περιορίζεται στο να αξιώνει αποζημίωση από τους φερόμενους ως παραβάτες. Η συμπεριφορά αυτή εμπίπτει σχεδόν απόλυτα στον ορισμό που δίνει η θεωρία στην έννοια «copyright troll». Τέλος, τρίτον, το δικαστήριο αυτό αμφιβάλλει για τη νομιμότητα της συγκέντρωσης των διευθύνσεων IP των χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι φέρονται ότι αντάλλαξαν προστατευόμενα έργα σε δίκτυα peer-to-peer.

Προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ

Με τις δημοσιευθείσες προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας ΔΕΕ Maciej Szpunar κατέληξε ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει την έννοια ότι εμπίπτει στο δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό, η διάθεση προς μεταφόρτωση στο πλαίσιο διομότιμου δικτύου (peer-to-peer) τμημάτων αρχείου που περιέχει προστατευόμενο έργο, τούτο δε ακόμη και πριν ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος χρήστης μεταφορτώσει το σύνολο του εν λόγω αρχείου και χωρίς να είναι καθοριστική η επίγνωση εκ μέρους του χρήστη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον γεν. εισαγγελέα, το άρθρο 4, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει την έννοια ότι φορέας ο οποίος, μολονότι έχει αποκτήσει ορισμένα δικαιώματα επί προστατευόμενων έργων, δεν τα εκμεταλλεύεται, αλλά περιορίζεται στο να αξιώνει αποζημίωση από εκείνους που προσβάλλουν τα δικαιώματα αυτά, δεν νομιμοποιείται να επικαλεστεί τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται στο κεφάλαιο II της οδηγίας αυτής, εφόσον το εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει ότι η κτήση των δικαιωμάτων εκ μέρους του φορέα αυτού αποσκοπούσε αποκλειστικά να επιτύχει την ως άνω νομιμοποίηση. Η οδηγία 2004/48/ΕΚ δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη αλλ’ ούτε και τα εμποδίζει να αναγνωρίσουν, στην εσωτερική τους νομοθεσία, ότι νομιμοποιείται συναφώς ο εκδοχέας απαιτήσεων που συνδέονται με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ακόμα, ο γενικός εισαγγελέας διαπίστωσε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγραφος 2, αυτής, έχει την έννοια ότι τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας αυτής, αν διαπιστώνουν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της διαφοράς, ότι το αίτημα παροχής πληροφοριών είναι αδικαιολόγητο ή είναι καταχρηστικό.

Τέλος, κατά τον γεν. εισαγγελέα, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), έχει την έννοια ότι συνιστά σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η καταχώριση των διευθύνσεων IP των προσώπων των οποίων οι συνδέσεις με το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή προστατευόμενων έργων μέσω διομότιμων δικτύων (peer-to-peer) όταν η καταχώριση αυτή πραγματοποιείται προς επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, ιδίως προκειμένου να υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα γνωστοποίησης των ονομάτων των κατόχων διαδικτυακών συνδέσεων, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ.

Γίνεται υπόμνηση ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο Δικαστήριο, με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο CURIA

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
17/01/2021 – 07/02/2021
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 9, 10&11
18/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: EUandU
18/01/2021 – 22/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: Laracon EU
18/01/2021 – 22/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: The Online PHP Conference 2021
18/01/2021 – 19/01/2021
16:00 – 23:00
#Online event: jChampions Conference
18/01/2021
19:00 – 21:00
#Online event: Cloud App Modernization – From Migration to Value
19/01/2021
16:00 – 20:00
#Online event: The power of open data: improving experiences for operators and public transport riders
20/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: WeAreDevelopers Live – Java Day
20/01/2021
20:00 – 21:00
#Online event: [Handy C++ Tutorials] The MQTT Publisher & Subscriber
21/01/2021
18:00 – 20:00
#Online event: «The World of Immersive Technologies»
21/01/2021
18:00 – 19:30
#Online event: 54th Athens Agile Meetup
23/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: Kernel Miniconf
23/01/2021 – 25/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: linux.conf.au
23/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: Linux.conf.au Systems Administration Miniconf
23/01/2021 – 24/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: MiniDebConf India

Η πόλη είναι ένα τεράστιο και περίπλοκο οικοσύστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανεβάζει αυτό το οικοσύστημα στον εικονικό τομέα. Ωστόσο, χωρίς δομή, αυτή η τεράστια ποσότητα δεδομένων είναι άχρηστη. Ο Context Broker  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility (CEF), βοηθά στη μετατροπή των ανεπεξέργαστων δεδομένων σε αναλύσιμες πληροφορίες.

Στο συνέδριο FIWARE Smart Cities, «Προς μια βιώσιμη ενιαία αγορά λύσεων έξυπνων πόλεων» τον Νοέμβριο του 2020, ο Joao Rodrigues Frade, επικεφαλής του τομέα για τα ψηφιακά δομικά στοιχεία στο τμήμα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DIGIT) μίλησε για το πώς παρέχει η Επιτροπή τα εργαλεία για να γίνουν έξυπνες οι πόλεις.

Κοινά προβλήματα και κοινές λύσεις

Ο κ. Frade εξήγησε το κίνητρο για την παροχή κοινών και επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων από την Επιτροπή. Οι πόλεις, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, «έχουν κοινά προβλήματα» στη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Σημείωσε, «πιθανότατα μπορούμε να πάρουμε κοινές λύσεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δομικά στοιχεία για να χτίσουμε τις μελλοντικές δημόσιες υπηρεσίες μας και να τις βάλουμε στο διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο. Εμείς, ως Επιτροπή, θέλουμε να προωθήσουμε έναν κοινό τρόπο επίλυσης προβλημάτων και να το επιλύσουμε με κοινά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα είναι συνεκτικό και συνεπές.»  Μπορείτε να ακούσετε τον κ. Frade να συζητά τα δομικά στοιχεία του podcast «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις» εδώ.

Το Context Broker είναι ένα σύνολο εργαλείων που βοηθούν οργανισμούς – όπως τρέχουσες ή αναδυόμενες έξυπνες πόλεις – να κατανοήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν. Συγκεντρώνει διαφορετικά σύνολα δεδομένων και το συγκεντρώνει σε ενοποιημένα και αναλύσιμα δεδομένα που μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους. Υπό αυτήν την έννοια, το Context Broker βοηθά τις δημόσιες διοικήσεις να αναλύσουν τα σιλό δεδομένων, όχι μόνο εντός της πόλης, αλλά και μεταξύ των πόλεων. Υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή του Once Only Principle , συνδέοντας σύνολα δεδομένων, δημιουργώντας διαλειτουργικές υπηρεσίες που ζητούν από τους πολίτες μόνο μία φορά για τα δεδομένα τους και τα μοιράζονται μεταξύ υπηρεσιών (ακόμη και διασυνοριακά, σε σχέση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ).

Επαναχρησιμοποιήσιμο και διαλειτουργικό

Η διαλειτουργικότητα διασφαλίζεται με βάση ένα αποδεκτό ευρωπαϊκό πρότυπο, το πρότυπο NGSI-LD, καθορίζοντας ένα ανοιχτό API για διαχείριση πληροφοριών περιβάλλοντος. Έτσι, το Context Broker είναι μια λύση που προσφέρεται για επαναχρησιμοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, όπως είπε ο κ. Frade κατά τη διάρκεια του συνεδρίου FIWARE Smart Cities, «τα δομικά στοιχεία δεν είναι μόνο λογισμικό. Είναι βασικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες ο καθένας μπορεί να εξετάσει, να δημιουργήσει μια λύση ή να αγοράσει από την αγορά μια λύση που συμμορφώνεται με το ίδιο πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή και ως εκ τούτου καθίσταται διαλειτουργική.» Δομικά στοιχεία όπως τα πρότυπα πακέτων Context Broker και τεχνικές προδιαγραφές μαζί με υπηρεσίες (όπως δοκιμή συμμόρφωσης) για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων ψηφιακών λύσεων που μπορούν να λειτουργούν.

Οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Context Broker με τρεις τρόπους:

Εκείνοι που επαναχρησιμοποιούν το CEF Context Broker έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το τελευταίο πρότυπο NGSI-LD, υποστηρίζοντας επίσης το NGSIv2, διασφαλίζοντας ότι οι υπάρχουσες εφαρμογές που βασίζονται στο NGSIv2 μπορούν να εκτελεστούν χωρίς προβλήματα.

Με το έργο που επιτελείται μέσω του CEF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη διασύνδεση πολυάριθμων στρατηγικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Context Broker είναι μέρος των MIMs (ελάχιστοι μηχανισμοί διαλειτουργικότητας). Τα δομικά στοιχεία της CEF αποσκοπούν επίσης στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για το data governance και των χώρων δεδομένων και βοηθούν τις επιχειρήσεις, τα έργα και τις διοικήσεις να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-19.

Το CEF Context Broker είναι μία από τις λύσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημόσιες διοικήσεις και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Είναι μέρος ενός καταλόγου δομικών στοιχείων που διασυνδέουν τα διάσπαρτα εθνικά τοπία πληροφορικής της Ευρώπης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα σε ότι αφορά την διαχείριση δεδομένων είναι η επεξεργασία του μεγάλου όγκου διαθέσιμων πληροφοριών. Ειδικότερα, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης, στην σύγχρονη εποχή τα Μεγάλα Δεδομένα τείνουν να θεωρούνται απλώς δεδομέν Συνεπώς, το πρόβλημα διαχείρισης των Μεγάλων Δεδομένων δεν συνίσταται πλέον στην επεξεργασία αλλά, στις υφιστάμενες ... Read more

Στις 15 Ιανουαρίου η Wikipedia έκλεισε 20 χρόνια από την ίδρυσή της και την πρώτη επεξεργασία. Τα γενέθλια της Βικιπαίδειας είναι πάντα μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε, και κάθε χρόνο, γύρω από τις 15 Ιανουαρίου και τις επόμενες ημέρες, οι οπαδοί της Wikipedia οργανώνουν τα δικά τους πάρτι στις δικές τους κοινότητες για να συζητήσουν για τη Wikipedia και να κόψουν τούρτες.🍰 Στις τυπικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι συντάκτες της Wikipedia να μοιράζονται αυτό που έκαναν στη Wikipedia πέρυσι, να προτείνουν και να μοιράζονται πληροφορίες στη Βικιπαίδεια τον επόμενο χρόνο, εκπαίδευση Βικιπαίδειας για νεοεισερχόμενους και κοινωνικοποίηση. Βεβαίως, η πανδημία COVID-19 δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο δια ζώσης εορτασμό όπως παλιότερα, αλλά ήταν δυνατός ο διαδικτυακός εορτασμός με τηλεδιάσκεψη.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, δεκαεπτά μέλη της ελληνικής κοινότητας Βικιπαίδειας έκαναν την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το 2021. Η συνάντηση συντονίστηκε από τον Μάριο Μαγιολαδίτη, μέλος της Ομάδας Χρηστών της Κοινότητας του Wikimedia Ελλάδος.

απεικόνιση από τηλεδιάσκεψη με μέλη της ελληνικής Βικιπαίδειας

Στο κλίμα του εορταστικού χαρακτήρα της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης μια μικρή τούρτα! 🎂 Στην συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα στην κοινότητα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε πολλά θέματα.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως τι έχουν αποκομίσει τα μέλη της Ελληνικής Βικιπαίδειας από την μικρή ή μεγάλη ενασχόληση τους με το εγχείρημα, τα πρότυπα πληροφοριών και διάφορες τεχνικές παράμετροί τους, όπως η υπερβολική παρουσία τεκμηρίωσης στα πρότυπα πληροφοριών σε αρκετά λήμματα ενώ το υπόλοιπο λήμμα δεν περιείχε παραπομπές (ή ελάχιστες παραπομπές), η ανάγκη εκπροσώπησης όλων των θέσεων των εμπλεκομένων μερών σε λήμματα, αλλά και οι μαραθώνιοι λημματογράφησης.

Το ενδιαφέρον των μελών ήταν έντονο σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης με τους χρήστες να ανταλλάσουν απόψεις και να συνομιλούν μέχρι το τέλος της. Ως αποτέλεσμα, συμφωνήθηκε η ανανέωση του διαδικτυακού ραντεβού της κοινότητας

Θ. Καρούνος-Π. Στεφανέας: Η Wikipedia έκλεισε 20 χρόνια παρουσίας στο Διαδίκτυο

Η ανάγκη του ανθρώπου για έναν συστηματοποιημένο και προσβάσιμο σε όλους τρόπο οργάνωσης του «συνόλου» της γνώσης προϋπήρχε της ψηφιακής εποχής. Τον 18ο αιώνα, οι εγκυκλοπαιδιστές ήταν από τα σημαντικότερα ρεύματα του γαλλικού Διαφωτισμού, με προεξάρχοντες τους Ντενίς Ντιντερό και Ζαν Λε Ρον ντ’ Αλαμπέρτ (φωτ. EPA).

Δεν υπάρχει ενεργός χρήστης του Διαδικτύου που να μην έχει ανατρέξει κάποια στιγμή σε αυτήν, ενώ σε διαδικτυακές αναζητήσεις τα λήμματά της είναι συνήθως στις πρώτες πέντε θέσεις. Η Wikipedia πέραν της χρηστικότητάς της έχει δική της ιστορία και φιλοσοφία, διότι εκτός από δημοφιλής διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια έχει προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο αξιοποίησης του Διαδικτύου με κεντρικό άξονα το δημόσιο ψηφιακό όφελος. 

Το όραμα των ιδρυτών της, το 2001, ήταν να δημιουργηθεί μια παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια σε όλες τις γλώσσες με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε χρήστη. Στόχος δεν ήταν το κέρδος, αλλά το κοινόχρηστο αγαθό. Έτσι, το όλο εγχείρημα βασίζεται στην ενεργοποίηση και αυτο-οργάνωση των συντακτών-εθελοντών της. Είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημά της, κάθε λίγα λεπτά ανεβαίνει ένα καινούργιο λήμμα ή διορθώνεται ένα παλιότερο, ενώ δισεκατομμύρια είναι οι μηνιαίες αναγνώσεις σε πάνω από διακόσιες γλώσσες. Έχει δημιουργηθεί έτσι ένας τεχνολογικός κολοσσός, με την τεχνική του υποδομή να βασίζεται αποκλειστικά σε ανοικτό λογισμικό. Η διαχείριση της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας γίνεται από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Wikimedia και στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές.

Η ανάγκη του ανθρώπου για έναν συστηματοποιημένο και προσβάσιμο σε όλους τρόπο οργάνωσης του «συνόλου» της γνώσης προϋπήρχε της ψηφιακής εποχής. Η λέξη εγκυκλοπαίδεια έχει αρχαιοελληνική προέλευση από τη φράση εγκύκλιος παιδεία, δηλαδή από την εκ κύκλω προσφερόμενη διδασκαλία. Η περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας φτιάχτηκε από τον Πτολεμαίο τον Α΄ ύστερα από παρότρυνση του Δημητρίου Φαληρέα, μαθητή του Αριστοτέλη, και είχε ως κεντρικό της στόχο την οργάνωση και διάσωση όλης της μέχρι τότε γνώσης του αρχαίου κόσμου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Λατίνος Πλίβιος ο πρεσβύτερος τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν συνέγραψε την πρώτη εγκυκλοπαίδεια για τον φυσικό κόσμο (Naturalis Historia). 

Πολλούς αιώνες μετά, τον 18ο αιώνα, οι εγκυκλοπαιδιστές ήταν από τα σημαντικότερα ρεύματα του γαλλικού Διαφωτισμού με προεξάρχοντες τους Ντενίς Ντιντερό και Ζαν Λε Ρον ντ’ Αλαμπέρτ. Η εγκυκλοπαίδεια Britannica (1768 – ) θεωρείται η πιο ακαδημαϊκά αξιόπιστη εγκυκλοπαίδεια. Στην Ελλάδα είχαν εκδοθεί τον 20ό αιώνα σημαντικές εγκυκλοπαίδειες (Ηλιος, Πυρσός, Ελευθερουδάκη, Πάπυρος κ.ά.).

Tα λήμματα της Wikipedia θεωρούνται δημόσια ψηφιακά αγαθά του 21ου αιώνα. Δυνητικά κάθε χρήστης μπορεί να προτείνει τη συγγραφή ενός λήμματος ή τη βελτίωση ενός ήδη υπάρχοντος. Περισσότερα από πενήντα πέντε εκατομμύρια άρθρα σε εκατοντάδες γλώσσες έχουν γραφεί, διορθωθεί και έχουν ελεγχθεί για την ορθότητά τους από χιλιάδες εθελοντές σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην αγγλική έχουν γραφτεί πάνω από έξι εκατομμύρια άρθρα, κάτι που σε έντυπη μορφή ξεπερνά τους δύο χιλιάδες οκτακόσιους τόμους. Το ότι η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια λειτουργεί χωρίς επίσημες επιτροπές κρίσης και αξιολόγησης των λημμάτων και οι εθελοντές χρησιμοποιούν υλικό από τρίτες πηγές που δεν ήταν σε κάποιες περιπτώσεις ακριβείς, είχε δημιουργήσει πολλές επιφυλάξεις για το κύρος και την ποιότητα του περιεχομένου της. Με τα χρόνια, όμως, η εικόνα αυτή έχει αντιστραφεί, με τα λήμματα της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας να βελτιώνονται σε κύρος και εγκυρότητα. Έρευνες έδειξαν ότι σε κάποιες από τις πιο ώριμες εκδοχές της Wikipedia ο μέσος χρόνος διόρθωσης ενός λάθους (από άλλο συντάκτη της ίδιας κοινότητας) είναι λίγα λεπτά – κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα προγράμματα ανοικτού λογισμικού. Έμπειροι συντάκτες έχουν αφιερώσει πολλές ώρες από τη ζωή τους στη βελτίωση της ποιότητας της εγκυκλοπαίδειας με ανιδιοτέλεια και πολλή έρευνα. Βεβαίως, δεν λείπουν και κάποια φαινόμενα κλειστότητας, όπου παλαιότεροι συντάκτες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε καινούργια λήμματα με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση νέων συντακτών.

Χαρακτηριστικό της βελτιωμένης εγκυρότητας της Wikipedia είναι ότι, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ίδρυμα Wikimedia ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για την COVID-19. Κοινός σκοπός τους είναι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων μέσω επιστημονικά έγκυρων γνώσεων, με τη Wikipedia να παίζει κομβικό ρόλο.

Στην ελληνική γλώσσα, η Wikipedia έχει αξιόλογη παρουσία και διαθέτει σήμερα πάνω από 186.000 λήμματα και 1.150 συντάκτες. Αν λάβει κανείς υπόψη το εύρος του ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου ελληνικού ενδιαφέροντος, το μέγεθός της είναι μικρό και χρειάζεται επέκταση. Ένας φιλόδοξος στόχος θα μπορούσε να είναι ο πενταπλασιασμός των λημμάτων την ερχόμενη πενταετία με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή άρθρου: kathimerini.gr

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Νέα έκδοση για τον ποιο δημοφιλή κώδικα του Bitcoin το Bitcoin Core 0.21.0 με σημαντικότερη αλλαγή να είναι η προσθήκη του κώδικα για την νέα μεγάλη αναβάθμιση του Bitcoin τον κώδικα του Schnorr/Taproot που θα φέρει μεγαλύτερη ανωνυμία στις συναλλαγές καθώς και θα απελευθερώσει και άλλο χώρο από τα block. Ο κώδικας αυτός απλά έχει γίνει τμήμα του Bitcoin core κώδικα ενώ αργότερα θα περάσει και o κώδικας για την ενεργοποίηση της αναβάθμισης.

Άλλες αλλαγές είναι η υποστήριξη τoυ Tor V3, η βελτίωση διαμοιρασμού των συναλλαγών και των νέων block από τα node του δικτύου καθώς και η αλλαγή στο τρόπο ομαδοποίησης των συναλλαγών στο bitcoin core wallet.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αλλαγές το σχετικό άρθρο του Bitcoin Magazine. 

 

The post Nέα έκδοση για το Core κώδικα του Bitcoin 0.21.0 appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Tο Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, κάνουν ανοιχτή πρόσκληση σε μαθήτριες και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα: Δηλώστε συμμετοχή στον πιο hi-tech διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακών έργων, «χακάρετε» τη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή και διεκδικήστε χρηματικά έπαθλα και εξοπλισμό για το σχολείο σας.

Νέες τεχνολογίες, γρίφοι και σύμβολα σε έναν multimedia διαγωνισμό που εμπνέεται από τον σπουδαιότερο χάρτη της προεπαναστατικής περιόδου, προσκαλώντας ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό έργο.

Μπείτε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του διαγωνισμού και βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας AR ή VR εφαρμογή, ένα 3D video game ή μία ψηφιακή αφήγηση με αφορμή τη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή.

Κατάθεση προτάσεων Α΄ Φάσης Διαγωνισμού από 15.01.2021 έως 01.02.2021.

Μάθετε περισσότερα για τον διαγωνισμό εδώ

Της Αρετής Μαρκοπούλου , στο Barcelona metropolis

Η πανδημία του COVID-19 εξαπλώθηκε ταχύτερα σε πυκνές αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές. Σχεδιάζοντας το διάγραμμα της συμπεριφοράς του ιού και της εξάπλωσής του στις πόλεις, συνειδητοποιούμε ότι, εκτός από μια κρίση υγείας, αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι επίσης μια κρίση σχεδιασμού όσον αφορά τον τρόπο που σχεδιάσαμε και χτίσαμε τις πόλεις και τα σπίτια μας.
Η πανδημική κρίση που έχει ανατρέψει τον κόσμο είναι πολύ περισσότερο από μια κρίση υγείας. Οι πολυσύχναστες πόλεις, η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και η αύξηση των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της εσωτερικής ρύπανσης ήταν οι βασικές αιτίες πίσω από την εκθετική ανάπτυξη του νέου ιού. Η πανδημίαCOVID-19 έχει ταξιδέψει τόσο γρήγορα όσο τα καταναλωτικά μας προϊόντα μετακινούνται από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Και εξαπλώθηκε ταχύτερα σε πυκνές πόλεις, οδηγώντας σε υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές.

© Raquel Marín

Η δέσμευση για φυσικά και οργανικά υλικά
Η υψηλή πυκνότητα των πόλεων και η αναζήτηση των υψηλότερων δυνατών κερδών από ακίνητα, που έχουν προτεραιότητα έναντι της ποιότητας του χώρου, έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού «άρρωστων» και πυκνοκατοικημένων κτιρίων. Τα νοικοκυριά, τα σπίτια και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα που δεν έχουν επαρκή προσανατολισμό, έκθεση στον ήλιο και φυσικό εξαερισμό, προκαλούν ένα πρόσθετο αποτέλεσμα στον ιό: την επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανθρώπων λόγω του περιορισμού και της απομόνωσης σε πλήρως εσωτερικά και μικροσκοπικά σπίτια. Σήμερα, αυτοί οι τύποι κτιρίων έχουν γίνει ο κανόνας στις πόλεις, οι οποίες φαίνεται επίσης σχεδιασμένες για να αναγκάσουν τους πολίτες τους (ή προϊόντα) να επενδύσουν μεγάλο χρονικό διάστημα στην επίτευξη του προορισμού τους, είτε μέσω δημόσιων είτε ιδιωτικών μεταφορών.
Σχεδιάζοντας το διάγραμμα της συμπεριφοράς του ιού και της εξάπλωσής του στις πόλεις, συνειδητοποιούμε ότι, εκτός από μια κρίση υγείας, αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι επίσης μια κρίση σχεδιασμού. Τα απρόβλεπτα προβλήματα υγείας και κοινωνίας που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα και οι πρόσθετες (πιθανώς πιο σοβαρές) κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια και μετά την αποκατάσταση της υγείας μας προτρέπουν να επανεξετάσουμε και να αναδιαρθρώσουμε πολλές από τις σχεδιαστικές παραδόσεις κτιρίων και την ίδια την πόλη, καθώς και τα θεμέλια στα οποία λειτουργούν τις τελευταίες δεκαετίες. Η επανεξέταση του σχεδιασμού συνδυάζοντάς την με την πολυεπιστημονική επιστήμη για να δώσει προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής των πολιτών είναι ένας ισχυρός τρόπος για την καινοτομία της αρχιτεκτονικής και, ως εκ τούτου, δημιουργεί μια αλλαγή και θετικό αντίκτυπο στο δομημένο περιβάλλον και την κοινωνία που την κατοικεί.
Η τρέχουσα πανδημία μάς έδειξε ότι η εξάρτηση από εξωτερικά συστήματα δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε ανθεκτική. Το δομημένο περιβάλλον πρέπει να είναι πιο αυτόνομο στην παραγωγή των πόρων που χρειάζεται.


Βιολογία και φύση ως πρότυπο
Μαθαίνοντας από τη (συνθετική) βιολογία και από την ίδια τη φύση, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μπορεί να καινοτομεί επαναπροσδιορίζοντας το δομημένο περιβάλλον και τις πόλεις ως ζώντες οργανισμούς. Oργανισμοί που μπορούν να φιλτράρουν τον αέρα, αυτορυθμίζουν τη θερμοκρασία τους ή παρέχουν υψηλά επίπεδα οξυγόνου και ποιοτικό αερισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως περίπου επτά εκατομμύρια θάνατοι ανά έτος οφείλονται στις κοινές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των νοικοκυριών και του περιβάλλοντος, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός καλείται να επαναπροσδιορίσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της πόλης και να δημιουργήσει μια θετική αλλαγή, όχι μόνο στην χωρική ποιότητα αλλά επίσης στη φυσική ευημερία των κατοίκων τους.
Υπάρχουν περισσότερες βιολογικές λειτουργίες που μπορούμε να προσθέσουμε στο δομημένο περιβάλλον μας, όπως η παραγωγή πόρων σε ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων κόμβων. Τα κτίρια και οι πόλεις μπορούν να γίνουν fractals υπερ-συνδεδεμένων κυττάρων, ικανά να παράγουν και να παρέχουν πόρους τοπικά, όπως τρόφιμα ή ενέργεια, και να τα κατανέμουν μεταξύ των κυττάρων. Η τρέχουσα πανδημία μάς έδειξε ότι η εξάρτηση από εξωτερικά συστήματα δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε ανθεκτική. Το δομημένο περιβάλλον πρέπει να είναι πιο αυτόνομο στην παραγωγή των πόρων που χρειάζεται και πιο έξυπνο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα «υποπροϊόντα» του, όπως τα απόβλητα. Η φύση, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει την έννοια «απόβλητα». όλα τα προϊόντα γίνονται πόροι έτσι ώστε ένα άλλο σύστημα να μπορεί να λειτουργεί και να ζει. Το παραγωγικό δομημένο περιβάλλον γίνεται έτσι ένα ζωντανό σύστημα που λειτουργεί σε κυκλικό μεταβολισμό,


Η δέσμευση για φυσικά και οργανικά υλικά
Δεδομένου του γεγονότος ότι τα κτίριά μας σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι πομποί CO 2 και καταναλωτές ενέργειας και ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι η μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων στον κόσμο, η αρχιτεκτονική καλείται να επαναπροσδιορίσει τον μεταβολισμό των κτιρίων και των πόλεων. Μαθαίνοντας από την επιστήμη των υλικών, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία υγιέστερων εσωτερικών χώρων αποφεύγοντας πλαστικά, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην κατασκευή εσωτερικών χώρων. Νέες ή ανανεωμένες βιολογικές, φυσικές και οργανικές ενώσεις (συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, της βιομάζας, των κεραμικών και ορισμένων τύπων ξύλου) μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου και να μειώσουν τις αναπνευστικές ασθένειες ενώ συμβάλλουν στην παθητική ψύξη και θέρμανση, μειώνοντας έτσι την ανάγκη αύξησης των ερμητικά σφραγισμένων εσωτερικών χώρων που , με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση των ακάρεων σκόνης.
Αντί για συνθετικά υλικά υψηλής κατασκευής, πρέπει να επιμείνουμε σε ένα νέο πρότυπο για δομικά υλικά που προέρχονται από φυσικούς πόρους ή δημιουργούνται από ροές οργανικών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε νέους πόρους για τη δημιουργία προϊόντων μηχανικής για κατασκευές και αρχιτεκτονική που συμβάλλουν σε μια νέα αλυσίδα αξίας όπου τα απόβλητα ή το οργανικό περιεχόμενο είναι οι κύριοι πόροι. Πρέπει επίσης να δώσουμε περισσότερη προσοχή στους ντόπιους τεχνίτες ή τις κοινότητες κατασκευαστών και κατασκευαστών που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ποικιλίας τύπων και τεχνικών DIY («κάντε το μόνοι σας») για την παραγωγή νέων ανακυκλωμένων ή φυσικών και βιολογικών ενώσεων. Ενισχυμένο από την κουλτούρα ανοιχτού κώδικα και το Διαδίκτυο, άτομα και τοπικές κοινότητες μπορούν να προσαρμόσουν αυτές τις νέες βιβλιοθήκες υλικών για να φτιάξουν τα δικά τους καταφύγια «κυκλικών» προϊόντων.
Σε μια γρήγορη ψηφιακή κοινωνία, τα δεδομένα που συλλέγονται από δισεκατομμύρια συσκευές και τα ψηφιακά δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι το πιο πολύτιμο καύσιμο για τη λειτουργία των μηχανών βιώσιμου σχεδιασμού.


Αλγόριθμοι και συλλογική νοημοσύνη, εργαλεία σχεδιασμού
Τέλος, μπορούμε να μάθουμε από την επιστήμη των δεδομένων και τις κοινωνικές επιστήμες. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αστική ανάλυση μπορούν να ενσωματώσουν στατιστικά μοντέλα και αλγόριθμους για την πρόβλεψη φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων επιδημιών ή φυσικών καταστροφών, μεταξύ άλλων. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων, οι τεχνολογίες αισθητήρων και οι εφαρμογές για κινητά έχουν καταστεί ουσιαστικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης για την παρακολούθηση, την πρόβλεψη και την πρόληψη των επιδημιών ιών. Και μπορούν επίσης να αποτρέψουν άλλες κρίσεις, όπως η κλιματική κρίση. Σε μια γρήγορη ψηφιακή κοινωνία, τα δεδομένα που συλλέγονται από δισεκατομμύρια συσκευές και τα ψηφιακά δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι το πιο πολύτιμο καύσιμο για τη λειτουργία των μηχανών βιώσιμου σχεδιασμού.
Αλλά υπάρχουν περισσότερα να μάθουμε αν παρατηρούμε και αναλύουμε την ευφυΐα που ενσωματώνεται στις αποδιοργανωμένες αποφάσεις των χρηστών στο δομημένο περιβάλλον μας. Με την επικάλυψη ποσοτικοποιημένων δεδομένων με ποιοτικά δεδομένα που σχετίζονται με τις επιθυμίες των ανθρώπων, μπορούμε να σχεδιάσουμε λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών για το μελλοντικό μας αστικό περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε σε μοντέλα συλλογικής νοημοσύνης που υπερβαίνουν τη γνωστική ή την τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνδυασμός μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και ευφυΐας πλήθους ανοίγει μοναδικές ευκαιρίες για ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και συν-δημιουργία, και οδηγεί σε προσαρμοστικό σχεδιασμό σε πραγματικό χρόνο που βοηθά τόσο τους ανθρώπους όσο και τις στρατηγικές ανθεκτικότητας στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Ο σχεδιασμός και ο σχεδιασμός πρέπει να θέσουν τις σωστές ερωτήσεις για να επιφέρουν ριζικές θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που ζούμε και αλληλεπιδρούμε.
Τώρα καλούμαστε να αλλάξουμε την έννοια της υλοποίησης, της διαχείρισης και της κατασκευής του δομημένου μας περιβάλλοντος. Η έννοια των «ανθεκτικών και καταναλώσιμων κτιρίων και πόλεων» πρέπει να δώσει τη θέση σε χτισμένους χώρους που παράγουν, διαχειρίζονται και επαναχρησιμοποιούν ή μεταμορφώνουν πόρους και που λειτουργούν σε συμβίωση με τους χρήστες και το περιβάλλον τους. Καλούμαστε επίσης να ερμηνεύσουμε την τρέχουσα κρίση υγείας ως κρίση σχεδιασμού, με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην καρδιά του δομημένου περιβάλλοντος και των πόλεών μας. Σήμερα, οι πόλεις και τα κτίρια που σχεδιάζουμε και χτίζουμε διαμορφώνουν τους πολίτες και την κοινωνία μας. Αντί να εξερευνούμε μόνο στρατηγικές και τεχνολογίες για την πρόβλεψη εστιών ή για την παρακολούθηση της κοινωνίας, ο σχεδιασμός μπορεί να αναζητά την καινοτομία, θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις για να επιφέρουν ριζικό θετικό αντίκτυπο στον τρόπο που ζούμε και αλληλεπιδρούμε σήμερα.
Ο σχεδιασμός και οι πολυεπιστημονικές τεχνολογίες καθίστανται συνεπώς σύμμαχοι σε μια άνευ προηγουμένου μάχη για την αποκατάσταση των επιπτώσεων του αντίκτυπου της κατασκευής μας σε έναν κόσμο που με τη σειρά του αλλάζει με ρυθμούς που δεν είχαμε  φανταστεί ποτέ πριν.

References

 • Jacobs, J., The Death and Life of Great American Cities. Vintage, New York, 1992 (originally published in 1961). Spanish edition: Muerte y vida de las grandes ciudades. Capital Swing, 2011.
 • Surowiecki, J., The Wisdom of Crowds. Anchor, New York, 2005. Spanish edition: Cien mejor que uno. Urano, 2005.
 • Markopoulou A., Yuan P., “Design Integration: Global Technological Advancement and Local Culture” in Sheil B., Ramsgaard Thomsen M., Tamke M and Hanna S. (eds.) Design Transactions: Rethinking Information Modelling for a New Material Age. UCL Press, London, 2020 (pp. 92-98).
 • McDonough, W. and Braungart, M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press, New York, 2002. Spanish edition: Cradle to cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas de la cuna a la cuna. McGraw-Hill, 2005.
 • Pauli, G., The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Paradigm Publications, Taos, 2010. Spanish edition: La economía azul / The Blue Economy: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos. Tusquets, 2011.
 • Armstrong R., Soft Living Architecture, An Alternative View of Bio-informed Practice, Bloomsbury Visual Arts, London, 2018.
 • Gausa, M., Markopoulou, A., Vivaldi, J., Black Ecologies. Actar Publishers, Barcelona, 2020.

Digital resources

 • Ellen MacArthur Foundation 2012, “Towards the Circular Economy: an economic and business rationale for an accelerated transition” in Journal of Industrial Ecology, Isla de Wight, consulted on 4 February 2020, .
 • Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings, Official Journal of the European Union, Spanish version consulted on 4 February 2020.

Πηγή άρθρου: https://www.citybranding.gr

by: Cerebrux

Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ανοιχτό πηγαίο κώδικα (ένας όρος πληροφορικής) ενώ έχουμε να κάνουμε με όρους μοριακής βιολογίας όπως το mRNA, DNA, ιό, Covid-19 και εμβόλια; Κι όμως μπορούμε.

Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή, τι είναι «πληροφορία«; Πως την ορίζουμε ο καθένας μας ; Πως την ερμηνεύουμε;

Ετυμολογικά αποτελείται από τις λέξεις «φέρω» και «πλήρης». Στην αγγλική ο όρος είναι information, δάνειο του 15ου αιώνα από τη λατινική λέξη informare που σημαίνει «δίνω μορφή». Επομένως πληροφορία είναι οποιουδήποτε τύπου μοτίβο (pattern, σχηματισμός, μέθοδος) που επηρεάζει με προκαθορισμένο τρόπο το σχηματισμό ή το μετασχηματισμό άλλων μοτίβων ή και του ιδίου.

Η θεωρία πληροφορίας, που είναι τμήμα των εφαρμοσμένων μαθηματικών και ασχολείται με την ποσοτικοποίηση της πληροφορίας αποτελεί συνδετικό κρίκο των μαθηματικών, της στατιστικής, της επιστήμης των υπολογιστών, της φυσικής, της νευρολογίας και της ηλεκτρικής εφαρμοσμένης μηχανικής.

Ο τομέας αυτός μας παρέχει εργαλεία και θεωρητικά μοντέλα με τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε, ποσοτικοποιήσουμε και να καθορίσουμε τις ιδιότητες ενός συστήματος.

Σε αυτήν, ένα σύστημα είναι μία σύνθετη πληροφοριακή δομή, στο οποίο το πληροφοριακό περιεχόμενο μπορεί δυνητικά να εκφράζεται υλικά και χωρικά και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή είναι ικανό να δέχεται δευτερεύον πληροφοριακό περιεχόμενο ως είσοδο (input), να το επεξεργάζεται και να αποβάλλει το πληροφοριακό αποτέλεσμα της επεξεργασίας ξανά στο περιβάλλον ως έξοδο (output). Επίσης ένα σύστημα μπορεί να περιέχει ως δομικούς λίθους υποσυστήματα, δηλαδή χαμηλότερης περιπλοκότητας συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δίνοντας ως αποτέλεσμα το αρχικό, υψηλότερης δομικής περιπλοκότητας σύστημα.

Αν δεν έχετε μπερδευτεί ακόμα, τότε τα παραπάνω θα σας θυμίζουν κάτι… σωστά ; Ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, τον επαγγελματικό ή και επιστημονικό προσανατολισμό σας, η παραπάνω περιγραφή της πληροφορίας, των συστημάτων, των εισόδων-εξόδων, ύλη, χώρος κλπ θα σας θυμίζει, κύτταρα, όργανα, χημικές αντιδράσεις, μαθηματικά μοντέλα, συσκευές, κυκλώματα, λογισμικά κ.α.

Ο γενετικός κώδικας με όρους ψηφιακού κώδικα

Το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού (Covid-19) είναι ένα υγρό στοιχείο (σύστημα) που εγχέεται μέσω μιας βελόνας στο χέρι μας. Πώς τώρα από αυτό το «υγρό» καταλήγουμε να μιλήσουμε για κάποιον «κώδικα»;

Για να το κατανοήσουμε θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάληψη στην βιολογία και την πληροφορική:

 • Τα ψηφιακά συστήματα δουλεύουν με 1 και 0. Αυτές οι δύο τιμές συνήθως ερμηνεύονται ως δυαδικά ψηφία ή bit πληροφορίας από τα αρχικά των λέξεων BInary digiT, που κυριολεκτικά σημαίνει και «μικροσκοπικό τμήμα, κομματάκι». Το bit είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας (που αναλύσαμε πάνω) στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Τηλεπικοινωνίες. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως δυφίο (κατά τον ΕΛΟΤ) από τη σύντμηση των λέξεων ΔΥαδικό ψηΦΙΟ (όρος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου στη βιβλιογραφία). Αν το δούμε από την σκοπιά της φυσικής, οι τιμές 0 και 1 υλοποιούνται στο υλικό ως καταστάσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας ενός τρανζίστορ(1 περνάει ηλ. ρεύμα – 0 δεν περνάει ηλ. ρεύμα). Στους υπολογιστές χρησιμοποιούμε συνήθως τα bit σε ομάδες των 8, 16, 32, 64, 128 κ.λπ., δηλαδή δυνάμεις του 2. Μια «λέξη» 8 δυαδικών ψηφίων – bits αντιστοιχεί σε ένα μπάιτ (byte) π.χ. όταν ο υπολογιστής βλέπει 01000001 σας εμφανίζει το γράμμα Α. Άρα ό,τι διαβάζετε στην οθόνη σας αυτή την στιγμή, πληκτρολογείτε, σκρολάρετε, πατάτε κουμπιά, κλπ ανταποκρίνονται σε συνδυασμούς του 1 και 0, σε συνδυασμούς δηλαδή από bytes – ήτοι πληροφορία.
 • Τα βιολογικά συστήματα δουλεύουν με A, C, G και U / T (Adenine, Cytosine, Guanine, και Uracil/Thymine) τα οποία ονομάζονται βάσεις. Αυτά ενώνονται με διαφορετικούς συνδυασμούς μεταξύ τους και δημιουργούν μια αλυσίδα γονιδίων η οποία αν είναι δίκλωνη ονομάζεται DNA ενώ αν είναι μονόκλωνη ονομάζεται RNA. Οι 4 βάσεις (A, C, G, U/T) συνδυάζονται ανά τρεις δηλαδή σε ένα κωδικόνιο [π.χ. ACG GTT κλπ] οπότε προκύπτουν 64 διαφορετικοί συνδυασμοί. Άρα το κωδικόνιο είναι μία τριπλέτα βάσεων της αλυσίδας του γονιδίου, η οποία κωδικοποιεί ένα αμινοξύ.

 • Στην πληροφορική, όπως είπαμε ομαδοποιούμε 8 bits σε ένα byte και το byte είναι η τυπική μονάδα πληροφορίας που υποβάλλεται σε επεξεργασία. Η φύση ομαδοποιεί 3 βάσεις σε ένα κωδικόνιο και αυτό το κωδικόνιο είναι η τυπική της μονάδα επεξεργασίας.
 • Ποιο συγκεκριμένα η «γλώσσα» του DNA μπορεί να εκφραστεί ψηφιακά, αλλά δεν είναι δυαδική (binary). Ενώ λοιπόν η δυαδική κωδικοποίηση έχει τα 0 και 1 για να κωδικοποιήσει μια πληροφορία, το DNA όπως είπαμε έχει 4 θέσεις, T, C, G και A. Έτσι, ενώ ένα ψηφιακό byte είναι κυρίως 8 δυαδικά ψηφία, ένα DNA byte, που όπως είπαμε ονομάζεται κωδικόνιο, έχει 3 ψηφία. Επειδή κάθε ψηφίο μπορεί να έχει 4 από τις διαθέσιμες τιμές αντί για 2, ένα κωδικόνιο DNA έχει 64 πιθανές τιμές, σε σύγκριση με ένα δυαδικό byte που έχει 256. Με όρους πληροφορικής, καθεμία από τις τέσσερις πιθανές βάσεις νουκλεοτιδίων π.χ. του DNA αντιπροσωπεύει ένα μέγιστο log2(4) = 2 bits πληροφοριών. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα κωδικόνιο (τριπλέτα) περιέχει 6 bits πληροφοριών (2 * 3).

Όπως λοιπόν ο κώδικας που γράφει ένας προγραμματιστής, μετατρέπεται σε ένα εκτελέσιμο binary πρόγραμμα, έτσι και το DNA μέσα στο κύτταρο αντιγράφεται σε RNA το οποίο έχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για 3D printing των αμινοξέων και των πρωτεϊνών.

Ριβόσωμα: Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής πρωτεϊνών

Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν μια πληροφορία σε άλλα μέρη του οργανισμού ή χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν άλλα μεγαλύτερα συστήματα (κύτταρα, ορμόνες κ.α).

Αν τώρα «μετρήσουμε» το μέγεθος του κώδικα διάφορων οργανισμών, θα δούμε ότι :

 • Ηπατίτιδα Β = 800 bytes
 • Έμπολα = 5 kilobyte
 • Άνθρωπος = 725 megabyte
 • Paris japonica (ιαπωνικό φυτό) = 37.5 gigabyte

(Σε περίπτωση που θέλετε και άλλες πληροφορίες δείτε την παρουσίαση αλλά και το άρθρο του του Bert Hubert,)

Το εμβόλιο ως ανοσοενισχυτικός κώδικας

Η βασική χρησιμότητα ενός εμβολίου είναι να ενημερώσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα πώς να καταπολεμήσει έναν παθογόνο οργανισμό, χωρίς φυσικά να προκαλέσουμε την ίδια την αρρώστια.

Ιστορικά, όλοι μας λάβαμε μια ένεση ενός εξασθενημένου ιού, καθώς και ενός ανοσοενισχυτικού για να «ενημερώσει» την βάση δεδομένων του ανοσοποιητικού μας μέσω της έμμεσης πρόκλησης ανοσοαντίδρασης. Αυτή η αντίδραση μεταφράζεται σε «μνήμη» και την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή ο οργανισμός με τον πραγματικό εχθρό θα γνωρίζει που να τον χτυπήσει.

Αυτό το «πού και πως» να τον χτυπίσει είναι άκρως σημαντικό μιας και οι επιβλαβείς οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους «αγκιστρώνονται» στα κύτταρά μας. Αυτά τα άγκιστρα είναι πρωτεΐνες που παράχθηκαν με βάση τις οδηγίες που περιέχονται στον γενετικό κώδικα του ιού. Ο σκοπός αυτής της αγκίστρωσης είναι να μεταφέρουν αυτόν τον «κώδικα» τους μέσα στο κύτταρο μας ώστε το κύτταρο αυτό να παράξει ολοκληρωμένα αντίγραφα του ιού τα οποία θα μολύνουν τα γειτονικά κύτταρα.

Τα εμβόλια λοιπόν προσπαθούν να ενημερώσουν το ανοσοποιητικό μας για το πως να παράξει «όπλα» τα οποία καταστρέφουν αυτά τα άγκιστρα ή και τους μηχανισμούς της δομής/κατασκευής του ιού. Στην περίπτωση του SARS-CoV-2 (Κορονοϊός) με τα άγκιστρα του (πρωτεΐνη Spike), το εμβόλιο είναι ένα τεχνητό mRNA που επιτυγχάνει το ίδιο πράγμα (εκπαίδευση του ανοσοποιητικού μας συστήματος), αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η ένεση κατά τον Covid-19, περιέχει πτητικό γενετικό υλικό που περιγράφει το πως είναι κατασκευασμένη η πρωτεΐνη «Spike» του SARS-CoV-2 και με έξυπνα χημικά μέσα, καταφέρνει να εισάγει αυτό το εφήμερο γενετικό υλικό σε μερικά από τα κύτταρα μας. Αυτά στη συνέχεια αρχίζουν να παράγουν υπάκουα μόνο αυτές τις πρωτεΐνες SARS-CoV-2 Spike (όχι όλο τον ιό) σε αρκετά μεγάλες ποσότητες ώστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να κινητοποιηθεί και να τις αντιμετωπίσει ως μια άσκηση πολέμου. Με τον τρόπο αυτό το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναπτύσσει μια ισχυρή απόκριση ενάντια σε πολλές πτυχές της πρωτεΐνης Spike αλλά και ενάντια στη διαδικασίας παραγωγής του πραγματικού Κορονοϊού με 95% αποτελεσματικότητα.

Ο κώδικας mRNA του εμβολίου της Pfizer/BioNTech

Ναι καλά διαβάσατε… Αν αντέξατε το διάβασμα μέχρι εδώ τότε πλέον καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κώδικα. Για πρώτη φορά στα χρονικά της φαρμακευτικής τεχνολογίας, οι εταιρίες δημοσιεύουν ως «ανοιχτού κώδικα» την ουσία του εμβολίου. Μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ και να μελετήσετε τις βάσεις / κωδικόνια του εμβολίου.

Αυτό επίσης δίνει την δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ανοιχτό κώδικα του εμβολίου σε 3D εκτυπωτές mRNA όπως το παρακάτω (ναι υπάρχουν και εκτυπωτές γενετικού υλικού !) για να τυπώσουν αντίγραφα του για περαιτέρω μελέτη.

A Codex DNA BioXp 3200 DNA printerΤο Codex DNA BioXp 3200 DNA printer

Όπως θα δείτε, το mRNA που περιέχει το εμβόλιο είναι περίπου δυο σελίδες Α4 αποτελούμενη από 4284 χαρακτήρες (βάσης) στο σύνολο ή 1071 bytes (4284*2 = 8568 bits). Αντίθετα ο κώδικας του ίδιου του ιού (δημοσιευμένος εδώ) αποτελείται από 29881 βάσεις (59762 bits) ή 7.4 kilobytes πληροφορίας.

Αναλογιστείτε για λίγο πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα σύστημα πληροφορίας των 7.4 kilobytes για το ανθρώπινο είδος που «κατασκευάζεται» από ~724 ΜΒ πληροφορίας. Όπως και αντίστροφα φυσικά, ένα σύστημα πληροφορίας του ~1 kilobyte, κατασκευασμένο από το ανθρώπινο είδος, μπορεί να καταστρέψει ένα είδος κατασκευασμένο από 7.4 kilobytes.

Επίλογος

Ο κώδικας της ζωής, με την βοήθεια της τεχνολογίας, της επιστήμης και της συνεργασίας βελτιώθηκε και προστατεύεται πιο άμεσα με την άμεση δημοσίευση ευρημάτων και κώδικα εμβολίων.

Η ανοιχτή τεχνολογία των mRNA εμβολίων έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της εύκολης τροποποίησης σε περίπτωση που χρειαστεί «διόρθωση». Αν για παράδειγμα εμφανιστεί κάποια νέα έκδοση του ιού τότε άμεσα μπορεί να αναβαθμιστεί ο κώδικας του εμβολίου. Επίσης, όπως συμβαίνει και με τον ανοιχτό κώδικα όσα περισσότερα μάτια τον μελετάνε τόσο πιο άμεσα είναι τα αποτελέσματα των βελτιώσεων.

Παραπομπές

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://cerebrux.net/

Η αξιολόγηση της ωριμότητας ανοικτών δεδομένων είναι η ετήσια μελέτη του European Data Portal σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη. Αυτή η έκθεση είναι η έκτη στη σειρά που ξεκίνησε το 2015 και αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας ανοικτών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27) και στις χώρες της ... Read more

อยาก ทดลองเล่นสล็อตฟรี ต้องทำอย่างไร วันนี้ทีมงาน 5G999 จะมาแนะนำ วิธีการเข้าใช้บริการ ทดลองเล่นสล็อตฟรี และเท่านั้นยังไม่พอเรายังแนะนำ 3 เกมส์สล็อตยอดนิยมแจ็คพอตแตกง่ายมาฝากกันในบทความนี้ด้วย มาดูรีวิวกันเลยดีกว่า

วิธีการใช้บริการ ทดลองเล่นสล็อตฟรี ผ่านเว็บ 5G999

มือใหม่ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครเล่นสล็อตออนไลน์กับเว็บไหนดี หรือ ต้องการอยาก ทดลองเล่นสล็อต ก่อนสมัครสมาชิกเราขอแนะให้ 5G ได้ดูแลคุณ โดยเราเกมส์สล็อตหมุนฟรีเข้าเล่นได้เลยโดยไม่ต้องฝากก่อน ซึ่งมีวิธีดังนี้คือ

 1. ไปยังหน้าเว็บไซต์ www.5g999.co
 2. จากนั้นเลือก สล็อต
 3. และเข้าไปยังเมนู PG SLOT ทดลองเล่น

จากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกับ เกมส์สล็อตฟรีทั้งหมดที่ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องฝากหรือสมัครสมาชิกโดยเรามีเครดิตให้ได้ทดลองเล่น 10,000 บาท

3 เกมส์สล็อตน่าเล่นนิยมมากที่สุดในปี 2020

Ganesha Fortune

ganesha-fortune 5g999 demo slot

เกมส์สล็อตออนไลน์ที่เป็นมีพอตเรื่องมาจาก เทพแห่งความสำเร็จ หรือ พระพิฆเนศ ที่หลอมรวมทุกเทพทางฮินดูเอาไว้สร้างโชคลาภมากมาย

 • SCATTER เป็นหนูหากได้ 4 สัญลักษณ์จะได้รางวัลเป็นเครดิตฟรีสปิน
 • WILD คือสัญลักษณ์ของพระพิฆเนศใช้แทนได้ทุกสัญลักษณ์ยกเว้น SCATTER
 • LINE มีเส้นทางชนะทั้งสิ้น 32,400 วิธี
 • เดิมพันเริ่มต้นที่ 0.20 BET PER LINE หรือเท่ากับครั้งละ 4 บาท และสูงสุดที่ 400 บาท
 • รูปแบบสล็อต 6 รีล มี 13 สัญลักษณ์ จ่ายสูงสุดที่ 80 เท่า
 • โบนัสพิเศษหากได้ SCATTER 4 อันขึ้นไป จะได้รับฟรีสปินมากสูงถึง 8 ครั้ง

Candy Burst

candy-burst-5g999-demo-slot

เป็นเกมส์แนวตามหาสมบัติจากลูกหวาดของหวานที่กระจายอยู่มากมาย ความน่าสนใจคือ ราคาในการหมุนต่อรอบเริ่มต้นเพียงเกมส์ละ 0.20 บาทเท่านั้น

 • SCATTER เป็นลูกอมรูปหมีหากได้4 สัญลักษณ์จะได้รางวัลเป็นเครดิตฟรีสปิน
 • สัญลักษณ์พิเศษ มี 3 ตัวคือ จรวด / ช็อคบอล / ลูกอมทรงสี่เหลี่ยม
 • LINE มีเส้นทางชนะทั้งสิ้น 32,400 วิธี
 • เดิมพันเริ่มต้นที่ 0.001 BET PER LINE หรือเท่ากับครั้งละ 0.20 บาท และสูงสุดที่ 50 บาท
 • รูปแบบสล็อต 6 รีล มี 9 สัญลักษณ์ จ่ายสูงสุดที่ 20 เท่า

Bikini Paradise

bikini-paradise-5g999-demo-slot

เป็นเกมส์สล็อตที่ชวนเล่นสำหรับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ กับ บิกินนี่ พาราไดซ์ ซึ่งมีสาวสวยส่วมบิกินนี่พร้อมรอให้ทุกท่านมาหมุนทำเงิน

 • SCATTER เป็น สาวเล่นเซิร์ฟ หากได้ 3 สัญลักษณ์จะได้รางวัลเป็นเครดิตฟรีสปิน
 • WILD คือสัญลักษณ์ของ สาวสวยนุ้งบิกินนี่ทั้ง 5 ใช้แทนได้ทุกสัญลักษณ์ยกเว้น SCATTER
 • เดิมพันเริ่มต้นที่ 0.01 BET PER LINE หรือเท่ากับครั้งละ 0.25 บาท และสูงสุดที่ 100 บาท
 • รูปแบบสล็อต 5 รีล มี 25 แถว จ่ายสูงสุดที่ 30 เท่า
 • โบนัสพิเศษหากได้ WILD 5 ตัวรับโบนัสสล็อตรางวัลใหญ่แจกสูงสุด 50000X
 • โบนัสพิเศษหากได้ SCATTER 3 ตัวรับโบนัสฟรีสปิน 8 เท่าสูงสุด 20 เท่า

ถ้าอยากเล่นเงินจริงก็ทักได้เลย

ทั้งหมดก็คือ วิธีการใช้บริการ ทดลองเล่นสล็อตฟรี กับ เว็บไซต์ 5G999 แต่อย่างไรก็ตามเครดิตฟรีไม่สามารถถอนออกได้ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น สนใจสมัครสมาชิกให้ทักไปเลย

The post ทดลองเล่นสล็อตฟรี ที่ 5G แนะนำ เกมส์สล็อตน่าเล่น 3 เกมส์ดังเล่นฟรี appeared first on สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต | Commonsfest.info.

Το Moodle plugin StudentQuiz επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν οι ίδιοι μία τράπεζα ερωτήσεων συνεργατικά, με γνώμονα την δική τους άποψη για την αξιολόγηση!

Ένα εξαιρετικό plugin το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο ALT Learning Technologist of the Year Awards της ένωσης τεχνολογίας για την μάθηση του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom’s Association for Learning Technology’s).

H κατασκευή μιας ερώτησης δημιουργεί ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα από την απλή απάντηση σε μια ερώτηση. Έτσι, το μαθησιακό περιεχόμενο δημιουργείται ενεργά από τον εκπαιδευόμενο, όχι μόνο παθητικά λαμβανόμενο από το περιβάλλον.

Ο καθηγητής Koch ο οποίος κρύβεται πίσω από την δημιουργία του StudentQuiz αναφέρει:

«Ξεκίνησα να δουλεύω στο Student Quiz το 2015 μαζί με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Τώρα χρησιμοποιείται από περίπου 1000 εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Υπάρχει μεγάλη γνώση και δημιουργικότητα στους μαθητές και ήθελα να τους ενδυναμώσω για να δημιουργήσουν μόνοι τους μαθησιακό περιεχόμενο. Χρησιμοποίησα το κουίζ επειδή οι μαθητές γενικά δείχνουν να το απολαμβάνουν και μπορούν να μάθουν πολλά δημιουργώντας ερωτήσεις για να προκαλέσουν τους συνομηλίκους τους.«

«Το Moodle αναπτύχθηκε με αφοσίωση στην παιδαγωγική και στις κοινωνικές κατασκευαστικές αρχές – συγχαίρουμε τον Dr.Koch για το βραβευμένο πρόσθετο StudentQuiz και τη συμβολή του στην προώθηση της εμπλοκής των μαθητών και της συνεργατικής μάθησης. Είναι ένα παράδειγμα ενός από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία του Moodle, και αυτή είναι η κοινότητα που έχει αναπτυχθεί γύρω από το έργο.» Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Moodle, λέει ο Martin Dougiamas.

Ο Δρ Koch εξηγεί: «Η θεωρία πίσω από το StudentQuiz ονομάζεται κονστρουκτιβισμός – η κατασκευή μιας ερώτησης δημιουργεί ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα από την απλή απάντηση σε μια ερώτηση. Έτσι, το μαθησιακό περιεχόμενο δημιουργείται ενεργά από τον μαθητή, όχι μόνο παθητικά λαμβανόμενο από το περιβάλλον. Επιπλέον, η φοιτητική κοινότητα συμβάλλει επίσης στην αξιολόγηση της ποιότητας των ερωτήσεων.

Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν ερωτήσεις που συχνά δημιουργούν έντονη συζήτηση για τη σωστή απάντηση. Η ίδια η συζήτηση γίνεται μέρος της μάθησης. Ο εκπαιδευτής έχει την ευκαιρία να εγκρίνει ή να απορρίψει μια ερώτηση και κάθε μαθητής μπορεί να αξιολογήσει μια ερώτηση μόλις την απαντήσει. Ομοίως, οι ερωτήσεις που τίθενται και η επακόλουθη συζήτηση ενημερώνει επίσης τον εκπαιδευτή και επομένως προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως διαμεσολαβητές μέσω της διαδικασίας της συνεργατικής μάθησης.»

Για λεπτομερείς πληροφορίες και λεπτομέρειες εγκατάστασης, επισκεφθείτε το moodle.org.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Η νέα πολιτική απορρήτου του WhatsApp ανησυχεί πολλούς, αλλά πόσα δεδομένα συλλέγει σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Signal, το Telegram και το Facebook Messenger; Oι δύο εφαρμογές που ανήκουν στο Facebook (Messenger και WhatsApp) συλλέγουν  και δεδομένα χρήσης και λεπτομέρειες τοποθεσίας, σε αντίθεση με τις άλλες εφαρμογές. Αντίθετα, το Signal φαίνεται να είναι η πιο ασφαλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και δεν συλλέγει δεδομένα χρήστη, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες απορρήτου.

Η λίστα δεδομένων που συλλέγουν και οι δύο εφαρμογές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ιστορικό αγορών των χρηστών, τις οικονομικές πληροφορίες, τις λεπτομέρειες τοποθεσίας, τις επαφές, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα δεδομένα χρήσης.

Πιο αναλυτικά η λίστα:

WhatsApp

 • Αναγνωριστικό συσκευής
 • Ταυτότητα χρήστη
 • Δεδομένα διαφήμισης
 • Ιστορικό αγορών
 • Τοποθεσία
 • Τηλεφωνικός αριθμός
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επαφές
 • Αλληλεπίδραση σε προϊόντα
 • Δεδομένα σφαλμάτων
 • Δεδομένα απόδοσης
 • Άλλα διαγνωστικά δεδομένα
 • Πληροφορίες πληρωμής
 • Υποστήριξη πελατών
 • Αλληλεπίδραση προϊόντων
 • Άλλο περιεχόμενο χρήστη

Facebook Messenger

 • Ιστορικό αγορών
 • Άλλες οικονομικές πληροφορίες
 • Ακριβής τοποθεσία
 • Τοποθεσία κατα προσέγγιση
 • Φυσική διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Άλλα στοιχεία επικοινωνίας χρήστη
 • Επαφές
 • Φωτογραφίες ή βίντεο
 • Περιεχόμενο παιχνιδιού
 • Ιστορικό αναζήτησης
 • Ιστορικό περιήγησης
 • ταυτότητα χρήστη
 • Αναγνωριστικό συσκευής
 • Αλληλεπίδραση προϊόντων
 • Δεδομένα διαφήμισης
 • Άλλα δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα σφαλμάτων
 • Δεδομένα απόδοσης
 • Άλλα διαγνωστικά δεδομένα
 • Πληροφορίες πληρωμών
 • Φωτογραφίες ή βίντεο
 • Δεδομένα ήχου
 • Περιεχόμενο παιχνιδιού
 • Υποστήριξη πελατών

Telegram

 • Πληροφορίες επαφών
 • Επαφές
 • User ID

Signal

 • Καμία. (Το μόνο προσωπικό δεδομένο το που αποθηκεύει το Signal είναι ο αριθμός τηλεφώνου, αλλά δεν κάνει καμιά σύνδεση με την ταυτότητα σας

Πηγή άρθρου: https://gadgets.ndtv.com/

Έχοντας ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη συζήτηση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια για την Ανοικτή Επιστήμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ερευνητική υποδομή OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities), στην οποία συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), διοργάνωσε στις 2-4 Νοεμβρίου 2020 το διεθνές συνέδριο “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality», με αντικείμενο την εμπέδωση της Ανοικτής Επιστήμης στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ).

Η Ανοικτή Επιστήμη κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC: European Open Science Cloud), που θα λειτουργήσει ως πανευρωπαϊκή υποδομή για την Ανοικτή Επιστήμη. Από αυτή την προσπάθεια, όπως αναφέρεται και στη ιδρυτική διακήρυξη του EOSC, δεν πρέπει να απουσιάζει κανένας επιστημονικός κλάδος.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή διαφορετικούς δρώντες στην αλυσίδα παραγωγής και δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ώστε να συζητήσουν το παρόν και το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας στις ΑΚΕ. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ερευνητές, εκδότες, υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση πολιτικής, βιβλιοθηκονόμοι, εκπρόσωποι ερευνητικών υποδομών (DARIAH), καθώς και εκπρόσωποι έργων με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκού ανοικτού νέφους για τις ΑΚΕ (SSHOC). Η ύπαρξη εκπροσώπων όλων των πλευρών που έχουν λόγο στην Ανοικτή Επιστήμη είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πολύ ενδιαφερουσών συνεδριών.

Στο συνέδριο εκφράστηκε για άλλη μια φορά από όλους τους δρώντες η δέσμευση για την πλήρη μετάβαση στη δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από έρευνα χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκούς πόρους, είτε αυτές είναι άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά είτε μονογραφίες, μια μορφή δημοσίευσης πολύ συχνή στις ΑΚΕ. Η συγκεκριμένη δέσμευση εκφράστηκε, εκτός από τα μέλη του OPERAS, τόσο από συμμετέχοντες στη συμμαχία cOAlition S, όσο και από τον Δρ. Κώστα Γληνό, επικεφαλή της Μονάδας Ανοικτής Επιστήμης (Unit for Open Science) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η cOAlition S είναι μια συμμαχία που απαρτίζεται από χρηματοδότες και άλλους δρώντες στον ερευνητικό χώρο, οι οποίοι έχουν καταρτίσει το Plan S, ένα σχέδιο που παρουσιάζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα του συνεδρίου ήταν τα επιχειρησιακά μοντέλα που θα επιλεγούν για τη δημοσίευση σε ανοικτή μορφή τόσο των επιστημονικών άρθρων όσο και των μονογραφιών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει ένα ιδανικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά, αλλά κατά περίπτωση θα πρέπει να επιλέγεται το καταλληλότερο. Η σχετική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο κοντινό μέλλον.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το ΕΚΤ ανέλαβε την οργάνωση της συνεδρίας με τίτλο “How to Join OPERAS”. Η συνεδρία είχε ως στόχο την προσέλκυση νέων μελών μέσω της ενημέρωσης για δράσεις του OPERAS, καθώς και μέσω της παρουσίασης της εμπειρίας υφιστάμενων μελών. Στο πρώτο μέρος ο Ηρακλής Κατσαλούλης παρουσίασε τους διαφορετικούς τύπους μελών που προβλέπονται, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται σε κάθε διαφορετικό τύπο συμμετοχής. Έμφαση δόθηκε επίσης στην παρουσίαση των Special Interest Groups (SIGs), τις ομάδες εκείνες που επεξεργάζονται εξειδικευμένα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του OPERAS και που τροφοδοτούν τη δράση του.

Στο δεύτερο μέρος (με συντονίστρια τη Μαρίνα Αγγελάκη) τον λόγο έλαβαν οι Milica Sevkusic (Centre for Evaluation in Education and Science, Serbia), Aysa Ekanger (The Arctic University of Norway), Delfim Leao (University of Coimbra) -μέλη του OPERAS- παρουσιάζοντας τις εμπειρίες από τη συμμετοχή τους. Και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν ότι η συμμετοχή τους στο δίκτυο OPERAS, τους έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο  να παρακολουθούν από κοντά αλλά και να συνδιαμορφώνουν το τοπίο της Ανοικτής Επιστήμης στην Ευρώπη, ενώ η προτροπή τους προς όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο ήταν να μη διστάσουν να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P (OPERAS-Preparation) το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, με συντονιστή το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Αντικείμενο του έργου είναι η διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών εργασιών ενόψει της νέας υποψηφιότητας του δικτύου OPERAS για ένταξη στο δίκτυο υποδομών ESFRI (2020), και η προετοιμασία των φορέων και των υποδομών που αυτοί υποστηρίζουν για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από το ESFRI αναβαθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής OPERAS. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του πλαισίου διακυβέρνησης μέσω της απόκτησης νομικής μορφής.

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο OPERAS-P ως εταίρος, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός forum για τις κοινότητες χρηστών, ενώ έχει επίσης ενεργό συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/25140

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
27/12/2020 – 17/01/2021
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 7&8
11/01/2021
13:00 – 15:00
#Online event: OSPOs in Government – Workshop with Public Officials
11/01/2021
19:15 – 21:30
#Online event: 2nd AthensR meetup (joined with BarcelonaR)
12/01/2021
18:00 – 20:00
#Online event: From Open Data Portals to Open Data-Ecosystems – Experiences and Thoughts on how to proceed from monitoring and analyzing Open Data Portals
13/01/2021 – 15/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: CITYxCITY Festival
13/01/2021
08:00 – 11:15
#Online event: 2nd Southeast Europe Smart Society Conference
13/01/2021
08:00 – 09:30
#Online event: Mentorship Session: Open Source Licensing
13/01/2021
12:00 – 14:00
#Online event: Data Talks with Laura van Knippenberg
13/01/2021 – 14/01/2021
16:00 – 23:00
#Online event: jChampionsConference
14/01/2021
15:00 – 17:00
#Online event: ELISE Webinar: Geodata Marketplaces supporting Location Intelligence
15/01/2021
Ολοήμερο
#Online event: DawsCon
16/01/2021
17:30 – 19:00
#Online event: 2η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα» -16/01/2021- 17:30
16/01/2021
17:30 – 19:00
2η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα».
17/01/2021 – 07/02/2021
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 9, 10&11

Φανταστείτε ότι είχατε ένα μυστικό έγγραφο που έπρεπε να αποθηκεύσετε μακριά από αδιάκριτα μάτια. Και έχετε την επιλογή: Θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα χρηματοκιβώτιο κατασκευασμένο από μια εταιρεία που κρατούσε μυστική τη λειτουργία των κλειδαριών της. Ή θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα χρηματοκιβώτιο του οποίου ο κατασκευαστής δημοσίευσε ανοιχτά τα σχέδια, επιτρέποντας σε όλους - συμπεριλαμβανομένων των κλεφτών - να δουν πώς κατασκευάζονται. Ποια θα επιλέγατε;

Μπορεί να φαίνεται απροσδόκητο, αλλά ως καθηγητής engineering , θα επέλεγα το δεύτερο. Το πρώτο μπορεί να είναι ασφαλές - αλλά απλά δεν το ξέρω. Θα έπρεπε να πιστέψω την εταιρεία για αυτό. Ίσως είναι μια αξιόπιστη εταιρεία με ένα μακροχρόνιο γενεαλογικό επίπεδο ποιότητας, αλλά θα στοιχημάτιζα την ασφάλεια των πληροφοριών μου στο αν η εταιρεία τηρεί τις παραδόσεις της. Αντίθετα, μπορώ να κρίνω την ασφάλεια του δεύτερου χρηματοκιβωτίου - ή να ζητήσω από έναν ειδικό να το αξιολογήσει. Θα ενημερωθώ καλύτερα για το πόσο ασφαλές είναι το χρηματοκιβώτιο μου και, ως εκ τούτου, θα είμαι περισσότερο σίγουρος ότι το έγγραφό μου είναι ασφαλές μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η αξία της τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα.

Το hardware του υπολογιστή είναι, ως επί το πλείστον, σαν το χρηματοκιβώτιο του οποίου οι μηχανισμοί ασφαλείας είναι μυστικοί. Τυχόν αδυναμίες κρύβονται, καθώς και οποιοδήποτε από τα δυνατά τους σημεία. Μετά τις αποκαλύψεις ότι οι Κινέζοι κατάσκοποι ίσως μπόρεσαν να εγκαταστήσουν ένα μικροσκοπικό τσιπ υπολογιστή σε συσκευές που χρησιμοποιούνται από 30 εταιρείες, όπως η Amazon και η Apple, καθώς και ο στρατός των ΗΠΑ και η CIA, προτείνω να επανεκτιμηθεί το είδος hardware στο οποίο άνθρωποι και οι εταιρείες βασίζονται για να προστατεύσουν τα μυστικά τους.

Η παραβίαση του hardware είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη επειδή μπορεί να παρακάμψει ακόμη και τις πιο ασφαλείς διασφαλίσεις προγραμματισμού - όπως τον έλεγχο ενός διακομιστή χωρίς να χρειάζεται καθόλου κωδικό πρόσβασης. Οι πελάτες υλικού θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σαφές - αν εκπληκτικό - μάθημα που η βιομηχανία λογισμικού έχει μάθει από δεκαετίες καταπολέμησης παραβιάσεων λογισμικού: Τα συστήματα ανοιχτού κώδικα μπορούν να είναι πιο ασφαλή .

Μαθήματα από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Οι χρήστες λογισμικού και οι προγραμματιστές αγκαλιάζουν ήδη το λογισμικό υπολογιστή του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι προσβάσιμος στο κοινό. Όλοι οι υπερυπολογιστές , το 90 τοις εκατό των διακομιστών cloud, το 82 τοις εκατό των smartphone και το 62 τοις εκατό των ενσωματωμένων συστημάτων - όπως αυτά που βρίσκονται στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη - λειτουργούν σε λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα . Περισσότερο από το 70 τοις εκατό των συσκευών "internet of things" χρησιμοποιούν επίσης λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι εγγενώς ή αυτόματα πιο ασφαλές . Αλλά δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες και πίεση στην αγορά για βελτίωση της ασφάλειας . Ακριβώς όπως όταν επιλέγουν ένα χρηματοκιβώτιο για αποθήκευση ενός μυστικού εγγράφου, οι πελάτες πρέπει να αποφασίσουν - θα πρέπει να επιλέξουν ένα σύστημα του οποίου η ασφάλεια εγγυάται η εταιρεία που το κατασκευάζει, ή ένα σύστημα που μπορεί να εξερευνηθεί, να εξεταστεί και να δοκιμαστεί;

Οι χρήστες λογισμικού ανοιχτού κώδικα επιλέγουν να μην εμπιστεύονται ένα πρόγραμμα, εκτός εάν μπορούν να το επαληθεύσουν ανεξάρτητα. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν την πείρα να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς ασφαλείας, φυσικά - αλλά μπορούν να περιμένουν έως ότου οι ομάδες προστασίας των καταναλωτών να το κάνουν ανεξάρτητα, ή να προσλάβουν έναν επαληθευμένο εμπειρογνώμονα για να ελέγξουν τα πράγματα ή ακόμη και να μάθουν τις δεξιότητες που απαιτούνται . Θα μπορούσαν ακόμη και να αποφασίσουν να πληρώσουν για μια έκδοση του λογισμικού που έχει ελεγχθεί και υποστηρίζεται από ειδικούς.

Ασφάλεια με υλικό ανοιχτού κώδικα

Το υλικό ανοιχτού κώδικα προσφέρει στους χρήστες την ίδια επιλογή. Πολλοί άνθρωποι που αγοράζουν ηλεκτρονικά δεν έχουν ιδέα τι είναι μέσα τους. Ακόμα και τεχνικά εξελιγμένες εταιρείες όπως η Amazon πρέπει να προσλάβουν εξωτερικούς ειδικούς για να είναι σίγουροι για το τι υπάρχει στο υλικό στο οποίο βασίζονται οι εταιρείες τους.

Το υλικό ανοιχτού κώδικα σημαίνει ότι τα σχέδια και τα εξαρτήματα κάθε συσκευής θα είναι ανοιχτά για δημόσια προβολή ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες θα μπορούσαν να μελετήσουν τις πληροφορίες, να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να δημιουργήσουν μια συσκευή, να τις δοκιμάσουν και να τις διανείμουν - ή ακόμα και να τις πουλήσουν. Όλη αυτή η διαφάνεια θα έδινε στους εισβολείς περισσότερα δεδομένα σχετικά με τους πιθανούς στόχους τους, σίγουρα. Αλλά θα βοηθούσε και τους πελάτες, δίνοντάς τους τα μέσα να επαληθεύσουν οι ίδιοι την ασφάλεια των συσκευών τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κατασκευάσουν το δικό τους υλικό. Το κίνημα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα έχει βρει μια σειρά από ευκαιρίες για επιχειρηματίες και καινοτόμους να πουλήσουν συστήματα και υπηρεσίες βάσει λογισμικού το οποίο από μόνο του είναι δωρεάν. Για παράδειγμα, το 90% των εταιρειών στη λίστα Fortune Global 500 πληρώνουν για μια επώνυμη έκδοση του λειτουργικού συστήματος ανοιχτού κώδικα Linux από την Red Hat, μια εταιρεία που βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την υπηρεσία που παρέχουν επιπλέον το προϊόν που φαινομενικά μπορεί να κατεβάσει καποιος δωρεάν. Το κίνημα του υλικού ανοιχτού κώδικα δεν είναι ακόμη τόσο ώριμo όσο το αντίστοιχο του λογισμικού , αλλά θα μπορούσε να καλύψει αρκετά γρήγορα το έδαφος.

Το μέλλον της κατανεμημένης κατασκευής

Η διάθεση περισσότερων συστημάτων υλικού ανοιχτού κώδικα αυξάνει την ασφάλεια των ανθρώπων, δίνοντάς τους επαληθεύσιμα ασφαλείς επιλογές. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, θα μπορούσε ακόμη και να κατασκευάσει τα δικά του ηλεκτρονικά . Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό σε ιστότοπους όπως το Hackaday , το Open Electronics και το Open Circuits Institute . Υπάρχουν επίσης πολλές κοινότητες που βασίζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως το Arduino .Η διάθεση περισσότερων συστημάτων υλικού ανοιχτού κώδικα αυξάνει την ασφάλεια των ανθρώπων, δίνοντάς τους επαληθεύσιμα ασφαλείς επιλογές. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, θα μπορούσε ακόμη και να κατασκευάσει τα δικά του ηλεκτρονικά . Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό σε ιστότοπους όπως το Hackaday , το Open Electronics και το Open Circuits Institute . Υπάρχουν επίσης πολλές κοινότητες που βασίζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως το Arduino .

Ακόμη και τα chips ανοιχτού κώδικα κερδίζουν έδαφος . Είναι ήδη δυνατό για τους ανθρώπους να κατασκευάζουν ηλεκτρονικά που είναι ανοιχτού κώδικα από τα τσιπ μέχρι τα φυσικά συστατικά. Εάν τα hardware hacks γίνονται όλο και πιο συχνά, αυτός μπορεί να είναι ένας βασικός τρόπος για τους ανθρώπους να προστατεύσουν την κυβερνοασφάλεια τους. Αναμένεται επίσης από εταιρείες και κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές που ευνοούν το υλικό ανοιχτού κώδικα και απαιτούν καλύτερες δοκιμές για να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός τους είναι ασφαλής στη χρήση.

Πηγή άρθρου: https://theconversation.com/

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης και των χώρων εργασίας, που οργανώνονται από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 (17.30-19.00), θα πραγματοποιηθεί η 2η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα». Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες μέσα απο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και ανησυχίες, καθώς λόγω της ψηφιοποίησης οι ανάγκες των χώρων εργασίας μεταβάλλονται και εξελίσσονται ταχύτατα. Η 4η βιομηχανική επανάσταση επηρεάζει καθοριστικά τις τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις εργασίας, αλλά και τις προσδοκίες σταδιοδρομίας των νέων. Ειδικότερα στις μέρες μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η ανάγκη χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους εργασιακούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνει νέες επαγγελματικές σχέσεις και προοπτικές.

Οι διαδικτυακές αυτές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή επαγγελματιών από τους χώρους εργασίας και εκπροσώπων της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στοχεύουν στην υποστήριξη των νέων στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, παρουσιάζοντας αυθεντικές και αξιόπιστες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις οδούς απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απασχόλησης. Λόγω της επίκαιρης κατάστασης κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπου δεν είναι εφικτές οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στους χώρους εργασίας, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν προστιθέμενη αξία για την ενίσχυση των γνώσεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων των νέων στην πορεία προετοιμασίας τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Εισηγητές :

 • Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής Μοριακής Γενετικής – Διατροφογενετικής, Αντιπρύτανης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ασκούνης Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
 • Κατσούρος Βασίλειος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.
 • Βιτάλης Στυλιανός, Μηχανικός Γεωπληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤU Delft.

Για τη συμμετοχή χρειάζεται να συμπληρώσετε τη φόρμα : http://bit.ly/37HuVLL

Υπεύθυνοι οργάνωσης, συντονισμού και επικοινωνίας:

Αργύρη Παναγιώτα (M.Sc, M.Ed), Μαθηματικός στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Υποψήφια Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας.

 

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-facebook-messenger-telegram-signal-imessage-user-data-collect-privacy-labels-apple-app-store-2349216?fbclid=IwAR1ECjIwvRd113AnhDb0O9ecwinDNSW5EAM_4__qJJdQkH3ve6Fx6PcgQX0

 

 μια περίληψη του παραπάνω λεπτομερούς άρθρου

Facebook Messenger

 • Purchase History
 • Other Financial Info
 • Precise Location
 • Coarse Location
 • Physical Address
 • Email Address
 • Name
 • Phone Number
 • Other User Contact Info
 • Contacts
 • Photos or Videos
 • Gameplay Content
 • Other User Content
 • Search History
 • Browsing History
 • User ID
 • Device ID
 • Product Interaction
 • Advertising Data
 • Other Usage Data
 • Crash Data
 • Performance Data
 • Other Diagnostic Data
 • Other Data Types
 • Browsing History
 • Health
 • Fitness
 • Payment Info
 • Photos or Videos
 • Audio Data
 • Gameplay Content
 • Customer Support
 • Other User Content
 • Search History
 • Sensitive Info
 • iMessage
 • Email address
 • Phone number Search history
 • Device ID

WhatsApp

 • Device ID
 • User ID
 • Advertising Data
 • Purchase History
 • Coarse Location
 • Phone Number
 • Email Address
 • Contacts
 • Product Interaction
 • Crash Data
 • Performance Data
 • Other Diagnostic Data
 • Payment Info
 • Customer Support
 • Product Interaction
 • Other User Content

Telegram

 • Contact Info
 • Contacts
 • User ID

Signal

 • None. (The only personal data Signal stores is your phone number, and it makes no attempt to link that to your identity.)

 

συμπέρασμα:


 

 

 

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανοδική πορεία του ψηφιακού νομίσματος καθώς έσπασε και το φράγμα των 40 χιλιάδων δολαρίων λίγες μόνο μέρες αφού είχε ξεπεράσει τα 35.000 δολάρια.

Για άλλη μια μέρα υψηλός είναι και ο συνολικός όγκος συναλλαγών που έχει αγγίξει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση του ψηφιακού  νομίσματος έχει φτάσει τα 746 δισεκατομμύρια δολάρια που αντιπροσωπεύουν το 70% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των ψηφιακών νομισμάτων.

H επεξεργαστική ισχύ του ψηφιακού νομίσματος έχει παραμείνει στα 150ΕH/s με την σημερινή διόρθωση της δυσκολίας να έχει +10.90%.

Ενδεικτικό του μεγάλου όγκου συναλλαγών τις τελευταίες ώρες στο Bitcoin δίκτυο είναι ότι για μια απλή συναλλαγή με confirmation στο επόμενο block απαιτούνται fee που αγγίζουν τα 11 δολάρια καθώς υπάρχουν ήδη 52 χιλιάδες συναλλαγές που περιμένουν την σειρά τους για επιβεβαίωση.

Την ανοδική πορεία του ψηφιακού νομίσματος συνεχίζουν να την τροφοδοτούν κεφάλαια από τις παραδοσιακές χρηματιστηριακές αγορές καθώς συνεχίζεται η πολιτική αστάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες με την χώρα να βιώνει ένα πρωτοφανές γεγονός εισβολής οπαδών του Trump στο Kαπιτώλιο. Aυτό σε συνδυασμό με την πανδημία που στην κυριολεξία έχει σαρώσει όλη την χώρα με 4 χιλιάδες νεκρούς την μέρα έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία με συνεχή πτώση του δολαρίου έναντι των ξενών fiat νομισμάτων.

To Bitcoin δείχνει να προτιμάτε αυτές τις μέρες ως ένα asset καταφύγιο προστασίας απέναντι σε αυτή την οικονομική αβεβαιότητα.

The post Το Bitcoin σπάει και τα 40.000 δολάρια appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Της Θεοδώρας Γκένιου*

Μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα αναδύεται λόγω της πανδημίας, μια πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, πολλά ερωτήματα αλλά και νέες προοπτικές. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πρωτόγνωρο εύρος και το εύλογο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί η εκπαίδευση να προσαρμοστεί στη νέα ψηφιακή εποχή.

Μια άνευ προηγουμένου στροφή στη χρήση του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχει συντελεστεί. Ωστόσο υπάρχουν πολλές ελλείψεις και ανισότητες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Περισσότερο από το 20% των νέων ανθρώπων έχουν ελλείπεις ψηφιακές δεξιότητες. Μόνο 39% των εκπαιδευτικών νιώθουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο καθημερινό μάθημα, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξασφαλισμένη μόνο για το 74% των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τις απόψεις του 95% των συμμετεχόντων στη δημόσια ανοιχτή διαβούλευση της ΕΕ κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης μετά την κρίση του κορωνοϊού, η τεχνολογία πρόκειται να επηρεάσει μελλοντικά τον τρόπο που μαθαίνουμε. Επιπλέον, 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν είχαν στο παρελθόν εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παράλληλα πιστεύουν πως είναι αναγκαίο να παραχθεί υλικό περισσότερο διαδραστικό, στοχευμένο και εύχρηστο. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% δήλωσαν πως νιώθουν ότι έχουν βελτιώσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες ενώ το 50% επιθυμεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Το νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2017)

Σκιαγραφώντας το «όραμα της για ποιοτική, ενταξιακή και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη», τo 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan) (2021-2017).

Δύο είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ε. Ε. Αφενός να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος υψηλών επιδόσεων ενισχύοντας τις υποδομές (εύχρηστα εργαλεία, ασφαλείς πλατφόρμες), τη συνδεσιμότητα, τον ψηφιακό εξοπλισμό και το έμψυχο δυναμικό σε ψηφιακές δεξιότητες. Αφετέρου, να συντελέσει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών από μικρή ηλικία και στην ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, με σημείο αιχμής την καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (European Education Area) ο οποίος στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή, έως το 2025. Οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται εντός αυτού του σχεδίου αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς η ψηφιακή εκπαίδευση αποτελεί «βασικό στρατηγικό στόχο για υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή». Η Μαρία Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για θέματα καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας τονίζει πως «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης και το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση είναι στοιχεία απαραίτητα για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και τη μελλοντική ανάπτυξη. Καθορίζουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της εκπαίδευσης”.

Η 3η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής για την Εκπαίδευση

Οι νέες προκλήσεις και προοπτικές αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης τους συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της 3ης Πανευρωπαϊκής Συνάντησης Κορυφής για την Εκπαίδευση που διοργάνωσε διαδικτυακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10.12.20), με θέμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό για έναν ανθεκτικότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Κατά τις εναρκτήριες ομιλίες της Προέδρου της Ε.Ε. Ursula von der Leyen, του Αντιπροέδου Μαργαρίτη Σχοινά, υπεύθυνου για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, και της κ. Mariya Gabriel, αρμόδιας Επιτρόπου για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Νεολαία, αναγνωρίστηκε η σκληρή εργασία των εκπαιδευτικών εν καιρώ πανδημίας και η συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα.

Σχεδιάζοντας έναν βιώσιμο Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, η καθηγήτρια Deirdre Butler του Πανεπιστημίου Dublin City University (DCU), στην ομιλία της «Σχεδιάζοντας έναν βιώσιμο Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εκπαίδευση: Προ Κορωνοϊού/Μετά τον Κορωνοϊο» τόνισε πως είναι απαραίτητο να ανασχεδιαστεί η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα.

Κατά την επιστροφή στη νέα κανονικότητα, η Εκπαίδευση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η μετάβαση αυτή είναι τρεις. Πρώτον η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην απόκτηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων. Δεύτερον η αναβάθμιση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής. Τρίτον και πλέον σημαντικό, η καλλιέργεια αξιών και η διαμόρφωση των ταυτοτήτων των μαθητών στο νέο ψηφιακό πλαίσιο.

Δεδομένου πως οι ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν τροχοπέδη στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση των αυριανών πολιτών, τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στη νέα συνθήκη. Ωστόσο, η ψηφιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να εξισωθεί με τη διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων. Χρειάζεται μια αλλαγή ‘παραδείγματος’ τόσο για τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόμαστε την εκπαίδευση όσο και για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για να σχεδιάσουμε τη διαδικασία της μάθησης με σεβασμό στο είδος των ταυτοτήτων των μελλοντικών πολιτών και των αξιών που θέλουμε να εμφυσήσουμε.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κομβικός στη διαμόρφωση το νέου ψηφιακού μαθητή και πολίτη. Η ικανότητα προσαρμογής στη συνεχή αλλαγή, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι δημιουργικές προσεγγίσεις είναι δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσα σε καλά οργανωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, με κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, με σεβασμό στις συναφείς παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πρόβλεψη για κατάλληλη αξιολόγηση. Ο παράγοντας ‘άνθρωπος’, η διαπροσωπική επικοινωνία, η υποστήριξη και προάσπιση της ψυχικής υγείας είναι στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία και αποδεικνύουν πως οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν μπορούν να εξετάζονται και να εφαρμόζονται in vitro. H τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει τον κόσμο και ο κόσμος μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την τεχνολογία. Η διαδικασία είναι αμφίδρομη.

Το πιο καίριο τελικά ερώτημα είναι «πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό οικοσύστημα εντός του οποίου να μπορούν οι μαθητές να ανθίσουν, να εξελιχθούν, να προοδεύσουν;» Όπως στο σκάκι, οι συνδυασμοί επιλογών, προοπτικών, αποφάσεων που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ατελείωτοι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί πως βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής κατά το οποίο οι ιθύνοντες καλούνται να χαράξουν πολιτικές που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.

*Θεοδώρα Γκένιου. Πρεσβευτής eTwinning, Επιμορφώτρια ΤΠΕ

by: OSArena

Σας υποσχέθηκα ότι θα έρθουν περισσότερα άρθρα για το περιβάλλον εργασίας Plasma και το έργο της κοινότητας KDE, οπότε περιμένω να είστε έτοιμοι για μια ακόμα βουτιά στις πλούσιες ρυθμίσεις που μας παρέχονται.

Στο πρώτο άρθρο της σειράς είδαμε κάποιες πληροφορίες για την ενότητα της εμφάνισης στις ρυθμίσεις συστήματος και την προσέγγιση της κοινότητας στην ανάπτυξη του λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν το έχετε διαβάσει, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνετε τώρα. Αν πάλι το διαβάσατε, ας συνεχίσουμε μαζί την εξερεύνησή μας, χωρίς να χάνουμε χρόνο.

Ο χώρος εργασίας στο Plasma

Η δεύτερη ενότητα των ρυθμίσεων που διαθέτει το Plasma εστιάζει στον χώρο εργασίας και, με τις επιλογές που μας δίνει, αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική του διαχειριστή παραθύρων KWin.

Γενική Συμπεριφορά

Με ένα κλικ στο μενού «Workspace Behavior» έχουμε δυνατότητες προσαρμογής της γενικότερης συμπεριφοράς του συστήματος, όπως είναι η προβολή οπτικών ενδείξεων για τις αλλαγές κατάστασης (π.χ. κατά την αυξομείωση της έντασης του ήχου), η ταχύτητα εμφάνισης των παραθύρων και το μονό ή διπλό κλικ για το άνοιγμα αρχείων και φακέλων.

Εφέ Επιφάνειας Εργασίας

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Plasma επεκτείνεται και στον KWin, με αποτέλεσμα να μην έχουμε έναν «ξερό» διαχειριστή παραθύρων. Αντίθετα με άλλους διαχειριστές, αυτός ενσωματώνει απευθείας στον κώδικά του μια πλειάδα οπτικών εφέ, τα οποία είναι όμορφα ταξινομημένα ανάλογα με το είδος τους σε προσβασιμότητα, εμφάνιση, εστίαση, προβολή της επιφάνειας εργασίας, εργαλεία, εναλλαγή των εικονικών επιφανειών, διαχείριση παραθύρων και άνοιγμα/κλείσιμο.

Σχεδόν όλα διαθέτουν μια μικρή προεπισκόπηση (σ.σ. προσοχή στη λεπτομέρεια, τα είπαμε) ενώ αρκετά από αυτά μπορούν να προσαρμοστούν επιπλέον. Τα σχετικά κουμπιά παραμένουν κρυμμένα και εμφανίζονται με τη μετακίνηση του κέρσορα πάνω σε κάποιο εφέ.

Στο πάνω μέρος του παραθύρου θα βρούμε το πεδίο της αναζήτησης αλλά και το κουμπάκι για τα φίλτρα. Σκεπτόμενοι έξυπνα, οι προγραμματιστές έχουν φροντίσει ώστε να αποκρύπτονται αυτόματα εκείνα τα εφέ που δεν υποστηρίζονται από το σύστημά μας αλλά και όσα αποτελούν εσωτερικές λειτουργίες του KWin. Με την ίδια λογική, ένα εφέ θα απενεργοποιηθεί αν ενεργοποιήσουμε κάποιο άλλο με παρεμφερή λειτουργία.

Στο κάτω μέρος έχουμε τη δυνατότητα λήψης νέων εφέ μα και επαναφοράς των προεπιλογών, κάτι που θα βλέπουμε συχνά στις ρυθμίσεις του Plasma.

Αν τώρα είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι τα οπτικά εφέ δεν είναι παρά φανταχτερές, ανούσιες λειτουργίες, σας καλώ να τα διερευνήσετε και θα διαπιστώσετε την πρακτικότητα που προσφέρουν.

Άκρα Οθόνης

Το Plasma μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την επιφάνεια της οθόνης μας, με πρόσθετες λειτουργίες για συνολικά 8 θέσεις ενεργοποίησης. Πατώντας πάνω σε κάποιο από τα μικρά τετράγωνα που θα δούμε, αναδύεται ένα μενού με διάφορες επιλογές εφέ.

Ακριβώς από κάτω έχουμε ρυθμίσεις για την αυτόματη μεγιστοποίηση και το tiling των παραθύρων (σ.σ. ο KWin έχει και αυτήν τη δυνατότητα εδώ και δεκαετίες), για την προαιρετική μετάβαση σε άλλη εικονική επιφάνεια εργασίας αν «σπρώξουμε» ένα παράθυρο σε κάποιο άκρο της οθόνης και, φυσικά, για τους χρόνους ενεργοποίησης των εφέ.

Αντίστοιχες επιλογές υπάρχουν και για τις οθόνες αφής, καθώς το Plasma μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φορητές συσκευές.

Η συμπεριφορά του χώρου εργασίας στο Plasma
Πλούσια οπτικά εφέ στο Plasma
Το Plasma διαθέτει προσαρμόσιμα άκρα οθόνης

Κλείδωμα Οθόνης

Αν και δε συνηθίζεται ιδιαίτερα στις μέρες μας, το κλείδωμα οθόνης διαθέτει τις δικές του ρυθμίσεις, όπου μπορούμε να διαλέξουμε την αυτόματη ενεργοποίησή του και κάποια συντόμευση πληκτρολογίου, όπως επίσης και να προσαρμόσουμε την εμφάνισή του με ένα χρώμα ή μια εικόνα φόντου που θα προσθέσουμε από τα αρχεία μας, θα κατεβάσουμε ή θα προβάλλεται μέσω των 8 παρόχων που είναι διαθέσιμοι.

Εικονικές Επιφάνειες Εργασίας

Ρυθμίσεις θα βρούμε και για τις εικονικές επιφάνειες εργασίας, με δυνατότητα προσθήκης νέων, μετονομασίας και οργάνωσής τους σε όσες σειρές θέλουμε να βλέπουμε στην οθόνη μας. Μπορούμε, ακόμα, να επιλέξουμε το εφέ μετάβασης και την κυκλική κίνηση κατά την πλοήγηση σε αυτές.

Δραστηριότητες

Τελευταίες στη λίστα είναι οι δραστηριότητες, ένα χαρακτηριστικό του Plasma που, δυστυχώς, ποτέ δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και να μετονομάσουμε δραστηριότητες (π.χ. ανάλογα με τον τύπο εργασιών που κάνουμε σε αυτές), να ορίσουμε συντομεύσεις πληκτρολογίου μα και να ρυθμίσουμε το επίπεδο της ιδιωτικότητας μέσω του ιστορικού τους.

Οι εικονικές επιφάνειες του Plasma
Προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο Plasma

Ο KWin διαχειρίζεται εντυπωσιακά τα παράθυρά μας

Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του ο KWin ήταν «πολύ μπροστά» και διέθετε δυνατότητες που έλειπαν -εξακολουθούν να λείπουν- από άλλους διαχειριστές παραθύρων, τις οποίες διατηρεί εξελιγμένες μέχρι και σήμερα.

Συμπεριφορά Παραθύρων

Ένα μενού με 5 καρτέλες ρυθμίσεων αποκλειστικά για τη διαχείριση των παραθύρων είναι εξέχον χαρακτηριστικό, δε νομίζετε;

Στην πρώτη καρτέλα βρίσκουμε ρυθμίσεις εστίασης, όπως είναι η ενεργοποίηση των παραθύρων με κλικ ή απλή μετακίνηση του κέρσορα πάνω τους, ο χρόνος ενεργοποίησης και η αποτροπή εστίασης σε άλλο παράθυρο που τυχόν ανοίξαμε.

Ακολουθούν οι ενέργειες της μπάρας τίτλου, όπου θα δούμε αρκετά αναδυόμενα μενού με επιλογές για να ρυθμίσουμε τις λειτουργίες που θα εκτελούνται ανάλογα με το είδος του κλικ που θα κάνουμε στη μπάρα ή στα κουμπιά των παραθύρων (σ.σ. μια εξαιρετική δυνατότητα είναι η αύξηση της διαφάνειας ενός παραθύρου με κύλιση της ροδέλας του ποντικιού, ώστε να δούμε πίσω από αυτό χωρίς να χρειάζεται να το μετακινήσουμε).

Η τρίτη καρτέλα περιλαμβάνει παρόμοια μενού για τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε με το ποντίκι εντός της επιφάνειας των παραθύρων, όπως για παράδειγμα η προσαρμογή των διαστάσεων χωρίς να πρέπει να κινήσουμε τον δείκτη στα ελάχιστα pixels που αποτελούν το πλαίσιο ενός παραθύρου.

Συνεχίζουμε με ρυθμίσεις για την προβολή της γεωμετρίας των παραθύρων κατά τη μετακίνηση ή την αλλαγή των διαστάσεων και προσαρμογή της ζώνης έλξης (αγγλ. «window snap») στα άκρα της οθόνης. Τέλος, μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο εμφάνισης των νέων παραθύρων με (ενδεικτικά) αλληλοεπικάλυψη, ελάχιστη επικάλυψη ή πάντα στο κέντρο της οθόνης, όπως και να ορίσουμε ότι θέλουμε οι εφαρμογές KDE να θυμούνται τις θέσεις των παραθύρων τους.

Εναλλαγή Εργασιών

Αυτή είναι μια γνωστή λειτουργία που συνηθίζεται να ενεργοποιείται με τον συνδυασμό των πλήκτρων  + 

. Στο Plasma, όμως, μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν τη συντόμευση και να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία καθολικά για όλα τα παράθυρα ή μόνο για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παρομοίως, έχουμε επιλογές για τη σειρά εμφάνισης των παραθύρων και το φιλτράρισμα με βάση τις εικονικές επιφάνειες εργασίας, τις δραστηριότητες και τα ελαχιστοποιημένα παράθυρα. Βεβαίως, η παραμετροποίηση καλύπτει ακόμα και τον τύπο εναλλαγής, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι από 12 (ναι, και αυτοί με προεπισκόπηση και επιμέρους ρυθμίσεις) και δυνατότητα λήψης από το KDE Store.

Αν δε μας αρκούν αυτά, θα βρούμε και μια καρτέλα για να ορίσουμε εναλλακτικές λειτουργίες.

Τόσες πολλές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των παραθύρων στο Plasma!
Ακόμα και η εναλλαγή εργασιών παραμετροποιείται στο Plasma!

Σενάρια Εντολών KWin

Παρότι διαθέτει τόσες πολλές ενσωματωμένες ρυθμίσεις, ο KWin επιδέχεται περαιτέρω παραμετροποιήσεις μέσω σεναρίων εντολών που προσθέτουν λειτουργίες. Αυτά μπορούμε να τα εγκαταστήσουμε από τοπικά αρχεία ή να τα κατεβάσουμε.

Κανόνες Παραθύρων

Τι θα ήταν ένας διαχειριστής παραθύρων, αν δε διέθετε ικανότητα λεπτομερούς προσαρμογής της θέσης εμφάνισης και του μεγέθους αυτών στην οθόνη μας;

Πατώντας το κουμπί προσθήκης ενός νέου κανόνα που βρίσκεται κάτω αριστερά, μεταφερόμαστε στον ορισμό των ιδιοτήτων για τα παράθυρα που επιθυμούμε. Εδώ μπορούμε να δώσουμε μια περιγραφή, να επιλέξουμε την πλήρη ή μη αντιστοιχία ανάλογα με τον τύπο του παραθύρου και να προσθέσουμε ιδιότητες, όπως είναι ο τίτλος ενός παραθύρου και το σημείο όπου θέλουμε να εμφανίζεται ή/και τις ακριβείς διαστάσεις του.

Για την οικονομία του χώρου δε αναφερθώ σε όλες τις ιδιότητες που μπορούν να οριστούν για τα παράθυρά μας. Σας συνιστώ, όμως, να τις εξερευνήσετε διεξοδικά, καθώς μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης παρέχοντας αρκετές αυτοματοποιήσεις. Φυσικά, θα τις βρείτε ταξινομημένες ανάλογα με το είδος τους.

Εναλλακτικά, έχουμε τη δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού των ιδιοτήτων οποιουδήποτε παραθύρου, μέσω του αντίστοιχου κουμπιού στο κάτω δεξιό μέρος. Αν το πατήσουμε, ο δείκτης του ποντικιού θα αλλάξει σε σταυρό και μένει μόνο να κάνουμε κλικ πάνω σε όποιο παράθυρο θέλουμε.

Για να μη σπαταλάμε χρόνο σε κάθε νέο σύστημα, υπάρχουν και κουμπιά εισαγωγής και εξαγωγής των τρεχόντων κανόνων παραθύρων. Τόσο απλά.

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Κάθε γραφικό περιβάλλον που σέβεται τον εαυτό του παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού με συντομεύσεις του πληκτρολογίου και, φυσικά, το Plasma δεν υστερεί ούτε εδώ.

Ανοίγοντας το ανάλογο μενού, θα δούμε μια διάταξη δύο στηλών, με την πρώτη να περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές για τις οποίες έχουμε συντομεύσεις στο σύστημά μας και τη δεύτερη να εμφανίζει τις προεπιλεγμένες κάθε εφαρμογής, αν την επιλέξουμε. Μπορούμε πάντα να προσθαφαιρέσουμε εφαρμογές με το κουμπί κάτω αριστερά και να ορίσουμε όποιον συνδυασμό πλήκτρων θέλουμε για την εκάστοτε ενέργεια, όπως επίσης και να κάνουμε εισαγωγή/εξαγωγή αυτών.

Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων συντομεύσεων που δεν περιορίζονται σε ενέργειες των εφαρμογών αλλά καλύπτουν την εκτέλεση μεμονωμένων εντολών μα και το εικονικό πάτημα πλήκτρων. Αυτές μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες για να τις βρίσκουμε πιο εύκολα.

Ο KWin προσαρμόζεται με σενάρια εντολών
Δείτε πόσοι κανόνες μπορούν να οριστούν για τα παράθυρα στο Plasma!
Πολλές επιλογές για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Plasma

Εκκίνηση και Τερματισμός

Ο τομέας αυτός περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της εκκίνησης και του τερματισμού του υπολογιστή μας.

Οθόνη Εισόδου

Η αρχή γίνεται με την οθόνη εισόδου και πιο συγκεκριμένα με τον διαχειριστή οθόνης SDDM, για τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ένα θέμα εμφάνισης από τα αρχεία μας ή να κατεβάσουμε κάποιο. Στην επόμενη καρτέλα, αν θέλουμε, ορίζουμε την αυτόματη είσοδο για οποιονδήποτε χρήστη και συνεδρία υπάρχει στο σύστημά μας, ενώ μπορούμε να καθορίσουμε το μέγιστο και το ελάχιστο αποδεκτό αριθμητικό χαρακτηριστικό κάθε χρήστη (UID), καθώς και τις εντολές εκκίνησης/τερματισμού.

Για πρόσθετη ομοιομορφία, θα βρούμε και την επιλογή συγχρονισμού ρυθμίσεων του Plasma, όπως είναι η χρωματική παλέτα και οι γραμματοσειρές, με τον SDDM.

Αυτόματη Εκκίνηση

Με ένα μικρό κουμπάκι μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε εφαρμογές που θέλουμε να ανοίγουν αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος αλλά και σενάρια εντολών που θα τρέχουν κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή μας.

Υπηρεσίες Παρασκηνίου

Μια πρακτική ταξινόμηση των υπηρεσιών του Plasma που τρέχουν στο παρασκήνιο, όπως είναι η ειδοποίηση σε περίπτωση έλλειψης ελεύθερου χώρου στον δίσκο μας, η αυτόματη προσάρτηση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης και το Plasma Vault που θα δούμε πιο αναλυτικά σε μελλοντικό άρθρο.

Έχουμε ένδειξη για το αν βρίσκεται σε λειτουργία η κάθε υπηρεσία και κουμπί για την ενεργοποίηση/απενεργοποίησή της, παράλληλα με τη δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών που μας ενδιαφέρουν, αναζήτησής τους αλλά και προβολής ανάλογα με την κατάστασή τους.

Διαλέγουμε θέμα εμφάνισης για τον SDDM
Λιτές αλλά πρακτικές ρυθμίσεις στον SDDM
Υπηρεσίες παρασκηνίου που τρέχουν στο Plasma

Συνεδρία Επιφάνειας Εργασίας

Οι ρυθμίσεις για τη συνεδρία στο Plasma είναι απλοϊκές μα πρακτικές. Μπορούμε να διαλέξουμε αν επιθυμούμε να επιβεβαιώνουμε την αποσύνδεσή μας και αν θα μας προσφέρονται επιλογές κατά τον τερματισμό ή αυτός θα εκτελείται άμεσα.

Ακόμα, εδώ καθορίζουμε την προεπιλεγμένη ενέργεια κατά την αποχώρησή μας αλλά και την εκκίνηση σε αποθηκευμένη -αυτόματα ή χειροκίνητα- συνεδρία, ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάναμε, ή σε νέα —με παράλληλη επιλογή των εφαρμογών που δε θα αποθηκεύονται στις συνεδρίες.

Αν ο υπολογιστής μας διαθέτει UEFI, μπορούμε να μαρκάρουμε το σχετικό κουτάκι για να μπούμε αυτόματα σε αυτό κατά την επόμενη εκκίνηση και, προαιρετικά, να κάνουμε άμεσα επανεκκίνηση πατώντας το κουμπί που θα εμφανιστεί κατά την ειδοποίηση.

Οθόνη Splash

Σχετικά παρωχημένη λειτουργία στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, εντούτοις το Plasma διατηρεί τη δυνατότητα επιλογής της οθόνης splash, με θέματα που είναι διαθέσιμα για λήψη ή δημιουργήσαμε μόνοι μας. Και, αν είμαστε από αυτούς που νιώθουν ικανοποίηση με την ψευδαίσθηση της ταχύτητας φόρτωσης, μπορουμε απλά να την απενεργοποιήσουμε εντελώς.

Προγραμματιστής Εργασιών

Το Plasma ενσωματώνει και μια γραφική διεπαφή για τον προγραμματισμό εργασιών στο σύστημά μας, η οποία αξιοποιεί το γνωστό εργαλείο cron.

Μπορούμε να δούμε και να επεξεργαστούμε τυχόν εργασίες που εχουμε ορίσει αλλά και τις παραμέτρους περιβάλλοντος που τις συνοδεύουν, μέσω των κουμπιών που θα βρούμε στα δεξιά, ενώ ο προγραμματισμός μιας νέας εργασίας γίνεται μέσα από ένα αναδυόμενο παράθυρο που μας επιτρέπει να επιλέξουμε την εργασία ή απλά να γράψουμε την εντολή και να ορίσουμε τον χρόνο εκτέλεσής της.

Προσαρμογή συνεδρίας στο Plasma
Θέλουμε splash οθόνη στο Plasma; Την έχουμε!
Ο προγραμματισμός εργασιών στο Plasma είναι εύκολη υπόθεση

Αναζήτηση

Το Plasma διαθέτει το δικό του σύστημα ευρετηρίασης των αρχείων μας, το baloo, που εξερευνά κάθε σημείο όπου έχει πρόσβαση για να δημιουργήσει το ευρετήριό του και να επιταχύνει τις αναζητήσεις μας.

Αναζήτηση Αρχείων

Χωρίς πολλά πολλά, μπορούμε να ρυθμίσουμε ορισμένες λειτουργίες της αναζήτησης και να επιλέξουμε τους φακέλους που επιθυμούμε να ευρετηριάζονται ή όχι.

KRunner

Το KRunner είναι ένας μικρός βοηθός που ενσωματώνεται στο Plasma και έχει κάμποσες δυνατότητες. Εδώ μπορούμε να προσδιορίσουμε το σημείο όπου θα εμφανίζεται στην οθόνη μας και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ιστορικού ενεργειών, όπως και διάφορα προεγκατεστημένα πρόσθετα που του δίνουν επιπλέον λειτουργίες.

Κλειδιά Διαδικτυακής Αναζήτησης

Μια απλή αλλά σημαντική δυνατότητα που αλλού υλοποιείται με εντολές τερματικού, είναι βασικό συστατικό στο Plasma. Μας παρέχεται ένας μεγάλος αριθμός μηχανών αναζήτησης με τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά και εμείς μπορούμε να τις προσαρμόσουμε, να προσθέσουμε άλλες και να ορίσουμε αυτή που θέλουμε να λειτουργεί ως προεπιλογή.

Έτσι, μέσω του KRunner είναι εφικτή η διαδικτυακή αναζήτηση που ανοίγει αυτόματα τον προεπιλεγμένο περιηγητή μας στην ανάλογη σελίδα με τα αποτελέσματα.

Επιλογές αναζήτησης στο Plasma
Ρύθμιση του βοηθού KRunner για το Plasma
Τo Plasma ενσωματώνει τη συνατότητα διαδικτυακών αναζητήσεων

Plasma και παραμετροποίηση σε βάθος

Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο για τις ρυθμίσεις συστήματος που είναι διαθέσιμες στο Plasma και, παρά την έκτασή του, βρισκόμαστε μόλις στα μισά. Ακόμα και έτσι όμως, θεωρώ ότι είναι εμφανείς οι δυνατότητες παραμετροποίησης που μπορούμε να απολαύσουμε.

Αν, δε, τολμήσουμε τη σύγκριση με άλλα γραφικά περιβάλλοντα, θα διαπιστώσουμε ότι το δημιούργημα της κοινότητας KDE εξακολουθεί να διατηρεί το τεχνικό προβάδισμα που του επιτρέπει να καινοτομεί και να παρέχει λειτουργικότητα για την οποία οι εναλλακτικές απαιτούν την εγκατάσταση τρίτων εφαρμογών —όταν δεν την ξεριζώνουν από τον κώδικά τους.

Μέχρι το επόμενο άρθρο, μπορείτε να κάνετε τους δικούς σας πειραματισμούς και ευελπιστώ η ανάγνωση να σας βοηθήσει ώστε να σχηματίσετε πιο σφαιρική εικόνα για το περιβάλλον εργασίας Plasma.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://osarena.net/

Είναι αλήθεια ότι τα κοράκια εμφανίζουν πολλές ενδείξεις αυτού που αποκαλούμε «νοημοσύνη», όμως ποια σχέση μπορεί να έχουν με τις μεταφράσεις; Φαινομενικά, καμία, εκτός και αν μιλάμε για το μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε δυνατότητες εργαλείο μεταφράσεων που ακούει στο περίεργο όνομα Crow Translate.

Το Crow Translate είναι μια διαπλατφορμική, γραφική Qt5 εφαρμογή ελεύθερου κώδικα υπό άδεια GPLv3 που μας βοηθά να μεταφράσουμε αλλά και να ακούσουμε κείμενο από διάφορες πηγές στη στιγμή. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της βιβλιοθήκης λογισμικού QOnlineTranslator, η οποία ενσωματώνει τα αντίστοιχα APIs μετάφρασης των Google, Bing και Yandex.

Το ανακάλυψα μόλις πριν λίγες μέρες και σας το παρουσιάζω, καθώς θεωρώ ότι είναι ένα πρακτικό εργαλείο που θα φανεί χρήσιμο σε όσους ψάχνουν μια αξιόπιστη λύση για τη μετάφραση κειμένων, που όμως δε θα περιορίζεται στη λειτουργία εντός του περιηγητή τους και θα είναι πιο ευέλικτη από την επίσκεψη στον ανάλογο ιστότοπο.

Λιτή διεπαφή μετάφρασης με πρόσθετη λειτουργικότητα

Ανοίγοντας το Crow Translate, δε θα δούμε παρά μόνο ένα εικονίδιο στο system tray, αφού από προεπιλογή τρέχει στο παρασκήνιο. Κάνοντας κλικ σε αυτό, μπορούμε να εμφανίσουμε το παράθυρό του, ενώ με δεξί κλικ έχουμε την ίδια δυνατότητα αλλά και αυτήν της μετάβασης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Το κύριο μέρος της διεπαφής του Crow Translate καταλαμβάνεται από δύο μεγάλες στήλες, όπου στα αριστερά θα προβάλλεται το πηγαίο κείμενο και στα δεξιά η μετάφρασή του. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει η ένδειξη της γλώσσας και ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε, προαιρετικά, να επιλέξουμε συγκεκριμένες γλώσσες προέλευσης και μετάφρασης, όπως επίσης και ένα ακόμα κουμπί για την εναλλαγή των στηλών.

Στο μέσο της διεπαφής θα βρούμε κουμπιά για τον καθαρισμό του κειμένου, για την εκτέλεση της μετάφρασης και για την ακύρωσή της. Συνεχίζοντας, στο κάτω μέρος των στηλών έχουμε κουμπιά που ενεργοποιούν και τερματίζουν την ομιλία κειμένου και μπορούμε να αντιγράψουμε στο πρόχειρο το πηγαίο κείμενο, τη μετάφραση ή και όλα τα δεδομένα αυτής. Θα βρούμε, ακόμα, την επιλογή για την αυτόματη μετάφραση και, βεβαίως, για τη μηχανή που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και το κουμπί που μας οδηγεί στις ρυθμίσεις.

Ευελιξία για κάθε επίπεδο χρήστη

Η χρήση του Crow Translate μπορεί να γίνει με 2+1 τρόπους. Ο συμβατικός είναι να επικολλήσουμε το κείμενο που θέλουμε να μεταφραστεί στην αντίστοιχη στήλη και να πατήσουμε το κουμπί μετάφρασης. Σίγουρα, είναι ο πιο ενστικτώδης για τον μέσο χρήστη και καλώς προσφέρεται. Εντούτοις, θα συμφωνήσετε, πιστεύω, ότι αυτή η μέθοδος χρειάζεται πολλές κινήσεις και το να είναι ορατή η διεπαφή στην οθόνη μας.

Εδώ έρχεται να μας λύσει τα χέρια η ευελιξία της εφαρμογής και η αξιοποίηση του πληκτρολογίου. Ο εναλλακτικός τρόπος χρήσης είναι να επιλέξουμε ολόκληρο κείμενο ή ένα απόσπασμά του, ανεξαρτήτως αν αυτό βρίσκεται σε έναν κειμενογράφο, σε μια ιστοσελίδα ή οπουδήποτε αλλού, και έπειτα να πιέσουμε τον συνδυασμό των πλήκτρων + +

. Εύκολο, απλό και, κυρίως, γρήγορο.

Αν θέλουμε μόνο να ακούσουμε τη μετάφραση, με την προϋπόθεση ότι η γλώσσα υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μηχανή, θα χρειαστεί απλά να πατήσουμε τα πλήκτρα + + , ενώ ο συνδυασμός + +

θα μας δώσει την ηχητική απόδοση του κειμένου που έχουμε επιλέξει.

Προσαρμοστικότητα υπάρχει και στην οπτικοποίηση της μετάφρασης, αφού αυτή μπορεί να προβληθεί με αυτόματη εμφάνιση της διεπαφής στο προσκήνιο, με ένα αναδυόμενο παράθυρο -που, ουσιαστικά, είναι μια μίνι εκδοχή του Crow Translate- αλλά και μέσω ειδοποίησης συστήματος.

Όμως, το Crow Translate δε μένει εκεί. Θα ικανοποιήσει και τους «power users» ή, γενικότερα, όσους προτιμούν το τερματικό, εφόσον διαθέτει και CLI διεπαφή. Αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της εντολής crow και όχι μόνο οι δυνατότητές της δεν υπολείπονται σε τίποτα έναντι της γραφικής διεπαφής αλλά συμπεριλαμβάνει μερικές ακόμα.

Μπορούμε και εδώ να διαλέξουμε γλώσσα προέλευσης και μετάφρασης χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους κωδικούς γλωσσών που θα προβληθούν με την παράμετρο -c, να ακούσουμε απευθείας το επιλεγμένο κείμενο ή τη μετάφρασή του μέσω των παραμέτρων -u και -p, αντίστοιχα, αλλά και να ορίσουμε ένα αρχείο κειμένου ως πηγή με το -f.

Ενδεικτικά, και με την ελάχιστη χρήση παραμέτρων, για να μεταφράσουμε από τα Ελληνικά στα Αγγλικά τη φράση «Το Crow Translate είναι ένα αξιόλογο εργαλείο μεταφράσεων», θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή

crow -t en Το Crow Translate είναι ένα αξιόλογο εργαλείο μεταφράσεων

η οποία θα μας επιστρέψει το αποτέλεσμα της εικόνας παρακάτω:

Παρατηρούμε ότι ορίσαμε μόνο τη γλώσσα μετάφρασης. Όπως συμβαίνει και στη γραφική διεπαφή, το λογισμικό είναι αρκετά «έξυπνο» ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τη γλώσσα του πηγαίου κειμένου. Εννοείται ότι όλες οι δυνατές παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι διαθέσιμες με την τυπική εντολή crow --help.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιπλέον δυνατότητες

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Crow Translate οφείλει τη διαπλατφορμικότητά του στην εργαλειοθήκη λογισμικού Qt5 και στη γλώσσα C++ με την οποία είναι γραμμένος ο κώδικάς του. Σε αντίθεση με τις τάσεις της εποχής, είναι ένα πολύ ελαφρύ, εγγενές εργαλείο, με την κατανάλωση μνήμης να αγγίζει περίπου τα 50 ΜΒ όταν τρέχει στο παρασκήνιο —μπορούμε να το έχουμε ανοιχτό χωρίς να επιβαρύνει το σύστημά μας.

Υποστηρίζει συνολικά 125 γλώσσες, διαθέτει επιπλέον δυνατότητες μεταγραφής της πηγαίας γλώσσας ή της αντίστοιχης στην οποία γίνεται η μετάφραση και παροχής παραδειγμάτων χρήσης των λέξεων, μπορεί να κάνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) με τη βοήθεια της πολύ καλής μηχανής ελεύθερου κώδικα Tesseract και, επιπρόσθετα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε σενάρια εντολών, καθώς -πέρα από τη διεπαφή τερματικού- περιλαμβάνει ακόμα και ένα DBus API.

Οι ρυθμίσεις της εφαρμογής συμπεριλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) την επιλογή της γλώσσας διεπαφής και του τρόπου εμφάνισης της μετάφρασης, την προσαρμογή ορισμένων γραφικών στοιχείων, την προαιρετική ενεργοποίηση της μεταγραφής και της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων αλλά και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Διαθέσιμο για Linux και Windows

Η τρέχουσα έκδοση του Crow Translate είναι η 2.6.2 με ημερομηνία διάθεσης 21 Δεκεμβρίου 2020 και παρέχει επίσημα deb και rpm πακέτα για τις ανάλογες διανομές Linux, καθώς και το αντίστοιχο για τα Windows. Πέραν αυτών, θα το βρείτε και σε επίσημα ή ανεπίσημα αποθετήρια για τις διανομές Arch Linux, Ubuntu, Fedora, CentOS, RHEL, Mageia και openSUSE. Εξυπακούεται ότι υπάρχει πάντα η εναλλακτική της εγκατάστασης από τον πηγαίο του κώδικα.

Εντυπώσεις

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το Crow Translate αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο για όσους ψάχνουν κάποια λύση στη μετάφραση λέξεων και κειμένων και η πρακτικότητά του είναι εμφανής από τα πρώτα λεπτά χρήσης. Αντίθετα με άλλες κριτικές, εγώ δε βρίσκω αρνητική την αδυναμία αυτόματης μετάφρασης ολόκληρων ιστοσελίδων, καθώς αυτή η λειτουργία ξεφεύγει από τους σκοπούς μιας τέτοιας εφαρμογής.

Αν έπρεπε οπωσδήποτε να του καταλογίσω ένα μειονέκτημα, αυτό θα ήταν η μη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τη διεπαφή —η αλήθεια, όμως, είναι ότι αυτό συνηθίζεται σε μη διαδεδομένο λογισμικό και, βεβαίως, μπορεί να αλλάξει με μικρές συνεισφορές από ελληνόφωνους χρήστες.

Εγκαταστήστε το Crow Translate, δοκιμάστε τους τρόπους χρήσης του και πείτε μου τις δικές σας εντυπώσεις. Και πού ξέρετε, ίσως σας βοηθήσει να διαπιστώσετε πως το ελεύθερο λογισμικό και ο ανοιχτός κώδικας δε συγκεντρώνουν πάντα τους προβολείς της δημοσιότητας μα δεν υστερούν σε λειτουργικότητα.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Crow Translate και το αποθετήριο του Crow Translate στο GitHub

Πηγή άρθρου: https://osarena.net/

By Νίκος Λυκομήτρος (NikosLikomitros)

Για άλλη μια χρονιά εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν την Βικιπαίδεια το 2020 για να ενημερωθούν και να μάθουν για διάφορα θέματα. Η ανάρτηση αυτή αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο, αναλύονται οι βασικοί στατιστικοί δείκτες της Ελληνικής Βικιπαίδειας για όλο το 2020 αναφορικά με τον αριθμό των λημμάτων, των μηνιαίων θεάσεων κ.ά. Στο δεύτερο μέρος, για το οποίο θα γίνει ανάλυση στην επόμενη ανάρτηση, αναλύεται ο αριθμός των θεάσεων στα υπόλοιπα ελληνόγλωσσα αδελφά εγχειρήματα της Βικιπαίδειας αλλά και μια διεθνής επισκόπηση των στατιστικών της Βικιπαίδειας για το 2020.

Το παρακάτω άρθρο θα ξεκινήσει με την ανάλυση του αριθμού των θεάσεων (ή προβολών) και των συναφών δεικτών, όπως είναι ο αριθμός των μοναδικών συσκευών και των προβολών ανά χώρα. Το 2020, ο αριθμός των θεάσεων της Ελληνικής Βικιπαίδειας ήταν ο υψηλότερος στην ιστορία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και λόγω του αυξανόμενου αριθμού λημμάτων. Δευτερεύον ρόλο στην άνοδο των προβολών του εγχειρήματος έπαιξε και η “ωρίμαση” των λημμάτων (κυρίως των νεότερων), δηλαδή η σταδιακή άνοδος των θεάσεων ενός λήμματος σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα έπειτα από την δημιουργία του. Σημειώνεται ότι για τον αριθμό των μοναδικών συσκευών, αν και μπορεί να ληφθεί ένα αρκετά καλό δείγμα για το πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται το εγχείρημα, δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικός των ανθρώπων που επισκέπτονται το εγχείρημα, διότι μια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο ή ένα άτομο να χρησιμοποιεί δύο ή παραπάνω συσκευές.

Κατά τον Ιανουάριο, ο οποίος ως συνήθως είναι ο μήνας με τις περισσότερες θεάσεις τον χρόνο στην Ελληνική Βικιπαίδεια, κατεγράφησαν 37.916.899 θεάσεις, αποτελώντας μια ελαφριά αύξηση σε σχέση με τα νούμερα που κατεγράφησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2019, όπου κατεγράφησαν 37.695.236 (μια αύξηση περίπου 0.7%). Τον Ιανουάριο του 2020 επίσης ξεκίνησε η πανδημία της ασθένειας του κορονοϊού 2019, περισσότερο γνωστή ως COVID-19 (η οποία εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 στο Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα). Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των ενεργών χρηστών είχε καταγράψει ιστορικό ρεκόρ, με 1.373 ενεργούς χρήστες την 31η Ιανουαρίου 2020, μια αύξηση από τους 1.002 την 1η Ιανουαρίου. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.699.703 τον Ιανουάριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 171.792 λήμματα την 1η Ιανουαρίου.

Κατά τον Φεβρουάριο, η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε 34.676.765 προβολές, αποτελώντας μια ικανοποιητική αύξηση (περίπου 6%) σε σχέση με τις 32.251.913 του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι το 2020 είναι ένα δίσεκτο έτος. Γύρω στις 5-7 Φεβρουαρίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια είχε 1.402 ενεργούς χρήστες, ο υψηλότερος αριθμός ενεργών χρηστών στο εγχείρημα ως τώρα. Την 1η Φεβρουαρίου οι ενεργοί χρήστες έφτασαν τους 1.389, ωστόσο την 29η Φεβρουαρίου είχαν μειωθεί στους 1.097. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.324.964 τον Φεβρουάριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 172.975 λήμματα την 1η Φεβρουαρίου.

Κατά τον Μάρτιο, η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε 41.247.982 προβολές. Για αυτή την απροσδόκητα υψηλή άνοδο όχι μόνο εδώ, αλλά και διεθνώς, οφείλεται η έξαρση του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των περισσότερων δραστηριοτήτων (π.χ. σχολείων, των περισσότερων καταστημάτων και άλλων υπηρεσιών, κ.ά.) και στην επιβολή απαγορευτικών (κοινώς γνωστών ως καραντίνα ή λοκντάουν) σε πάρα πολλές χώρες, οδηγώντας σε πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τους ανθρώπους. Γενικά, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου παρατηρείται αριθμός θεάσεων που δεν ξεπερνά τις 1.4 εκατομμύρια. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, κυρίως από την 21η Μαρτίου, αρχίζει σημαντική άνοδος των θεάσεων, η οποία παραμένει πάνω από 1.5 εκατομμύριο θεάσεις τις περισσότερες ημέρες. Στις 25 Μαρτίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο, αυτό των 2 εκατομμύρια θεάσεων σε μια ημέρα. Εκείνη την ημέρα κατεγράφησαν 2.048.681 προβολές, λόγω της Επανάστασης της 28ης Μαρτίου και της κατά πολύ αυξημένης θεαματικότητας όλων των λημμάτων (μάχες, πρόσωπα, κ.ο.κ.) που σχετίζονται με αυτήν. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.948.132 τον Μάρτιο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 174.096 λήμματα την 1η Μαρτίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.097 την 1η Μαρτίου και στους 1.089 την 31η Μαρτίου. Παράλληλα έτρεξαν οι διαγωνισμοί WikiGap, ο πρώτος του είδους του, αλλά και το Άνοιξη ΚΑΕ για πέμπτη χρονιά.

Κατά τον Απρίλιο η αύξηση του Μαρτίου συνέχισε, με 49.759.941 προβολές να καταγράφονται αυτόν τον μήνα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θεάσεων ως τώρα. Στα πρώτα δύο δεκαήμερα κατεγράφησαν, συγκριτικά με το τρίτο, ένας μεγαλύτερος μέσος όρος καθημερινών θεάσεων, οι οποίες ήταν σχεδόν κάθε μέρα άνω των 1.6 εκατομμυρίων. Μια κάμψη αρχίζει να εμφανίζεται από τις 23 Απριλίου, η οποία, μετά από κάποιες μέρες με θεάσεις άνω των 1.4 εκατομμυρίων, αρχίζει να εντείνεται από τις 4 Μαΐου (άρση πρώτου απαγορευτικού στην Ελλάδα) και να συνεχίζει για εβδομάδες, ώσπου στις 31 Ιουλίου κατεγράφησαν 850.734 προβολές (ο χαμηλότερος αριθμός του έτους). Ενδεικτικό της μείωσης της κινητικότητας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 7.330.679 τον Απρίλιο, ρεκόρ το οποίο καταρρίφθηκε τον Νοέμβριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 175.796 λήμματα την 1η Απριλίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.090 την 1η Απριλίου και στους 1.252 την 30ή Απριλίου. Τον Μάρτιο και Απρίλιο, λόγω της καραντίνας, υπήρξε μια μεγάλη άνοδος και στον αριθμό των νέων λημμάτων για τους λόγους που εξηγώ παραπάνω, φτάνοντας ακόμη και τα 120 λήμματα στις 19 Μαρτίου.

Όπως είναι αναμενόμενο, τον Μάιο οι προβολές μειώθηκαν, οι οποίες έφτασαν τις 38.507.583, με διαφορά πάντως, οι υψηλότερες για τον μήνα Μάιο που έχουν καταγραφεί στην Βικιπαίδεια. Τον Μάιο οι προβολές της Βικιπαίδειας από την Ελλάδα ήταν περίπου 33 εκατομμύρια, ενώ για σύγκριση οι θεάσεις της αγγλικής έκδοσης ήταν περίπου 32 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα των αυξημένων αριθμών λημμάτων στη Βικιπαίδεια, η Ελληνική Βικιπαίδεια παραμένει πρώτη στις θεάσεις στην Ελλάδα (αλλά όχι στην Κύπρο, όπου πρώτη είναι η αγγλική) για αρκετούς μήνες του έτους, κυρίως το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την άνοιξη (αν και ο αριθμός αυτός των μηνών αυξάνεται). Οι μοναδικές συσκευές ανήλθαν στις 6.604.370 τον Μάιο, ακολουθώντας την τάση των θεάσεων. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 177.635 λήμματα την 1η Μαΐου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.270 την 1η Μαΐου και στους 1.247 την 31η Μαΐου.

Παρομοίως, τον Ιούνιο οι θεάσεις μειώθηκαν σημαντικά, οι οποίες έφτασαν τις 30.660.965. Για πρώτη φορά πάντως ο αριθμός των θεάσεων τον Ιούνιο ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια, αν και ο αριθμός των νέων λημμάτων ήταν ο χαμηλότερος εδώ και πάνω από 3 χρόνια, ήτοι 720 περίπου λήμματα, διότι η Ελληνική Βικιπαίδεια δεν είχε ποτέ κάτω από 1.000 νέα λήμματα ανά μήνα από τον Δεκέμβριο του 2016 και έπειτα. Η σχετική τάση στη μείωση των νέων ξεκίνησε από τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο οι μοναδικές συσκευές που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.946.692, με ρυθμό μείωσης παρόμοιο του Μαΐου. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 178.770 λήμματα την 1η Ιουνίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.207 την 1η Ιουνίου και στους 1.066 την 30ή Ιουνίου.

Τον Ιούλιο οι θεάσεις συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, αν και με πολύ ηπιότερη μείωση, καταγράφοντας 29.683.695 θεάσεις αυτό το μήνα. Στις 24 Ιουλίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια έφτασε τα 180.000 λήμματα. Τον Ιούλιο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.757.897. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 179.425 λήμματα την 1η Ιουλίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.070 την 1η Ιουλίου και στους 951 την 31η Ιουλίου.

Τον Αύγουστο οι θεάσεις άρχισαν να έχουν ανοδική πορεία, φτάνοντας τις 31.194.456. Οι αριθμός των νέων λημμάτων αυξήθηκε, φθάνοντας τα 1.070 λήμματα περίπου. Τον Αύγουστο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.807.267. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 180.181 λήμματα την 1η Αυγούστου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 950 την 1η Αυγούστου και στους 947 την 31η Αυγούστου.

Τον Σεπτέμβριο οι θεάσεις κατέγραψαν μια ελαφριά ανοδική πορεία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 31.382.976. Τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια επιστρέφει σε σημαντική ανοδική τάση φτάνοντας τις 6.123.043. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 181.171 λήμματα την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 940 την 1η Σεπτεμβρίου και στους 968 την 30ή Σεπτεμβρίου.

Τον Οκτώβριο οι θεάσεις της Ελληνικής Βικιπαίδειας έφτασαν τις 36.931.891, αποτελώντας μια σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η τάση σημαντικής ανόδου των θεάσεων σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου είναι ετήσια. Στις 28 Οκτωβρίου 2020, λόγω της ημέρας, ο αριθμός των θεάσεων εκείνη την ημέρα ήταν 1.636.827, ο υψηλότερος εδώ και σχεδόν 6 μήνες. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 957 την 1η Οκτωβρίου και 947 την 31η Οκτωβρίου. Τον Οκτώβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 7.154.472. Την 1η Οκτωβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 182.290. Ρόλο στην συνέχιση της ανοδικής τάσης των λημμάτων έπαιξε και ο διαγωνισμός για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρώτος του είδους του στην Βικιπαίδεια.

Τον Νοέμβριο οι θεάσεις ξεπέρασαν και πάλι τα 40 εκατομμύρια, φτάνοντας τις 41.599.875. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή του δεύτερου απαγορευτικού από τις 7 Νοεμβρίου 2020, που οδήγησε στην παύση λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων. Αφού επεβλήθη το δεύτερο απαγορευτικό ο αριθμός των θεάσεων αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας τις 1.673.329 θεάσεις στις 29 Νοεμβρίου 2020, ενώ ο αριθμός των θεάσεων ήταν σταθερά άνω των 1.2 εκατομμυρίων την ημέρα. Τον Νοέμβριο έλαβε χώρα ο Μήνας Ασίας, κατά τον οποίο δημιουργήθηκαν 562 νέα λήμματα και είναι ο πιο επιτυχημένος διαγωνισμός λημματογράφησης στην Βικιπαίδεια από άποψη νέων λημμάτων. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 941 την 1η Νοεμβρίου και 1.031 την 30η Νοεμβρίου. Τον Νοέμβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 7.367.220 σπάζοντας το ρεκόρ του Απριλίου. Την 1η Νοεμβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 183.148. Τον Νοέμβριο η τάση στα νέα λήμματα ήταν πολύ ανοδική λόγω του Μήνα Ασίας και της νέας καραντίνας, ενώ όπως φαίνεται παρακάτω η τάση διατηρήθηκε και τον Δεκέμβριο.

Τον Δεκέμβριο οι θεάσεις συνέχισαν να αυξάνονται φτάνοντας τις 45.314.422. Ο αριθμός των θεάσεων παρέμεινε σε επίπεδα άνω των 1.400.000 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, λόγω της εφαρμογής του απαγορευτικού, για το οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Έπειτα ο αριθμός των θεάσεων μειώθηκε (αν και επανήλθε σε επίπεδα άνω των 1.6 εκατομμυρίων στις 26 και 27 Δεκεμβρίου) λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.019 την 1η Δεκεμβρίου και 1.166 την 31η Δεκεμβρίου. Τέλος, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας του χειμώνα αλλά και λόγω του δεύτερου απαγορευτικού για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, οι μοναδικές συσκευές που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια πλησίασαν τα 8 εκατομμύρια, φτάνοντας τις 7.888.584. Αναφορικά με τις μοναδικές συσκευές, η αυξημένη επισκεψιμότητα και αριθμός λημμάτων είναι οι βασικοί οδηγοί της γρήγορης ανόδου του αριθμού των μοναδικών συσκευών που επισκέπτεται την Βικιπαίδεια. Την 1η Δεκεμβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 184.636 και στο τέλος της 31ης Δεκεμβρίου σε 185.904 (μεσάνυχτα ώρας Γκρίνουιτς).

Το 2019 κατεγράφησαν 382 εκατομμύρια θεάσεις στην Ελληνική Βικιπαίδεια και το 2020 449 εκατομμύρια. Η αύξηση οφείλεται στους εξής λόγους: Στην αύξηση των επισκέψεων που προήλθε από τα απαγορευτικά που επιβλήθησαν για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, στα περίπου 14.400 λήμματα που δημιουργήθηκαν αλλά και λόγω της φυσικής, συνεχούς αύξησης των θεάσεων των λημμάτων. Τέλος, οι επεξεργασίες την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 7.936.010 και στις 2:30 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου 2021 ήταν 8.583.616. Οι σελίδες σε όλους τους ονοματοχώρους την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 514.684, αριθμός που αυξήθηκε στις 562.861 την ίδια μέρα του επόμενου έτους (την ίδια ώρα που αναφέρονται και οι επεξεργασίες). Τέλος, ο αριθμός των χρηστών την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 290.995 και την 1η Ιανουαρίου 2021 (2:30 π.μ.) 319.071. Όπως είναι εμφανές, μεγάλο τμήμα των χρηστών παραμένουν ανενεργοί ή προέρχονται από άλλη Βικιπαίδεια.

Όσον αφορά το μέσο πρόσβασης, όλους τους μήνες η πλειοψηφία των θεάσεων προήλθε από κινητές συσκευές, φτάνοντας τις 32.953.993. Ο αριθμός των θεάσεων από κινητές συσκευές έχει τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος της ανόδου των θεάσεων της Βικιπαίδειας όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως, στις θεάσεις από υπολογιστές, υπάρχει μια παρατηρήσιμη κάμψη του αριθμού τους, ενώ τις περιόδους απαγορευτικού του 2020 ξεπέρασαν τις 16 εκατομμύρια, τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο. Οι θεάσεις από την εφαρμογή κινητού είναι σχετικά σταθερές με αυξομειώσεις, εκτός από μια πτώση στις 27.999 θεάσεις τον Ιούνιο του 2020.

Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από το Wikistats. Για οικονομία χώρου δίνονται σύνδεσμοι μόνο όπου θεωρείται απαραίτητο. Αυτό γίνεται γιατί, π.χ. τα στοιχεία που δίνονται στους συνδέσμους για τις μοναδικές συσκευές αναφέρονται για όλη την διετία 2019 – 2020. Όλα τα στοιχεία για τα λήμματα και τους ενεργούς χρήστες προέρχονται από το Κατάλογο Βικιπαιδειών στο Meta, που μπορείτε να τα δείτε εδώ. Οι ημερομηνίες αναφοράς για τα λήμματα είναι η πρώτη μέρα του εκάστοτε μήνα, και τους ενεργούς χρήστες η πρώτη και η τελευταία μέρα του εκάστοτε μήνα. Ώρα αναφοράς είναι η ώρα Γκρίνουιτς ή Συγχρονισμένη Παγκόσμια Ώρα.

*Μέλος της Ομάδας Χρηστών Κοινότητας Wikimedia στην Ελλάδα

Πηγή άρθρου: https://blog.wikimedia.gr/2021/01

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

H ανοδική πορεία του Bitcoin συνεχίζεται καθώς μόλις 4 μέρες μετά το ορόσημο των 30 χιλιάδων δολαρίων σήμερα έσπασε και τα 25 χιλιάδες δολάρια ενώ αυτή την ώρα κινείτε ακόμα και πάνω από τα 37k δολάρια.

Eνδεικτικό της ξέφρενης ανοδικής πορείας του ψηφιακού νομίσματος είναι ότι τις πρώτες αυτές μέρες του 2021 έχει κερδίσει ήδη ένα 25% .

Aυτή την ώρα η συνολική κεφαλαιοποίηση του ψηφιακού νομίσματος ανέρχεται στα 680 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φυσικά φωτιά έχει πάρει και το Bitcoin mining καθώς αυτή την στιγμή έχει ξεπεράσει η επεξεργαστική ισχύ του δικτύου τα 150EH/s.

Η γενικευμένη πολιτική αστάθεια ιδίως των τελευταίων ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοφανή γεγονότα όπως η εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο  δείχνουν να τροφοδοτούν περαιτέρω την ανοδική πορεία του ψηφιακού νομίσματος.

 

The post Το Bitcoin σπάει τα 35.000 δολάρια appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Η υψηλή ζήτηση για εκατομμύρια test COVID-19 ημερησίως σε συνδυασμό με την προβληματική αλυσίδα εφοδιασμού έχει αφήσει πολλές χώρες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις στη διάγνωση του Covid-19. Σε ένα πρόσφατο σχόλιο στο Nature , ο John Nkengasong, Διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής, δήλωσε, «η κατάρρευση της παγκόσμιας συνεργασίας έχει απομακρύνει την Αφρική από την αγορά διαγνωστικών … Οι χώρες έχουν χρήματα αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν.»

Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν επομένως νέα Tests που είναι γρηγορότερα, φθηνότερα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών συστημάτων υγείας και εύκολα στην κατασκευή, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση.


Για να επιτρέψουν στους επιστήμονες να έχουν πρόσβαση στα ερευνητικά εργαλεία που χρειάζονται για τη δουλειά τους, ερευνητές από το Open Bioeconomy Lab στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Lab de Tecnología Libre στο iBio / PUC Chile και το FreeGenes Project στο Stanford University συνεργάστηκαν με την εταιρεία συνθετικής βιολογίας Ginkgo Bioworks για το σχεδιασμό μιας εργαλειοθήκης ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους ερευνητές να παράγουν 16 από τα πιο χρήσιμα ένζυμα για μια σειρά διαγνωστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί το COVID-19.

«Ο σχεδιασμός των συλλογών ήταν μια μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ ερευνητών με διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και διαφορετικές τοπικές ανάγκες για την καταπολέμηση της πανδημίας», δήλωσε η Δρ Chiara Gandini από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Βιοτεχνολογίας του Cambridge. «Το σχεδιάσαμε έχοντας υπόψη τους άλλους βιολόγους, καθιστώντας όσο το δυνατόν πιο εύκολο για αυτούς να αναδιαμορφώσουν το κιτ εργαλείων για τις απαιτήσεις τους

Το «Molecular Diagnostic Toolkit» περιλαμβάνει έτοιμο προς χρήση DNA για την παραγωγή ενζύμων, συμπεριλαμβανομένων των DNA polymerases και reverse transcriptases – τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται στα τυπικά tests RT-qPCR. Αυτά τα ένζυμα είναι επίσης χρήσιμα για δοκιμές όπως το LAMP, το οποίο είναι ταχύτερο και απλούστερο από το RT-qPCR και υιοθετείται γρήγορα από περισσότερα εργαστήρια. Το DNA ελέγχου περιλαμβάνεται επίσης στην εργαλειοθήκη για την επικύρωση ότι οι δοκιμές θα ανιχνεύσουν συγκεκριμένα SARS-CoV-2 αλλά όχι στενά σχετικούς ιούς.

Το Molecular Diagnostic Toolkit χρησιμοποιεί τυπικές εργαστηριακές τεχνικές για την παραγωγή και τον καθαρισμό των ενζύμων, αλλά πολλοί ερευνητές στο Global South εργάζονται υπό δύσκολους περιορισμούς πόρων και μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουν το έργο τους στην τοπική διαθεσιμότητα υλικών. Μπορούν επομένως να κάνουν χρήση του «E.coli Protein Expression Toolkit»: μια συλλογή από πάνω από 100 μέρη DNA που μπορούν να συναρμολογηθούν σε χιλιάδες συνδυασμούς για να προσαρμόσουν ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Για παράδειγμα, οι ενότητες περιλαμβάνονται για τη δέσμευση ενζύμων σε κυτταρίνη για την ανάπτυξη δοκιμών με βάση το χαρτί ή για την ενεργοποίηση της παραγωγής ενζύμων σε κύτταρα χρησιμοποιώντας φως από LED αντί για ακριβές χημικές ουσίες.

Η εργαλειοθήκη έχει προπαραγγελθεί από περισσότερα από 34 εργαστήρια από 16 χώρες, όπως η Βραζιλία, η Χιλή, το Περού, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, το Καμερούν, η Αιθιοπία, η Ινδία και το Βιετνάμ.

«Η πρόσβαση σε αυτήν την παλέτα μοριακών εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας να καταπολεμήσει βραχυπρόθεσμα τις ελλείψεις εφοδιασμού αντιδραστηρίων και να αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα την τεχνολογική αυτονομία στη διάγνωση και την παρακολούθηση των ιών», δήλωσε η Tamara Matute από το Pontificia Universidad Católica. de Chile και iBio, που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της συλλογής. Ο συνάδελφος του Matute, Isaac Núñez, πρόσθεσε ότι μηχανισμοί όπως η ανοιχτή διαδικτυακή κοινότητα, το Reclone Network , είναι επίσης απαραίτητοι για την ενίσχυση της χρησιμότητας της συλλογής μέσω υποστήριξης από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης «μιας συνεργατικής κοινότητας, πρωτοκόλλων που προέρχονται από πλήθος και ανοιχτών κοινόχρηστων πόρων».

Ενώ η αρχική εστίαση της εργαλειοθήκης είναι να υποστηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη, το ίδιο DNA θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διαγνωστικών κιτ με τις σωστές διαδικασίες και τις κανονιστικές εγκρίσεις. Δεδομένου ότι είναι ανοιχτού κώδικα, κάθε εταιρεία ή ίδρυμα μπορεί να παράγει και να εμπορεύεται ένζυμα από το κιτ εργαλείων. Για παράδειγμα, τα ένζυμα LAMP θα κατασκευαστούν στο Ethiopian Biotechnology Institute σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge με την υποστήριξη του Cambridge-Africa Alborada Fund.

Ο Δρ Brook Esseye της Πρωτοβουλίας EBTi LAMP δήλωσε, «αυτή η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την τοπική ικανότητα βιοπαραγωγής και θα ενισχύσει τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητών σε διάφορες χώρες, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας».

Κοιτώντας πέρα ​​από το COVID-19, η τοπική ικανότητα βιοπαραγωγής θα μπορούσε να στηρίξει άλλες εξελίξεις στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία στη βιοτεχνολογία.

«Μια ανθεκτική τοπική αλυσίδα εφοδιασμού για διαγνωστικά είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ασφάλεια της υγείας και την ετοιμότητα για πανδημία», δήλωσε η Δρ Jenny Molloy, Shuttleworth Fellow στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Βιοτεχνολογίας του Cambridge. «Τα ίδια ένζυμα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του COVID-19 μπορούν επίσης να ανιχνεύσουν την ελονοσία, τον τύφο και πολλές άλλες ασθένειες. Μπορούν να εφαρμοστούν με πολλούς άλλους τρόπους για να έχουν θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την αναπαραγωγή καλύτερων καλλιεργειών, τη μέτρηση της επίδρασης των πρωτοβουλιών διατήρησης στη βιοποικιλότητα και την παρακολούθηση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Αυτή η ευελιξία είναι γιατί είναι τόσο σημαντικό ώστε τα βασικά εργαλεία για τη βιοτεχνολογία να είναι προσβάσιμα, να χρησιμοποιούνται και να είναι χρήσιμα για όλους τους ερευνητές σε όλο τον κόσμο. «

Η εργαλειοθήκη έχει διατεθεί ελεύθερα στο πλαίσιο του Open Material Transfer Agreement (OpenMTA ), το οποίο παρέχει ρητή άδεια στους παραλήπτες να διανέμουν σε άλλα εργαστήρια και να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη για εμπορικούς σκοπούς και μπορούν να παραγγελθούν μέσω Διαδικτύου μέσω του προγράμματος Free Genes του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

Οι ερευνητές και οι χρήστες της εργαλειοθήκης καλούνται να μοιραστούν πρωτόκολλα, πόρους και συμβουλές μέσω του Reclone Forum.

Πηγή άρθρου: https://www.cam.ac.uk/research


Ο κόσμος το 2020 στράφηκε έντονα στα ψηφιακά βιβλία και τον άυλο πολιτισμό, λόγω της πανδημίας. Αυτό οδήγησε και σε μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης με 1.829.213 διαφορετικούς επισκέπτες συνολικά. Η συλλογή αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 8.492 ελεύθερα ελληνικά ψηφιακά βιβλία και καθημερινά εμπλουτίζεται με νέα.

Καταγράφηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον προς τα ηχητικά βιβλία και πλέον δημιουργήθηκε ειδική ενότητα με Audio-books.

Ίσως οι μέρες που ζούμε να αλλάζουν την ανάγνωση!


✩ Δείτε τα 50 ελληνικά ελεύθερα e-books με τα περισσότερα downloads μέσα στο 2020 στην Ανοικτή Βιβλιοθήκη:

 1. «Covibook: Το όνοµά µου είναι Κορονοϊός» – Εικονογραφημένο εγχειρίδιο της Manuela Molina
 2. «Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Webex» – Εγχειρίδιο του Νίκου Καλύβα
 3. «Καινή Διαθήκη» – Πρωτότυπο κείμενο & Μετάφραση
 4. «Ένας ιός με κορώνα» – Παραμύθι της Χαράς Πάτρα
 5. «Ο διάβολος του Στρέφη» – Μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτώ
 6. «Η άγνωστη κυρά» – Παραμύθι της Δέσποινας Χριστοφορίδου
 7. «Θα έρθει άραγε φέτος ο Άι Βασίλης;» – Παραμύθι της Αναστασίας Γκούγκα
 8. «Το δώρο» – Ηχητικό βιβλίο αυτοβελτίωσης του Στέφανου Ξενάκη (Μέρος Α’)
 9. «Η Αγία Γραφή» – Πρωτότυπο κείμενο
 10. «Μάγκας» – Εφηβικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα
 11. «Παραμύθια με την Ξένια» – Η Ξένια Καλογεροπούλου διαβάζει δύο δικά της παραμύθια
 12. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» – Παραμύθι του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ
 13. «Στα μυστικά του βάλτου» – Ιστορικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα
 14. «Ιός χωρίς κορώνα» – Παραμύθι της Γεωργίας Καλύβα
 15. «Ο βασιλιάς Κορονοϊός» – Παραμύθι της Γιώτας Στανελούδη
 16. «Θεία Κωμωδία» – Αφηγηματικό ποίημα του Δάντη Αλιγκέρι
 17. «Μια μάσκα μαγική» – Παραμύθι της Δέσποινας Σπυριδοπούλου
 18. «Οι Άθλιοι» – Μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ
 19. «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» – Διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού
 20. «Γίνε ο μαχητής κατά του κορωνοϊού» – Εγχειρίδιο της Songju Ma Daemicke
 21. «Μαθαίνω Ελληνικά» – Εγχειρίδιο του Παντελή Παππά
 22. «Είμαι ένας ιός που το όνομά μου είναι Κορονοϊός» – Παραμύθι της Βασιλικής Χουρσίδου
 23. «Το δώρο» – Ηχητικό βιβλίο αυτοβελτίωσης του Στέφανου Ξενάκη (Μέρος Β’)
 24. «Μια φορά κι έναν καιρό» – 11 καλλιτέχνες αφηγούνται παραμύθια
 25. «Αν κάθε μέρα» – Παραμύθι του Αντώνη Παπαθεοδούλου
 26. «Το Θαύμα των Παιδιών» – Θεατρικό έργο της Αναστασίας Ξηρομερίτου
 27. «Παραμύθι χωρίς όνομα» – Ηχητικό βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα
 28. «Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης εφαρμογής Webex Meetings για τον καθηγητή»
 29. «39 διηγήματα» – Συλλογή του Αντόν Τσέχωφ
 30. «Πολιτεία» – Διάλογος του Πλάτωνα (Μετάφραση)
 31. «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον εαυτό του» – Διήγημα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε
 32. «Εννέα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» σε αφήγηση της Σοφίας Χατζή
 33. «Η Θεωρία της Μουσικής» – Εγχειρίδιο του Χρήστου Λέκκα
 34. «Συμπόσιον ή Περί του Έρωτος» – Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα (Μετάφραση)
 35. «Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα» – Συλλογή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
 36. «Ο κορωνοϊός: ένα αληθινό παραμύθι» – Της Χριστίνας Δαμιανού Μπόγλου
 37. «Η τιμή και το χρήμα» – Νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη
 38. «Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς» – Παραμύθι της Δανάης Στεργίου
 39. «Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες στο φάσμα του αυτισμού»
 40. «Η Λήδα Βαρβαρούση διαβάζει 3 δικά της παραμύθια»
 41. «Η Μάγισσα Ταραντούλα αντιμετωπίζει τον υιό της Κορώνας» – Παραμύθι της Τζένης Κοσμίδου
 42. «Το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο» – Παραμύθι του Ivan Parvov
 43. «Αντιγόνη» – Τραγωδία του Σοφοκλή
 44. «Το αμάρτημα της μητρός μου» – Διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού
 45. «Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο» – Αυτοβιογραφία της Άλκης Ζέη
 46. «Η καρδιά της βασιλοπούλας» – Παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα
 47. «Θεωρία & Πράξη της Βυζαντινής μουσικής» – Εγχειρίδιο του Πρεσβύτερου Βασίλειου Περουλάκη
 48. «Περί Ψυχής» – Σύγγραμμα του Αριστοτέλη
 49. «Να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω για να ευτυχήσω;» – Ηχητικό βιβλίο αυτοβελτίωσης του Νικόλα Σμυρνάκη
 50. «Άννα Καρένιν» – Μυθιστόρημα του Λέοντος Τολστόι

Δείτε επίσης:

Τα 50 ελεύθερα e-books με τα περισσότερα downloads μέσα στο 2019

– Τα 50 ελεύθερα e-books με τα περισσότερα downloads μέσα στο 2018


To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Mια είδηση που σχεδόν πέρασε απαρατήρητη αλλά δείχνει και το πως διαμορφώνετε το μέλλον στα ανταλλακτήρια της Αμερικής είναι το πρόστιμο που επέβαλαν οι αρχές στην εταιρεία διαφύλαξης Bitcoin BitGo για συνδέσεις στην πλατφόρμα της από ip που ανήκαν σε αποκλεισμένες οικονομικά χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ταυτοποίησαν συνδέσεις από ip που προέρχονταν από την Κούβα, Ιραν, Κριμαία, Συρία και Ουκρανία και 184 Bitcoin συναλλαγές αξίας 9 χιλιάδων δολαρίων.

To πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ανταλλακτήριο ανήλθε στα 98 χιλιάδες δολάρια.

To γεγονός είναι ότι τα ανταλλακτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών σταδιακά μπαίνουν σε ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και είναι σίγουρο ότι 2021 θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση γιαυτά.

Aξίζει να αναφέρουμε εδώ και την είδηση που βγήκε σήμερα ότι οι τράπεζες στην Αμερική πήραν την άδεια να χρησιμοποιούν Blockchain συστήματα για stablecoin 1USDC=USD.

Η BitGo είναι εταιρεία φύλαξης ψηφιακών νομισμάτων καθώς προσφέρει ισχυρά layer ασφαλείας για τους πελάτες της όπως τα multisig wallet vault.

 

The post Οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην BitGo appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Για άλλη μια χρονιά εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν την Βικιπαίδεια το 2020 για να ενημερωθούν και να μάθουν για διάφορα θέματα. Η ανάρτηση αυτή αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο, αναλύονται οι βασικοί στατιστικοί δείκτες της Ελληνικής Βικιπαίδειας για όλο το 2020 αναφορικά με τον αριθμό των λημμάτων, των μηνιαίων θεάσεων κ.ά. Στο δεύτερο μέρος, για το οποίο θα γίνει ανάλυση στην επόμενη ανάρτηση, αναλύεται ο αριθμός των θεάσεων στα υπόλοιπα ελληνόγλωσσα αδελφά εγχειρήματα της Βικιπαίδειας αλλά και μια διεθνής επισκόπηση των στατιστικών της Βικιπαίδειας για το 2020.

Το παρακάτω άρθρο θα ξεκινήσει με την ανάλυση του αριθμού των θεάσεων (ή προβολών) και των συναφών δεικτών, όπως είναι ο αριθμός των μοναδικών συσκευών και των προβολών ανά χώρα. Το 2020, ο αριθμός των θεάσεων της Ελληνικής Βικιπαίδειας ήταν ο υψηλότερος στην ιστορία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και λόγω του αυξανόμενου αριθμού λημμάτων. Δευτερεύον ρόλο στην άνοδο των προβολών του εγχειρήματος έπαιξε και η “ωρίμαση” των λημμάτων (κυρίως των νεότερων), δηλαδή η σταδιακή άνοδος των θεάσεων ενός λήμματος σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα έπειτα από την δημιουργία του. Σημειώνεται ότι για τον αριθμό των μοναδικών συσκευών, αν και μπορεί να ληφθεί ένα αρκετά καλό δείγμα για το πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται το εγχείρημα, δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικός των ανθρώπων που επισκέπτονται το εγχείρημα, διότι μια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο ή ένα άτομο να χρησιμοποιεί δύο ή παραπάνω συσκευές.

Κατά τον Ιανουάριο, ο οποίος ως συνήθως είναι ο μήνας με τις περισσότερες θεάσεις τον χρόνο στην Ελληνική Βικιπαίδεια, κατεγράφησαν 37.916.899 θεάσεις, αποτελώντας μια ελαφριά αύξηση σε σχέση με τα νούμερα που κατεγράφησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2019, όπου κατεγράφησαν 37.695.236 (μια αύξηση περίπου 0.7%). Τον Ιανουάριο του 2020 επίσης ξεκίνησε η πανδημία της ασθένειας του κορονοϊού 2019, περισσότερο γνωστή ως COVID-19 (η οποία εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 στο Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα). Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των ενεργών χρηστών είχε καταγράψει ιστορικό ρεκόρ, με 1.373 ενεργούς χρήστες την 31η Ιανουαρίου 2020, μια αύξηση από τους 1.002 την 1η Ιανουαρίου. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.699.703 τον Ιανουάριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 171.792 λήμματα την 1η Ιανουαρίου.

Κατά τον Φεβρουάριο, η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε 34.676.765 προβολές, αποτελώντας μια ικανοποιητική αύξηση (περίπου 6%) σε σχέση με τις 32.251.913 του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι το 2020 είναι ένα δίσεκτο έτος. Γύρω στις 5-7 Φεβρουαρίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια είχε 1.402 ενεργούς χρήστες, ο υψηλότερος αριθμός ενεργών χρηστών στο εγχείρημα ως τώρα. Την 1η Φεβρουαρίου οι ενεργοί χρήστες έφτασαν τους 1.389, ωστόσο την 29η Φεβρουαρίου είχαν μειωθεί στους 1.097. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.324.964 τον Φεβρουάριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 172.975 λήμματα την 1η Φεβρουαρίου.

Κατά τον Μάρτιο, η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε 41.247.982 προβολές. Για αυτή την απροσδόκητα υψηλή άνοδο όχι μόνο εδώ, αλλά και διεθνώς, οφείλεται η έξαρση του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των περισσότερων δραστηριοτήτων (π.χ. σχολείων, των περισσότερων καταστημάτων και άλλων υπηρεσιών, κ.ά.) και στην επιβολή απαγορευτικών (κοινώς γνωστών ως καραντίνα ή λοκντάουν) σε πάρα πολλές χώρες, οδηγώντας σε πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τους ανθρώπους. Γενικά, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου παρατηρείται αριθμός θεάσεων που δεν ξεπερνά τις 1.4 εκατομμύρια. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, κυρίως από την 21η Μαρτίου, αρχίζει σημαντική άνοδος των θεάσεων, η οποία παραμένει πάνω από 1.5 εκατομμύριο θεάσεις τις περισσότερες ημέρες. Στις 25 Μαρτίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο, αυτό των 2 εκατομμύρια θεάσεων σε μια ημέρα. Εκείνη την ημέρα κατεγράφησαν 2.048.681 προβολές, λόγω της Επανάστασης της 28ης Μαρτίου και της κατά πολύ αυξημένης θεαματικότητας όλων των λημμάτων (μάχες, πρόσωπα, κ.ο.κ.) που σχετίζονται με αυτήν. Ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 6.948.132 τον Μάρτιο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 174.096 λήμματα την 1η Μαρτίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.097 την 1η Μαρτίου και στους 1.089 την 31η Μαρτίου. Παράλληλα έτρεξαν οι διαγωνισμοί WikiGap, ο πρώτος του είδους του, αλλά και το Άνοιξη ΚΑΕ για πέμπτη χρονιά.

Κατά τον Απρίλιο η αύξηση του Μαρτίου συνέχισε, με 49.759.941 προβολές να καταγράφονται αυτόν τον μήνα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θεάσεων ως τώρα. Στα πρώτα δύο δεκαήμερα κατεγράφησαν, συγκριτικά με το τρίτο, ένας μεγαλύτερος μέσος όρος καθημερινών θεάσεων, οι οποίες ήταν σχεδόν κάθε μέρα άνω των 1.6 εκατομμυρίων. Μια κάμψη αρχίζει να εμφανίζεται από τις 23 Απριλίου, η οποία, μετά από κάποιες μέρες με θεάσεις άνω των 1.4 εκατομμυρίων, αρχίζει να εντείνεται από τις 4 Μαΐου (άρση πρώτου απαγορευτικού στην Ελλάδα) και να συνεχίζει για εβδομάδες, ώσπου στις 31 Ιουλίου κατεγράφησαν 850.734 προβολές (ο χαμηλότερος αριθμός του έτους). Ενδεικτικό της μείωσης της κινητικότητας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθε σε 7.330.679 τον Απρίλιο, ρεκόρ το οποίο καταρρίφθηκε τον Νοέμβριο. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 175.796 λήμματα την 1η Απριλίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.090 την 1η Απριλίου και στους 1.252 την 30ή Απριλίου. Τον Μάρτιο και Απρίλιο, λόγω της καραντίνας, υπήρξε μια μεγάλη άνοδος και στον αριθμό των νέων λημμάτων για τους λόγους που εξηγώ παραπάνω, φτάνοντας ακόμη και τα 120 λήμματα στις 19 Μαρτίου.

Όπως είναι αναμενόμενο, τον Μάιο οι προβολές μειώθηκαν, οι οποίες έφτασαν τις 38.507.583, με διαφορά πάντως, οι υψηλότερες για τον μήνα Μάιο που έχουν καταγραφεί στην Βικιπαίδεια. Τον Μάιο οι προβολές της Βικιπαίδειας από την Ελλάδα ήταν περίπου 33 εκατομμύρια, ενώ για σύγκριση οι θεάσεις της αγγλικής έκδοσης ήταν περίπου 32 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα των αυξημένων αριθμών λημμάτων στη Βικιπαίδεια, η Ελληνική Βικιπαίδεια παραμένει πρώτη στις θεάσεις στην Ελλάδα (αλλά όχι στην Κύπρο, όπου πρώτη είναι η αγγλική) για αρκετούς μήνες του έτους, κυρίως το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την άνοιξη (αν και ο αριθμός αυτός των μηνών αυξάνεται). Οι μοναδικές συσκευές ανήλθαν στις 6.604.370 τον Μάιο, ακολουθώντας την τάση των θεάσεων. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 177.635 λήμματα την 1η Μαΐου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.270 την 1η Μαΐου και στους 1.247 την 31η Μαΐου.

Παρομοίως, τον Ιούνιο οι θεάσεις μειώθηκαν σημαντικά, οι οποίες έφτασαν τις 30.660.965. Για πρώτη φορά πάντως ο αριθμός των θεάσεων τον Ιούνιο ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια, αν και ο αριθμός των νέων λημμάτων ήταν ο χαμηλότερος εδώ και πάνω από 3 χρόνια, ήτοι 720 περίπου λήμματα, διότι η Ελληνική Βικιπαίδεια δεν είχε ποτέ κάτω από 1.000 νέα λήμματα ανά μήνα από τον Δεκέμβριο του 2016 και έπειτα. Η σχετική τάση στη μείωση των νέων ξεκίνησε από τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο οι μοναδικές συσκευές που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.946.692, με ρυθμό μείωσης παρόμοιο του Μαΐου. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 178.770 λήμματα την 1η Ιουνίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.207 την 1η Ιουνίου και στους 1.066 την 30ή Ιουνίου.

Τον Ιούλιο οι θεάσεις συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, αν και με πολύ ηπιότερη μείωση, καταγράφοντας 29.683.695 θεάσεις αυτό το μήνα. Στις 24 Ιουλίου 2020 η Ελληνική Βικιπαίδεια έφτασε τα 180.000 λήμματα. Τον Ιούλιο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.757.897. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 179.425 λήμματα την 1η Ιουλίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.070 την 1η Ιουλίου και στους 951 την 31η Ιουλίου.

Τον Αύγουστο οι θεάσεις άρχισαν να έχουν ανοδική πορεία, φτάνοντας τις 31.194.456. Οι αριθμός των νέων λημμάτων αυξήθηκε, φθάνοντας τα 1.070 λήμματα περίπου. Τον Αύγουστο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 5.807.267. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 180.181 λήμματα την 1η Αυγούστου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 950 την 1η Αυγούστου και στους 947 την 31η Αυγούστου.

Τον Σεπτέμβριο οι θεάσεις κατέγραψαν μια ελαφριά ανοδική πορεία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 31.382.976. Τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια επιστρέφει σε σημαντική ανοδική τάση φτάνοντας τις 6.123.043. Ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 181.171 λήμματα την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ αυτός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 940 την 1η Σεπτεμβρίου και στους 968 την 30ή Σεπτεμβρίου.

Τον Οκτώβριο οι θεάσεις της Ελληνικής Βικιπαίδειας έφτασαν τις 36.931.891, αποτελώντας μια σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η τάση σημαντικής ανόδου των θεάσεων σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου είναι ετήσια. Στις 28 Οκτωβρίου 2020, λόγω της ημέρας, ο αριθμός των θεάσεων εκείνη την ημέρα ήταν 1.636.827, ο υψηλότερος εδώ και σχεδόν 6 μήνες. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 957 την 1η Οκτωβρίου και 947 την 31η Οκτωβρίου. Τον Οκτώβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 7.154.472. Την 1η Οκτωβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 182.290. Ρόλο στην συνέχιση της ανοδικής τάσης των λημμάτων έπαιξε και ο διαγωνισμός για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρώτος του είδους του στην Βικιπαίδεια.

Τον Νοέμβριο οι θεάσεις ξεπέρασαν και πάλι τα 40 εκατομμύρια, φτάνοντας τις 41.599.875. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή του δεύτερου απαγορευτικού από τις 7 Νοεμβρίου 2020, που οδήγησε στην παύση λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων. Αφού επεβλήθη το δεύτερο απαγορευτικό ο αριθμός των θεάσεων αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας τις 1.673.329 θεάσεις στις 29 Νοεμβρίου 2020, ενώ ο αριθμός των θεάσεων ήταν σταθερά άνω των 1.2 εκατομμυρίων την ημέρα. Τον Νοέμβριο έλαβε χώρα ο Μήνας Ασίας, κατά τον οποίο δημιουργήθηκαν 562 νέα λήμματα και είναι ο πιο επιτυχημένος διαγωνισμός λημματογράφησης στην Βικιπαίδεια από άποψη νέων λημμάτων. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 941 την 1η Νοεμβρίου και 1.031 την 30η Νοεμβρίου. Τον Νοέμβριο ο αριθμός των μοναδικών συσκευών που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια ανήλθαν στις 7.367.220 σπάζοντας το ρεκόρ του Απριλίου. Την 1η Νοεμβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 183.148. Τον Νοέμβριο η τάση στα νέα λήμματα ήταν πολύ ανοδική λόγω του Μήνα Ασίας και της νέας καραντίνας, ενώ όπως φαίνεται παρακάτω η τάση διατηρήθηκε και τον Δεκέμβριο.

Τον Δεκέμβριο οι θεάσεις συνέχισαν να αυξάνονται φτάνοντας τις 45.314.422. Ο αριθμός των θεάσεων παρέμεινε σε επίπεδα άνω των 1.400.000 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, λόγω της εφαρμογής του απαγορευτικού, για το οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Έπειτα ο αριθμός των θεάσεων μειώθηκε (αν και επανήλθε σε επίπεδα άνω των 1.6 εκατομμυρίων στις 26 και 27 Δεκεμβρίου) λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών ανήλθε στους 1.019 την 1η Δεκεμβρίου και 1.166 την 31η Δεκεμβρίου. Τέλος, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας του χειμώνα αλλά και λόγω του δεύτερου απαγορευτικού για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, οι μοναδικές συσκευές που επισκέφθηκαν την Βικιπαίδεια πλησίασαν τα 8 εκατομμύρια, φτάνοντας τις 7.888.584. Αναφορικά με τις μοναδικές συσκευές, η αυξημένη επισκεψιμότητα και αριθμός λημμάτων είναι οι βασικοί οδηγοί της γρήγορης ανόδου του αριθμού των μοναδικών συσκευών που επισκέπτεται την Βικιπαίδεια. Την 1η Δεκεμβρίου ο αριθμός των λημμάτων ανήλθε στα 184.636 και στο τέλος της 31ης Δεκεμβρίου σε 185.904 (μεσάνυχτα ώρας Γκρίνουιτς).

Το 2019 κατεγράφησαν 382 εκατομμύρια θεάσεις στην Ελληνική Βικιπαίδεια και το 2020 449 εκατομμύρια. Η αύξηση οφείλεται στους εξής λόγους: Στην αύξηση των επισκέψεων που προήλθε από τα απαγορευτικά που επιβλήθησαν για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, στα περίπου 14.400 λήμματα που δημιουργήθηκαν αλλά και λόγω της φυσικής, συνεχούς αύξησης των θεάσεων των λημμάτων. Τέλος, οι επεξεργασίες την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 7.936.010 και στις 2:30 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου 2021 ήταν 8.583.616. Οι σελίδες σε όλους τους ονοματοχώρους την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 514.684, αριθμός που αυξήθηκε στις 562.861 την ίδια μέρα του επόμενου έτους (την ίδια ώρα που αναφέρονται και οι επεξεργασίες). Τέλος, ο αριθμός των χρηστών την 1η Ιανουαρίου 2020 ήταν 290.995 και την 1η Ιανουαρίου 2021 (2:30 π.μ.) 319.071. Όπως είναι εμφανές, μεγάλο τμήμα των χρηστών παραμένουν ανενεργοί ή προέρχονται από άλλη Βικιπαίδεια.

Όσον αφορά το μέσο πρόσβασης, όλους τους μήνες η πλειοψηφία των θεάσεων προήλθε από κινητές συσκευές, φτάνοντας τις 32.953.993. Ο αριθμός των θεάσεων από κινητές συσκευές έχει τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος της ανόδου των θεάσεων της Βικιπαίδειας όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως, στις θεάσεις από υπολογιστές, υπάρχει μια παρατηρήσιμη κάμψη του αριθμού τους, ενώ τις περιόδους απαγορευτικού του 2020 ξεπέρασαν τις 16 εκατομμύρια, τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο. Οι θεάσεις από την εφαρμογή κινητού είναι σχετικά σταθερές με αυξομειώσεις, εκτός από μια πτώση στις 27.999 θεάσεις τον Ιούνιο του 2020.

Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από το Wikistats. Για οικονομία χώρου δίνονται σύνδεσμοι μόνο όπου θεωρείται απαραίτητο. Αυτό γίνεται γιατί, π.χ. τα στοιχεία που δίνονται στους συνδέσμους για τις μοναδικές συσκευές αναφέρονται για όλη την διετία 2019 – 2020. Όλα τα στοιχεία για τα λήμματα και τους ενεργούς χρήστες προέρχονται από το Κατάλογο Βικιπαιδειών στο Meta, που μπορείτε να τα δείτε εδώ. Οι ημερομηνίες αναφοράς για τα λήμματα είναι η πρώτη μέρα του εκάστοτε μήνα, και τους ενεργούς χρήστες η πρώτη και η τελευταία μέρα του εκάστοτε μήνα. Ώρα αναφοράς είναι η ώρα Γκρίνουιτς ή Συγχρονισμένη Παγκόσμια Ώρα.

Νίκος Λυκομήτρος (NikosLikomitros),
Μέλος της Ομάδας Χρηστών Κοινότητας Wikimedia στην Ελλάδα

Έχοντας δοκιμάσει αρκετές εφαρμογές για δημιουργία multiboot USB με πολλές διανομές σε ένα στικάκι, το Ventoy είναι αυτό που δεν ήξερες ότι ψάχνεις. Τα multiboot USB, μας παρέχουν τη δυνατότητα να έχουμε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, σε μια μόνο bootable USB συσκευή. Έχω δοκιμάσει διάφορες εφαρμογές, όπως το YUMI, WinSetupFromUSB, Multiboot, MultiSystem ακόμα και εμπορικές εφαρμογές οι οποίες […]

«Η τεχνολογία θα δημιουργήσει έναν γενναίο νέο κόσμο». Αυτό ήταν ένα μότο που κυριαρχούσε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, ώσπου η έλευση του 20ου αιώνα μας έφερε όλα εκείνα τα θαυμαστά και «μαγικά» πράγματα που οραματιζόμασταν μέσα από τα βιβλία και τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ξαφνικά, η εξέλιξη της τεχνολογίας άρχισε να καλπάζει με ταχύτητες φωτός· πλέον...

Source

Αν και σε πρωτόγνωρες συνθήκες, οι γιορτινές μέρες είναι εδώ και οι online εκδηλώσεις συνεχίζονται! Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
27/12/2020 – 17/01/2021
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 7&8
07/01/2021
11:00 – 12:45
#Online event: OpenShift Container Platform Meetup

Όταν δημοσίευσε την ‘Στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα 2020-2023»  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε, για άλλη μια φορά, τη σημασία της διαλειτουργικότητας  του λογισμικού. Το «Think Open» δηλώνει  ότι το λογισμικό που παράγεται με σκοπό τη χρήση του εκτός της Επιτροπής, θα είναι ανοιχτού κώδικα και θα δημοσιεύεται στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με την άδεια (EUPL). Ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων των κρατών μελών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, διανέμουν το λογισμικό τους με αυτήν την άδεια. Φαίνεται χρήσιμο να έχουμε κατά νου , ότι η EUPL  είναι βασισμένη σε έννοιες όπως:  Ανοιχτός κώδικας, αμοιβαιότητα, συμβατότητα, διαλειτουργικότητα  και Συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ .

Επιπλέον, η EUPL υποστηρίζεται από μια  ισχυρή κοινότητα  στο Joinup.eu και  χρησιμοποιείται από έναν αυξανόμενο αριθμό χρηστών, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

 • Ανοιχτός κώδικας σημαίνει ότι η EUPL συμμορφώνεται με τον ορισμό ανοιχτού κώδικα (OSD). Σημαίνει  ότι το καλυμμένο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί (λογισμικό ή βοηθητικά δεδομένα),  να αντιγραφεί, επιθεωρηθεί, τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί (να δημιουργηθούν παράγωγα) και να κοινοποιηθεί ή να διανεμηθεί  σε τρίτους.  Όλα αυτά τα δικαιώματα παραχωρούνται στους παραλήπτες της άδειας χωρίς περιορισμούς βάσει της εθνικότητας, της γεωγραφίας  ή τον επιχειρηματικό τους σκοπό και χωρίς συμβατικές διατυπώσεις: η άδεια υπάρχει και είναι δεσμευτική μόλις ο παραλήπτης αρχίζει να ασκεί τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματα με άδεια.

Τίποτα στην EUPL δεν περιορίζει την εμπορική χρήση, με την πώληση του καλυμμένου λογισμικού (για παράδειγμα ζητώντας μια οικονομική  συμβολή για να καλυφθεί το αναπτυξιακό κόστος στον κύκλο των αρχικών παραληπτών) ή με παράδοση επιπλέον  εμπορικών υπηρεσιών (υποστήριξη, εκπαίδευση, συντήρηση). Ωστόσο, αναφέρεται ότι η άδεια είναι χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalty free). Αυτό συμβαίνει επειδή το μοντέλο Open Source δεν είναι συμβατό με δικαιώματα που βασίζονται στην παρακολούθηση και τον  έλεγχο του αριθμού των χρηστών, του αριθμού των συναλλαγών, του αριθμού των υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων δεικτών  με βάση την παρακολούθηση της χρήσης του λογισμικού. Μια τέτοια παρακολούθηση δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ανοιχτού κώδικα, όπου οποιοσδήποτε αρχικός παραλήπτης μπορεί να αναδιανείμει το λογισμικό σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.  Το Open Source Definition παρέχεται από το OSI (Open Source Initiative), ενώ το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) σφυρηλάτησε τον δικό του ορισμό του «ελεύθερου λογισμικού» με βάση  τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και ελευθερίες του. Αυτοί οι δύο οργανισμοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και προσεγγίσεις,  αλλά τα εκχωρημένα δικαιώματα είναι πανομοιότυπα. Το EUPL συμμορφώνεται και αναγνωρίζεται και από τους δύο οργανισμούς ως μια άδεια  open source  ή / και ως άδεια  ελεύθερου λογισμικού.

 • Αμοιβαιότητα: η  EUPL είναι μια αμοιβαία άδεια: σε περίπτωση τροποποίησης ή βελτίωσης του λογισμικού και  αναδιανομής από τρίτο μέρος, ο πηγαίος κώδικας του πρέπει να δημοσιευτεί και να επιστραφεί κάτω από το  ίδια άδεια. Η έννοια της αμοιβαιότητας αναπτύχθηκε με το όνομα «copyleft» από το FSF στο  στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και είναι χαρακτηριστικό των αδειών GNU / GPL και AGPL. Η αμοιβαιότητα  είναι  πολύτιμη για να διατηρηθεί κάποιος έλεγχος στα παράγωγα των έργων και να διασφαλιστεί ότι θα βελτιωθούν, εάν υπάρχουν,  να επιστραφεί στον αρχικό δικαιοπάροχο και σε όλους τους άλλους παραλήπτες. Η αμοιβαιότητα  διασφαλίζει ότι το λογισμικό κοινής χρήσης  δεν αποτελεί απώλεια ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς τα διανεμημένα παράγωγα δεν μπορούν να γίνουν η αποκλειστική ιδιοκτησία  τρίτου μέρους.  Η υποχρέωση  αμοιβαιότητας  υπάρχει μόλις ένα παράγωγο έργο διανέμεται σε τρίτους και όχι όταν  χρησιμοποιείται απλώς εσωτερικά. Ωστόσο, η EUPL διευκρινίζει ότι η παροχή διαδικτυακής πρόσβασης στο καλυμμένο έργο ή  στις βασικές λειτουργίες του είναι μια μορφή διανομής. Επομένως, μόλις χρησιμοποιηθεί ένα παράγωγο για την παροχή  on-line υπηρεσιώβ ο πάροχος πρέπει να παρέχει πρόσβαση στον τροποποιημένο πηγαίο κώδικα.   Η αμοιβαιότητα   διαφοροποιεί την EUPL από μια άλλη ομάδα αδειών ανοιχτού κώδικα που καλούνται  «Ανεκτικές». Αυτές οι άδειες δεν απαιτούν αμοιβαιότητα και ανέχονται αποκλειστική ιδιοκτησία  παράγωγα. Οι πιο αποδεκτές άδειες χρήσης είναι οι MIT, BSD και η APACHE.
 • Η συμβατότητα δεν έχει αυστηρό νομικό ορισμό, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως το χαρακτηριστικό των δύο  (ή περισσότερων) άδειες σύμφωνα με τις οποίες ο κώδικας που διανέμεται βάσει αυτών των αδειών μπορεί να συγχωνευθεί  μαζί για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο λογισμικό με δυνατότητα διανομής. Αυτό συνεπάγεται το δικαίωμα να διανεμηθεί  το μεγαλύτερο λογισμικό παγκοσμίως με μία μόνο άδεια (που θα μπορούσε να είναι μία από τις άδειες που καλύπτουν  τους συγχωνευμένους πηγαίους κώδικες ή μια νέα άδεια). Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως «εκ νέου αδειοδότηση» (αλλαγή της πρωτότυπης κύριας άδειας) των ληφθέντων στοιχείων, αλλά ισχύει για τη νέα συνδυασμένη εργασία ως όλοκληρη και σε οποιονδήποτε νέο κώδικα που έχει προστεθεί.  Η συμβατότητα  είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των  ανεκτικών αδειών, δεδομένου ότι εκτός από την απλή  «Απόδοση» ή αναγνώριση του αρχικού συγγραφέα, δεν προσδιορίζουν τις συνθήκες παρακολούθησης σε περίπτωση διανομής παραγώγων. Αντιθέτως, οι περισσότερες  αμοιβαίες  (ή «copyleft») άδειες  όπως η GPL ή η AGPL δεν έχουν καθόλου ή έχουν πολύ κακή συμβατότητα. Αντιμετωπίζοντας έναν αυξανόμενο αριθμό αμοιβαίων αδειών (που ονομάζεται «διάδοση αδειών») μια έκθεση του το OSI δήλωσε το 2004 ότι «πολλές από τις άδειες είναι νομικά ασυμβίβαστες με άλλο ελεύθερο και ανοιχτό κώδικα, περιορίζοντας σοβαρά τους  τρόπους με τους οποίους οι προγραμματιστές θα μπορούσαν να καινοτομήσουν συνδυάζοντας  παρά απλώς  επεκτείνοντας το  λογισμικό Ανοιχτού κώδικα«

Η EUPL  καινοτομεί σε αυτόν τον τομέα συνδυάζοντας την  αμοιβαιότητα με μια μεγάλη μεταγενέστερη  συμβατότητα . Το Παράρτημα της EUPL παραθέτει συμβατές αμοιβαίες άδειες τις οποίες οι παραλήπτες μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν ή και να συγχωνεύσουν τον πηγαίο κώδικα  σε άλλο πηγαίο κώδικα που διανέμεται με τέτοια συμβατή άδεια, στο  πλαίσιο ενός άλλου έργου. Αυτή η άδεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή διενέξεων των αδειών κατά την αδειοδότηση, Σε αντίθετη περίπτωση, τα διάφορα συστατικά στοιχεία θα είχαν διαφορετικές κύριες άδειες τους, και η συγχώνευση τους θα ήταν  αδύνατη. Το Παράρτημα της EUPL ‐ 1.2 παρέχει αυτήν τη συμβατότητα με τις ακόλουθες άδειες: GPL ‐ 2.0 και  3.0, AGPL ‐ 3.0, LGPL ‐ 2.1 και 3.0, OSL ‐ 3.0, CECILL ‐ 2.0 και 2.1, EPL ‐ 2.0 και 2.1, CPL ‐ 1.0, MPL ‐ 2.0, LiLiQ ‐ R  και Rplus, και με CC ‐ BY ‐ SA ‐ 3.0 για δεδομένα. Η συμβατότητα μπορεί να επεκταθεί και σε νεότερες εκδόσεις των αναφερόμενων αδειών, όταν προκύπτουν από τις διατάξεις της ίδιας της συμβατής άδειας (εάν επιτρέπει τη διανομή  σε μεταγενέστερες εκδόσεις) ή προκύπτει από ενημερώσεις του Παραρτήματος, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το ενημερώσει  σε μεταγενέστερες εκδόσεις των αναφερόμενων αδειών χωρίς να παράγει μια νέα έκδοση της EUPL, όπως και οι νεότερες εκδόσεις  παρέχει τα ίδια δικαιώματα ανοιχτού κώδικα.

 • Η διαλειτουργικότητα είναι μια νομική έννοια στο δίκαιο της ΕΕ. Η οδηγία 91/250/EEC ορίζει ότι είναι  «η ικανότητα για ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαία χρήση των πληροφοριών» (αιτιολογική σκέψη 10)  και ότι για την εφαρμογή αυτής της διαλειτουργικότητας, η αναπαραγωγή «διεπαφών» ορίζεται ως «τα  μέρη του προγράμματος που προβλέπουν διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ στοιχείων του.  Το λογισμικό «εξουσιοδοτείται» ως εξαίρεση πνευματικών δικαιωμάτων στα αποκλειστικά δικαιώματα του συγγραφέα » και «αυτή η εξαίρεση δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που προκαλεί ζημιά στα  νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή που έρχεται σε αντίθεση με την κανονική εκμετάλλευση του προγράμματος ».  (Αιτιολογική σκέψη 15). Με άλλους όρους, κανένας δικαιοπάροχος δεν μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια ή να θέσει όρους που να περιορίζουν ή να επηρεάζουν  η διασύνδεση (ή η δράση της σύνδεσης, που είναι συνώνυμο) του δικού του λογισμικού, με άλλο  ανεξάρτητο λογισμικό. Φαίνεται λογικό να θεωρηθεί ότι η  απαίτηση  «Ανεξάρτητο λογισμικό»  είναι σημαντική εδώ, ακόμη και αν δεν διατυπώνεται σαφώς στην οδηγία, γιατί εάν ένα από τα λογισμικά  είναι ειδικά κατασκευασμένο ως «πρόσθετο» ή ως μια απλή επέκταση που έχει δημιουργηθεί για τη συμπλήρωση λογισμικού και δεν μπορεί να προσφέρει άλλες λειτουργίες εκτός από τη συμπλήρωση αυτού του λογισμικού, ο συνδυασμός μεταξύ του αδειοδοτημένου λογισμικού και αυτού του «πρόσθετου» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως « παράγωγο»  του. Ένα παράγωγο έργο κληρονομεί όλους τους όρους αδειοδότησης (άδειες, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις)  του αρχικού λογισμικού. Αντίθετα, ανεξάρτητο λογισμικό θα μπορούσε να διασυνδεθεί ή να συνδεθεί (με αντίγραφο  των απαιτούμενων διεπαφών) χωρίς να επηρεάζονται οι όροι αδειοδότησης.  Λόγω του νομικού ορισμού της διαλειτουργικότητας της ΕΕ, η διάσημη θεωρία του «ισχυρού copyleft», όπου συνδέεται στατικά ή δυναμικά διαφορετικό ανεξάρτητο λογισμικό δημιουργεί σε όλες τις περιπτώσεις ένα παράγωγο δεν ισχύει  για τη χρήση του EUPL: Δεν είναι μια «viral» άδεια, και δεν παρουσιάζει κινδύνους για λογισμικό με διαφορετική άδεια,  συμπεριλαμβανομένου του ιδιόκτητου λογισμικού. Τα στοιχεία που καλύπτονται μπορούν να συνδεθούν / διασυνδεθούν με άλλα.Σε μια συνδυασμένη εργασία όπου αλληλοσυνδέονται ανεξάρτητα στοιχεία (αντιγράφοντας τις διεπαφές τους), το κάθε στοιχείο διατηρεί την κύρια άδεια.
 • H συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ έχει πολλές επιπτώσεις. Πρώτον, η άδεια, η οποία αποτελεί μέρος του δικαίου της ΕΕ (απόφαση ΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Μαΐου 2017 – σχετικά με το EUPL ‐ 1.2) είναι πολύγλωσση. Έχει, όπως και όλα τα άλλα νομικά μέσα της ΕΕ, μια νομική αξία εργασίας και στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πτυχές που αναφέρονται, ρητά ή έμμεσα, στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Μπορούμε να αναφέρουμε την αναγνώριση των ηθικών δικαιωμάτων, τις πληροφορίες που οφείλονται στο κοινό, τον μετριασμό των αποκλεισμών ευθύνης (δεδομένου ότι ο συνολικός αποκλεισμός δεν θα ήταν συμβατός με τους κανονισμούς της ΕΕ και τους εθνικούς κανονισμούς περί ευθύνης λόγω προϊόντων) και την αναγνώριση του Δικαστηρίου της ΕΕ ως απόλυτο αρμόδιο δικαστήριο IC σε περίπτωση διαφορών όταν το δίκαιο της ΕΕ χρειάζεται διευκρινίσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καινοτομήσει σε πολλούς τομείς των ΤΠΕ που είναι όλες εφαρμόσιμες σε περίπτωση ερμηνείας της EUPL και θεωρούνται πλέον ως παγκόσμια πρότυπα, από την οδηγία για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έως τα πιο πρόσφατα Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Επειδή ο πηγαίος κώδικας που καλύπτεται από την EUPL μπορεί να αναδιανεμηθεί σε όλο τον κόσμο, η άδεια μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, ακόμη και ως κύρια άδεια, από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών που βρίσκονται εκτός της ΕΕ και δεν έχουν έδρα εντός της ΕΕ. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η ερμηνεία της άδειας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

 • Η ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα, παρέχεται κυρίως μέσω του επίσημου ιστότοπου της ΕΕ www.joinup.eu και μέσω πολλαπλών δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , όπως η «Στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα 2020-2023» Η υποστήριξη ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια κατά τη δημοσίευση του πρώτου σχεδίου EUPL ‐ 1.0 το 2005 και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή στα πολλαπλά κοινοτικά «προγράμματα δράσης»: IDA, IDABC, ISA και ISA2. Η μελλοντική υποστήριξη θα εξαρτάται από τις εξελίξεις της EUPL (επί του παρόντος EUPL ‐ 1.2), δεδομένου ότι η EUPL δεν θεωρείται από μόνη της στόχος αλλά ως εργαλείο: η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει άλλες γλωσσικές εκδόσεις ή / και νέες εκδόσεις της άδειας ή / και της προσάρτημα συμβατότητας, μέχρι στιγμής αυτό απαιτείται, χωρίς να μειώνεται το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια. Το 2020 το Joinup δημοσίευσε το JLA (Joinup Licensing Assistant), ένα εργαλείο γενικού σκοπού για την επιλογή μιας ανοιχτής άδειας βάσει του περιεχομένου της, για τη σύγκριση των αδειών και την αξιολόγηση της συμβατότητας / διαλειτουργικότητάς τους. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, οι χρήστες του JOINUP μπορούν να λάβουν δωρεάν νομική υποστήριξη διατυπώνοντας ερωτήσεις μέσω της φόρμας του Joinup.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

by Konstantinos Stampoulis

Όπως και άλλες χρονιές, επιχειρώ εδώ να καταγράψω και να κάνω μια ανάλυση για τα δημοφιλέστερα -μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα- λήμματα της ελληνικής Βικιπαίδειας για την προηγούμενη χρονιά.

Όπως επισήμανα και πέρυσι η επικαιρότητα, είτε στην πολιτική είτε στην λαϊκή κουλτούρα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στιγμιαίας κορύφωσης επισκέψεων, καθώς συνυπάρχουν με ένα μεγάλο ποσοστό λημμάτων τα οποία είναι διαχρονικά δημοφιλή σε αριθμό επισκέψεων, άσχετα με την επικαιρότητα. Πέρυσι, (την ανάλυση είχα δημοσιεύσει στο blog του Wikimedia User Group Greece) είχα εξηγήσει και τον διαχωρισμό των λημμάτων σε αυτά με «οργανική» ή «κυκλική» επισκεψιμότητα και σε αυτά με «πρόσκαιρη».

Το 2020 όμως δεν ήταν όπως κάθε άλλη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για δεκαετίες. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό, αφού η χαλάρωση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ακόμη χειρότερη και πιο θανατηφόρα χρονιά. Ναι, η πανδημία COVID-19 κυριάρχησε σε αυτά που έψαχναν οι αναγνώστες να ενημερωθούν από την Βικιπαίδεια.

Φυσικά σε μια εγκυκλοπαίδεια στην ελληνική γλώσσα, ακόμη και σε μια πανδημία (εξ ορισμού παγκόσμιο γεγονός) οι τάσεις οδηγούν σε λήμματα που αφορούν το ελληνικό περιβάλλον. Έτσι, κορυφαίο λήμμα ήταν η Πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα το 2020, ένα λήμμα που στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου είχε καθημερινή καταγραφή κρουσμάτων, θυμάτων, και μέτρων, και αργότερα διασπάστηκε σε δύο λήμματα, ένα γενικό και ένα με το χρονικό. Ως μέρος των λημμάτων σχετικών με την πανδημία ακολουθείται από το λήμμα για τον λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα (8ο), που είχε αναλάβει την ενημέρωση των πολιτών ως επικεφαλής της ομάδας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, και αμέσως επόμενος ο Νίκος Χαρδαλιάς (9ο), υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και αντίστοιχα υπεύθυνος για την εφαρμογή των ανάλογων μέτρων. Τα προηγούμενα είχαν την μεγάλη επισκεψιμότητά τους την άνοιξη και συνέχισαν να έχουν και τον υπόλοιπο χρόνο. Ακολουθεί το λήμμα που εξηγεί τι είναι η Πανδημία (10ο), με εκτόξευση των προβολών την εβδομάδα που ο ΠΟΥ κήρυξε την πανδημία COVID-19. Σχετικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τα λήμματα για την Ισπανική γρίπη (7ο, ψηλότερα από όλα τα υπόλοιπα) και για την Πανώλη (15ο), που παραλληλίστηκαν με την τρέχουσα κατάσταση (ακόμη και την μεσαιωνική Μαύρη Πανώλη βρίσκουμε λίγο έξω από την λίστα των 30 πρώτων). Η ομάδα συμπληρώνεται με τα λήμματα για τον Κορονοϊό (13ο), και για την Πανδημία κορονοϊού 2019–20 (18ο) (έχει ήδη προβλεφθεί μετονομασία του).

Αφήνοντας πίσω την πανδημία, και τα «οργανικά/κυκλικά» λήμματα που εμφανίζονται σχεδόν πάντα ψηλά όπως η Ελλάδα, η Αγία Σοφία (4η) εκτινάχτηκε σε ύψη προβολών στις 10 Ιουλίου 2020, όταν ανακοινώθηκε η δεύτερη ιστορικά μετατροπή της σε ισλαμικό τέμενος, και στις 24 Ιουλίου αντίστοιχα όταν εφαρμόστηκε η απόφαση. Η Τουρκία περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο αρκετά παρακάτω (25η) με υψηλές προβολές όλο το χρόνο και περισσότερη τον Μάρτιο και Ιούλιο.

Μετά την Αγία Σοφία, η σημαντικότερη στιχουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου στην 5η θέση είχε ήδη μια σχετικά μεγάλη επισκεψιμότητα σε ημερήσιες προβολές λόγω της βιογραφικής ταινίας για αυτήν, αρχικά στον κινηματογράφο -τον προηγούμενο Δεκέμβριο, πολύ μεγαλύτερη παράλληλα με προβολή της ταινίας σε συνδρομητικό κανάλι τον Απρίλιο, και εκτινάχτηκε στα ύψη με προβολή της ΕΡΤ1. Το συγκεκριμένο λήμμα μάλιστα είναι αυτό με τις περισσότερες ημερήσιες προβολές σε ολόκληρη την λίστα.

Θάνατοι της επικαιρότητας είναι συνηθισμένοι λόγοι μεγάλων προβολών, με τον Κώστα Βουτσά να βρίσκεται στην 6η θέση, αφού πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας, ο Μανώλης Γλέζος, πέθανε στις 30 Μαρτίου και βρίσκεται στην 23η θέση… Προσωπικά βλέπω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η μεγάλη επισκεψιμότητα δεν είναι θέμα «δημοφιλίας» για κάποιο πρόσωπο ή θέμα. Οι αναγνώστες πολλές φορές δεν επισκέπτονται ένα λήμμα επειδή «θαυμάζουν» κάποιον αλλά περισσότερο για να μάθουν για αυτόν επειδή δεν τον γνωρίζουν καλά. Μας το δείχνει και η υψηλότερη θέση του Κόμπι Μπράιαντ (18η) του αμερικανικού πρώην καλαθοσφαιριστή που πέθανε στις 26 Ιανουαρίου, και πολλοί ήταν περίεργοι να μάθουν τον λόγο για όλο το τζέρτζελο στο αμερικανικό διαδίκτυο (οπού εκεί ήταν πράγματι δημοφιλής). Ένα άλλο για αμερικανό καλαθοσφαιριστή, τον Μάικλ Τζόρνταν, είχε επίσης μεγάλη επισκεψιμότητα όχι για τον θάνατό του -αφού ζει και είναι μια χαρά- αλλά επειδή υπάρχει ντοκιμαντέρ για αυτόν στο Netflix.

Άλλωστε, η έναρξη της πανδημίας άφησε πολλά γεγονότα έξω από τη δημοσιότητα. Ένα άλλο βιογραφικό λήμμα, αυτό για την νέα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι στη 19η θέση και λογικά θα ήταν πολύ ψηλότερα αν αναλάμβανε μια οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αλλά το γεγονός της πρώτης γυναίκας Προέδρου επισκιάστηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, τότε που δεν γνωρίζαμε και πολλά για τον ιό. Ας ελπίσουμε ότι η λίστα λημμάτων που θα αναλύσουμε του χρόνου θα είναι πιο βαρετή… 😑

ΘέσηΛήμμαΠροβολές
1Πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα το 2020482 χιλ.
2Ελλάδα451 χιλ.
3Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό414 χιλ.
4Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)356 χιλ.
5Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου324 χιλ.
6Κώστας Βουτσάς296 χιλ.
7Ισπανική γρίπη280 χιλ.
8Σωτήρης Τσιόδρας272 χιλ.
9Νίκος Χαρδαλιάς270 χιλ.
10Πανδημία241 χιλ.
11Κατάλογος χημικών στοιχείων κατά ατομικό αριθμό222 χιλ.
12Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος215 χιλ.
13Κοροναϊός213 χιλ.
14Κατάλογος χωρών206 χιλ.
15Πανώλη196 χιλ.
16Κόμπι Μπράιαντ194 χιλ.
17Αλίκη Βουγιουκλάκη189 χιλ.
18Πανδημία κορονοϊού 2019–20183 χιλ.
19Αικατερίνη Σακελλαροπούλου182 χιλ.
20Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου182 χιλ.
21Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος175 χιλ.
22Ελληνική Επανάσταση του 1821173 χιλ.
23Μανώλης Γλέζος164 χιλ.
24Αθήνα158 χιλ.
25Τουρκία157 χιλ.
26Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών147 χιλ.
27Κύπρος146 χιλ.
28Ιταλία145 χιλ.
29Μάικλ Τζόρνταν145 χιλ.
30Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής142 χιλ.

Οι αριθμοί επισκέψεων/προβολών είναι προσωρινοί, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Δείτε και Τα δημοφιλέστερα λήμματα της ελληνικής Wikipedia το 2019.

Πηγή άρθρου: https://geraki.gr/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Στις 3 Ιανουαρίου του 2009 ο άγνωστος δημιουργός του Bitcoin με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto βάζει σε εφαρμογή την τεχνολογική του ιδέα για ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που είχε παρουσιάσει στην cypherpunk κοινότητα λίγους μήνες πριν και δημιουργεί το πρώτο Genesis Block στο blockchain σύστημα του Bitcoin.

Έξι μέρες μετά τo Genesis Block γίνετε mining και το δεύτερο block με το δίκτυο του Bitcoin να είναι από εκείνη την μέρα σε συνεχή λειτουργία για 12 χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Genesis Block υπάρχει harcoded το πρωτοσέλιδο των Times της 3 Ιανουαρίου του 2009 όπου ο υπουργός οικονομικών της Βρετανίας ανακοινώνει την πρόθεση του για ένα δεύτερο bailout των τραπεζών καθώς ήταν η εποχή που οι παγκόσμιες οικονομίες έμπαιναν σε μια δεκαετία μεγάλης ύφεσης. To Bitcoin ξεπήδησε στην κυριολεξία μέσα από μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας δείχνοντας τον δρόμο για συστήματα πληρωμών αποκεντρωμένα που δεν μπορούν να ελεγχθούν από κυβερνήσεις και τραπεζικά ιδρύματα.

The post 12 χρόνια λειτουργίας του Bitcoin Blockchain appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Άλλο ένα ορόσημο έσπασε σήμερα την δεύτερη μέρα του νέου χρόνου καθώς το Bitcoin πέρασε το φράγμα των 30.000 δολαρίων και κινήθηκε στην συνέχεια ακόμα ποιο ανοδικά σπάζοντας και τα 33k δολάρια.

Μέσα σε ένα χρόνο η ισοτιμία του ψηφιακού νομίσματος έχει κερδίσει πάνω από 300% ενώ μόνο τον Δεκέμβρη που σημειώθηκε και η μεγαλύτερη κούρσα ανόδου το Bitcoin κέρδισε κατά 50%. O 24άωρος όγκος συναλλαγών έχει φτάσει στα 57 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το Bitcoin δείχνει ότι είναι ο απόλυτα κυρίαρχος στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων καθώς έχει ξεπεράσει το 71% στο συνολικό τους market cap.

H ανοδική πορεία της ισοτιμίας συνοδεύεται και με νέο ATH στην επεξεργαστική ισχύ καθώς αυτή έχει ξεπεράσει τα 144EH/s.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την κούρσα της ανόδου την τροφοδοτούν τα επενδυτικά κεφάλαια των αγορών και όχι όπως γινόταν στα προηγούμενων ετών spike του στους retail μικροεπενδυτές.

The post To Bitcoin σπάει το φράγμα των 30.000 δολαρίων appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ανοιχτό πηγαίο κώδικα (ένας όρος πληροφορικής) ενώ έχουμε να κάνουμε με όρους μοριακής βιολογίας όπως το mRNA, DNA, ιό, Covid-19 και εμβόλια; Κι όμως μπορούμε. Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή, τι είναι «πληροφορία«; Πως την ορίζουμε ο καθένας μας ; Πως την ερμηνεύουμε; Ετυμολογικά αποτελείται από τις λέξεις «φέρω» […]

Κατάλογος και ανάλυση των 30 δημοφιλέστερων λημμάτων της Ελληνικής Βικιπαίδειας το 2020.

Η ανάρτηση Δημοφιλέστερα λήμματα της ελληνικής Wikipedia το 2020 εμφανίστηκε πρώτα στο Konstantinos Stampoulis (geraki).

The early Research Edition Unix versions featured a program that would turn a stream of ASCII text into utterances that could be played by a voice synthesizer. The source code of this program was lost for years. Here's the story of how I brought it back to life.

PIA ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την διεξαγωγή αξιολόγησης προστασίας δεδομένων για τον GDPR


Η Homo Digitalis έχει την τιμή να φιλοξενεί τη συνέντευξη του Νίκου Θεοδωράκη, ενός Έλληνα που διαπρέπει τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο σε Ευρώπη και Αμερική. Ο κ. Θεοδωράκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ παράλληλα ασκεί ενεργή δικηγορία σε αμερικάνικη δικηγορική εταιρεία και έχει διατελέσει κατά καιρούς σύμβουλος διεθνών οργανισμών.

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για τη σημασία που έχουν τα προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές δραστηριότητες, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητά μας και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

–  Ξεκινήσατε την ακαδημαϊκή σας καριέρα στο Εμπορικό Δίκαιο, αλλά εδώ και μερικά χρόνια κάνατε μία στροφή στο Δίκαιο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Υπάρχει σχέση μεταξύ εμπορίου και προσωπικών δεδομένων;

Αναμφίβολα! Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συχνά πλέον αποκαλούνται το «πετρέλαιο» του 21ου αιώνα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εμπορικής δραστηριότητας. Είτε ως το επίκεντρο για ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών, είτε επικουρικά για τη συμβατική παροχή εμπορευμάτων, τα προσωπικά δεδομένα είναι η κινητήριος δύναμη που διευκολύνει κάθε εμπορική δραστηριότητα. Στο παρελθόν το εμπόριο ήταν μια σχετικά αποκεντρωμένη διαδικασία, ωστόσο στις μέρες μας τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε κάθε εμπορική δραστηριότητα. Συνεπώς για μένα η μετάβαση, ή σύζευξη για την ακρίβεια, από το εμπορικό δίκαιο στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ήταν μια λογική, και μάλλον αναγκαία δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας των δεδομένων, επιλογή.

–  Εργάζεστε τόσο ως καθηγητής και ερευνητής σε κάποια από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια διεθνώς, όσο και ως δικηγόρος σε μία πολύ μεγάλη δικηγορική εταιρεία. Πόσο εύκολο είναι να συνδυαστεί η ακαδημαϊκή καριέρα με τη μάχιμη δικηγορία;

Ομολογώ ότι είναι αρκετά απαιτητικός συνδυασμός, μεταξύ άλλων επειδή απαιτεί συχνά ταξίδια μεταξύ Οξφόρδης, Βρυξελλών, Αθήνας και Νέας Υόρκης για ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ωστόσο με ικανοποιεί πολύ αυτή η «ακροβασία» καθώς κάθε τομέας σου προσφέρει κάτι διαφορετικό: η ακαδημία είναι ένας χώρος ιδεών όπου μαθαίνεις συνεχώς, τόσο οριζόντια από τους συναδέλφους σου όσο και κάθετα από τους φοιτητές σου και απασχολείσαι με νομικά ζητήματα που χρήζουν ευρύτερου προβληματισμού και επίλυσης από την επιστημονική κοινότητα. Η δικηγορία είναι πιο έντονη, δραστήρια, και πιεστική αφού καλείσαι να βρεις λύση στο πρόβλημα του πελάτη σου το συντομότερο δυνατό, μ’ έναν πολύ πρακτικό τρόπο, ενώ η νομική στρατηγική που χαράσσεις είναι δυναμική. Ο συνδυασμός αυτών των δύο πολύ αντίθετων ενασχολήσεων με κάνει να εξελίσσομαι, οπότε προς το παρόν η κούραση αξίζει τον κόπο!

–  Συνεργάζεστε συχνά με πολύ σπουδαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στον GDPR? Πρέπει να αισθανόμαστε τελικά τυχεροί που τον έχουμε στην Ευρώπη ή μήπως μας δημιουργεί απλώς περισσότερα προβλήματα;

Η αλήθεια είναι πως ο Κανονισμός έχει απασχολήσει αρκετά την ακαδημαϊκή και δικηγορική κοινότητα στις ΗΠΑ λόγω της πληθώρας των αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, μέσω φυσικής ή ηλεκτρονικής παρουσίας, και λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής του Κανονισμού, υπό περιπτώσεις. Μπορώ να πω πως ο διάλογος των τελευταίων ετών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν αρκετά παραγωγικός, και μάλιστα σε πρόσφατες συζητήσεις που είχα με συναδέλφους στις νομικές σχολές των πανεπιστημίων Stanford και Columbia παρατηρώ ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και γνώση επί του θέματος. Μάλιστα, ο Κανονισμός οδήγησε σε μια εκτενή συζήτηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών ομοσπονδιακής φύσης στις ΗΠΑ, οι πρώτες ενδείξεις των οποίων φαίνονται ήδη με τη νέα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών της Καλιφόρνια, και το Cloud Act.

–  Ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των ελληνικών εταιρειών και οργανισμών με τον GDPR? Πού βρισκόμαστε σε σύγκριση με άλλες χώρες;

Αυτή είναι μια πολύπλοκη ερώτηση επειδή πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των εταιρειών που έχουν συμμορφωθεί εις βάθος και αυτών που έχουν κάνει τα στοιχειώδη που απαιτούνται, μάλλον επιφανειακά, οδηγώντας σ’ ένα «θέατρο συμμόρφωσης». Ένα απ’ τα αρνητικά που έφερε ο Κανονισμός είναι ότι η αγορά κατακλύστηκε από μη ειδικούς οι οποίοι ευαγγελίζονταν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν μια εταιρεία να συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό με πολύ χαμηλό κόστος. Ωστόσο, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο, δομική αναπροσαρμογή της χρήσης των δεδομένων απ’ το Α ως το Ω και δημιουργίας ουσιαστικής φιλοσοφίας υπέρ της προστασίας των δεδομένων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η μειοψηφία των εταιρειών έχουν συμμορφωθεί ουσιαστικά, ότι μια σημαντική πλειοψηφία έχει συμμορφωθεί επιφανειακά –στο οποίο ελλοχεύουν κίνδυνοι- και τέλος ένα ικανό ποσοστό εταιρειών δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη –κάτι το οποίο φυσικά είναι άκρως επικίνδυνο.

–  Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών στην επίτευξη της συμμόρφωσης των εταιρειών και οργανισμών με τον GDPR?

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι να γνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τα δικαιώματά τους- όπως το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητας- και να τ’ ασκούν καλόπιστα εφόσον έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία για το πως οι εταιρείες επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. Οι πολίτες είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας της νέας αυτής νομοθεσίας καθώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους για τη βελτίωση και τη διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων. Μπορούν επίσης να οργανωθούν πιο συντονισμένα, μέσα από μια οργάνωση όπως η Homo Digitalis, και να καταγγέλλουν τυχόν παραβατικές συμπεριφορές στον αρμόδιο φορέα της χώρας μας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

–  Μπορούν τα δικαιώματα που παρέχει ο GDPR να βοηθήσουν στην πράξη τους Έλληνες πολίτες;

Βεβαίως, καθώς οι πολίτες μπορούν ν’ ασκήσουν μια σειρά από δικαιώματα τα οποία τους δίνουν περισσότερο και ουσιαστικό έλεγχο επί των δεδομένων τους. Ο αυξημένος έλεγχος του χρήστη πάνω στα δεδομένα του ήταν άλλωστε απ’ τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στον Κανονισμό, υπό το πρίσμα ότι οι εταιρείες μαζεύουν κι επεξεργάζονται πληθώρα δεδομένων για εμάς μέσα από διάφορες πηγές, και συνεπώς ο  χρήστης πρέπει να έχει τον έλεγχο του ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα του, για ποιο λόγο, και πού τα μεταφέρει. Συνολικά τα δικαιώματα που προσφέρει ο Κανονισμός οδηγούν σε περισσότερη διαφάνεια κι ευθύνη για την χρήση των δεδομένων των Ελλήνων –και Ευρωπαίων συνολικά- πολιτών.

–  Τόσο ως καθηγητής και ερευνητής, όσο και ως δικηγόρος έρχεστε διαρκώς αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Ποιες από αυτές θεωρείτε ότι θα τις αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα και ποια θα θέλατε να είναι η δράση μίας οργάνωσης, όπως η Homo Digitalis, σχετικά με αυτές;

Θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον θα έρθουμε αντιμέτωποι με προκλήσεις όπως η διαρροή δεδομένων και η παραβίαση της εμπιστευτικότητας δικτύων, μαζικό hacking σε συνδυασμό με εκβίαση για πληρωμή λύτρων με κρυπτονομίσματα, αδυναμία εταιρειών να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά σε αιτήματα χρηστών για άσκηση δικαιωμάτων τους, αιφνιδιαστικούς ελέγχους από διωκτικές αρχές και πολυπλοκότητα αναφορικά με το πώς το blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη αλληλεπιδρούν, ή συγκρούονται, με τον Κανονισμό. Μια οργάνωση όπως η Homo Digitalis μπορεί να εκδώσει έγγραφα εργασίας και να διοργανώσει σχετικές ημερίδες που θα εξετάζουν τις προκλήσεις αυτές.

–  Πώς βλέπετε τη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο στο μέλλον;

Είναι δεδομένο πως η σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο θα συνεχίσει να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη μέσα από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things). Συνεπώς, εξελίξεις που πριν από μερικές δεκαετίες ήταν αποκύημα επιστημονικής φαντασίας είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι μπορεί να πιστεύουμε.

Πηγή άρθρου: homodigitalis.gr

Είναι αλήθεια ότι τα κοράκια εμφανίζουν πολλές ενδείξεις αυτού που αποκαλούμε «νοημοσύνη», όμως ποια σχέση μπορεί να έχουν με τις μεταφράσεις; Φαινομενικά, καμία, εκτός και αν μιλάμε για το μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε δυνατότητες εργαλείο μεταφράσεων που ακούει στο περίεργο όνομα Crow Translate. Το Crow Translate είναι μια διαπλατφορμική, γραφική Qt5 εφαρμογή ελεύθερου κώδικα υπό άδεια GPLv3...

Source

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

The post Καλή χρόνια! appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Το περιβάλλον εργασίας Plasma που αναπτύσσεται από την κοινότητα KDE αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα που έχει να επιδείξει ο ανοιχτός κώδικας στον τομέα του σχεδιασμού γραφικών διεπαφών.

Σύγχρονο στην εμφάνιση αλλά και στις λειτουργίες, ευέλικτο, παραμετροποιήσιμο όσο κανένα άλλο και έχοντας εισαγάγει τεχνολογικές καινοτομίες που ενέπνευσαν άλλα γραφικά περιβάλλοντα ανοιχτού κώδικα μα και ιδιοταγών λειτουργικών συστημάτων, πρωτοπορεί και συνεχίζει την ανάπτυξή του για 22 συναπτά έτη, με βάση τον πραγματισμό στη χρήση και όχι τη δημιουργία οπτικών εντυπώσεων που δεν έχουν πρακτικό όφελος.

Η δική μου γνωριμία με το Plasma έγινε στις απαρχές του KDE SC 4, το μακρινό 2008, και από τότε παραμένω σταθερά χρήστης του. Πλέον, έπειτα από τόσα χρόνια, μπορώ να πω πως έχω καταφέρει να αποκτήσω μια σχετική εμπειρία μέσω της καθημερινής αλληλεπίδρασης με αυτό. ΣημείωσηΌπως ισχύει για κάθε γραφικό περιβάλλον, αν επιθυμείτε άρτια εμπειρία χρήσης του Plasma, συνιστώ να το χρησιμοποιείτε με μια διανομή που το υποστηρίζει ολοκληρωμένα και στην τελευταία του έκδοση.

Έτσι, αποφάσισα να αποτυπώσω αυτήν την εμπειρία σε μια εκτενή σειρά άρθρων που έχουν στόχο να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αποκαθιστώντας ορισμένες ανακρίβειες και λανθασμένες εντυπώσεις που αναπαράγονται κατά καιρούς, αλλά και να προβάλουν την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι προγραμματιστές της κοινότητας KDE.

Φέρνοντας το Plasma στα μέτρα μας

Μια από τις συνήθεις απόψεις που εκφράζονται για το Plasma έχει να κάνει με την πληθώρα των επιλογών παραμετροποίησης που αυτό προσφέρει, κάτι που φαίνεται να ξενίζει ορισμένους. Αδυνατώ να καταλάβω γιατί το μεγάλο εύρος παραμετροποιήσιμων στοιχείων μπορεί να μπερδέψει κάποιον —όταν, μάλιστα, ακριβώς αυτό είναι ζητούμενο σε άλλα γραφικά περιβάλλοντα.

Απλό από προεπιλογή, ισχυρό όταν χρειάζεται.

Δεν είναι απαραίτητο να πειράξουμε κάποια ρύθμιση αν δεν το επιθυμούμε. Το περιβάλλον θα λειτουργεί αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση, καθώς εφαρμόζονται οι λεγόμενες «λογικές προεπιλογές» (αγγλ. «sane defaults»). Οι επιπρόσθετες λειτουργίες -σε αντίθεση με άλλα γραφικά περιβάλλοντα- υπάρχουν ως επιλογή, όμως δεν απαιτούνται για να έχουμε ικανοποιητική εμπειρία χρήσης.

Εδώ θα αρπάξω την ευκαιρία και θα ξεκινήσω από τις ρυθμίσεις συστήματος που μας προσφέρει το Plasma, επεξηγώντας αναλυτικά τις λειτουργίες, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος σύγχυσης, όπως επίσης και να γίνει διακριτή η υφέρπουσα δυναμική του περιβάλλοντος.

Η αρχική οθόνη των ρυθμίσεων συστήματος του Plasma

Το εισαγωγικό παράθυρο μας παρουσιάζει οργανωμένες τις ενότητες των ρυθμίσεων σε μια κάθετη μπάρα, καθώς και τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους τομείς για άμεση πρόσβαση.

Από το εικονίδιο του μενού στην πάνω αριστερή γωνία, μπορούμε να μεταβούμε στην παλιότερη ταξινόμηση με τα μεγάλα εικονίδια, να διαβάσουμε (στον περιηγητή μας) το εγχειρίδιο των ρυθμίσεων, να προχωρήσουμε στην αναφορά κάποιου σχετικού σφάλματος ή να δούμε ορισμένες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις συστήματος και την κοινότητα KDE. Λίγο πιο δεξιά υπάρχει το πεδίο της αναζήτησης αλλά και ένα κουμπάκι που μας επιστρέφει στην αρχική προβολή.

Το μενού των ρυθμίσεων συστήματος στο Plasma
Εναλλακτική προβολή των ρυθμίσεων συστήματος του Plasma
Επισήμανση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στο Plasma

Ένα χρήσιμο στοιχείο που προστέθηκε στις τελευταίες εκδόσεις είναι η δυνατότητα να επισημάνουμε τους τομείς των ρυθμίσεων όπου έχουμε πραγματοποιήσει αλλαγές, κάνοντας κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου, ώστε να μη χρειάζεται να θυμόμαστε ή να ψάχνουμε.

Η εμφάνιση στο Plasma

Η πρώτη ενότητα των ρυθμίσεων παραμετροποίησης αφορά την εμφάνιση του γραφικού περιβάλλοντος, και αμέσως αρχίζουν να φαίνονται οι πλούσιες επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους χρήστες.

Καθολικό Θέμα

Ρυθμίσεις καθολικού θέματος στο Plasma

Ο τομέας «Global Theme» μας επιτρέπει να αλλάξουμε πλήρως την εμφάνιση του Plasma με ένα μόνο κλικ, και περιλαμβάνει παραμετροποιήσεις που εκτείνονται από το θέμα των εικονιδίων και την ταπετσαρία ως τη διάταξη των στοιχείων στην οθόνη μας.

Με τα σχετικά κουμπιά στο κάτω μέρος του παραθύρου, μπορούμε να επιλέξουμε τη χρήση της τρέχουσας διάταξης (χρήσιμο αν έχουμε μετακινήσει τη μπάρα εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης, ας πούμε), να κατεβάσουμε νέα καθολικά θέματα ή να επαναφέρουμε τις προεπιλογές.

Φυσικά, δεν περιοριζόμαστε στις έτοιμες επιλογές. Μπορούμε πάντα να συνθέσουμε το δικό μας, απόλυτα προσωπικό καθολικό θέμα προσαρμόζοντας τα επιμέρους στοιχεία, όπως θα δούμε παρακάτω.

Στυλ Plasma

Ρυθμίσεις στυλ στο Plasma

Εδώ διαλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης αποκλειστικά για το Plasma, δηλαδή για τη μπάρα εργασιών και τα εφαρμογίδια, που αποκαλούνται «plasmoids».

Στο πάνω μέρος του παραθύρου, έχουμε τη δυνατότητα αναζήτησης αλλά και προβολής των θεμάτων ανάλογα με το κύριο χρώμα τους, ενώ στο κάτω μέρος θα βρούμε κουμπιά για εγκατάσταση από αρχείο ή λήψη. Βεβαίως, και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε το σχετικό τμήμα του εγχειριδίου και να κάνουμε επαναφορά των προεπιλογών.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ορισμένα θέματα του Plasma ακολουθούν αυτόματα το χρωματικό θέμα που έχουμε επιλέξει, παρέχοντας ομοιόμορφη εμφάνιση στην οθόνη μας.

Στυλ εφαρμογών

Στυλ εφαρμογών στο Plasma

Η εμφάνιση των εφαρμογών μας μπορεί να προσαρμοστεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο περιβάλλον, μέσω του μενού «Application Style». Τα προεπιλεγμένα στυλ είναι τα «Breeze» και «Fusion», αλλά μπορούμε να εγκαταστήσουμε και τη μηχανή «Kvantum» που μας δίνει ακόμα περισσότερες επιλογές.

Καθώς οι προγραμματιστές του Plasma ενδιαφέρονται για την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, έχουμε ενσωματωμένη τη δυνατότητα παραμετροποίησης και των GTK εφαρμογών, ενώ θα βρούμε και επιλογές για την εμφάνιση και τη θέση των εικονιδίων στα μενού των παραθύρων.

Προσαρμογή την εμφάνισης των GTK εφαρμογών στο Plasma
Ρυθμίσεις για τα εικονίδια στα μενού του Plasma
Η εμφάνιση των πλαισίων παραθύρων στο Plasma
Ρυθμίζουμε ακόμα και τα κουμπιά στα πράθυρα του Plasma

Το ίδιο εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε και τα πλαίσια των παραθύρων ή να κατεβάσουμε άλλα, να προσαρμόσουμε το πλάτος τους και να ορίσουμε τα κουμπιά χειρισμού τους, χωρίς να απαιτούνται εντολές τερματικού και ξεχωριστές εφαρμογές.

Χρώματα

Ρυθμίσεις χρωμάτων στο Plasma

Αν δε θέλουμε να μπλέξουμε με τις ρυθμίσεις εμφάνισης αλλά επιθυμούμε να αλλάξουμε τον χρωματικό τόνο, μπορούμε να κάνουμε απλά αυτό. Στο μενού «Colors» θα βρούμε τις διαθέσιμες χρωματικές παλέτες, με τις γνωστές δυνατότητες αναζήτησης, προβολής, λήψης και εγκατάστασης.

Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποια από αυτές, θα εμφανιστεί ένα κουμπάκι που μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ένα προς ένα τα χρώματα εμφάνισης, όμως οι επιλογές δε σταματούν εδώ. Μπορούμε ακόμα να ρυθμίσουμε τον τόνο που θα έχουν τα ανενεργά παράθυρα, καθώς και την αντίθεση ορισμένων στοιχείων.

Αναλυτικές ρυθμίσεις για τα χρώματα στο Plasma
Ακόμα περισσότερες επιλογές για τα χρώματα του Plasma

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί ως νέα παλέτα με ένα κλικ και μας δίνεται η δυνατότητα να το μοιραστούμε με άλλους χρήστες, ανεβάζοντας το στο KDE Store.

Γραμματοσειρές

Και οι γραμματοσειρές ρυθμίζονται στο Plasma

Το Plasma μας προσφέρει πολλαπλές επιλογές και για τις εμφανιζόμενες γραμματοσειρές. Στα «Fonts» μπορούμε να κάνουμε μια καθολική αλλαγή ή να επιλέξουμε διαφορετική γραμματοσειρά για κάθε υποτομέα ανεξάρτητα, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και την εμφάνισή τους, όπως θα δείτε στην εικόνα.

Ακόμα, εδώ θα βρούμε το κεντρικό σημείο διαχείρισης όλων των γραμματοσειρών του συστήματος, με διάφορες δυνατότητες προβολής τους αλλά και εγκατάστασης μέσω αρχείου στο τοπικό μας σύστημα ή λήψης από το Διαδίκτυο.

Επιλογή γραμματοσειρών στο Plasma
Πλήρης διαχείριση γραμματοσειρών από το Plasma

Σε περίπτωση που διαθέτουμε μεγάλο αριθμό γραμματοσειρών, μπορούμε να απεγκαταστήσουμε ορισμένες από αυτές ή να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους, ώστε να διατηρηθούν στο σύστημά μας αλλά να μην καταναλώνουν άσκοπα πόρους. Και οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες με δεξί κλικ.

Εικονίδια

Επιλέγουμε εικονίδια για το Plasma

Η διαμόρφωση του τομέα «Icons» είναι λιτή, με προβολή των διαθέσιμων σετ εικονιδίων και κουμπιά για την εγκατάσταση από αρχείο ή τη λήψη.

Και εδώ, όμως, φαίνεται η προσοχή στη λεπτομέρεια που διαπνέει το Plasma. Αν μετακινήσουμε τον κέρσορα πάνω σε κάποιο σετ, θα δούμε μια μικρή προεπισκόπηση των εικονιδίων που περιλαμβάνει αυτό, ενώ από το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω αριστερό μέρος μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος των εικονιδίων που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων, στα παράθυρα διαλόγων και σε αρκετά άλλα σημεία.

Κέρσορες

Επιλογή δεικτών ποντικιού στο Plasma

Η ενότητα της εμφάνισης του Plasma κλείνει με το μενού «Cursors», όπου επιλέγουμε κάποιο από τα ανάλογα θέματα που έχουμε στο σύστημά μας για τους δείκτες του ποντικιού ή μπορούμε να εγκαταστήσουμε νέα χωρίς κόπο.

Έγραψα παραπάνω για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις λεπτομέρειες. Θα την παρατηρήσουμε και εδώ, βλέποντας τον δείκτη μας να αλλάζει αν τον μετακινήσουμε πάνω στα διαθέσιμα θέματα, για να ξέρουμε επακριβώς πώς θα φαίνεται η επιλογή μας.

Επιπλέον, αν κάποιο θέμα διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος των δεικτών. Να ένα μικρό αλλά σημαντικό στοιχείο που βοηθά την προσβασιμότητα του γραφικού περιβάλλοντος.

Οργανωμένη ανάπτυξη με σεβασμό στις επιλογές

Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που θεωρώ ότι είναι ενδεικτικά της φιλοσοφίας που ακολουθεί η προγραμματιστική κοινότητα KDE και κάνουν το Plasma να ξεχωρίζει.

Από τις παραπάνω περιγραφές θα είδατε κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως είναι η ενσωματωμένη δυνατότητα λήψης θεμάτων. Οι προγραμματιστές δημιούργησαν τη βιβλιοθήκη «KNewStuff» και η κοινότητα ανέλαβε επίσημα τη διαχείριση του ιστότοπου KDE Store (παλιότερα KDE Look) ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι οι προτιμήσεις κάθε χρήστη είναι διαφορετικές και δεν επιθυμούν να τον αφήσουν έκθετο στο κατέβασμα συστατικών από τον αχανή κόσμο του Διαδικτύου .

Επιπλέον, το Plasma έρχεται με κάποιες προεπιλογές αλλά δεν επιβάλλει ένα συγκεκριμένο στυλ και τρόπο χρήσης. Διατηρείται -συνειδητά- εύκολα προσαρμόσιμο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπρόσθετων εφαρμογών από τρίτα μέρη, και παρέχει τις επιλογές του με τρόπο που δεν «πνίγουν» τον χρήστη.

Όλα αυτά δεν τα αποφασίζουν τυχαίοι προγραμματιστές, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν γνώσεις σχεδιασμού διεπαφών, αλλά η ομάδα KDE VDG που συστάθηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, περιλαμβάνει επαγγελματίες σχεδιαστές και είναι επιφορτισμένη με όλες τις πτυχές της εμπειρίας χρήσης, από την εμφάνιση μέχρι την επιμέρους λειτουργικότητα.

Έτσι, το Plasma αλλά και όλες οι εφαρμογές που δημιουργεί η κοινότητα KDE αναπτύσσονται ολοκληρωμένα, με βάση συγκεκριμένη φιλοσοφία σεβασμού των επιλογών του χρήστη και οδηγίες ανθρώπινης διεπαφής. Πόσα γραφικά περιβάλλοντα ανοιχτού κώδικα γνωρίζετε που να έχουν ανάλογη οργάνωση και να εφαρμόζουν αντίστοιχες πρακτικές στην ανάπτυξή τους;

Γνωρίζουμε το Plasma σωστά

Κάπου εδώ θα βάλω μια άνω τελεία, για να μη σας «υπερφορτώσω» με πληροφορίες. Θα ακολουθήσουν άρθρα για τις υπόλοιπες ενότητες των ρυθμίσεων του Plasma και, βεβαίως, η σειρά θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον όμορφο κόσμο που δημιουργούν για εμάς οι προγραμματιστές της κοινότητας ανοιχτού κώδικα KDE.

Ελπίζω το άρθρο να είναι διαφωτιστικό για τους τρέχοντες αλλά και τους υποψήφιους χρήστες. Περιμένω να διαβάσω τις δικές σας εντυπώσεις από τη χρήση του Plasma μα και τυχόν απορίες ή προτάσεις που έχετε σχετικά με την κοινότητα KDE και το έργο της. Τα λέμε στο επόμενο άρθρο.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://osarena.net

Με επίκεντρο τα τρία makerspaces σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία και τις πρωτότυπες λύσεις που κατασκευάστηκαν από τις τοπικές κοινότητες, βασισμένες στα παγκόσμια ψηφιακά κοινά γνώσης, λογισμικού και σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε η Τριήμερη διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου Phygital. Η εκδήλωση διοργανώθηκε μεταξύ 14 και 16 Δεκεμβρίου 2020 από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. 

Η πρώτη μέρα της τριήμερης διαδικτυακής εκδήλωσης (το βίντεο της πρώτης ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ) αφιερώθηκε στην παρουσίαση του έργου και του Makerspace στην Κορυτσά της Αλβανίας. Την έναρξη έκανε η κα. Δέσποινα Μητροπούλου, εκπρόσωπος της ΕΕΛΛΑΚ – επικεφαλής εταίρος, η οποία ανέλυσε τους στόχους και τις δράσεις του έργου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος. Αλέξανδρος Παζαΐτης, μέλος του P2P Lab, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινά διαμοιρασμένη παραγωγή και την προσέγγιση του μοντέλου “σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά”.

Η δεύτερη μέρα  (το βίντεο της δεύτερης  ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ)  ξεκίνησε με την εισήγηση του κου. Αλέκου Πανταζή, μέλους του P2P Lab – εταίρος του έργου - και συντονιστή των πιλοτικών δράσεων, ο οποίος παρουσίασε το Makerspace στα Τζουμέρκα, στην Ελλάδα, και τις πρωτότυπες λύσεις που κατασκευάστηκαν εκεί, κατά τη διάρκεια του έργου από τους Tzoumakers. Έπειτα, η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ανοιχτή συζήτηση όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και συγκεκριμένα η κα. Σοφία Αδάμ - Heinrich Böell Foundation, ο κος Μανώλης Βαρδάκης – Μελίτακες, οι κ.κ. Παναγιώτης Κωστούλας, Γρηγόρης Κουτρόπουλος, Χριστόφορος Θεοχάρης – Μπουλούκι, η κα Ευγενία Τσιάνου - Life-Agromine-Alchemia Nova, ο κος Ιάσων Πανταζής – FabLab Ioannina και η κα. Έφη Γεωργαντά – Habibi.Works.

Ακολούθησε η κα. Μαριέλα Στεφανιλλάρη, πρόεδρος του HEC Foundation, η οποία παρουσίασε το Makerspace στην Κορυτσά της Αλβανίας καθώς και τις πρωτότυπες λύσεις που κατασκευάζονται σε αυτό. Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και μεταξύ άλλων η κα. Ρεβέκκα Κεφαλέα - GLAM Hack, η κα. Μαριάνα Ζήκου - Art Pluriverse, ο κος. Στέλιος Λεκάκης – MONUMENTA και η κα. Μίνα Κουβάρα – “Quokka”.

Η έναρξη της τρίτης και τελευταίας ημέρας (το βίντεο της τρίτης  ημέρας είναι διαθέσιμο εδώ) έγινε από την κα. Εύη Τσελίκα, μέλος του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας – εταίρος του έργου, η οποία παρουσίασε το Makerspace της Λακατάμιας στην Κύπρο αλλά και τις πρωτότυπες λύσεις που κατασκευάστηκαν. Η τριήμερη διαδικτυακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση όπου συμμετείχαν ο κος. Θάνος Ανδρίτσος – Commonspace, η κα Ναταλία Αυλώνα – Νομικός, η κα Εύα Κοραή – Designer/ Maker, ο κος Οδυσσέας Οικονομίδης – Teembly & ROΒO, ο κος Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης – Εργαστήριο ΠΟΙΩ - Makerspace Δήμου Αθηναίων και ο κος Λέανδρος Σαββίδης - Global College.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο Phygital στοχεύει στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή του εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου «σχεδιάζουμε παγκόσμιας, κατασκευάζουμε τοπικά», το οποίο προκύπτει από τη σύζευξη παγκόσμια ανοικτής γνώσης, λογισμικού και ανοικτού σχεδιασμού, με τεχνολογίες αποκεντρωμένης κατασκευής τοπικά. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» με τη συνεργασία φορέων από Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία.